Leeswijzer

De MORA is de referentiearchitectuur voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Een architectuur is een manier om de structuur en samenhang van iets uit drukken. Bij de MORA gaat het om de architectuur van een onderwijsinstelling in het mbo, en dan met name hoe deze is opgebouwd uit processen, informatie en applicaties. Het woord 'referentie' betekent hier dat de MORA niet de architectuur van één specifieke instelling beschrijft, maar van mbo-instellingen in het algemeen.

Omdat de MORA een referentiearchitectuur is, gebruiken we soms architectuurtermen die specifieke betekenis hebben. In deze leeswijzer worden die begrippen toegelicht.

Model en Views

De MORA is één samenhangend architectuurmodel. In dit model zijn alle processen, informatieobjecten en applicaties in onderlinge samenhang opgenomen die relevant zijn voor een mbo-instelling. Als dit allemaal in één diagram getekend zouden worden, zou een onontwarbare kluwen van lijnen ontstaan. Bovendien is niet iedereen in alles geïnteresseerd, en zeker niet alles tegelijk.

Daarom is het model van de MORA opgeknipt in verschillende diagrammen die we views noemen. Elke view toont het model vanuit een bepaald perspectief, waarbij delen van de inhoud die voor dat perspectief niet relevant zijn weggelaten worden. Eén enkele view toont dus een (deel)model voor een bepaald aspect van de MORA vanuit een bepaald perspectief (ook wel viewpoint genoemd); alle views tezamen vormen het volledige architectuurmodel.

Welke informatie in het architectuurmodel van de MORA is opgenomen wordt nader toegelicht in de beschrijving van het metamodel.

MORA Views

De MORA kent drie basisplaten.

Het hoofdprocesmodel toont alle hoofdprocessen binnen een mbo-instelling, ingedeeld in een aantal procesgebieden. De kern van dit model wordt gevormd door de waardeketen van het primair proces van het onderwijs, met daarboven de strategische en tactische hoofdprocessen en daaronder de hoofdprocessen voor de bedrijfsvoering.
Het informatiemodel geeft alle informatieobjecten in onderlinge samenhang weer. Deze informatieobjecten of bedrijfsobjecten zijn de logische gegevensverzamelingen die in een bedrijfsproces worden gecreëerd of gebruikt.
Het model voor applicaties en applicatieservices bevat alle gangbare typen applicaties zoals die doorgaans in een school worden gebruik. Dit worden ook wel de referentiecomponenten genoemd, omdat het geen concrete applicaties zijn maar een aanduiding van een bepaald type applicatie.

Bij elk van die referentiecomponenten zijn ook de applicatieservices weergegeven, die door deze referentiecomponenten worden geleverd. Deze applicatieservices zijn de herkenbare functionaliteiten (of diensten) die in de processen worden gebruikt.

Procesketens

Het hoofdprocesmodel van de MORA is verder uitgewerkt in procesketens. Deze procesketens zijn een verdere verdieping van de hoofdprocessen, naar meer concrete bedrijfsprocessen. Deze bedrijfsprocessen nemen de kleur over van het procesgebied uit het hoofdprocesmodel waar ze bij horen. De procesketens tonen een samenhangende keten van processen van het begin tot het eind. Een proces omvat een aantal activiteiten gericht op een bepaald resultaat. De pijlen zijn de zogenaamde ‘triggers’, waarbij het resultaat van een proces weer de aanleiding is voor het starten van een ander proces.

Procesketens en informatieobjecten

Voor elke procesketen is een aparte view gemaakt, waarin wordt aangegeven welke informatieobjecten in welk proces gecreëerd worden. Op deze manier is inzichtelijk welke processen voor een bepaalde informatieobject verantwoordelijk zijn. Soms zijn deze views vanwege de omvang in twee views opgesplitst.

Procesketens en applicatieservices

Voor elke procesketen is een aparte view gemaakt, waarin wordt aangegeven welke applicatieservices in welk proces worden gebruikt. Op deze manier is inzichtelijk hoe de applicaties de processen ondersteunen. Soms zijn deze views vanwege de omvang in twee views opgesplitst.

Views Onderwijsteams

Speciaal voor onderwijsteams zijn er aparte views ontwikkeld die de procesketens weergeven vanuit het perspectief van het onderwijs. Dit is alleen een andere weergave van de procesketens; inhoudelijk zijn het dezelfde processen en dezelfde relaties.

Deze views zijn oorspronkelijk gebaseerd op de zogenaamde Teamplaat Onderwijskwaliteit (TPO). Inmiddels zijn de TPO en de MORA in overeenstemming met elkaar gebracht. De views zijn hier ondergebracht in de MORA; aanvullende informatie en ondersteuning voor onderwijsteams is beschikbaar op site voor Onderwijskwaliteit MBO van het Kennispunt Onderwijs en Examinering van de MBO Raad.

Koppelvlakken

Voor een aantal koppelvlakken is een aparte view ontwikkeld, om inzichtelijk te maken welke informatieobjecten zijn betrokken bij de uitwisseling. Het gaat dan met namen om enkele sectorvoorzieningen (de Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO) en de vooziening voor Centraal Aanmelden MBO (Cambo)). Daarnaast is de complexe uitwisseling met de systemen voor de planning, afname en beoordeling van digitale examens in een view weergegeven.

In de toekomst zullen er mogelijk meer koppelvlakken op deze manier in kaar worden gebracht.