Hoofdprocesmodel (ArchiMate)

Dit procesgebied borgt de aansluiting van een MBO-school met haar omgeving. Wat is de scholingsbehoefte vanuit de arbeidsmarkt en vanuit de student? Hoe sluit het bedrijfsleven aan op het onderwijs? En wat is het beeld dat de buitenwereld van de school heeft? Deze vraagstukken vallen niet binnen het verantwoordelijkheidsgebied van 1 afdeling. Bijna alle medewerkers spelen een belangrijke rol op dit vlak. (Grouping) Verbinding met maatschappij, bedrijfsleven en regio De activiteiten van de instelling gericht op het bekendmaken van diens aanbod aan diensten teneinde nieuwe leerlingen te werven. Resultaat * Beeld in de buitenwereld van de school * Relatie met bedrijven, instellingen, overheid en andere scholen in de keten. Vastgelegd in * Missiestatement, visiestatement, huisstijl, brochures, foldermateriaal, reclame-uitingen, open dagen, etc. (BusinessProcess) Marketing Resultaat * Samenwerking en kennisdeling met het bedrijfsleven en andere betrokkenen (gemeenten, scholen, SBB, UWV, ed.). * Participatie kan betrekking hebben op: ** Samen ontwikkeling van onderwijs/leertaken ** Samen uitvoering van onderwijs/leertaken ** Bemiddeling naar werk en BPV-plaatsen Vastgelegd in * Plannen met breed draagvlak en gerealiseerde samenwerkingstrajecten. (BusinessProcess) Organiseren participatie in ontwikkeling en uitvoering onderwijs Resultaat * Studenten met optimale kans op werk. * Werkenden met een optimale set aan vaardigheden.  * Bedrijven en instellingen beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel. Vastgelegd in * Inzicht in behoefte van personeel en bij/omscholen van personeel bij bedrijven. (BusinessProcess) Onderzoeken behoefte arbeidsmarkt Dit is het procesgebied waarbij nieuwe studenten worden geworden, de intake plaatsvindt en ze zich officieel inschrijven voor de opleiding. Vanaf hier start hun inhoudelijke opleiding en persoonlijke begeleiding. (Grouping) Instroom Resultaat * Mensen (afkomstig van vooropleidingen, medewerkers of werkzoekenden die willen bij- of omscholen) die zich willen gaan aanmelden voor een specifieke opleiding/cursus. Vastgelegd in * Overzicht van potentiele studenten. (BusinessProcess) Informeren en werven Resultaat * Aangemelde studenten (inclusief doorstroom) Vastgelegd in * Aanmelding als student in het student informatie systeem. (BusinessProcess) Aanmelden (incl. doorstroom) Resultaat * Psychologisch, onderwijskundig en administratief ingetakete (potentiële) studenten.  * Uit te voeren loopbaanadvies en gesprekken passend onderwijs. * Student en de instelling hebben een beeld van de mate waarin de opleiding passend is (leervraag) en welke hulpmiddelen (plannen) nodig zijn. Vastgelegd in * Plaatsing als aangemelde student in het student informatie systeem. * Studentendossier met gemaakte afspraken (plannen) (BusinessProcess) Intake en plaatsen Resultaat * Ingeschreven student Vastgelegd in * Inschrijving als student (BusinessProcess) Inschrijven Dit procesgebied omvat het bepalen van de koers, de sturing daarop en het borgen van de kwaliteit van een school. Onderdeel hiervan is ook het ervoor zorgen dat een organisatie in staat is de gewenste veranderingen uit te voeren op een gecontroleerde wijze. (Grouping) Strategie, beleid en sturing Resultaat: * instelling die in het maatschappelijk belang ervoor zorgdraagt dat iedereen zich kan ontwikkelen en bedrijven/instellingen en overheid de beschikking hebben tot goed personeel. * inzicht in studentenaantallen en ontwikkelingen m.b.t. arbeidsmarkt * inzicht in benodigde middelen zoals faciliteiten, personeel, ed. Vastgelegd in: * vastgestelde lange termijnplannen (strategie en dienst en college (meer)jaarplannen)) met toetsingscriteria en bijsturing * geschatte studentenaantallen * geschatte behoefte aan expertise (docenten) en middelen (BusinessProcess) Visie bepalen, strategisch plannen en prognosticeren Resultaat * De onderwijs- en bedrijfsvoering processen zijn efficiënt en effectief met inzet van actuele middelen en inzichten. Vastgelegd in * Verbeterplannen, Programmaplannen en Project Portfolio * Voortgangsverslagen en besluitenlijsten (BusinessProcess) Verander- en verbeter management Resultaat * De organisatie voldoet aan de (benoemde) kwaliteitseisen en wetgeving. Vastgelegd in * Kwaliteitsplan of  -agenda (BusinessProcess) Borgen (onderwijs)kwaliteit en wetgeving Resultaat * Controle en bijsturing op uitvoering van (strategische) planning. Vastgelegd in * Audits, evaluaties en interne verantwoordingen (BusinessProcess) Rapporteren en evalueren Innovatie van het onderwijs valt onder dit procesgebied. Ook onderzoek vindt plaats binnen het MBO; de ontwikkeling van de practoraten en de bijdrage aan onderzoek vanuit het MBO aan de samenwerking met het hoger onderwijs. (Grouping) Onderzoek Resultaat * Kennis en vaardigheden geborgd in een expertiseplatform (practoraat) waarbij het onderwijs is aangesloten. Vastgelegd in * Practoraat opdracht * Toegankelijke kennisbank van uitgedragen kennis. (BusinessProcess) Ontwikkelen practoraat Resultaat * Ontdekte verbeteringen/innovaties op inhoudelijk vlak op de gebieden waarop de school onderwijs aanbiedt en aansluit op de vraag vanuit externe partijen. Vastgelegd in * Goedgekeurde onderzoeksopdrachten en gerapporteerde resultaten. (BusinessProcess) Uitvoeren onderzoek Resultaat * Effectief en toekomstgericht innovatief onderwijs waarbij de onderzoekuitkomsten zijn doorgevoerd in het onderwijsaanbod (nieuwe methoden, proeftuinen, etc.) Vastgelegd in * Toegankelijke kennisbank van uitgedragen kennis. (BusinessProcess) Onderwijs innoveren Dit procesgebied omvat de processen op tactisch niveau, en de inrichting en ontwikkeling van de organisatie en de teams binnen de organisatie. (Grouping) Tactisch inrichten; het team organiseren en ontwikkelen Resultaat * Team (zowel onderwijs als bedrijfsvoering teams) dat op een cyclische wijze en met alle betrokkenen planmatig aan de slag gaat met haar opdracht en vervolgens klaar is voor het verzorgen van onderwijs, ondersteuning of andere taken waarvoor de betreffende afdeling verantwoordelijk is. Vastgelegd in * Teamplan PDCA-cyclus (bv maand- perioderapportages, triaalgesprekken/verslagen) (BusinessProcess) Teamplan opstellen, uitvoeren en verantwoorden Resultaat: * Optimale inzet van mensen en middelen gebaseerd op de huidige situatie en de toekomstige verwachtingen. Vastgelegd in: * Inzetplanning: docenten, afdelingsteams, projectteams, middelenplanning, etc. (BusinessProcess) Prognosticeren mensen- en middelen behoefte Resultaat * Optimaal inzetbare teamleden, zowel op individueel niveau als op team als geheel. Vastgelegd in * Vastgelegde bekwaamheden en expertises die aansluiten  op de rol en taken van het team. * Scholingsplan. (BusinessProcess) Professionele en inhoudelijke ontwikkeling teamleden Dit is het procesgebied waarbij de onderwijsvisie en het aanbod wordt vertaald naar inhoudelijke onderwijsprogramma’s en bepaald wordt welke mensen en middelen daarvoor nodig zijn. (Grouping) Onderwijs ontwikkelen Resultaat * Onderwijs dat aansluit bij de huidige en toekomstige behoeften van studenten en bedrijven / organisaties. Vastgelegd in * Uitgewerkt huidig en komend opleidingenaanbod (BusinessProcess) Vertalen onderwijsvisie naar onderwijsaanbod Resultaat: * Ontwikkelde leertaken die invulling geven aan het onderwijsaanbod. Vastgelegd in: * Uitgewerkte leertaken * Onderwijscatalogus (BusinessProcess) Ontwikkelen en voorbereiden onderwijs Resultaat: * Beschikbare leermiddelen (lesmaterialen, faciliteiten, e.d.) die benodigd zijn voor de uitvoering van de leertaken. Vastgelegd in: * Leertaken met de daarbij noodzakelijke lesmaterialen, faciliteiten, e.d. (logistiek). (BusinessProcess) Bepalen benodigde inzet van mensen en middelen Resultaat: * Vastgestelde, goedgekeurde en toegankelijke examens, inclusief de hiervoor vereiste middelen. Vastgelegd in: * Examenregeling inclusief kaders, OER en examenplan (BusinessProcess) Vaststellen en uitwerken examinering Dit is het aanbieden en volgen van het onderwijs. Aan de hand van formatieve resultaten wordt bepaald of een student kan deelnemen aan examinering voor dat onderdeel. (Grouping) Onderwijs uitvoeren Resultaat: * Student die de betreffende (leer)taak aantoonbaar beheerst en klaar is voor het afleggen van een examen (summatief). * Student die de (leer)taken in de praktijk heeft gebracht als onderdeel van de opleiding buiten de instelling en heeft aangetoond het geleerde als medewerker van een organisatie te kunnen uitvoeren. Vastgelegd in: * Portfolio van de student en zijn formatieve resultaten. * Afgeronde BPV of BPV-opdrachten (BusinessProcess) Uitvoeren leertaken en praktijk ervaren Resultaat * Beoordeelde (formatieve) leerresultaten van de student als input voor de begeleiding. * Evaluatie van effectiviteit van ingezette lessen, toetsen e.d. Vastgelegd in * Beoordeelde (formatieve) leerresultaten * Evaluatie van effectiviteit van ingezette lessen, toetsen e.d. (BusinessProcess) Analyseren en beoordelen leerresultaten Resultaat * De student krijgt onderwijs conform de planning en afspraken, vastgelegd in een (individueel) rooster en voorbereidend op de uit te voeren examens. * Een docent/praktijkinstructeur die zijn lesmateriaal heeft voorbereid en heeft overgebracht aan de student. Vastgelegd in * Onderwijscatalogus, curriculum, rooster * Lesmateriaal (in allerlei vormen zoals paperbased, in LMS e.d.) (BusinessProcess) Verzorgen onderwijs De student wordt gedurende zijn of haar onderwijstraject begeleidt; bij het doorlopen van zijn of haar leerroute. Daarnaast is er ondersteuning bij zijn of haar persoonlijke ontwikkeling en zorgvragen. (Grouping) Student begeleiden Resultaat: * Optimale leerroute voor de student o.b.v. zijn leervraag en mogelijkheden. Tevens zijn (onderwijs)vrijstellingen bepaald. Vastgelegd in: * Vrijstellingen (voor onderwijs) * Vastgestelde en vastgelegde leerroute (BusinessProcess) Bepalen leerroute Resultaat * Inzicht in en bespreken van de voortgang van de student in zijn leerproces en ontwikkeling. * Kansen (versnellen/doorstroom/excelleren) en risico’s signaleren zodat een optimale leertijd wordt gerealiseerd en/of risico op uitval of vertraging wordt voorkomen Vastgelegd in * Geanalyseerd en besproken voortgang vastgelegd in voortgangsverslag, (bindend) studieadvies, signaal voor starten zorgproces (BusinessProcess) Begeleiden en monitoren voortgang Resultaat * Een student met een passende plaats waar hij/zij de praktijkervaring kan opdoen en leertaken kan uitvoeren als onderdeel van zijn/haar persoonlijke leerroute. Vastgelegd in * Door alle partijen getekende BPV-overeenkomst (BusinessProcess) Matchen student en BPV plaats Resultaat * Een student die hulp heeft gekregen in zijn/haar studievoortgang en bij eventuele stagnatie is doorverwezen naar een 2e of 3e lijnshulp. * Een student heeft hulp gekregen in bemiddeling naar werk en/of het vinden van een plek in de maatschappij. Vastgelegd in * Student- /Zorgdossier (BusinessProcess) Ondersteunen Dit procesgebied omvat alle processen die het onderwijs direct ondersteunen en mogelijk maken en de registratie en administratie van het onderwijs en de onderwijsprocessen vanuit de school en de student. (Grouping) Onderwijs ondersteunen Resultaat * Beschikbare BPV-plaatsen voor het opdoen van praktijkervaring en uitvoeren van leertaken Vastgelegd in * Geaccrediteerde BPV-plaatsen. (BusinessProcess) Verwerven en onderhouden BPV plaatsen Resultaat: * Optimale inzet van mensen en middelen ten behoeve van het onderwijs geven (docent/praktijkinstructeur) en onderwijs krijgen (student). Vastgelegd in: * (Individueel) rooster (studenten en docenten): jaar, periode, week en dag * Werkverdeling team (BusinessProcess) Plannen en roosteren Resultaat: Overzicht van verwerkte mutaties (inclusief historie): * welke studenten volgen welke opleiding (crebo/cohort e.d.) met welke vakken/cursussen en resultaten, * welke docenten en met welke expertise (inzetbaarheid) verbonden zijn aan welke opleiding en vakken. Vastgelegd in: * Up to date gegevens (zoals opleiding, vakken/cursussen, resultaten, docent, rollen, ed.) met bijgewerkte overeenkomsten (BusinessProcess) Onderwijs en studenten administreren Resultaat * Voldoen aan de wettelijke vereisten m.b.t. aanwezigheid (BOT en BPV) en signalering bij te grote ongeoorloofde afwezigheid en daarmee kans op uitval of studievertraging van de student. Vastgelegd in * Geregistreerde aanwezigheid * Geanalyseerde en gerapporteerde aan- en afwezigheid/uitval * Melding aan DUO-leerplicht * Signaal voor begeleidingsproces. (BusinessProcess) Aan- en afwezigheid registreren en analyseren Dit procesgebied omvat alle secundaire processen om de mbo-school te laten functioneren. Het is lastig om deze scherp als hoofdprocessen te definiëren. Daarom is gekozen om in het hoofdprocesmodel de bedrijfsfuncties te benoemen. Deze zijn in onderliggende modellen uitgewerkt in processen. De organisatie van deze bedrijfsfuncties in afdelingen is binnen scholen verschillend ingericht. (Grouping) Bedrijfsvoering Het personeelsbeheer zoals het werven, opleiden, juist inzetten en de salarisbetaling Resultaat * Goed opgeleide, gemotiveerde, tevreden en gefaciliteerde interne én externe medewerkers met toekomstperspectief dat voldoet aan de huidige en toekomstige inzetvraag van het onderwijs en bedrijfsvoering. Vastgelegd in * Meerjaren-personeelsplan * Functiebouwwerk * Personeels- / salarisbeleid * Scholingsplannen * Verzuimplannen * etc. (BusinessFunction) Human Resource Management Het ondersteunen en zorgdragen voor facilitaire en ICT-diensten en middelen zodat de organisatie zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Resultaat * Optimale, inzetbare set van middelen (locatie, meubilair, voorzieningen, ICT, catering etc.) voor het uitvoeren van het onderwijs en bedrijfsvoering van nu en de toekomst inclusief het onderhoud daarvan. Vastgelegd in * Facilityplan * Gebouwenbeheerplanning * Onderwijsruimte overzicht en onderhoudsplanning * Middelenoverzicht en onderhoudsplanning inclusief ICT middelen * etc. (BusinessFunction) Facility en ICT Management Het zorgdragen voor het ontwerpen, ontwikkelen en beheren van de informatievoorziening en het gegevensbeheer (datamanagement) zoals het verwerven van applicaties, vraagarticulatie, werken onder architectuur, beheren (kern)gegevens (BusinessFunction) Informatie- en datamanagement Het beheren van en sturen op de financiële positie van de instelling en het hierover verantwoording afleggen Resultaat * Optimale inzet van financiële middelen van nu en de toekomst voor onderwijs en bedrijfsvoering, inclusief overzicht mogelijke risico’s. Vastgelegd in * Financieel meerjarenplan * Begrotingen * Boekhouding * Financiële overzichten * etc. (BusinessFunction) Financieel Management Het inkopen/inhuren van mensen en middelen en het bewaken van daaruitvoortvloeiende contracten. Denk aan offertes, aanbestedingen, contractonderhandelingen, prestatieafspraken, bestellen, contracten bewaken Resultaat * Goede kwalitatieve contracten (incl. ondersteuning bij aanbesteding) met derden (exclusief verbintenissen met BPV partijen of studenten), kosten efficiënte aanschaf- en beheerkosten van gebouwen en middelen. Vastgelegd in * Beschrijving van aankoop en inkoopprocedure en voorschriften, contracttemplates voor contractpartijen en leveranciers en contracten met derden (BusinessFunction) Inkoop en contractmanagement Het zorgdragen en ondersteunen bij het intern- en extern juist communiceren zoals het onderhouden van het imago en het onderzoeken van de markt. (BusinessFunction) Communicatie Het adviseren bij interne vraagstukken waar een juridische kant aan zit. Denk aan conflictsituaties, formeel ingediende bezwaren en klachten. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning Elke inschrijving wordt ook weer afgesloten. In het kader van leven lang ontwikkelen onderhouden mbo-scholen de relatie en bieden passend onderwijs aan deze groep om door te groeien. (Grouping) Uitstroom Resultaat * Formele beëindiging van de bij de inschrijving aangegane wederzijdse verplichtingen. Vastgelegd in * Uitgeschreven student met beëindigde wederzijdse verplichtingen. (BusinessProcess) Uitschrijven Resultaat * Geïnformeerde en betrokken oud-studenten Vastgelegd in * Actuele alumni gegevens. (BusinessProcess) Alumni beheren Vanuit de hele organisatie vindt uitwisseling van gegevens met derden plaats. Dit is niet beperkt tot een afdeling. Ook de externe verantwoording is een hoofdproces dat in de hele organisatie wordt uitgevoerd. Deze laatste wordt niet gezien als strategisch proces. (Grouping) Informatieuitwisseling en verantwoording Het zorgdragen voor het geautomatiseerd uitwisselen van gegevens (koppelingen, systeemintegraties) met derden. Denk aan de uitwisseling met BRON, belastingdienst enz... (BusinessProcess) Uitwisselen gegevens met derden Het zorgdragen voor rapportages (verantwoordingsgegevens) voor de partijen die daar recht op hebben. Vastgelegd in * Inspectierapporten * Accountantsverklaring * Jaarverslagen * Overzicht en uitleg vroegtijdig schoolverlaters' * etc. (BusinessProcess) Extern verantwoorden Binnen dit procesgebied vindt de validatie plaats dat een student voldoet aan de gestelde kwalificatie en wordt de waardering daarover afgegeven in de vorm van een diploma, een certificaat of andere overeengekomen vorm. (Grouping) Examineren en diplomeren Resultaat * (Wettelijke) protocollen/voorwaarden m.b.t. vrijstelling, aanvraag examens, inkoop examens, hulpmiddelen, examencondities, ed. * Student die heeft bewezen dat hij/zij de vaardigheden bezit om de taak uit te voeren waarover hij/zij examen heeft afgelegd. Vastgelegd in * Handboek examinering * Exameninstrument * Afgenomen en beoordeeld examen  * Vastgestelde examenresultaten (examencommissie) (BusinessProcess) Examineren Resultaat * Check diplomadossier * Student die kan aantonen over de vaardigheden te beschikken waarvoor hij/zij examen heeft afgelegd. Vastgelegd in * Uitgereikte en centraal geregistreerde diploma/certificaat of MBO-verklaring (BusinessProcess) Diplomeren en certificeren Deze svg is op 24-05-2024 03:09:10 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 24-05-2024 03:09:10 CEST
   
   
   

   
   

Klik hier om het het hoofdbedrijfsprocesmodel in opgemaakte vorm te tonen. Klik hier om het diagram te downloaden.

HoofdprocesGroupingDefinitieOndersteund door
Aan- en afwezigheid registreren en analyserenOnderwijs ondersteunenResultaat
 • Voldoen aan de wettelijke vereisten m.b.t. aanwezigheid (BOT en BPV) en signalering bij te grote ongeoorloofde afwezigheid en daarmee kans op uitval of studievertraging van de student.

Vastgelegd in

 • Geregistreerde aanwezigheid
 • Geanalyseerde en gerapporteerde aan- en afwezigheid/uitval
 • Melding aan DUO-leerplicht
 • Signaal voor begeleidingsproces.
Aanmelden (incl. doorstroom)InstroomResultaat
 • Aangemelde studenten (inclusief doorstroom)
 • Vastgelegd in

  • Aanmelding als student in het student informatie systeem.
  Alumni beherenUitstroomResultaat
 • Geïnformeerde en betrokken oud-studenten
 • Vastgelegd in

  • Actuele alumni gegevens.
  Relatie beheer
  Analyseren en beoordelen leerresultatenOnderwijs uitvoerenResultaat
 • Beoordeelde (formatieve) leerresultaten van de student als input voor de begeleiding.
 • Evaluatie van effectiviteit van ingezette lessen, toetsen e.d.
 • Vastgelegd in

  • Beoordeelde (formatieve) leerresultaten
  • Evaluatie van effectiviteit van ingezette lessen, toetsen e.d.
  Formatief resultaten beheer
  Summatief resultaten beheer
  Begeleiden en monitoren voortgangStudent begeleidenResultaat
 • Inzicht in en bespreken van de voortgang van de student in zijn leerproces en ontwikkeling.
 • Kansen (versnellen/doorstroom/excelleren) en risico’s signaleren zodat een optimale leertijd wordt gerealiseerd en/of risico op uitval of vertraging wordt voorkomen
 • Vastgelegd in

  • Geanalyseerd en besproken voortgang vastgelegd in voortgangsverslag, (bindend) studieadvies, signaal voor starten zorgproces
  Onderwijs begeleiding ondersteuning
  Studentbegeleiding
  Bepalen benodigde inzet van mensen en middelenOnderwijs ontwikkelenResultaat:
 • Beschikbare leermiddelen (lesmaterialen, faciliteiten, e.d.) die benodigd zijn voor de uitvoering van de leertaken.
 • Vastgelegd in:

  • Leertaken met de daarbij noodzakelijke lesmaterialen, faciliteiten, e.d. (logistiek).
  Bepalen leerrouteStudent begeleidenResultaat:
 • Optimale leerroute voor de student o.b.v. zijn leervraag en mogelijkheden. Tevens zijn (onderwijs)vrijstellingen bepaald.
 • Vastgelegd in:

  • Vrijstellingen (voor onderwijs)
  • Vastgestelde en vastgelegde leerroute
  Borgen (onderwijs)kwaliteit en wetgevingStrategie, beleid en sturingResultaat
 • De organisatie voldoet aan de (benoemde) kwaliteitseisen en wetgeving.
 • Vastgelegd in

  • Kwaliteitsplan of  -agenda
  Beheer kwaliteits indicatoren
  Kwaliteit beheer
  Diplomeren en certificerenExamineren en diplomerenResultaat
 • Check diplomadossier
 • Student die kan aantonen over de vaardigheden te beschikken waarvoor hij/zij examen heeft afgelegd.
 • Vastgelegd in

  • Uitgereikte en centraal geregistreerde diploma/certificaat of MBO-verklaring
  Archivering
  Kwalificering
  Proces voortgang ondersteuning
  Student gegevens beheer
  ExaminerenExamineren en diplomerenResultaat
 • (Wettelijke) protocollen/voorwaarden m.b.t. vrijstelling, aanvraag examens, inkoop examens, hulpmiddelen, examencondities, ed.
 • Student die heeft bewezen dat hij/zij de vaardigheden bezit om de taak uit te voeren waarover hij/zij examen heeft afgelegd.
 • Vastgelegd in

  • Handboek examinering
  • Exameninstrument
  • Afgenomen en beoordeeld examen 
  • Vastgestelde examenresultaten (examencommissie)
  Archivering
  Proces voortgang ondersteuning
  Extern verantwoordenInformatieuitwisseling en verantwoordingHet zorgdragen voor rapportages (verantwoordingsgegevens) voor de partijen die daar recht op hebben.

  Vastgelegd in

  • Inspectierapporten
  • Accountantsverklaring
  • Jaarverslagen
  • Overzicht en uitleg vroegtijdig schoolverlaters'
  • etc.
  Integratie dienst
  Studentgegevens uitwisseling
  Informeren en wervenInstroomResultaat
 • Mensen (afkomstig van vooropleidingen, medewerkers of werkzoekenden die willen bij- of omscholen) die zich willen gaan aanmelden voor een specifieke opleiding/cursus.
 • Vastgelegd in

  • Overzicht van potentiele studenten.
  Campagne beheer
  Evenementen beheer
  Studenten werving
  InschrijvenInstroomResultaat
 • Ingeschreven student
 • Vastgelegd in

  • Inschrijving als student
  Intake en plaatsenInstroomResultaat
 • Psychologisch, onderwijskundig en administratief ingetakete (potentiële) studenten. 
 • Uit te voeren loopbaanadvies en gesprekken passend onderwijs.
 • Student en de instelling hebben een beeld van de mate waarin de opleiding passend is (leervraag) en welke hulpmiddelen (plannen) nodig zijn.
 • Vastgelegd in

  • Plaatsing als aangemelde student in het student informatie systeem.
  • Studentendossier met gemaakte afspraken (plannen)
  MarketingVerbinding met maatschappij, bedrijfsleven en regioDe activiteiten van de instelling gericht op het bekendmaken van diens aanbod aan diensten teneinde nieuwe leerlingen te werven.

  Resultaat

  • Beeld in de buitenwereld van de school
  • Relatie met bedrijven, instellingen, overheid en andere scholen in de keten.

  Vastgelegd in

  • Missiestatement, visiestatement, huisstijl, brochures, foldermateriaal, reclame-uitingen, open dagen, etc.
  Campagne beheer
  Evenementen beheer
  Merk management
  Relatie beheer
  Matchen student en BPV plaatsStudent begeleidenResultaat
 • Een student met een passende plaats waar hij/zij de praktijkervaring kan opdoen en leertaken kan uitvoeren als onderdeel van zijn/haar persoonlijke leerroute.
 • Vastgelegd in

  • Door alle partijen getekende BPV-overeenkomst
  OndersteunenStudent begeleidenResultaat
 • Een student die hulp heeft gekregen in zijn/haar studievoortgang en bij eventuele stagnatie is doorverwezen naar een 2e of 3e lijnshulp.
 • Een student heeft hulp gekregen in bemiddeling naar werk en/of het vinden van een plek in de maatschappij.
 • Vastgelegd in

  • Student- /Zorgdossier
  Onderwijs en studenten administrerenOnderwijs ondersteunenResultaat:

  Overzicht van verwerkte mutaties (inclusief historie):

  • welke studenten volgen welke opleiding (crebo/cohort e.d.) met welke vakken/cursussen en resultaten,
  • welke docenten en met welke expertise (inzetbaarheid) verbonden zijn aan welke opleiding en vakken.

  Vastgelegd in:

  • Up to date gegevens (zoals opleiding, vakken/cursussen, resultaten, docent, rollen, ed.) met bijgewerkte overeenkomsten
  Onderwijs innoverenOnderzoekResultaat
 • Effectief en toekomstgericht innovatief onderwijs waarbij de onderzoekuitkomsten zijn doorgevoerd in het onderwijsaanbod (nieuwe methoden, proeftuinen, etc.)
 • Vastgelegd in

  • Toegankelijke kennisbank van uitgedragen kennis.
  Practoraat en lectoraat beheer
  Project management
  Onderzoeken behoefte arbeidsmarktVerbinding met maatschappij, bedrijfsleven en regioResultaat
 • Studenten met optimale kans op werk.
 • Werkenden met een optimale set aan vaardigheden. 
 • Bedrijven en instellingen beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel.
 • Vastgelegd in

  • Inzicht in behoefte van personeel en bij/omscholen van personeel bij bedrijven.
  Practoraat en lectoraat beheer
  Ontwikkelen en voorbereiden onderwijsOnderwijs ontwikkelenResultaat:
 • Ontwikkelde leertaken die invulling geven aan het onderwijsaanbod.
 • Vastgelegd in:

  • Uitgewerkte leertaken
  • Onderwijscatalogus
  Ontwikkelen practoraatOnderzoekResultaat
 • Kennis en vaardigheden geborgd in een expertiseplatform (practoraat) waarbij het onderwijs is aangesloten.
 • Vastgelegd in

  • Practoraat opdracht
  • Toegankelijke kennisbank van uitgedragen kennis.
  Practoraat en lectoraat beheer
  Relatie beheer
  Organiseren participatie in ontwikkeling en uitvoering onderwijsVerbinding met maatschappij, bedrijfsleven en regioResultaat
 • Samenwerking en kennisdeling met het bedrijfsleven en andere betrokkenen (gemeenten, scholen, SBB, UWV, ed.).
 • Participatie kan betrekking hebben op:
  • Samen ontwikkeling van onderwijs/leertaken
  • Samen uitvoering van onderwijs/leertaken
  • Bemiddeling naar werk en BPV-plaatsen
 • Vastgelegd in

  • Plannen met breed draagvlak en gerealiseerde samenwerkingstrajecten.
  Relatie beheer
  Plannen en roosterenOnderwijs ondersteunenResultaat:
 • Optimale inzet van mensen en middelen ten behoeve van het onderwijs geven (docent/praktijkinstructeur) en onderwijs krijgen (student).
 • Vastgelegd in:

  • (Individueel) rooster (studenten en docenten): jaar, periode, week en dag
  • Werkverdeling team
  Professionele en inhoudelijke ontwikkeling teamledenTactisch inrichten; het team organiseren en ontwikkelenResultaat
 • Optimaal inzetbare teamleden, zowel op individueel niveau als op team als geheel.
 • Vastgelegd in

  • Vastgelegde bekwaamheden en expertises die aansluiten 

  op de rol en taken van het team.

  • Scholingsplan.
  Corporate LMS-diensten
  Medewerker gegevens beheer
  Prognosticeren mensen- en middelen behoefteTactisch inrichten; het team organiseren en ontwikkelenResultaat:
 • Optimale inzet van mensen en middelen gebaseerd op de huidige situatie en de toekomstige verwachtingen.
 • Vastgelegd in:

  • Inzetplanning: docenten, afdelingsteams, projectteams, middelenplanning, etc.
  Rapporteren en evaluerenStrategie, beleid en sturingResultaat
 • Controle en bijsturing op uitvoering van (strategische) planning.
 • Vastgelegd in

  • Audits, evaluaties en interne verantwoordingen
  Gegevens analyse
  Gegevens presentatie
  Gegevens verzameling
  Teamplan opstellen, uitvoeren en verantwoordenTactisch inrichten; het team organiseren en ontwikkelenResultaat
 • Team (zowel onderwijs als bedrijfsvoering teams) dat op een cyclische wijze en met alle betrokkenen planmatig aan de slag gaat met haar opdracht en vervolgens klaar is voor het verzorgen van onderwijs, ondersteuning of andere taken waarvoor de betreffende afdeling verantwoordelijk is.
 • Vastgelegd in

  • Teamplan PDCA-cyclus (bv maand- perioderapportages, triaalgesprekken/verslagen)
  Gegevens presentatie
  Plan van inzet beheer
  UitschrijvenUitstroomResultaat
 • Formele beëindiging van de bij de inschrijving aangegane wederzijdse verplichtingen.
 • Vastgelegd in

  • Uitgeschreven student met beëindigde wederzijdse verplichtingen.
  Uitvoeren leertaken en praktijk ervarenOnderwijs uitvoerenResultaat:
 • Student die de betreffende (leer)taak aantoonbaar beheerst en klaar is voor het afleggen van een examen (summatief).
 • Student die de (leer)taken in de praktijk heeft gebracht als onderdeel van de opleiding buiten de instelling en heeft aangetoond het geleerde als medewerker van een organisatie te kunnen uitvoeren.
 • Vastgelegd in:

  • Portfolio van de student en zijn formatieve resultaten.
  • Afgeronde BPV of BPV-opdrachten
  Communicatie en samenwerking
  Leerbeperking ondersteuning
  Mediatheek uitleen administratie
  Overhandiging opdrachten
  Portfolio beheer
  Student informatie publicatie
  Video streaming dienst
  Uitvoeren onderzoekOnderzoekResultaat
 • Ontdekte verbeteringen/innovaties op inhoudelijk vlak op de gebieden waarop de school onderwijs aanbiedt en aansluit op de vraag vanuit externe partijen.
 • Vastgelegd in

  • Goedgekeurde onderzoeksopdrachten en gerapporteerde resultaten.
  Onderzoek beheer
  Onderzoekstoepassing beheer
  Uitwisselen gegevens met derdenInformatieuitwisseling en verantwoordingHet zorgdragen voor het geautomatiseerd uitwisselen van gegevens (koppelingen, systeemintegraties) met derden. Denk aan de uitwisseling met BRON, belastingdienst enz...Integratie dienst
  Vaststellen en uitwerken examineringOnderwijs ontwikkelenResultaat:
 • Vastgestelde, goedgekeurde en toegankelijke examens, inclusief de hiervoor vereiste middelen.
 • Vastgelegd in:

  • Examenregeling inclusief kaders, OER en examenplan
  Verander- en verbeter managementStrategie, beleid en sturingResultaat
 • De onderwijs- en bedrijfsvoering processen zijn efficiënt en effectief met inzet van actuele middelen en inzichten.
 • Vastgelegd in

  • Verbeterplannen, Programmaplannen en Project Portfolio
  • Voortgangsverslagen en besluitenlijsten
  Architectuur beheer
  Proces management
  Programma management
  Project management
  Vertalen onderwijsvisie naar onderwijsaanbodOnderwijs ontwikkelenResultaat
 • Onderwijs dat aansluit bij de huidige en toekomstige behoeften van studenten en bedrijven / organisaties.
 • Vastgelegd in

  • Uitgewerkt huidig en komend opleidingenaanbod
  Verwerven en onderhouden BPV plaatsenOnderwijs ondersteunenResultaat
 • Beschikbare BPV-plaatsen voor het opdoen van praktijkervaring en uitvoeren van leertaken
 • Vastgelegd in

  • Geaccrediteerde BPV-plaatsen.
  BPV aanbod beheer
  Verzorgen onderwijsOnderwijs uitvoerenResultaat
 • De student krijgt onderwijs conform de planning en afspraken, vastgelegd in een (individueel) rooster en voorbereidend op de uit te voeren examens.
 • Een docent/praktijkinstructeur die zijn lesmateriaal heeft voorbereid en heeft overgebracht aan de student.
 • Vastgelegd in

  • Onderwijscatalogus, curriculum, rooster
  • Lesmateriaal (in allerlei vormen zoals paperbased, in LMS e.d.)
  Visie bepalen, strategisch plannen en prognosticerenStrategie, beleid en sturingResultaat:
 • instelling die in het maatschappelijk belang ervoor zorgdraagt dat iedereen zich kan ontwikkelen en bedrijven/instellingen en overheid de beschikking hebben tot goed personeel.
 • inzicht in studentenaantallen en ontwikkelingen m.b.t. arbeidsmarkt
 • inzicht in benodigde middelen zoals faciliteiten, personeel, ed.
 • Vastgelegd in:

  • vastgestelde lange termijnplannen (strategie en dienst en college (meer)jaarplannen)) met toetsingscriteria en bijsturing
  • geschatte studentenaantallen
  • geschatte behoefte aan expertise (docenten) en middelen
  Gegevens presentatie