Applicatieservices Human Resource Management

Het werven, plaatsen, benoemen, registreren, inhuren, onboarden van nieuwe medewerkers (BusinessProcess) Instromen personeel Het opmaken en plaatsen van vacatures (BusinessProcess) Stellen vacature Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers (BusinessProcess) Werven en selecteren Het herplaatsen van medewerkers in andere functies (BusinessProcess) Herplaatsen Het herbenoemen van een medewerker in een (andere) functie (BusinessProcess) Herbenoemen Het overeenkomen en opmaken van een arbeidscontract (BusinessProcess) Overeenkomen arbeids contract Het intaken en onboarden van personeel (BusinessProcess) Intaken en onboarden personeel Het inlenen en/of inhuren van in- of externe medewerkers (BusinessProcess) Inlenen, Inhuren Het beoordelen van en het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van medewerkers (BusinessProcess) Ontwikkelen en opleiden personeel Het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van medewerkers (BusinessProcess) Opleiden en ontwikkelen personeel Het beoordelen van het functioneren van medewerkers en het nemen van passende maatregelen (BusinessProcess) Beoordelen functioneren Het voorbereiden en afstemmen van de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van medewerkers (BusinessProcess) Voorbereiden en afstemmen (door) ontwikkeling Het ondersteunen en administratief verwerken van het uitstromen van personeel (BusinessProcess) Uitstromen personeel Het beëindigen van arbeidscontracten door natuurlijk verloop of ontslag. (BusinessProcess) Beëindiging arbeidscontract, ontslag Het beëindigen van arbeidscontract op verzoek van de medewerker. (BusinessProcess) Beeindigen contract door werknemer Het beëindigen van arbeidscontract als gevolg van het verlopen van het contract. (BusinessProcess) Beeindigen contract bepaalde tijd Het voortijdig beëindigen van een arbeidscontract. (BusinessProcess) Voortijdig beeindigen contract Het begeleiden van (ex) medewerkers naar het vinden van ander werk (BusinessProcess) Nazorg Het zorgdragen voor de salarisadministratie, het verwerken van declaraties en het uitbetalen ervan (BusinessProcess) Verwerken salaris Het verwerken en uitvoeren van het uitbetalen van salarissen (BusinessProcess) Verwerken salarisbetaling Het verwerken van onkostenvergoedingen en declaraties (BusinessProcess) Declareren onkosten en vergoedingen Het doen van loonaangifte en het verwerken van pensioengegevens (BusinessProcess) Loonaangifte doen en pensioen verwerken Verwerken en valideren maandelijkse salarismutaties (BusinessProcess) Verwerken en valideren maandelijkse salaris mutaties Het verwerken en bewaken van het gebruik van de werkkostenregeling (BusinessProcess) Valideren en monitoren Werkkosten- regeling Het voeren van de verlof- en verzuimadministratie en het ondersteunen bij langdurig verzuim en reïntegreren van medewerkers (BusinessProcess) Beheren werktijden, verlof en verzuim Het melden van verzuim en het op korte termijn actie ondernemen. (BusinessProcess) Melden verzuim en actie ondernemen korte termijn Het signaleren van (mogelijk) lange termijn verzuim en het ondernemen van vervolgacties (BusinessProcess) Signaleren lange termijn verzuim en ondernemen vervolgacties Het ondersteunen bij het reintegreren van medewerkers (BusinessProcess) Reintegreren medewerker Het verwerken van verlofaanvragen en bepalen van de werktijden (BusinessProcess) Aanvragen verlof en bepalen werktijden Het analyseren van verzuimgegevens en ondersteunen bij het voorkomen van verzuim. (BusinessProcess) Interventie ter voorkoming verzuim Het registreren van de tijd dat er is gewerkt (BusinessProcess) Tijdsregistratie Het sturen op en beheren van de formatieplanning en -begroting van (de afdelingen van) de instelling. (BusinessProcess) Sturen op personeel en bezetting Opstellen van de formatieplanning en bijbehorende begroting (BusinessProcess) Opstellen formatieplanning en begroting Het administreren van HRM-gegevens van medewerkers. (BusinessProcess) Beheren en organiseren personeel Het ondersteunen van het wijzigen van de inrichting of aansturing van de organisatie zoals de afdelingsstructuur of managementstructuur (BusinessProcess) Wijzigen organisatie indeling en aansturing Het administreren van het wijzigen van personeelsgegevens zoals adreswijzigingen (BusinessProcess) Wijzigen persoons gegevens Het administreren van het wijzigen van personeelsgegevens zoals iemands functie, salaris of arbeidscontract (BusinessProcess) Wijzigen functie, salaris, arbeidscontract Resultaat: * Optimale inzet van mensen en middelen ten behoeve van het onderwijs geven (docent/praktijkinstructeur) en onderwijs krijgen (student). Vastgelegd in: * (Individueel) rooster (studenten en docenten): jaar, periode, week en dag * Werkverdeling team (BusinessProcess) Plannen en roosteren Het clusteren van leeractiviteiten is het samen nemen van verschillende leeractiviteiten die in een periode gelijktijdig/naast elkaar uitgevoerd zullen worden. Dit is nodig om het onderwijs te kunnen organiseren en zowel medewerkers als voorzieningen efficiënt te kunnen inzetten. Deze processtap is een belangrijke schakel in de overgang van meerjarenplanning naar jaarplanning en concrete roosters. Per opleiding vormen alle leeractiviteiten, gecombineerd tot opleidingsonderdelen, samen het onderwijsaanbod van die opleiding, over meerdere perioden en jaren heen. Er hoort een meerjarenplanning bij. Leerroutes van studenten zijn opgebouwd uit opleidingsonderdelen. Deze opleidingsonderdelen bestaan uit leeractiviteiten die moeten worden gepland, soms parallel en soms opvolgend, ook over een langere periode. De meerjarenplanning en de gekozen leerroutes van de studenten samen vormen nog geen geordend geheel dat in de vorm van roosters en planningen kan worden gegoten. De leeractiviteiten worden geclusterd in periodes waardoor er een geordend geheel ontstaat. De clustering van leeractiviteiten heeft invloed op de jaarplanning en de analyse van de werkverdeling. (BusinessProcess) Clusteren leeractiviteiten Resultaat: * Optimale inzet van mensen en middelen gebaseerd op de huidige situatie en de toekomstige verwachtingen. Vastgelegd in: * Inzetplanning: docenten, afdelingsteams, projectteams, middelenplanning, etc. (BusinessProcess) Prognosticeren mensen- en middelen behoefte Op basis van de inschatting van het aantal toekomsige studenten en onderwijs wordt een analyse gemaakt voor de werkverdeling. Deze analyse weergeeft de inzet van de medewerkers ten opzichte van de verwachte onderwijsvraag. Dit kan leiden tot: * Wijzigingen in het personeelsbestand * Wijzigingen in het onderwijsaanbod * Wijzigingen in de clustering van leertaken * Wijzigingen in de jaarplanning Deze analyse voedt en kent een wisselwerking met de jaarplanning. (BusinessProcess) Analyseren werkverdeling Het vaststellen van beschikbare financiële middelen en het toekennen en bewaken van daaruit voortvloeiende budgetten/begrotingen. (BusinessProcess) Begroten Het vaststellen en registreren van de (kosten van) de formatie van (afdelingen van) de instelling (BusinessProcess) Bepalen formatielasten Ondersteunt het onboarding proces (het registreren, inwerken, voorzien van rechten, toekennen van rollen, ...) en offboarding proces (administreren, ontnemen rechten, ...) (ApplicationService) On- en offboarding Het beheren van gegevens over vacatures (ApplicationService) Vacature beheer Het beheren van gegevens over sollicitaties (ApplicationService) Sollicitatie beheer Het beheren van medewerkergegevens zoals aanstellingsgegevens, contactgegevens, formele correspondentie e.d. Dit omvat ook het vastleggen van beoordelingen en het bijwerken van het kennisniveau n.a.v. gevolgde opleidingen. (ApplicationService) Medewerker gegevens beheer Het beheren en aanbieden van opleidingen aan medewerkers (ApplicationService) Corporate LMS- diensten Het voeren van de salarisadministratie zoals het uitbetalen van salarissen aan medewerkers. (ApplicationService) Salaris verwerking Het ondersteunen van het verwerken van declaraties, zoals gewerkte uren (tijdsregistratie) of gemaakte kosten voor de zaak (ApplicationService) Declaratie beheer Het registreren van ziekte en verlof van medewerkers (ApplicationService) Ziekte- en verlof administratie Ondersteunt het bepalen van de formatie en het plannen van inzet van medewerkers (ApplicationService) Medewerker inzet beheer Het maken van een (jaar)inzetplan van inzet voor de leden van een onderwijsteam. Zoals het bepalen van het aantal uren lesgeven, innovatie, contentontwikkeling enz.. voor het komende jaar (ApplicationService) Plan van inzet beheer Het bepalen van de jaarplanning waarin per opleiding gedetailleerd de behoefte en inzet van mensen, content, ruimten, leercontent e.d. wordt vastgelegd. (ApplicationService) Jaar planning Het bepalen en vastleggen van groepen waarin studenten gezamenlijk onderwijs volgen. Denk aan: * klassen * werkgroepen * ... (ApplicationService) Groepen beheer Het beheren van het onderwijsaanbod inclusief de onderwijsprogramma's (voorheen referentie-arrangementen) en keuzedelen (ApplicationService) Opleiding aanbod beheer Het beheren van de begroting (ApplicationService) Begroting beheer Een systeem dat de personeelsadministratie ondersteunt Zoals beheren van: arbeidscontracten arbeidsvoorwaarden formatiegegevens personeelsontwikkelinggegevens declaraties personeelsdossiers arbogegevens werving en selectie (vacatures/sollicitaties) enz... Bijvoorbeeld: Youforce (ApplicationComponent) Personeel systeem Een systeem dat de logistieke en administratieve processen rondom het aanbieden van onderwijs aan medewerkers ondersteunt. Zoals: Het beheren en aanbieden van cursussen (catalogus) Ondersteunen inschrijving Registratie van behaalde resultaten (ApplicationComponent) Corporate LMS Systeem ter ondersteuning van het maken van een (jaar)plan van inzet voor de leden van een onderwijsteam. Zoals het bepalen van het aantal uren lesgeven, innovatie, contentontwikkeling enz.. voor de komende periode zoals bijv. een schooljaar. (ApplicationComponent) Plan van inzet systeem Een systeem dat het maken van roosters ondersteunt op basis van beschikbaarheid van mensen en middelen en de leerroutes van de studenten. Bijvoorbeeld: GPUntis Xedule (ApplicationComponent) Planning- en roostersysteem Een systeem dat de financiële administratie ondersteunt. Zoals: Debiteurenbeheer Crediteurenbeheer Grootboekbeheer Activabeheer Bijvoorbeeld: Exact (ApplicationComponent) Financieel systeem Een systeem voor de registratie en het beheer van de verzameling opleidingen en cursussen van de instellling; ook wel het onderwijsaanbod genoemd. Bijvoorbeeld: OERknal (ApplicationComponent) Opleidingen beheer systeem ApplicationComponent Tijdregistratie systeem ApplicationService Tijdregistratie ApplicationComponent Salarisverwerking systeem TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship ServingRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 06-04-2024 04:12:10 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 04:12:10 CEST
   
   
   

   
   

Klik hier om het diagram te downloaden.

Zie ook:

Deze procesketen omvat de volgende applicatieservices:

ApplicatieserviceBeschrijving
Begroting beheerHet beheren van de begroting
Corporate LMS-dienstenHet beheren en aanbieden van opleidingen aan medewerkers
Declaratie beheerHet ondersteunen van het verwerken van declaraties, zoals gewerkte uren (tijdsregistratie) of gemaakte kosten voor de zaak
Groepen beheerHet bepalen en vastleggen van groepen waarin studenten gezamenlijk onderwijs volgen.


Denk aan:

  • klassen
  • werkgroepen
  • ...
Jaar planningHet bepalen van de jaarplanning waarin per opleiding gedetailleerd de behoefte en inzet van mensen, content, ruimten, leercontent e.d. wordt vastgelegd.
Medewerker gegevens beheerHet beheren van medewerkergegevens zoals aanstellingsgegevens, contactgegevens, formele correspondentie e.d. Dit omvat ook het vastleggen van beoordelingen en het bijwerken van het kennisniveau n.a.v. gevolgde opleidingen.
Medewerker inzet beheerOndersteunt het bepalen van de formatie en het plannen van inzet van medewerkers
On- en offboardingOndersteunt het onboarding proces (het registreren, inwerken, voorzien van rechten, toekennen van rollen, ...) en offboarding proces (administreren, ontnemen rechten, ...)
Opleiding aanbod beheerHet beheren van het onderwijsaanbod inclusief de onderwijsprogramma's (voorheen referentie-arrangementen) en keuzedelen
Plan van inzet beheerHet maken van een (jaar)inzetplan van inzet voor de leden van een onderwijsteam. Zoals het bepalen van het aantal uren lesgeven, innovatie, contentontwikkeling enz.. voor het komende jaar
Salaris verwerkingHet voeren van de salarisadministratie zoals het uitbetalen van salarissen aan medewerkers.
Sollicitatie beheerHet beheren van gegevens over sollicitaties
Tijdregistratie
Vacature beheerHet beheren van gegevens over vacatures
Ziekte- en verlof administratieHet registreren van ziekte en verlof van medewerkers

Deze procesketen wordt ondersteund vanuit de volgende systemen:

SysteemBeschrijving
Corporate LMSEen systeem dat de logistieke en administratieve processen rondom het aanbieden van onderwijs aan medewerkers ondersteunt.

Zoals: Het beheren en aanbieden van cursussen (catalogus) Ondersteunen inschrijving

Registratie van behaalde resultaten
Financieel systeemEen systeem dat de financiële administratie ondersteunt.

Zoals: Debiteurenbeheer Crediteurenbeheer Grootboekbeheer Activabeheer

Bijvoorbeeld:

Exact
Opleidingen beheer systeemEen systeem voor de registratie en het beheer van de verzameling opleidingen en cursussen van de instellling; ook wel het onderwijsaanbod genoemd.

Bijvoorbeeld:

OERknal
Personeel systeemEen systeem dat de personeelsadministratie ondersteunt

Zoals beheren van: arbeidscontracten arbeidsvoorwaarden formatiegegevens personeelsontwikkelinggegevens declaraties personeelsdossiers arbogegevens werving en selectie (vacatures/sollicitaties) enz...

Bijvoorbeeld:

Youforce
Plan van inzet systeemSysteem ter ondersteuning van het maken van een (jaar)plan van inzet voor de leden van een onderwijsteam. Zoals het bepalen van het aantal uren lesgeven, innovatie, contentontwikkeling enz.. voor de komende periode zoals bijv. een schooljaar.
Planning- en roostersysteemEen systeem dat het maken van roosters ondersteunt op basis van beschikbaarheid van mensen en middelen en de leerroutes van de studenten.

Bijvoorbeeld:

GPUntis

Xedule
Salarisverwerking systeem
Tijdregistratie systeem