Aan- en afwezigheid

ArchiMate-modellen > MORA > BusinessObjects > Aan- en afwezigheid
Informatieobject Aan- en afwezigheid
Geregistreerde aan- of afwezigheid van een student op een gepland tijdstip in een gespecificeerde omgeving.
Beschikbaarheid
Laag
Integriteit
Hoog
Vertrouwelijkheid
Midden
Contextdiagram
Geregistreerde aan- of afwezigheid van een student op een gepland tijdstip in een gespecificeerde omgeving. (BusinessObject) Aan- en afwezigheid Vertegenwoordigers van externe partijen hebben behoefte aan informatie omtrent de aanwezigheid van deelnemers, omdat zij verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van deelnemers of omdat zij het onderwijs financieren. In deze stap wordt de rapportage opgesteld over de aanwezigheid van de deelnemer. Voor vragen ten aanzien van begeleiding van deelnemers kan worden gedacht aan maatschappelijke dienstverleners, zoals GGD. Voor financiering kan worden gedacht aan werkgevers, klantmanagers gemeente, UWV, re-integratiebedrijven. In de aanwezigheidsregistratie zijn de gegevens van deelnemers betreffende hun presentie gedurende een bepaalde tijdsperiode vastgelegd. Vanuit onderwijslogistiek (reserveren) is bekend wanneer en voor welk onderwijsproduct een deelnemer geacht wordt aanwezig te zijn. Door de metingen in tijd af te zetten tegen het tijdraster van de planning kan een analyse worden gemaakt van de aan- en afwezigheid van deelnemers. (BusinessProcess) Rapporteren gegevens aan- en afwezigheid Signaleren dat het ongeoorloofd verzuim van een student aan één van de onderstaande voorwaarden voldoet. - Relatief verzuim: de student is meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig bin-nen een periode van vier weken. Elke keer wanneer deze 16 uur bereikt is, moet u opnieuw een verzuimmelding opvoeren. De einddatum die u door-geeft is de laatste verzuimdag óf de dag dat de 16 uur is bereikt. - Langdurig relatief verzuim (LRV): de student is langer dan vier weken onge-oorloofd afwezig. - Luxe verzuim: de student is zonder toegekend verlof buiten de schoolvakanties om op vakantie gegaan. Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan voor een bepaalde student dan wordt vóór aanmaak van de verzuimmelding aan het verzuimloket een signaal afgegeven aan de mentor. De mentor beoordeelt de verzuimmelding en besluit om het wel of niet te melden. Dit besluit wordt vastgelegd met een toelichting van de mentor. Vervolgens kan de melding worden verzonden naar DUO. (BusinessProcess) Melden verzuimloket Resultaat * Voldoen aan de wettelijke vereisten m.b.t. aanwezigheid (BOT en BPV) en signalering bij te grote ongeoorloofde afwezigheid en daarmee kans op uitval of studievertraging van de student. Vastgelegd in * Geregistreerde aanwezigheid * Geanalyseerde en gerapporteerde aan- en afwezigheid/uitval * Melding aan DUO-leerplicht * Signaal voor begeleidingsproces. (BusinessProcess) Aan- en afwezigheid registreren en analyseren De leertaak is de onderwijsactiviteit waarin de student kennis en/of vaardigheden verwerft. Leertaken zijn onder te verdelen in: * theoretische leertaken * praktische leertaken * zelfstudie leertaken * BPV-leertaken (BusinessObject) Leertaak De registratie van een formele activiteit (lees examensessie) waarin een examen wordt afgenomen. (BusinessObject) Examen deelname De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten (leertaken) gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers. (BusinessObject) Rooster Het begeleidingsdossier bevat gegevens over de leerresultaten, de leerervaring, de begeleiding, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag van een student. (BusinessObject) Student begeleiding dossier AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W Jef: of bij? (AssociationRelationship) bij Jef: of bij? (AssociationRelationship) bij AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship wordt geregistreerd in Deze svg is op 06-04-2024 15:23:06 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 15:23:06 CEST
ArchiMate-element Aan- en afwezigheid
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-64aa6ac8-d531-7df9-8bcd-c5e09d4c15e9
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Aan- en afwezigheid
Documentatie  : Geregistreerde aan- of afwezigheid van een student op een gepland tijdstip in een gespecificeerde omgeving.
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Midden
ArchiMate-views  : 
Relaties  :