Toets of examen afname

Uit MORA
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > MORA > ApplicationServices > Toets of examen afname
Applicatieservice Toets of examen afname
Het ondersteunen van het afnemen van toetsen of examens

- Toewijzing van toetsen aan specifieke kandidaten. De toewijzing ondersteund ook het genereren van individuele vragensets per student voor een een zelfde toets ten behoeve van fraude kans beperking.

- Het plaatsen van een toets per student in een voor hem afgeschermde omgeving en het doorsturen van de ingevulde toets en beoordeling naar betrokken medewerkers.
Contextdiagram
Het ondersteunen van het afnemen van toetsen of examens - Toewijzing van toetsen aan specifieke kandidaten. De toewijzing ondersteund ook het genereren van individuele vragensets per student voor een een zelfde toets ten behoeve van fraude kans beperking. - Het plaatsen van een toets per student in een voor hem afgeschermde omgeving en het doorsturen van de ingevulde toets en beoordeling naar betrokken medewerkers. (ApplicationService) Toets of examen afname Het digitaal toezicht houden op het afnemen van toetsen of examens. (ApplicationService) Proctoring Wanneer uit de aanmelding van een student blijkt dat de student niet zonder meer geplaatst kan worden in de opleiding naar keuze kan er een uitgebreide intake plaatsvinden. Deze intake kan gericht zijn op: * bepalen van de zorgbehoefte van de student; * begeleiden van de studiekeuze van de student; * begeleiden van de student naar een andere opleiding dan de opleiding naar keuze (bijvoorbeeld in geval van instroombeperking of niet voldoen aan aanvullende eisen). Een uitgebreide intake vindt ook plaats wanneer er sprake is van een opleiding met aanvullende eisen. In dat geval kan de uitgebreide intake bestaan uit bijvoorbeeld een auditie of sporttest. BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Voeren van een intake-plus gesprek. 2. Bepalen van de aanvullende begeleiding. 3. Vastleggen van de afspraken over de aanvullende begeleiding. 4. Eventueel geven van een studieloopbaanadvies. 5. Eventueel begeleiden van de aspirant-student naar een andere opleiding en/of onderwijsinstelling. Extra (indien van toepassing t.a.v. opleiding): 6. Uitvoeren van aanvullende toelatingsopdrachten zoals bijvoorbeeld auditie, sporttest. (BusinessProcess) Uitvoeren uitgebreide intake Tijdens de uitvoering van het examen levert de student een prestatie aan de hand waarvan beoordelaars beoordelen of hij voldoet aan de exameneisen (zie volgende processtap). De examencommissie ziet er op toe dat alle onderdelen van het examenplan deel uitmaken van het totaal aan examens, inclusief de centrale examens voor taal en rekenen. MOGELIJKE PROCESSTAPPEN * Bepaal welke rollen en taken er zijn bij het organiseren, uitvoeren en beoordelen van het examen en beleg deze taken. Gebruik hierbij de Examentaak mbo: Afnemen en Beoordelen. * Plan en organiseer het examen volgens de in het examenmateriaal beschreven examencondities. Werk hierbij, indien van toepassing, goed samen met het bedrijfsleven. Als de uitvoering in de praktijk plaatsvindt, raadpleeg dan de servicedocumenten Examinering in de beroepspraktijk; hulpvragen, Examinering in de beroepspraktijk; dilemma’s, en de checklist Examensetting en afnamecondities. * Nodig de student uit voor het afleggen van het examen. * Voer het examen uit. * Evalueer het proces van het uitvoeren van de examens. Benoem en beschrijf wat er goed gaat en leg verbeterpunten vast. (BusinessProcess) Uitvoeren examen Systeem voor het afnemen van toetsen en examens, denk aan een veilige afnameomgeving (BLDC - bootable lock down client) Bijvoorbeeld: * Safetyboot * Facet * QMP (ApplicationComponent) Toets- en examen afname systeem Op basis van het gevolgde onderwijs worden de leerresultaten verzameld en geregistreerd die relevant zijn om inzicht te krijgen in de voortgang en ontwikkeling van de student. Het gaat hier om formatieve toetsen of evaluatie, bijvoorbeeld een portfolio, opdracht of kennistoets. De registratie van leerresultaten biedt studenten en docenten/begeleiders inzicht in hoe de student staat ten opzichte van het afgesproken leerroute. Formatief toetsen en evalueren heeft als doel studenten inzicht te geven in hun eigen leerproces, hun motivatie te bevorderen en meer onderwijs op maat te realiseren. (BusinessProcess) Verzamelen leerresultaten ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship RealizationRelationship ServingRelationship Deze svg is op 07-10-2021 17:00:06 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 07-10-2021 17:00:06 CEST
ArchiMate-element Toets of examen afname
ArchiMate_Service.png
Elementtype  : ApplicationService
Element-id  : Id-bb527afd-c152-3a98-adc5-063ba6475113
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Toets of examen afname
Documentatie  : Het ondersteunen van het afnemen van toetsen of examens

- Toewijzing van toetsen aan specifieke kandidaten. De toewijzing ondersteund ook het genereren van individuele vragensets per student voor een een zelfde toets ten behoeve van fraude kans beperking.

- Het plaatsen van een toets per student in een voor hem afgeschermde omgeving en het doorsturen van de ingevulde toets en beoordeling naar betrokken medewerkers.
ArchiMate-views  : 
Relaties  :