Categorie:Kernsystemen

U leest een pagina uit het Triple A-archief
KernsysteemBeschrijvingBestaat uit processenOnderdeel van hoofdgroep
Beheren middelenIedere instelling beschikt over middelen zoals docenten, lokalen en gebruiksmiddelen (een smartboard bijvoorbeeld). In beheren middelen wordt de aanvraag van deze middelen behandeld en worden de middelen aangeboden aan de aanvrager. Daarnaast worden nieuwe middelen aangemaakt en wijzigingen in bestaande middelen bijgehouden.Inzetten middelenVoorbereiding onderwijs
Digitale overdracht deelnemergegevensDe uitwisseling van deelnemergegevens met andere instellingen, bijvoorbeeld de instelling waar een deelnemer van afkomstig is of waar hij zijn opleiding gaat vervolgen. Het gaat hierbij met name om de overstap van po naar mbo, of een overstap binnen het mbo. De uitwisseling bestaat uit de uitwisseling van een doorstroomdossier en de uitwisseling van relevante statusovergangen in het proces van aanmelden en inschrijven.Overdracht deelnemergegevensAdministratief
Externe verantwoordingOnder externe verantwoording verstaan we de aanlevering van deelnemergegevens, opleidingsgegevens en mogelijke andere gegevens aan derden met een verplichtend karakter. Het verplichtende karakter kan voortkomen uit wet- en regelgeving maar ook uit andere afspraken zoals specifieke subsidieaanvragen of afspraken met opdrachtgevers. In de eerste plaats worden gegevens uitgewisseld ten behoeve van bekostiging en studiefinanciering. Daarnaast worden rapportages verstrekt, en kunnen overheids- of onderzoeksinstellingen gegevens opvragen voor onderzoek of beleidsontwikkeling.Uitwisseling BRON
Toelevering verantwoordingsinformatie
Administratief
Kernregistratie deelnemergegevensHet kernsysteem kernregistratie deelnemergegevens omvat de administratieve processen rondom de registratie en het beheer van deelnemergegevens. De processen bestaan uit inschrijven, beheren van de identiteitsgegevens, diplomeren, beheren van de loopbaan, analyse van de aanwezigheid, documentbeheer en het uitschrijven van de deelnemer.Inschrijven (Proces)
Beheren identiteit
Diplomeren
Beheren loopbaan
Analyseren aan- en afwezigheid
Uitschrijven (Proces)
Administratief
Onderwijscatalogus (kernsysteem)De onderwijscatalogus beschrijft het onderwijsaanbod (de opleidingen) en toont losse stukjes aanbod, de zogenaamde onderwijsproducten. Elk onderwijsproduct wordt voorzien van specifieke kenmerken, die op identieke wijze zijn beschreven. Met de onderwijsproducten bouwt de onderwijsinstelling vervolgens voor iedere deelnemer een eigen leertraject. Dat geeft de mogelijkheid om veel van dezelfde leertrajecten te bouwen en ook om (op onderdelen) te variëren. Zo kan de onderwijscatalogus helpen om de vraag van de student en het aanbod van onderwijs beter op elkaar af te stemmen.Ontwikkelen onderwijs
Aanvullen onderwijscatalogus
Onderwijsaanbod
Onderwijslogistiek (kernsysteem)Een van de belangrijkste uitgangspunten in de onderwijsfilosofie van Triple A is het centraal stellen van de leervraag van de deelnemer. Door de leervraag te beschrijven en deze vervolgens zo goed mogelijk te vervullen met onderwijsproducten die door de onderwijsinstelling worden aangeboden, wordt hier recht aan gedaan. De onderwijslogistiek omvat het proces dat zorgt voor het matchen van de leervraag met het aanbod. Het resultaat van het onderwijslogistieke proces is het door de deelnemer gevraagde en door de onderwijsinstelling te leveren onderwijs, in roosterbare eenheden gedefinieerd. Dit is vervolgens de basis voor het roosteren, waar de realisatie van het te leveren onderwijs wordt gepland.Leervraag arrangeren
Toewijzen BPV
Registreren aan- en afwezigheid
Voorbereiding onderwijs
Portfolio (kernsysteem)Het portfolio wordt opgebouwd als de deelnemer start met het volgen van onderwijs. Het kan eventueel ook worden meegenomen vanuit of naar een andere onderwijsinstelling. Een portfolio is een digitale werkomgeving waarin de deelnemer zelf producten kan opnemen, ordenen, delen met anderen en ter beoordeling aan een docent kan aanbieden. Gedurende de schoolloopbaan stelt het de deelnemer in staat het eigen leerproces inzichtelijk te maken en te laten zien welke competenties hij beheerst.Aantonen competenties en kennisOnderwijs
Primair proces ondersteuningMet primair proces ondersteuning wordt de begeleiding van deelnemers in hun schoolloopbaan bedoeld. Dit kernsysteem omvat dan ook al het werk dat direct samenhangt met de uitvoering van het onderwijs zelf. Met de deelnemer worden plannen voor ontwikkeling en begeleiding opgesteld, welke worden gemonitord en bijgestuurd. Daarnaast worden competenties en kennis beoordeeld en vindt examinering plaats.Examineren
Opleiden en vormen
Leertrajectbegeleiding
Onderwijs
RoosterenTijdens het roosteren worden de individuele leervragen van deelnemers, bestaande uit onderwijsproducten en/of arrangementen, verbonden aan beschikbare middelen, lokalen en docenten. Dit alles wordt geplaatst in tijd. Het rooster wordt desgewenst door de deelnemer aangevuld en uiteindelijk gerealiseerd en gecontroleerd.Leeraanbod plannen
Aanpassen en aanvullen rooster
Prognotiseren
Voorbereiding onderwijs