Architectuurprincipes

De MORA Architectuurprincipes zijn richtinggevende uitspraken over de inrichting van de processen en informatiesystemen van een mbo-instelling. Deze architectuurprincipes zijn gebaseerd op de ontwerpkeuzes van de MORA. Instellingen kunnen ze gebruiken als inspiratiebron voor het opstellen van eigen architectuurprincipes, maar ze kunnen ook gebruikt worden om beoogde veranderingen te toetsen.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de 14 MORA architectuurprincipes. Op de detailpagina van elk principe is ook uitgewerkt waarom we het betreffende principe hebben (de rationale) en wat de consequenties van het principe zijn (de implicaties).


Nr Naam Principe
1 MORA is een referentiearchitectuur voor alle mbo-instellingen De MORA is toepasbaar als referentiearchitectuur door alle mbo-instellingen.
  • Alle vormen van onderwijs (in het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (BVE)) worden ondersteund
  • De MORA is onafhankelijk van de (organisatorische) inrichting van de school
  • De MORA is onafhankelijk van specifieke (technische) oplossingen of productkeuzes
2 De ontwikkeling van de student staat centraal De ontwikkeling van de student staat centraal.
3 Het onderwijsaanbod is modulair Het onderwijsaanbod is opgebouwd uit flexibel inzetbare en herbruikbare opleidingsonderdelen, zodat de student een eigen leerroute en tempo kan kiezen die past bij zijn/haar ontwikkeling.
4 Het onderwijs is flexibel georganiseerd Het onderwijs is voor wat betreft de inzet van mensen en middelen flexibel georganiseerd, zodat flexibel op de leervraag van studenten kan worden ingespeeld.
5 De informatievoorziening is duurzaam en verantwoord De informatievoorziening wordt zodanig ingericht dat er op een duurzame en verantwoorde manier wordt omgegaan met mensen, middelen, informatie en energieverbruik.
6 Eigenaarschap van processen, gegevens en applicaties is belegd Processen, gegevens en applicaties hebben een eigenaar
7 Eénmalige registratie, meervoudig gebruik van gegevens Gegevens worden éénmalig geregistreerd en vanuit die bron hergebruikt
8 Informatievoorziening is toegankelijk De informatievoorziening is toegankelijk, laagdrempelig in het gebruik en tijd-, plaats- en device-onafhankelijk beschikbaar.
9 Vertrouwelijkheid en veiligheid van de informatievoorziening is geborgd Er wordt zorgvuldig omgegaan met de informatie zodat deze niet in handen komt van onbevoegden. Vertrouwelijkheid van (privacygevoelige) gegevens wordt bewaakt en passende beveiligingsmaatregelen worden getroffen.
10 De informatievoorziening is schaalbaar De informatievoorziening is schaalbaar. Dat betekent dat ICT-voorzieningen binnen bepaalde grenzen moeten kunnen meebewegen met een toe- of afnemende vraag, zonder grote gevolgen voor de gebruikers (bijvoorbeeld in performance of stabiliteit).
11 De informatievoorziening is geïntegreerd ICT-voorzieningen zijn zoveel mogelijk geïntegreerd, zodat processen naadloos worden ondersteund en gegevens of functies waar nodig kunnen worden gedeeld of uitgewisseld.
12 Studenten en medewerkers kunnen optimaal samenwerken Studenten en medewerkers kunnen optimaal samenwerken met elkaar en met andere instellingen en organisaties in de keten en het beroepenveld.
13 Archiefwaardige informatie wordt op een geschikte wijze bewaard Archiefwaardige informatie wordt op een geschikte wijze bewaard rekening houdend met vastgestelde bewaar- en vernietigingstermijnen.
14 Hergebruik voor kopen, voor maken Bij vervanging of vernieuwing van ICT-voorzieningen gaat de voorkeur uit naar hergebruik van voorzieningen die al beschikbaar zijn. Als dat niet mogelijk is gaat de voorkeur uit naar standaard pakketsoftware boven maatwerksoftware die al dan niet in eigen huis wordt ontwikkeld.