Applicatieservices Financieel Management

Het systematisch registreren van uitgaven, inkomsten en de vermogenspositie van de instellling (BusinessProcess) Voeren van de boekhouding Het beheren van de balans van de organisatie (BusinessProcess) Beheren grootboek Het beheren van de financiële situatie van de instelling, zodat het aan zijn korte termijnverplichtingen kan voldoen (BusinessProcess) Beheren liquiditeiten Het financieel beheren van de bezittingen van de instelling zoals het beheren van afschrijvingen. (BusinessProcess) Beheren activa en afschrijvingen Het registreren van de financiële gegevens m.b.t. gedefinieerde projecten die de instelling specifiek wil volgen. Denk aan kosten, opbrengsten, voortgang, dekkingsgraad e.d. (BusinessProcess) Uitvoeren Projectadministratie BusinessProcess Beheren verzekeringen Het zorgdragen voor de financiële registratie en afhandeling van inkopen. Denk aan betalingen, procuratie, beheren crediteuren (BusinessProcess) Afhandelen inkoop BusinessProcess Beheren crediteuren Het bestellen goederen of diensten (BusinessProcess) Bestellen Het faciliteren, autoriseren en registreren van het doen van betalingen zoals met contant geld of een betaalpas (BusinessProcess) Betalen kas/creditkaart/deb- it-card Het zorgdragen voor het feitelijk betalen voor geleverde diensten of goederen (BusinessProcess) Betalen Het proces van het verkrijgen van (veelal financiële) toestemming voor het doen van een bestelling (BusinessProcess) Autoriseren bestellingen Het proces van het goedkeuren van het betalen van een ontvangen factuur door iemand die daartoe gemachtigd is. (BusinessProcess) Autoriseren verwerken facturering Het zorgdragen voor de financiële registratie en afhandeling van verkopen. Denk aan factureren, innen, beheren debiteuren (BusinessProcess) Afhandelen verkoop Het registreren van debiteuren en er voor zorgen dat debiteuren openstaande vorderingen betalen (BusinessProcess) Beheren debiteuren Het (ondersteunen bij het) maken van een financiële offerte betreffende door de instelling aangeboden goederen of diensten . (BusinessProcess) Offreren Het proces van het sturen van een factuur door de instelling (BusinessProcess) Factureren Het faciliteren en registreren van het doen van betalingen zoals met contant geld of een betaalpas door derden (BusinessProcess) Innen Het beheren en/of optimaliseren van het vermogen van de instelling. Denk aan rederende investeringen. (BusinessProcess) Beheren vermogen Het afsluiten van en rapporteren over het afsluiten van een boekingsperiode (BusinessProcess) Afsluiten periode Het registreren en beheren van balansrekeningen (overzichten van bezittingen, schulden en het eigen vermogen van de instelling) (BusinessProcess) Beheren overige balans- rekeningen Het (financieel) administreren van verkregen subsidies en de besteding ervan (BusinessProcess) Beheren subsidiestromen Het administreren van aangegane financiële verplichtingen zoals die veelal voortvloeien uit inkooptrajecten (BusinessProcess) Uitvoeren verplichtingen- administratie Het sturen op financiën zoals kostprijscalculaties, de investeringsbegroting, kostenallocaties, formatielasten e.d. (BusinessProcess) Sturen op financiën Het vaststellen van beschikbare financiële middelen en het toekennen en bewaken van daaruit voortvloeiende budgetten/begrotingen. (BusinessProcess) Begroten Het bepalen van de vaste lasten van bijv. een afdeling of dienst (BusinessProcess) Vaststellen vaste lasten Het vaststellen en registreren van de (kosten van) de formatie van (afdelingen van) de instelling (BusinessProcess) Bepalen formatielasten Het vaststellen en registreren van de begroting van materieel/materiaal (BusinessProcess) Bepalen materieel/materiaal Het formeel vaststellen en registreren van de overeengekomen begrotingen van (afdelingen van) de instelling. (BusinessProcess) Vaststellen begroting Het boekhoudkundig toekennen van kosten, inkomsten of uitgaven aan kostenplaatsen en/of in de boekhouding gedefinieerde projecten (BusinessProcess) Alloceren Het proces van het aanmaken van de financiële begroting door (afdelingen van) de instelling (BusinessProcess) Opstellen investeringen begroting Het opstellen van de kostprijs van goederen of diensten (BusinessProcess) Opstellen kostprijs calculatie Het monitoren en rapporteren over de inkomsten en uitgaven van toegekende budgetten. (BusinessProcess) Monitoren budgetten, inkomsten en uitgaven Het bijstellen van bestaande begrotingen a.d.h.v. ontwikkelingen (BusinessProcess) Forecast, Bijstellenbegroting Het formeel verantwoording afleggen over de financiële situatie van de instelling. Denk aan de jaarrekening, BTW/IB47 overzichten, consolidaties, subsidieoverzichten (BusinessProcess) Financieel verantwoorden Het samenvoegen van activa, passiva, baten en lasten van de instelling in één balans (BusinessProcess) Consolideren Het opmaken van een financieel jaarverslag van de financiële situatie van de instelling. Dit als onderdeel van het totale jaarverslag (BusinessProcess) Opstellen jaarrekening Het analyseren, verantwoorden van, rapporteren over verkregen subsidies en de besteding ervan (BusinessProcess) Subsidies Het zorgdragen voor de BTW-aangifte en het opgeven van betalingen aan derden, aan de belastingdienst (BusinessProcess) BTW/IB47 Het sturen op en beheren van de formatieplanning en -begroting van (de afdelingen van) de instelling. (BusinessProcess) Sturen op personeel en bezetting Opstellen van de formatieplanning en bijbehorende begroting (BusinessProcess) Opstellen formatieplanning en begroting Het zorgdragen voor rapportages (verantwoordingsgegevens) voor de partijen die daar recht op hebben. Vastgelegd in * Inspectierapporten * Accountantsverklaring * Jaarverslagen * Overzicht en uitleg vroegtijdig schoolverlaters' * etc. (BusinessProcess) Extern verantwoorden Het zorgdragen voor financiële rapportages (verantwoordingsgegevens) voor de partijen die daar recht op hebben, zoals DUO of de Belastingdienst. (BusinessProcess) Opstellen financiële verantwoording Resultaat: * Beschikbare leermiddelen (lesmaterialen, faciliteiten, e.d.) die benodigd zijn voor de uitvoering van de leertaken. Vastgelegd in: * Leertaken met de daarbij noodzakelijke lesmaterialen, faciliteiten, e.d. (logistiek). (BusinessProcess) Bepalen benodigde inzet van mensen en middelen Voor het vastgestelde aanbod aan opleidingen bepalen school en team jaarlijks wat nodig is aan leermateriaal, onderwijsspecifieke faciliteiten (zoals simulatoren, bedden, kapperstoelen), generieke faciliteiten (zoals theorie- en praktijkruimtes), examenmateriaal en de benodigde BPV-plaatsen. Het team bepaalt jaarlijks - mede op basis van de eigen verbeteragenda - of er aanpassing en aanvulling of vernieuwing moet plaatsvinden. (BusinessProcess) Bepalen benodigde middelen Voor het vastgestelde aanbod aan opleidingen bepalen school en team jaarlijks welke personele inzet nodig is. Het team bepaalt jaarlijks - mede op basis van de eigen verbeteragenda - of er aanpassing aan de capaciteit, kennis en competenties in het team nodig is. (BusinessProcess) Bepalen benodigde mensen Het beheren van activa , onder andere de afschrijving & ammortization * Vlottende activa * Investeringen * Facaliteiten, gebouwen en uitrusting (onroerend goed) * Vaste activa (ApplicationService) Activa beheer Ondersteunt het beheer van de kasstromen en de liquiditeit. (ApplicationService) Kasstromen en liquiditeit beheer Ondersteunt het beheer van vermogen. Onder andere: * Leningen * Financiele portofolios & beleggingen * fondsen * ... (ApplicationService) Vermogen beheer Het ondersteunen van de financiele analyse en reporting. Denk bij rapporten aan: * Jaarverslagen * (Trial)Balans * inkomen overzicht * kasstromen * Kaseffecten * Investeringsactiviteiten * Financieringsactiviteiten * Increase/decrease kas * kasomvang * Owner's equity Denk bij analyse aan: * kostprijscalculatie * rendement * contante waardes * horizontale analyses * Verticale analyses * Ratio's (contante waardes, current ratio, working captial, acid, turnover, debt to asset, ...) * Solvency * Liquidity * Profitability * What if scenario's m.b.v. kasstromen (ApplicationService) Financiele analyse en rapportage Het ondersteunen van het inkoopproces (ApplicationService) Inkoop dienst Het beheren van transacties (o.a. betalingsopdrachten) & mutaties (ApplicationService) Transactie beheer Het beheren van het grootboek * Het analyseren en registreren van transacties in het dagboek/journaal * Het posten van het dagboek/journaal in het grootboek * Het doen van aanpassingen * Opstellen van eventuele worksheet * Sluiten van de het grootboek (ApplicationService) Grootboek beheer Het beheren van crediteuren (ApplicationService) Crediteuren beheer Het beheren van budgetten (ApplicationService) Buget beheer Het beheren van debiteuren (ApplicationService) Debiteuren beheer Het maken van een (jaar)inzetplan van inzet voor de leden van een onderwijsteam. Zoals het bepalen van het aantal uren lesgeven, innovatie, contentontwikkeling enz.. voor het komende jaar (ApplicationService) Plan van inzet beheer Het beheren van gegevens over ruimten. Zoals geschiktheid voor praktijklessen, daglicht, vierkante meter enz.. (ApplicationService) Ruimte beheer Het matchen van benodigde middelen versus de beschikbare middelen. Zoals: * apparatuur * leercontent * ruimte (ApplicationService) Middelen allocatie Ondersteunt het bepalen van de formatie en het plannen van inzet van medewerkers (ApplicationService) Medewerker inzet beheer Het beheren van de begroting (ApplicationService) Begroting beheer Het ondersteunen van de financiele monitoring & audits (ApplicationService) Financiële monitoring en auditing Het uitwisselen van gegevens tussen bron- en doelsystemen De zogenoemde connecting services, orchestration en service bus. * Enterprise Application Integration * Gateways * Message Broker * ESB (ApplicationService) Integratie dienst Het uitwisselen van studentgegevens zoals: - het importeren van studentgegevens van toeleverende systemen - het selecteren en exporteren van studentgegevens en deze ter beschikking stellen of versturen aan afnemende systemen (ApplicationService) Studentgegevens uitwisseling Een systeem dat de financiële administratie ondersteunt. Zoals: Debiteurenbeheer Crediteurenbeheer Grootboekbeheer Activabeheer Bijvoorbeeld: Exact (ApplicationComponent) Financieel systeem Een systeem dat het inkopen van producten, het beheren van leveranciergegevens en het beheren van contracten ondersteunt. Bijvoorbeeld: Proquro (ApplicationComponent) Inkoop systeem Een systeem voor het resgistreren en beheren van facilitaire middelen zoals ruimten, lockers, meubilair, inventaris, , vierkante meters, inclusief het magazijnbeheer (ApplicationComponent) Faciliteiten beheer systeem Een systeem voor het plannen van benodigde middelen voor een opleiding; zoals middelen en ruimten. Dit omvat zowel de tactische meerjaarplanning als de meer operationele jaarplanning (ApplicationComponent) Middelen planning Systeem ter ondersteuning van het maken van een (jaar)plan van inzet voor de leden van een onderwijsteam. Zoals het bepalen van het aantal uren lesgeven, innovatie, contentontwikkeling enz.. voor de komende periode zoals bijv. een schooljaar. (ApplicationComponent) Plan van inzet systeem Een systeem dat de personeelsadministratie ondersteunt Zoals beheren van: arbeidscontracten arbeidsvoorwaarden formatiegegevens personeelsontwikkelinggegevens declaraties personeelsdossiers arbogegevens werving en selectie (vacatures/sollicitaties) enz... Bijvoorbeeld: Youforce (ApplicationComponent) Personeel systeem Een systeem voor het beheren van gegevens van studenten zoals in- en uitschrijvingsgegevens, BPV-contractgegevens, bekostigingsgegevens, studieresultaten, diploma's, studentbegeleidingsgegevens, studievoortganggegevens Bijvoorbeeld: Eduarte Osiris Magister TP Ellucian (Sungard/SCT) Banner Student Oracle Peopelsoft Campus Solutions (ApplicationComponent) Kernregistratie systeem studenten (KRS) Een systeem dat zorgdraagt voor de uitwisseling van gegevens tussen applicaties. Zoals identiteitsgegevens. Bevat ondermeer: API's Business logica (input/output scripts) Databank Monitoring (performance en errors) Andere trefwoorden: ESB Broker (ApplicationComponent) Integratie systeem Ondersteunt het factureren proces (ApplicationService) Facturering TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship ServingRelationship Deze svg is op 08-09-2023 14:46:22 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 08-09-2023 14:46:22 CEST




   
   
   

   
   

Klik hier om het diagram te downloaden.

Zie ook:

Deze procesketen omvat de volgende applicatieservices:

ApplicatieserviceBeschrijving
Activa beheerHet beheren van activa , onder andere de afschrijving & ammortization
 • Vlottende activa
 • Investeringen
 • Facaliteiten, gebouwen en uitrusting (onroerend goed)
 • Vaste activa
Begroting beheerHet beheren van de begroting
Buget beheerHet beheren van budgetten
Crediteuren beheerHet beheren van crediteuren
Debiteuren beheerHet beheren van debiteuren
FactureringOndersteunt het factureren proces
Financiele analyse en rapportageHet ondersteunen van de financiele analyse en reporting.

Denk bij rapporten aan:

 • Jaarverslagen
 • (Trial)Balans
 • inkomen overzicht
 • kasstromen
 * Kaseffecten
 * Investeringsactiviteiten
 * Financieringsactiviteiten
 * Increase/decrease kas
 * kasomvang
 • Owner's equity

Denk bij analyse aan:

 • kostprijscalculatie
 • rendement
 • contante waardes
 • horizontale analyses
 • Verticale analyses
 • Ratio's (contante waardes, current ratio, working captial, acid, turnover, debt to asset, ...)
 • Solvency
 • Liquidity
 • Profitability
 • What if scenario's m.b.v. kasstromen
Financiële monitoring en auditingHet ondersteunen van de financiele monitoring & audits
Grootboek beheerHet beheren van het grootboek
 • Het analyseren en registreren van transacties in het dagboek/journaal
 • Het posten van het dagboek/journaal in het grootboek
 • Het doen van aanpassingen
 • Opstellen van eventuele worksheet
 • Sluiten van de het grootboek
Inkoop dienstHet ondersteunen van het inkoopproces
Integratie dienstHet uitwisselen van gegevens tussen bron- en doelsystemen

De zogenoemde connecting services, orchestration en service bus.

 • Enterprise Application Integration
 • Gateways
 • Message Broker
 • ESB
Kasstromen en liquiditeit beheerOndersteunt het beheer van de kasstromen en de liquiditeit.
Medewerker inzet beheerOndersteunt het bepalen van de formatie en het plannen van inzet van medewerkers
Middelen allocatieHet matchen van benodigde middelen versus de beschikbare middelen.

Zoals:

 • apparatuur
 • leercontent
 • ruimte
Plan van inzet beheerHet maken van een (jaar)inzetplan van inzet voor de leden van een onderwijsteam. Zoals het bepalen van het aantal uren lesgeven, innovatie, contentontwikkeling enz.. voor het komende jaar
Ruimte beheerHet beheren van gegevens over ruimten. Zoals geschiktheid voor praktijklessen, daglicht, vierkante meter enz..
Studentgegevens uitwisselingHet uitwisselen van studentgegevens zoals:

- het importeren van studentgegevens van toeleverende systemen

- het selecteren en exporteren van studentgegevens en deze ter beschikking stellen of versturen aan afnemende systemen
Transactie beheerHet beheren van transacties (o.a. betalingsopdrachten) & mutaties
Vermogen beheerOndersteunt het beheer van vermogen.

Onder andere:

 • Leningen
 • Financiele portofolios & beleggingen
 • fondsen
 • ...

Deze procesketen wordt ondersteund vanuit de volgende systemen:

SysteemBeschrijving
Faciliteiten beheer systeemEen systeem voor het resgistreren en beheren van facilitaire middelen zoals ruimten, lockers, meubilair, inventaris, , vierkante meters, inclusief het magazijnbeheer
Financieel systeemEen systeem dat de financiële administratie ondersteunt.

Zoals: Debiteurenbeheer Crediteurenbeheer Grootboekbeheer Activabeheer

Bijvoorbeeld:

Exact
Inkoop systeemEen systeem dat het inkopen van producten, het beheren van leveranciergegevens en het beheren van contracten ondersteunt.

Bijvoorbeeld:

Proquro
Integratie systeemEen systeem dat zorgdraagt voor de uitwisseling van gegevens tussen applicaties. Zoals identiteitsgegevens.

Bevat ondermeer: API's Business logica (input/output scripts) Databank Monitoring (performance en errors)

Andere trefwoorden: ESB

Broker
Kernregistratie systeem studenten (KRS)Een systeem voor het beheren van gegevens van studenten zoals in- en uitschrijvingsgegevens, BPV-contractgegevens, bekostigingsgegevens, studieresultaten, diploma's, studentbegeleidingsgegevens, studievoortganggegevens

Bijvoorbeeld: Eduarte Osiris Magister TP Ellucian (Sungard/SCT) Banner Student

Oracle Peopelsoft Campus Solutions
Middelen planningEen systeem voor het plannen van benodigde middelen voor een opleiding; zoals middelen en ruimten. Dit omvat zowel de tactische meerjaarplanning als de meer operationele jaarplanning
Personeel systeemEen systeem dat de personeelsadministratie ondersteunt

Zoals beheren van: arbeidscontracten arbeidsvoorwaarden formatiegegevens personeelsontwikkelinggegevens declaraties personeelsdossiers arbogegevens werving en selectie (vacatures/sollicitaties) enz...

Bijvoorbeeld:

Youforce
Plan van inzet systeemSysteem ter ondersteuning van het maken van een (jaar)plan van inzet voor de leden van een onderwijsteam. Zoals het bepalen van het aantal uren lesgeven, innovatie, contentontwikkeling enz.. voor de komende periode zoals bijv. een schooljaar.