Informatiemodel

In het informatiemodel worden alle informatieobjecten in onderlinge samenhang weergegeven. Deze informatieobjecten of bedrijfsobjecten zijn logische gegevensverzamelingen die in een bedrijfsproces worden gecreëerd of gebruikt.

Grouping Diplomering / Waardering Het besluit door de onderwijsaanbieder, genomen op basis van behaalde examenresultaten en EVC-besluiten, of een student een waardedocument ontvangt (BusinessObject) Besluit tot diplomering of certificering Het bewijsstuk van een eindoordeel over het voltooien van een opleiding, keuzedeel, deelkwalificatie of module door een onderwijsaanbieder. Gebruik in andere bronnen: Bron: HORA Naam: Waardedocument Definitie: Het bewijsstuk van een eindoordeel over het voltooien van een promotie, opleiding, minor of onderwijseenheid door een instelling. Link: https://hora.surf.nl/index.php/Id-a0d981d3-8cb5-fef5-f760-dc62919c0737 (BusinessObject) Waarde document (diploma / certificaat) Een besluit, op basis van het EVC-portfolio aan vrijstellingen dat is ingediend, of eerder verworven competenties leiden tot een vrijstelling. (BusinessObject) EVC besluit Het dossier met de bewijsstukken van de summatieve (kwalificerende) beoordelingen en EVC-rapportages die relevant zijn voor de diplomering. (BusinessObject) Examendossier Grouping Registratie Een verzameling bewijsstukken aangevuld met zelfreflectie die iemands vaardigheden kennis en scholing illustreren. (BusinessObject) Portfolio Het dossier van de student tijdens zijn gehele leerloopbaan. In het (eigen) dossier verzamelt de student zijn eigen leerproducten. (BusinessObject) (Eigen) Dossier Grouping Kwalificatiestructuur Grouping Organisatieplanning De visie van de onderwijsaanbieder op het aangeboden onderwijs en de examinering daarvan. De onderwijs- en examenvisie is een vertaling van de strategische plannen van de onderwijsaanbieder. (BusinessObject) Onderwijs en examenvisie De beschrijving van doelen, capaciteiten en inzet van mensen en middelen om dat behalen. Het teamplan heeft altijd betrekking op een specifiek (onderwijs)team. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Teamplaat Onderwijs (TPO) Naam: Opstellen teamplan Definitie: De huidige beschikbare faciliteiten worden geanalyseerd. Op basis van het beoogde onderwijsaanbod wordt onderzocht of de faciliteiten voldoende aanwezig zijn. Hierbij wordt gelet op: - lokalen en ruimtes - beschikbare ICT middelen - beschikbare beroepsgerichte middelen - onderwijsondersteunende materialen De analyse voedt de jaarplanning. Link: https://tpo-mbo.nl/tpo/index.php?title=Opstellen_teamplan (BusinessObject) Teamplan Informatieobjecten binnen de PDCA-cyclus, zoals de begroting en jaarrekening. De objecten kunnen betrekking hebben op de gehele onderwijsaanbieder, maar ook op een specifiek organisatieonderdeel zoals het onderwijsteam. Gebruik in andere bronnen: Bron: TPO TPO verwijst naar de PDCA-cyclus van het gehele onderwijsproces bij het proces Evalueren bestaand aanbod. Link: https://tpo-mbo.nl/tpo/index.php?title=Evalueren_bestaand_aanbod (BusinessObject) PDCA producten Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: FORA Naam: Schoolplan Definitie: Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg (Art. 12, WPO). Link: https://www.wikixl.nl/wiki/fora/index.php/FORA/id-a3918e76-6bb3-4c1a-92f3-b13b222b936c (BusinessObject) Schoolplan De gemaakte planning op basis van: - het beoogde onderwijsaanbod - de schatting van het onderwijs en studenten - de meerjarenplanning en het jaarplan uit het roosterproces - de analyse van de werkverdeling - de analyse van de faciliteiten - de clustering van leertaken In de planning wordt rekening gehouden met: - afspraken die voortvloeien uit de onderwijswetgeving (urennorm) - afspraken die voortvloeien uit de CAO MBO - afspraken die voortvloeien uit de OER - de inhoud van de curricula Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: HORA Naam: Tactische planning Definitie: Het vertalen van beleid in meerjarenplannen met voorgestelde programma's en projecten. Dit wordt vastgelegd in het informatieobject 'plan': een beschrijving van uit te voeren activiteiten. Link: https://hora.surf.nl/index.php/Id-6bab65bd-025f-1744-07b1-b9950cf32bbb https://hora.surf.nl/index.php/Id-0a961683-5d92-9404-48bb-055af40e3d01 Bron: Teamplaat Onderwijs (TPO) Naam: Opstellen werkverdeling Definitie: Het team stelt, op basis van het beoogde onderwijs, volgens eigen keuze in onderlinge afstemming een werkverdeling op. Het team maakt een overzicht van de onderwijstaken en overige taken die voortvloeien uit het onderwijsprogramma, het teamplan en de rolverdeling. De werkverdeling heeft wisselwerking met de jaarplanning en wordt daarin vastgelegd. Link: https://tpo-mbo.nl/tpo/index.php?title=Opstellen_werkverdeling (BusinessObject) Planning De verzameling van de in tijd geplande capaciteit van medewerkers en middelen. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: HORA Naam: Inzetplanning Definitie: De verzameling van de in tijd geplande capaciteit van medewerkers en middelen. Link: https://hora.surf.nl/index.php/Id-4bf32104-d7b7-54d2-3c55-82c0f7641e88 (BusinessObject) Inzetplanning mensen en middelen Grouping BPV Het resultaat van het proces van het koppelen van een student aan een BPV-plaats in een vastgestelde periode, vastgelegd in een BPV-overeenkomst. (BusinessObject) BPV-match Een overeenkomst tussen student, bpv-bedrijf en de instelling over te volgen beroepspraktijkvorming. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: BPV-overeenkomst Definitie: Overeenkomst in het kader van een stage/BPV tussen deelnemer, instelling en leerbedrijf, waarin de respectievelijke rechten en plichten zijn opgenomen. BPV-overeenkomst wordt ook wel afgekort tot BPVO. Voorheen noemde men dit in het MBO een Praktijkovereenkomst, afgekort POK. (BusinessObject) BPV-overeenkomst Een beschikbare plaats waar een student beroepspraktijkvorming (BPV) volgt of kan volgen. (BusinessObject) BPV-plaats Het bedrijf waar een student beroepspraktijkvorming volgt of kan volgen. (BusinessObject) BPV-bedrijf Een project - niet noodzakelijkerwijs binnen een bedrijf - waarbinnen de student de beroepspraktijkvorming volgt of kan volgen. (BusinessObject) BPV-project Grouping Onderwijsaanbod Het geheel van opleiding dat door de instelling wordt aangeboden (BusinessObject) Opleidingen overzicht Het materiaal waarin de onderwijsaanbieder naar buiten (bijvoorbeeld naar potentiele studenten) communiceert over het opleidingenaanbod. Onder het informatiemateriaal vallen bijvoorbeeld brochures en de website. (BusinessObject) Informatiemateriaal Groep van studenten die onder hetzelfde onderwijs- en examenreglement vallen, binnen hetzelfde tijdvak (lopend van het eerste jaar van de opleiding tot en met het laatste jaar, uitgaande van de studieduur). Relatie/overlap met andere bronnen: Bron DUO Naam: Cohort Definitie: Een tijdvak lopend van het eerste jaar van een opleiding tot en met het laatste jaar, uitgaande van de studieduur. Link: https://www.begrippenxl.nl/duo/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Flod.duo.nl%2Fterm%2FCohort Bron: mboRijnland Naam: Cohort Definitie: Groep van deelnemers die onder hetzelfde onderwijs en examenregelement vallen. (BusinessObject) Cohort / periode Grouping Onderwijsvraag Het besluit dat de onderwijsaanbieder neemt dat een student niet hoeft deel te nemen aan een onderwijseenheid en dat hierin geen examen afgelegd hoeft te worden. Onder andere het EVC-traject kan leiden tot één of meerdere vrijstellingen. (BusinessObject) Vrijstelling De plaatsing of deelname van een student in een onderwijstraject. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Kennisnet MBO thesaurus Naam: Inschrijving Definitie: De afspraak dat een persoon gebruik maakt van de onderwijsvoorziening of examenvoorziening. Aan de inschrijving ligt een schriftelijke overeenkomst tussen het bevoegd gezag en de ingeschrevene ten grondslag die de rechten en plichten van de partijen regelt. Link: https://www.begrippenxl.nl/mbo/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fpurl.edustandaard.nl%2Fconcept%2F9ab53839-cc56-4475-b62e-eca9257fd594 (BusinessObject) Plaatsing Een contract tussen de onderwijsaanbieder en de student waar de rechten en plichten van onderwijsaanbieder en student in staan. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Verbintenis Definitie: Rechtsgeldige overeenkomst tussen deelnemer en instelling of tussen bedrijf en instelling. Op basis van deze overeenkomst ontstaat een bekostigingsrelatie. De instelling verplicht zich nader te bepalen onderwijsproducten beschikbaar te stellen met als eerste een startonderwijsproduct dat vanaf een in de verbintenis vastgelegde datum kan worden afgenomen. De deelnemer spreekt de intentie uit om onderwijsproducten af te nemen op nader te plannen tijdstippen waarbij waar mogelijk de begindatum van het startonderwijsproduct in de verbintenis is vastgelegd. (BusinessObject) Onderwijs overeenkomst Een door de instelling afgegeven advies aan de (potentiële) student over diens geschiktheid en capaciteit om een opleiding te volgen. (BusinessObject) Intake resultaat Registratie van gegevens van een (potentiele) student benodigd om een onderwijsproduct of opleiding af te gaan nemen. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Aanmelden Definitie: De potentiële deelnemer / opdrachtgever (vertegenwoordiger van een groep deelnemers) maakt zijn interesse kenbaar door middel van een aanmelding. (BusinessObject) Aanmelding Een persoon ingeschreven bij een instelling die een onderwijsovereenkomst heeft of wil gaan afsluiten. Dit omvat deelnemende studenten, aspirant studenten en alumni. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: DUO Naam: Student Definitie: Onderwijsdeelnemer in het MBO of HO. Link: https://www.begrippenxl.nl/duo/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Flod.duo.nl%2Fterm%2FStudent (BusinessObject) Student Het dossier dat tussen onderwijsinstellingen wordt uitgewisseld, met daarin gegevens over de student en zijn loopbaan relevant voor de instelling die de student een vervolgopleiding aanbiedt (BusinessObject) Doorstroom dossier De uitschrijving bestaande uit onder andere de exitformulieren Een exitformulier is een document waarop de reden en eventueel omstandigheden van het vertrek van een deelnemer wordt vastgelegd. (BusinessObject) Uitschrijving Grouping Onderwijscatalogus Structuur waarin summatieve resultaten gestructureerd kunnen worden vastgelegd zodat op basis daarvan de voortgang gevolgd kan worden m.b.t. diplomering. In de summatieve resultaatstructuur worden examenonderdelen en examens vastgelegd. (BusinessObject) Summatieve resultaat structuur Grouping Onderwijsplanning De matching van het onderwijsaanbod, de medewerkers en de faciliteiten, grofmazig uiteengezet over meerdere jaren. (BusinessObject) Meerjaren planning Verzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Rooster Definitie: Verzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. Bron: HORA Naam: Rooster Definitie: De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers. Link: https://hora.surf.nl/index.php/Id-8d2b0c2d-c6ae-f278-0a98-a110131a8914 (BusinessObject) Rooster De matching van het onderwijsaanbod, studenten, BPV, de medewerkers en de middelen, grofmazig uiteengezet over het schooljaar (globaal jaarrooster) en indien van toepassing periodes. In voorkomende gevallen kan de instelling bijsturen op de genoemde onderdelen. Het maken van de jaarplanning kent een wisselwerking met het analyseren en opstellen van de werkverdeling. Op basis van de jaarplanning wordt het plan van inzet voor de medewerkers samengesteld. (BusinessObject) Jaarplan Grouping Examinering Een onderzoek naar kennis, inzicht, houding en vaardigheden van de student, op basis waarvan de instelling na beoordeling een formeel bewijs van prestatie toekent. (BusinessObject) Examen Grouping Onderwijs Het uitvoeren van leertaken wordt ondersteund door voorzieningen. Hiermee wordt alles bedoeld wat het onderwijs mogelijk maakt. (BusinessObject) Voorzieningen De leertaak wordt op een bepaalde locatie uitgevoerd, vaak samenhangend met de aard van de leertaak. Bij leslocatie kan gedacht worden aan een specifiek lokaal op een onderwijslocatie, maar ook aan een online omgeving of op het BPV-bedrijf. (BusinessObject) Leslocatie De middelen die nodig zijn om het leertaken uit te kunnen voeren. Hieronder vallen de toelichtende en instructiematerialen (lesmateriaal), maar ook de leermiddelen (zie leermiddelenlijst) en de faciliteiten. (BusinessObject) Middelen Alle bij een leeractiviteit inzetbare materialen en middelen die samengesteld of beschikbaar gesteld worden door de docent of instructeur. (BusinessObject) Lesmateriaal Een voorziening ten behoeve van een bepaald (onderwijs)doel. Faciliteiten worden beheerd door de Onderwijsaanbieder (bijvoorbeeld door de Facilitaire Dienst). Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Faciliteiten Definitie: Een voorziening ten behoeve van een bepaald doel (BusinessObject) Faciliteiten Structuur waarin formatieve resultaten gestructureerd kunnen worden vastgelegd zodat op basis daarvan de voortgang gevolgd kan worden. De formatieve resultatenstructuur is een structuur voor de geordende vastlegging van formatieve resultaten. Per opleidingsonderdeel kunnen één of meerdere resultatenstructuren worden gemaakt. Elke resultatenstructuur bestaat uit een aantal toetsen waarvoor resultaten geregistreerd kunnen worden en een berekeningswijze, om tot een eindresultaat voor het geheel te komen. Bij elke toets wordt gedefinieerd op welke schaal het resultaat geregistreerd kan worden. Elke toets kan gerelateerd worden aan één of meerdere onderdelen van de kwalificatiestructuur. (BusinessObject) Formatieve resultaat structuur Een organisatie die door een bevoegd gezag is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: DUO Naam: Onderwijsaanbieder Definitie: Een organisatie die door een bevoegd gezag is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. Link: http://lod.onderwijsregistratie.nl/term/Onderwijsaanbieder Bron: RIO Naam: Onderwijsaanbieder Definitie: Een organisatie die bevoegd onderwijs verzorgt. De instelling kan meerdere uitvoeringsvormen hebben waardoor een onderwijsinstelling 1 of meerdere BRIN codes kan vertegenwoordigen en één of meerdere rechtspersonen kan omvatten. Link: https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/registratie-instellingen-en-opleidingen-rio/registratie-instellingen-en-opleidingen-december-2021/ (BusinessObject) Onderwijs aanbieder Een opleidingseenheid die door een onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven. * Leerdoelen Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: RIO Naam: Aangeboden opleiding Definitie: Een opleidingseenheid die door een onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven. Link: https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/registratie-instellingen-en-opleidingen-rio/registratie-instellingen-en-opleidingen-december-2021/ Bron: DUO Naam: Aangeboden opleiding Definitie: Een Opleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaald vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie. Link: http://lod.onderwijsregistratie.nl/term/AangebodenMboOpleiding (BusinessObject) Aangeboden opleiding Een (cluster van) verblijfsobject(en) waar een onderwijsvolger zich kan inschrijven op opleidingen, die daar door een onderwijsaanbieder worden aangeboden. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: DUO Naam: Onderwijslocatie Definitie: Een (cluster van) verblijfsobject(en) waar een onderwijsvolger zich kan inschrijven op opleidingen, die daar door een onderwijsaanbieder worden aangeboden. Link: http://lod.onderwijsregistratie.nl/term/Onderwijslocatie Bron: RIO Naam: Onderwijslocatie Definitie: Een punt op een geografische kaart waar onderwijs wordt aangeboden. Link: https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/registratie-instellingen-en-opleidingen-rio/registratie-instellingen-en-opleidingen-december-2021/ (BusinessObject) Onderwijs locatie Een geheel van kennis, inzicht en vaardigheden. Een opleidingseenheid kan beschreven worden naar het waardedocument dat de student ontvangt na het afronden van de aangeboden opleiding. In dat geval kent de opleidingseenheid de volgende varianten: - diploma-opleiding - branche-opleiding - certificaat-opleiding - maatwerk-opleiding Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: DUO Naam: Opleidingseenheid Definitie: Een geheel van kennis, inzicht en vaardigheden. Een samenhangend geheel van vakken, gericht op de verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden. Voorbeelden: Kwalificatie in het MBO Bachelor in het WO Profiel in het VO Link: http://lod.onderwijsregistratie.nl/term/Opleidingseenheid (BusinessObject) Opleidings eenheid Een opleiding die leidt tot een diploma (BusinessObject) Diploma opleiding Een opleiding die leidt tot een certificaat (BusinessObject) Certificaat opleiding Een opleiding voor een specifieke branche die niet valt binnen de bestaande kwalificatiestructuur. (BusinessObject) Branche opleiding Een opleiding op maat voor een organisatie, instelling, of groep van personen. (BusinessObject) Maatwerk opleiding Een groep van bij elkaar behorende opleidingen. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: DUO Naam: Opleidingsgroep Definitie: Een groep van bij elkaar behorende opleidingen. Link: http://lod.onderwijsregistratie.nl/term/Opleidingsgroep (BusinessObject) Opleidingsgroep Het (opleidings)domein is de eerste laag van de kwalificatiestructuur. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Domein Definitie: Het (opleidings)domein is de eerste laag van de kwalificatiestructuur. (BusinessObject) Domein Het kwalificatiedossier beschrijft de eisen waaraan een student moet voldoen om zijn diploma te behalen. Elk dossier bevat een of meer kwalificaties en iedere kwalificatie leidt tot een diploma. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) Naam: Kwalificatiedossier Definitie: Het kwalificatiedossier beschrijft de eisen waaraan een student moet voldoen om zijn diploma te behalen. Elk dossier bevat een of meer kwalificaties en iedere kwalificatie leidt tot een diploma. Hoe beter de diploma-eisen aansluiten op de wensen van het bedrijfsleven, hoe groter de kans op een baan voor een beginnende beroepsbeoefenaar en hoe beter bedrijven hun vacatures kunnen vervullen. Alle kwalificatiedossiers samen, aangevuld met de keuzedelen, vormen de kwalificatiestructuur. Een kwalificatiedossier bestaat uit een basisdeel en een of meer profieldelen. Het basisdeel bevat de generieke onderdelen Nederlandse taal, rekenen, loopbaan en burgerschap en Engels (uitsluitend voor niveau 4). Verder bevat het gemeenschappelijke elementen, die gelden voor alle kwalificaties in het dossier: kerntaken, werkprocessen, vakkennis, vaardigheden en houdingsaspecten. Het profieldeel beschrijft de specifieke onderdelen. Keuzedelen zijn een plus op de kwalificatie en maken de opleiding compleet. Voor de kwalificatiestructuur gelden criteria, die zijn vastgelegd in het toetsingskader van het ministerie van OCW. Het toetsingskader beschrijft zowel de kwaliteitseisen voor de kwalificatiedossiers en -structuur als het proces. De Toetsingskamer beoordeelt de kwaliteit van de voorgestelde kwalificatiedossiers, keuzedelen en certificaten op doelmatigheid, uitvoerbaarheid, herkenbaarheid, transparantie, flexibiliteit en duurzaamheid. Link: https://www.s-bb.nl/onderwijs/kwalificeren-en-examineren/kwalificatiedossiers (BusinessObject) Kwalificatie dossier De kwalificatie is de combinatie van het basis- en profieldeel uit het kwalificatiedossier. De kwalificatie omvat wat de beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen als hij gediplomeerd is en start op de arbeidsmarkt. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Kwalificatie Definitie: De kwalificatie is de combinatie van het basis- en profieldeel uit het kwalificatiedossier. De kwalificatie omvat wat de beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen als hij gediplomeerd is en start op de arbeidsmarkt. (BusinessObject) Kwalificatie Het onderwijs- en examenreglement bevat het onderwijsprogramma en het examenreglement en -handboek. In het OER staan de regels en afspraken die binnen de instelling gelden omtrent het onderwijs, de examinering en diplomering. Ieder cohort valt onder een eigen (specifiek voor het cohort) OER. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Examenreglement Definitie: De regels en afspraken die binnen de instelling gelden omtrent examinering en diplomering. Bron: Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) Naam: Onderwijs- en examenregeling Definitie: WEB 7.4.8.2: Het bevoegd gezag legt de beschrijving van het onderwijsprogramma, met vermelding van het aantal begeleide onderwijsuren als bedoeld in artikel 7.2.7 per programmaonderdeel per studiejaar en het aantal klokuren beroepspraktijkvorming per studiejaar, en de regels met betrekking tot het examen tijdig voor aanvang van de opleiding vast in de onderwijs- en examenregeling van de instelling en zorgt ervoor dat studenten en deelnemers volledig en tijdig worden geïnformeerd over het onderwijsprogramma, examens en het ondersteuningsaanbod voor gehandicapte studenten en deelnemers die extra ondersteuning behoeven. Link: https://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/2021-01-01 (BusinessObject) OER Een planbaar geheel van opleidingsonderdelen, met daarbij aanvullende informatie over de volgorde of periode waarin deze door studenten kunnen worden gevolgd. Het onderwijsprogramma staat model voor de persoonlijke leerroute van een student. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: referentie-arrangement Definitie: Voorbeelden van planbare samengestelde onderwijsproducten die invulling geven aan een bepaalde leerroute. (BusinessObject) Onderwijs programma Een onderscheidbaar geheel van kennis, inzicht en vaardigheden, dat onderdeel kan zijn van één of meer opleidingen. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: DUO Naam: Opleidingsonderdeel Definitie: Een onderscheidbaar geheel van kennis, inzicht en vaardigheden, dat onderdeel kan zijn van één of meer opleidingen. Link: https://www.begrippenxl.nl/duo/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Flod.duo.nl%2Fterm%2FOpleidingsonderdeel (BusinessObject) Opleidings- onderdeel Een kerntaak is een substantieel deel van de beroepsuitoefening naar belang omvang (tijdsbeslag of frequentie) of beide. Een kerntaak bestaat uit een geheel van inhoudelijk met elkaar samenhangende werkprocessen kenmerkend voor de beroepsuitoefening. Een kwalificatiedossier heeft een beperkt aantal kerntaken. Alle kerntaken samen beschrijven de essentie van de beroepsuitoefening van de betreffende beroepengroep. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Kerntaken Definitie: Een kerntaak is een substantieel deel van de beroepsuitoefening naar belang omvang (tijdsbeslag of frequentie) of beide. Een kerntaak bestaat uit een geheel van inhoudelijk met elkaar samenhangende werkprocessen kenmerkend voor de beroepsuitoefening. Een kwalificatiedossier heeft een beperkt aantal kerntaken. Alle kerntaken samen beschrijven de essentie van de beroepsuitoefening van de betreffende beroepengroep. (BusinessObject) Kerntaak Waardedocument dat de student behaalt nadat aan alle eisen is voldaan die beschreven zijn in de kwalificatie. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: DUO Naam: Waardedocument Definitie: Is een gewaarmerkt document, afgegeven door een onderwijsinstelling, gebaseerd op een opleidingsresultaat. Link: http://lod.onderwijsregistratie.nl/term/DIPLOMA Bron: Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) Naam: Kwalificatiedossier Definitie: Het kwalificatiedossier beschrijft de eisen waaraan een student moet voldoen om zijn diploma te behalen. (1e zin) Link: https://www.s-bb.nl/onderwijs/kwalificeren-en-examineren/kwalificatiedossiers Bron: Procesarchitectuur Examineren (Kennispunt MBO) Naam: Diplomeren Definitie: Zodra de examencommissie van de mbo-school heeft vastgesteld dat alle resultaten van alle examenonderdelen aan de gestelde diploma- en exameneisen (de slaag-/zakregelingen) van de betreffende kwalificatie voldoen, reikt de commissie een diploma uit met een bijbehorende resultatenlijst. Wanneer de kandidaat in voldoende mate aan de eisen van een certificeerbare eenheid heeft voldaan, mag de examencommissie van de school een certificaat uitreiken. Link: https://pe.onderwijsenexaminering.nl/pe20/diplomeren/diplomeren1/ (BusinessObject) Diploma Een mbo-certificaat bevat een deel van de kwalificatie-eisen van een mbo-opleiding. Dit kan gaan om keuzedelen of beroepsgerichte onderdelen. De minister van OCW stelt met een regeling vast aan welke onderdelen van een mbo-opleiding een mbo-certificaat wordt verbonden. Een door de student behaald mbo-certificaat wordt geregistreerd in het diplomaregister van DUO. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: DUO Naam: Waardedocument Definitie: Is een gewaarmerkt document, afgegeven door een onderwijsinstelling, gebaseerd op een opleidingsresultaat. Link: https://www.begrippenxl.nl/duo/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Flod.duo.nl%2Fterm%2FWaardedocument Bron: Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) Naam: Wat is een mbo-certificaat Definitie: Een mbo-certificaat bevat een deel van de kwalificatie-eisen van een mbo-opleiding. Dit kan gaan om keuzedelen of beroepsgerichte onderdelen. De minister van OCW stelt met een regeling vast aan welke onderdelen van een mbo-opleiding een mbo-certificaat wordt verbonden. Een door de student behaald mbo-certificaat wordt geregistreerd in het diplomaregister van DUO. Link: https://kwalificatiestructuur-mijn.s-bb.nl/vragen/aanvragen (BusinessObject) Certificaat Eenheid afgerond met een waardedocument binnen de kwalificatie anders dan diploma of certificaat. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: SURF Naam: Edubadges Definitie: Digitale certificaten uitreiken aan studenten voor opgedane kennis en vaardigheden in het regulier geaccrediteerd onderwijs of in een niet-formeel onderwijstraject? Dat kan met edubadges, het platform voor digitale certificaten voor het Nederlandse onderwijs. Link: https://www.surf.nl/edubadges-digitale-certificaten-uitreiken-aan-studenten/over-de-dienst-edubadges?dst=n5050 (BusinessObject) Module Keuzedelen zijn een verrijking van de kwalificatie (basis- en profieldeel) en kunnen voor de student verbredend of verdiepend zijn of bijdragen aan een betere doorstroom naar een vervolgopleiding. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Keuzedelen Definitie: Keuzedelen zijn een verrijking van de kwalificatie (basis- en profieldeel) en kunnen voor de student verbredend of verdiepend zijn of bijdragen aan een betere doorstroom naar een vervolgopleiding. Bron: Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) Naam: Keuzedelen Definitie: Een mbo-opleiding bestaat voortaan uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. Met het keuzedeel kan de student zich verbreden of verdiepen. Link: https://www.s-bb.nl/onderwijs/kwalificeren-en-examineren/keuzedelen (BusinessObject) Keuzedeel Andere eenheid afgerond met een waardedocument binnen de kwalificatie (BusinessObject) Eenheid met waardedocument Een combinatie van eindtermen voor een bepaalde beroepsopleiding. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: MBO raad Naam: Deelkwalificatie Definitie: Een combinatie van eindtermen voor een bepaalde beroepsopleiding. Link: https://www.mboraad.nl/begrippenlijst#letter_d (BusinessObject) Deelkwalificatie De examenonderdelen uit het kwalificatiedossier die binnen het basisdeel vallen. Het basisdeel bevat de generieke onderdelen Nederlandse taal, rekenen, loopbaan en burgerschap en Engels (uitsluitend voor niveau 4). Verder bevat het gemeenschappelijke elementen, die gelden voor alle kwalificaties in het dossier: kerntaken, werkprocessen, vakkennis, vaardigheden en houdingsaspecten. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) Naam: Basisdeel (onderdeel van kwalificatiedossier) Definitie: Het basisdeel bevat de generieke onderdelen Nederlandse taal, rekenen, loopbaan en burgerschap en Engels (uitsluitend voor niveau 4). Verder bevat het gemeenschappelijke elementen, die gelden voor alle kwalificaties in het dossier: kerntaken, werkprocessen, vakkennis, vaardigheden en houdingsaspecten. Link: https://www.s-bb.nl/onderwijs/kwalificeren-en-examineren/kwalificatiedossiers (BusinessObject) Generiek examenonderdeel De kleinste eenheid in de kwalificatiestructuur (het geheel van kwalificatiedossier/kwalificatie/kerntaak/werkproces/leertaak). De leertaak is de onderwijsactiviteit waarin de student kennis en/of vaardigheden verwerft. Leertaken zijn onder te verdelen in: - theoretische leertaken - praktische leertaken - zelfstudie leertaken - BPV-leertaken (BusinessObject) Leertaak De leertaak is de onderwijsactiviteit waarin de student kennis en/of vaardigheden verwerft. Bij een theoretische leertaak gaat het om het verwerven van theoretische kennis. (BusinessObject) Theoretische leertaak De leertaak is de onderwijsactiviteit waarin de student kennis en/of vaardigheden verwerft. Bij een praktische leertaak gaat het om het verwerven van vaardigheden. (BusinessObject) Praktische leertaak De leertaak is de onderwijsactiviteit waarin de student kennis en/of vaardigheden verwerft. Bij een BPV-leertaak gaat het om het verwerven van kennis en/of vaardigheden als onderdeel van de beroepspraktijkvorming. (BusinessObject) BPV leertaak De leertaak is de onderwijsactiviteit waarin de student kennis en/of vaardigheden verwerft. Bij een zelfstudie-leertaak verwerft de student kennis door zelfstandig leerstof te verwerken. (BusinessObject) Zelfstudie- leertaak Een werkproces is een afgebakend geheel van beroepshandelingen binnen een kerntaak. Het werkproces kent een begin en een eind heeft een resultaat en wordt als kenmerkend herkend in de beroepspraktijk. Een werkproces bestaat dus nooit uit één handeling of gedraging. Meerdere werkprocessen kunnen gelijktijdig lopen. Dat ze een begin en eind hebben wil niet per se zeggen dat ze na elkaar komen maar dat ze duidelijk te onderscheiden zijn van andere werkprocessen. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Werkprocessen Definitie: Een werkproces is een afgebakend geheel van beroepshandelingen binnen een kerntaak. Het werkproces kent een begin en een eind heeft een resultaat en wordt als kenmerkend herkend in de beroepspraktijk. Een werkproces bestaat dus nooit uit één handeling of gedraging. Meerdere werkprocessen kunnen gelijktijdig lopen. Dat ze een begin en eind hebben wil niet per se zeggen dat ze na elkaar komen maar dat ze duidelijk te onderscheiden zijn van andere werkprocessen. (BusinessObject) Werkproces Een planbaar geheel van opleidingsonderdelen, waarvoor het onderwijsprogramma model staat, dat afgestemd is op de leervraag van de student. Een leerroute bestaat uit een verzameling opleidingsonderdelen aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin de student deze wil volgen. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Individueel arrangement Definitie: Een planbaar geheel van beschikbare onderwijsproducten. Een arrangement bestaat uit een verzameling enkelvoudige en/of samengestelde onderwijsproducten aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin het product moet worden afgenomen. Een arrangement kan uit één onderwijsproduct (enkelvoudig of samengesteld) bestaan. Bron: Triple A Naam: Leerroute Definitie: De onderwijscatalogus bevat alle onderwijsproducten die een onderwijsinstelling kan aanbieden. Door de leervraag uit te drukken in deze onderwijsproducten, ontstaat voor de deelnemer duidelijkheid over wat zijn studie (of ieder geval de start van de studie) zal gaan betekenen. Voor de onderwijsinstelling is dit een eerste stap om te komen tot een concreet aanbod waarvan in een later stadium de planning- en middelenbehoefte duidelijk wordt. Hierbij kan de instelling gebruik maken van referentiearrangementen. Dit zijn voorbeelden van in een arrangement samengebrachte onderwijsproducten die invulling geven aan een bepaalde leerroute. (BusinessObject) Persoonlijke leerroute De vraag van een (potentiele) student aan de onderwijsaanbieder waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Leervraag Definitie: Vraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. (BusinessObject) Leervraag Het examenplan geeft per kwalificatie een overzicht van de examenonderdelen en examens die een mbo-school inzet voor de examinering (kwalificerende beoordeling). Het examenplan geeft inzicht in de onderdelen die een student met een voldoende moet afsluiten om in aanmerking te komen voor een diploma. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Procesarchitectuur Examinering (Kennispunt MBO) Naam: Examenplan Definitie: Het examenplan geeft per kwalificatie een overzicht van de examenonderdelen en examens die een mbo-school inzet voor de examinering (kwalificerende beoordeling). Het examenplan geeft inzicht in de onderdelen die een student met een voldoende moet afsluiten om in aanmerking te komen voor een diploma. In het examenplan staat binnen welke omgeving (mbo-school of beroepspraktijk) de examens plaatsvinden. Hierbij houdt de school rekening met de praktische haalbaarheid van de examinering binnen de praktijksituatie en de afspraken in het sectoraal examenprofiel. In een examenplan staan de examenonderdelen en examens voor de beroepsgerichte eisen en de generieke taal- en rekeneisen. Ook de wijze waarop een school deze onderdelen examineert, staat in het examenplan. Link: https://pe.onderwijsenexaminering.nl/pe20/kaders-stellen/opstellen-examenplan/ (BusinessObject) Examenplan De registratie van een formele activiteit (lees examensessie) waarin een examen wordt afgenomen. (BusinessObject) Examen deelname De plannen waarin de onderwijsaanbieder beschrijft hoe de organisatie zal reageren op externe ontwikkelingen en hoe de organisatie zich moet ontwikkelen. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: HORA Naam: Doelstelling Definitie: Een toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht of behouden middels passende middelen. Link: https://hora.surf.nl/index.php/Id-faedf61e-17ad-c6be-7ca1-981aee5ea3e7 (BusinessObject) Strategische plannen Het totaal aan leermiddelen dat is gekoppeld aan een aantal samenhangende onderwijsproducten. (BusinessObject) Leermiddelen lijst Het onderwijsplan is een samenhangend overzicht waarin per opleiding de opleidingsonderdelen staan die samen een opleiding vormen. Deze opleidingsonderdelen bestaan weer uit leertaken. Het onderwijsplan bevat daarnaast bijvoorbeeld ook de doelen van de opleiding, de leerinhoud, toetsen, didactische principes en/of de wijze en het tijdstip waarop dit aangeboden wordt. In het onderwijsplan staat binnen welke omgeving (mbo-school, zelfstudie of beroepspraktijk) het onderwijs plaatsvindt. Hierbij houdt de school rekening met de praktische haalbaarheid en de doelgroep. (BusinessObject) Onderwijsplan De regels en afspraken die binnen de instelling gelden omtrent examinering en diplomering. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Examenreglement Definitie: De regels en afspraken die binnen de instelling gelden omtrent examinering en diplomering. (BusinessObject) Examen reglement en handboek Een formeel door de instelling geregistreerde waardering (bewijs van prestatie) van de instelling van een door een student uitgevoerde opdracht. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: FORA Naam: Examenresultaat Definitie: Analyses en scores over de uitkomsten van oefeningen, toetsen en examens van individuele leerlingen, gebruikt voor Examen- en toetsresultaatgegevens. Link: https://www.wikixl.nl/wiki/fora/index.php/FORA/id-cf4bad1e-639f-47c0-a553-33b8a3340855 (BusinessObject) Examen resultaat Geregistreerde aan- of afwezigheid van een student op een gepland tijdstip in een gespecificeerde omgeving. (BusinessObject) Aan- en afwezigheid De beoordeling van summatief gemaakt werk. De BPV-beoordeling is een vorm van examenbeoordeling. (BusinessObject) Examen beoordeling Een formatieve beoordeling (bijvoorbeeld: cijfer aanwezigheid beschrijving) dat niet meetelt voor de uiteindelijke kwalificering maar de lerende informatie geeft over de kwaliteit van zijn of haar leren. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Formatieve beoordeling Definitie: Een formatieve beoordeling (bijvoorbeeld: cijfer aanwezigheid beschrijving) dat niet meetelt voor de uiteindelijke kwalificering maar de lerende informatie geeft over de kwaliteit van zijn of haar leren. (BusinessObject) Formatieve beoordeling Grouping Begeleiding / Ondersteuning Gegevens over de leerresultaten, de leerervaring, de begeleiding, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag van een student. Het studentbegeleidingsdossier is onderdeel van het deelnemersdossier waarin zich naast het zorgdossier ook het administratief dossier begeleidingsdossier en examendossier bevindt. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens Naam: Onderwijskundig rapport (paragraaf 2) Definitie: Het onderwijskundig rapport, bedoeld in artikel 42 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 43 van de Wet op de expertisecentra, kan geen andere gegevens bevatten dan: a. administratieve gegevens; b. gegevens over onderwijshistorie, leerresultaten en stage- en werkervaring; c. gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag; d. gegevens met betrekking tot de gegeven of geïndiceerde begeleiding; e. gegevens omtrent de verzuimhistorie. bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-234.html (BusinessObject) Student begeleiding dossier Het zorgdossier bevat alle documenten en gegevens over lichamelijke psychische en sociaal-emotionele beperkingen van de deelnemer. Het zorgdossier is van het studentbegeleidingsdossier gescheiden omdat dit dossier meer privacygevoelige informatie bevat. (BusinessObject) Zorgdossier AssociationRelationship wordt verzilverd in AssociationRelationship AssociationRelationship is input voor AggregationRelationship wordt vastgelegd in AggregationRelationship wordt vastgelegd in AssociationRelationship wordt aangeboden vanuit CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship is gekoppeld aan AssociationRelationship sluit AggregationRelationship wordt vastgelegd in AssociationRelationship wordt gepubliceerd in AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship wordt uitgewerkt in AssociationRelationship wordt gegeven per AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship wordt ingediend AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship geeft recht tot AssociationRelationship in een AssociationRelationship geeft recht tot AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship doet AssociationRelationship sluit AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship na beëindigingo- pleiding AssociationRelationship sluit AssociationRelationship vanuit de vorige opleider AssociationRelationship AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship AssociationRelationship wordt afgenomen tijdens CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AssociationRelationship kent AssociationRelationship heeft AssociationRelationship ontwikkelt zich volgens AssociationRelationship biedt AssociationRelationship is van het soort AssociationRelationship maakt deel uit van AggregationRelationship is uitgewerkt in SpecializationRelationship valt onder AggregationRelationship SpecializationRelationship heeft AggregationRelationship bevat AggregationRelationship bestaat uit AssociationRelationship staat beschreven in AggregationRelationship bevat AggregationRelationship bevat AssociationRelationship staat model voor AggregationRelationship bevat AggregationRelationship AssociationRelationship is input voor AssociationRelationship wordt onderwezen in AggregationRelationship bestaat uit AssociationRelationship wordt getoetst dmv AggregationRelationship bestaat uit SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship wordt uitgewekt in AssociationRelationship wordt ondersteund door AssociationRelationship voortgang wordt bijgehouden in AssociationRelationship wordt vastgelegd in AssociationRelationship heeft AssociationRelationship wordt geplandin AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship is uitgewekt in AggregationRelationship AggregationRelationship wordt uitgewerkt in AssociationRelationship wordt vertaaldin AssociationRelationship kent AggregationRelationship bestaat uit AssociationRelationship is input voor Jef: of bij? (AssociationRelationship) bij Jef: of bij? (AssociationRelationship) bij AssociationRelationship wordt geregistreerd in AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship met AssociationRelationship krijgt AssociationRelationship geeft recht tot AssociationRelationship is input voor Deze svg is op 19-04-2023 13:46:46 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 13:46:46 CEST
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

Klik hier om het diagram te downloaden.

InformatieobjectBeschrijving
(Eigen) DossierHet dossier van de student tijdens zijn gehele leerloopbaan. In het (eigen) dossier verzamelt de student zijn eigen leerproducten.
Aan- en afwezigheidGeregistreerde aan- of afwezigheid van een student op een gepland tijdstip in een gespecificeerde omgeving.
Aangeboden opleidingEen opleidingseenheid die door een onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven.
  • Leerdoelen

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: RIO Naam: Aangeboden opleiding Definitie: Een opleidingseenheid die door een onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven. Link: https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/registratie-instellingen-en-opleidingen-rio/registratie-instellingen-en-opleidingen-december-2021/

Bron: DUO Naam: Aangeboden opleiding Definitie: Een Opleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaald vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie.

Link: http://lod.onderwijsregistratie.nl/term/AangebodenMboOpleiding
AanmeldingRegistratie van gegevens van een (potentiele) student benodigd om een onderwijsproduct of opleiding af te gaan nemen.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Aanmelden

Definitie: De potentiële deelnemer / opdrachtgever (vertegenwoordiger van een groep deelnemers) maakt zijn interesse kenbaar door middel van een aanmelding.
BPV leertaakDe leertaak is de onderwijsactiviteit waarin de student kennis en/of vaardigheden verwerft. Bij een BPV-leertaak gaat het om het verwerven van kennis en/of vaardigheden als onderdeel van de beroepspraktijkvorming.
BPV-bedrijfHet bedrijf waar een student beroepspraktijkvorming volgt of kan volgen.
BPV-matchHet resultaat van het proces van het koppelen van een student aan een BPV-plaats in een vastgestelde periode, vastgelegd in een BPV-overeenkomst.
BPV-overeenkomstEen overeenkomst tussen student, bpv-bedrijf en de instelling over te volgen beroepspraktijkvorming.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: BPV-overeenkomst

Definitie: Overeenkomst in het kader van een stage/BPV tussen deelnemer, instelling en leerbedrijf, waarin de respectievelijke rechten en plichten zijn opgenomen. BPV-overeenkomst wordt ook wel afgekort tot BPVO. Voorheen noemde men dit in het MBO een Praktijkovereenkomst, afgekort POK.
BPV-plaatsEen beschikbare plaats waar een student beroepspraktijkvorming (BPV) volgt of kan volgen.
BPV-projectEen project - niet noodzakelijkerwijs binnen een bedrijf - waarbinnen de student de beroepspraktijkvorming volgt of kan volgen.
Besluit tot diplomering of certificeringHet besluit door de onderwijsaanbieder, genomen op basis van behaalde examenresultaten en EVC-besluiten, of een student een waardedocument ontvangt
Branche opleidingEen opleiding voor een specifieke branche die niet valt binnen de bestaande kwalificatiestructuur.
CertificaatEen mbo-certificaat bevat een deel van de kwalificatie-eisen van een mbo-opleiding. Dit kan gaan om keuzedelen of beroepsgerichte onderdelen. De minister van OCW stelt met een regeling vast aan welke onderdelen van een mbo-opleiding een mbo-certificaat wordt verbonden. Een door de student behaald mbo-certificaat wordt geregistreerd in het diplomaregister van DUO.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: DUO Naam: Waardedocument Definitie: Is een gewaarmerkt document, afgegeven door een onderwijsinstelling, gebaseerd op een opleidingsresultaat. Link: https://www.begrippenxl.nl/duo/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Flod.duo.nl%2Fterm%2FWaardedocument

Bron: Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) Naam: Wat is een mbo-certificaat Definitie: Een mbo-certificaat bevat een deel van de kwalificatie-eisen van een mbo-opleiding. Dit kan gaan om keuzedelen of beroepsgerichte onderdelen. De minister van OCW stelt met een regeling vast aan welke onderdelen van een mbo-opleiding een mbo-certificaat wordt verbonden. Een door de student behaald mbo-certificaat wordt geregistreerd in het diplomaregister van DUO.

Link: https://kwalificatiestructuur-mijn.s-bb.nl/vragen/aanvragen
Certificaat opleidingEen opleiding die leidt tot een certificaat
Cohort / periodeGroep van studenten die onder hetzelfde onderwijs- en examenreglement vallen, binnen hetzelfde tijdvak (lopend van het eerste jaar van de opleiding tot en met het laatste jaar, uitgaande van de studieduur).

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron DUO Naam: Cohort Definitie: Een tijdvak lopend van het eerste jaar van een opleiding tot en met het laatste jaar, uitgaande van de studieduur. Link: https://www.begrippenxl.nl/duo/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Flod.duo.nl%2Fterm%2FCohort

Bron: mboRijnland Naam: Cohort

Definitie: Groep van deelnemers die onder hetzelfde onderwijs en examenregelement vallen.
DeelkwalificatieEen combinatie van eindtermen voor een bepaalde beroepsopleiding.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: MBO raad Naam: Deelkwalificatie Definitie: Een combinatie van eindtermen voor een bepaalde beroepsopleiding.

Link: https://www.mboraad.nl/begrippenlijst#letter_d
DiplomaWaardedocument dat de student behaalt nadat aan alle eisen is voldaan die beschreven zijn in de kwalificatie.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: DUO Naam: Waardedocument Definitie: Is een gewaarmerkt document, afgegeven door een onderwijsinstelling, gebaseerd op een opleidingsresultaat. Link: http://lod.onderwijsregistratie.nl/term/DIPLOMA

Bron: Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) Naam: Kwalificatiedossier Definitie: Het kwalificatiedossier beschrijft de eisen waaraan een student moet voldoen om zijn diploma te behalen. (1e zin) Link: https://www.s-bb.nl/onderwijs/kwalificeren-en-examineren/kwalificatiedossiers

Bron: Procesarchitectuur Examineren (Kennispunt MBO) Naam: Diplomeren Definitie: Zodra de examencommissie van de mbo-school heeft vastgesteld dat alle resultaten van alle examenonderdelen aan de gestelde diploma- en exameneisen (de slaag-/zakregelingen) van de betreffende kwalificatie voldoen, reikt de commissie een diploma uit met een bijbehorende resultatenlijst. Wanneer de kandidaat in voldoende mate aan de eisen van een certificeerbare eenheid heeft voldaan, mag de examencommissie van de school een certificaat uitreiken.

Link: https://pe.onderwijsenexaminering.nl/pe20/diplomeren/diplomeren1/
Diploma opleidingEen opleiding die leidt tot een diploma
DomeinHet (opleidings)domein is de eerste laag van de kwalificatiestructuur.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Domein

Definitie: Het (opleidings)domein is de eerste laag van de kwalificatiestructuur.
Doorstroom dossierHet dossier dat tussen onderwijsinstellingen wordt uitgewisseld, met daarin gegevens over de student en zijn loopbaan relevant voor de instelling die de student een vervolgopleiding aanbiedt
EVC besluitEen besluit, op basis van het EVC-portfolio aan vrijstellingen dat is ingediend, of eerder verworven competenties leiden tot een vrijstelling.
Eenheid met waardedocumentAndere eenheid afgerond met een waardedocument binnen de kwalificatie
ExamenEen onderzoek naar kennis, inzicht, houding en vaardigheden van de student, op basis waarvan de instelling na beoordeling een formeel bewijs van prestatie toekent.
Examen beoordelingDe beoordeling van summatief gemaakt werk. De BPV-beoordeling is een vorm van examenbeoordeling.
Examen deelnameDe registratie van een formele activiteit (lees examensessie) waarin een examen wordt afgenomen.
Examen reglement en handboekDe regels en afspraken die binnen de instelling gelden omtrent examinering en diplomering.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Examenreglement

Definitie: De regels en afspraken die binnen de instelling gelden omtrent examinering en diplomering.
Examen resultaatEen formeel door de instelling geregistreerde waardering (bewijs van prestatie) van de instelling van een door een student uitgevoerde opdracht.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: FORA Naam: Examenresultaat Definitie: Analyses en scores over de uitkomsten van oefeningen, toetsen en examens van individuele leerlingen, gebruikt voor Examen- en toetsresultaatgegevens.

Link: https://www.wikixl.nl/wiki/fora/index.php/FORA/id-cf4bad1e-639f-47c0-a553-33b8a3340855
ExamendossierHet dossier met de bewijsstukken van de summatieve (kwalificerende) beoordelingen en EVC-rapportages die relevant zijn voor de diplomering.
ExamenplanHet examenplan geeft per kwalificatie een overzicht van de examenonderdelen en examens die een mbo-school inzet voor de examinering (kwalificerende beoordeling). Het examenplan geeft inzicht in de onderdelen die een student met een voldoende moet afsluiten om in aanmerking te komen voor een diploma.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Procesarchitectuur Examinering (Kennispunt MBO) Naam: Examenplan Definitie: Het examenplan geeft per kwalificatie een overzicht van de examenonderdelen en examens die een mbo-school inzet voor de examinering (kwalificerende beoordeling). Het examenplan geeft inzicht in de onderdelen die een student met een voldoende moet afsluiten om in aanmerking te komen voor een diploma. In het examenplan staat binnen welke omgeving (mbo-school of beroepspraktijk) de examens plaatsvinden. Hierbij houdt de school rekening met de praktische haalbaarheid van de examinering binnen de praktijksituatie en de afspraken in het sectoraal examenprofiel. In een examenplan staan de examenonderdelen en examens voor de beroepsgerichte eisen en de generieke taal- en rekeneisen. Ook de wijze waarop een school deze onderdelen examineert, staat in het examenplan.

Link: https://pe.onderwijsenexaminering.nl/pe20/kaders-stellen/opstellen-examenplan/
FaciliteitenEen voorziening ten behoeve van een bepaald (onderwijs)doel. Faciliteiten worden beheerd door de Onderwijsaanbieder (bijvoorbeeld door de Facilitaire Dienst).

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Faciliteiten

Definitie: Een voorziening ten behoeve van een bepaald doel
Formatieve beoordelingEen formatieve beoordeling (bijvoorbeeld: cijfer aanwezigheid beschrijving) dat niet meetelt voor de uiteindelijke kwalificering maar de lerende informatie geeft over de kwaliteit van zijn of haar leren.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Formatieve beoordeling

Definitie: Een formatieve beoordeling (bijvoorbeeld: cijfer aanwezigheid beschrijving) dat niet meetelt voor de uiteindelijke kwalificering maar de lerende informatie geeft over de kwaliteit van zijn of haar leren.
Formatieve resultaat structuurStructuur waarin formatieve resultaten gestructureerd kunnen worden vastgelegd zodat op basis daarvan de voortgang gevolgd kan worden.

De formatieve resultatenstructuur is een structuur voor de geordende vastlegging van formatieve resultaten.

Per opleidingsonderdeel kunnen één of meerdere resultatenstructuren worden gemaakt. Elke resultatenstructuur bestaat uit een aantal toetsen waarvoor resultaten geregistreerd kunnen worden en een berekeningswijze, om tot een eindresultaat voor het geheel te komen. Bij elke toets wordt gedefinieerd op welke schaal het resultaat geregistreerd kan worden.

Elke toets kan gerelateerd worden aan één of meerdere onderdelen van de kwalificatiestructuur.
Generiek examenonderdeelDe examenonderdelen uit het kwalificatiedossier die binnen het basisdeel vallen. Het basisdeel bevat de generieke onderdelen Nederlandse taal, rekenen, loopbaan en burgerschap en Engels (uitsluitend voor niveau 4). Verder bevat het gemeenschappelijke elementen, die gelden voor alle kwalificaties in het dossier: kerntaken, werkprocessen, vakkennis, vaardigheden en houdingsaspecten.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) Naam: Basisdeel (onderdeel van kwalificatiedossier) Definitie: Het basisdeel bevat de generieke onderdelen Nederlandse taal, rekenen, loopbaan en burgerschap en Engels (uitsluitend voor niveau 4). Verder bevat het gemeenschappelijke elementen, die gelden voor alle kwalificaties in het dossier: kerntaken, werkprocessen, vakkennis, vaardigheden en houdingsaspecten.

Link: https://www.s-bb.nl/onderwijs/kwalificeren-en-examineren/kwalificatiedossiers
InformatiemateriaalHet materiaal waarin de onderwijsaanbieder naar buiten (bijvoorbeeld naar potentiele studenten) communiceert over het opleidingenaanbod. Onder het informatiemateriaal vallen bijvoorbeeld brochures en de website.
Intake resultaatEen door de instelling afgegeven advies aan de (potentiële) student over diens geschiktheid en capaciteit om een opleiding te volgen.
Inzetplanning mensen en middelenDe verzameling van de in tijd geplande capaciteit van medewerkers en middelen.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: HORA Naam: Inzetplanning Definitie: De verzameling van de in tijd geplande capaciteit van medewerkers en middelen.

Link: https://hora.surf.nl/index.php/Id-4bf32104-d7b7-54d2-3c55-82c0f7641e88
JaarplanDe matching van het onderwijsaanbod, studenten, BPV, de medewerkers en de middelen, grofmazig uiteengezet over het schooljaar (globaal jaarrooster) en indien van toepassing periodes. In voorkomende gevallen kan de instelling bijsturen op de genoemde onderdelen. Het maken van de jaarplanning kent een wisselwerking met het analyseren en opstellen van de werkverdeling. Op basis van de jaarplanning wordt het plan van inzet voor de medewerkers samengesteld.
KerntaakEen kerntaak is een substantieel deel van de beroepsuitoefening naar belang omvang (tijdsbeslag of frequentie) of beide. Een kerntaak bestaat uit een geheel van inhoudelijk met elkaar samenhangende werkprocessen kenmerkend voor de beroepsuitoefening. Een kwalificatiedossier heeft een beperkt aantal kerntaken. Alle kerntaken samen beschrijven de essentie van de beroepsuitoefening van de betreffende beroepengroep.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Kerntaken

Definitie: Een kerntaak is een substantieel deel van de beroepsuitoefening naar belang omvang (tijdsbeslag of frequentie) of beide. Een kerntaak bestaat uit een geheel van inhoudelijk met elkaar samenhangende werkprocessen kenmerkend voor de beroepsuitoefening. Een kwalificatiedossier heeft een beperkt aantal kerntaken. Alle kerntaken samen beschrijven de essentie van de beroepsuitoefening van de betreffende beroepengroep.
KeuzedeelKeuzedelen zijn een verrijking van de kwalificatie (basis- en profieldeel) en kunnen voor de student verbredend of verdiepend zijn of bijdragen aan een betere doorstroom naar een vervolgopleiding.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Keuzedelen Definitie: Keuzedelen zijn een verrijking van de kwalificatie (basis- en profieldeel) en kunnen voor de student verbredend of verdiepend zijn of bijdragen aan een betere doorstroom naar een vervolgopleiding.

Bron: Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) Naam: Keuzedelen Definitie: Een mbo-opleiding bestaat voortaan uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. Met het keuzedeel kan de student zich verbreden of verdiepen.

Link: https://www.s-bb.nl/onderwijs/kwalificeren-en-examineren/keuzedelen
KwalificatieDe kwalificatie is de combinatie van het basis- en profieldeel uit het kwalificatiedossier. De kwalificatie omvat wat de beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen als hij gediplomeerd is en start op de arbeidsmarkt.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Kwalificatie

Definitie: De kwalificatie is de combinatie van het basis- en profieldeel uit het kwalificatiedossier. De kwalificatie omvat wat de beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen als hij gediplomeerd is en start op de arbeidsmarkt.
Kwalificatie dossierHet kwalificatiedossier beschrijft de eisen waaraan een student moet voldoen om zijn diploma te behalen. Elk dossier bevat een of meer kwalificaties en iedere kwalificatie leidt tot een diploma.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) Naam: Kwalificatiedossier Definitie: Het kwalificatiedossier beschrijft de eisen waaraan een student moet voldoen om zijn diploma te behalen. Elk dossier bevat een of meer kwalificaties en iedere kwalificatie leidt tot een diploma. Hoe beter de diploma-eisen aansluiten op de wensen van het bedrijfsleven, hoe groter de kans op een baan voor een beginnende beroepsbeoefenaar en hoe beter bedrijven hun vacatures kunnen vervullen. Alle kwalificatiedossiers samen, aangevuld met de keuzedelen, vormen de kwalificatiestructuur. Een kwalificatiedossier bestaat uit een basisdeel en een of meer profieldelen. Het basisdeel bevat de generieke onderdelen Nederlandse taal, rekenen, loopbaan en burgerschap en Engels (uitsluitend voor niveau 4). Verder bevat het gemeenschappelijke elementen, die gelden voor alle kwalificaties in het dossier: kerntaken, werkprocessen, vakkennis, vaardigheden en houdingsaspecten. Het profieldeel beschrijft de specifieke onderdelen. Keuzedelen zijn een plus op de kwalificatie en maken de opleiding compleet. Voor de kwalificatiestructuur gelden criteria, die zijn vastgelegd in het toetsingskader van het ministerie van OCW. Het toetsingskader beschrijft zowel de kwaliteitseisen voor de kwalificatiedossiers en -structuur als het proces. De Toetsingskamer beoordeelt de kwaliteit van de voorgestelde kwalificatiedossiers, keuzedelen en certificaten op doelmatigheid, uitvoerbaarheid, herkenbaarheid, transparantie, flexibiliteit en duurzaamheid.

Link: https://www.s-bb.nl/onderwijs/kwalificeren-en-examineren/kwalificatiedossiers
Leermiddelen lijstHet totaal aan leermiddelen dat is gekoppeld aan een aantal samenhangende onderwijsproducten.
LeertaakDe kleinste eenheid in de kwalificatiestructuur (het geheel van kwalificatiedossier/kwalificatie/kerntaak/werkproces/leertaak). De leertaak is de onderwijsactiviteit waarin de student kennis en/of vaardigheden verwerft.

Leertaken zijn onder te verdelen in: - theoretische leertaken - praktische leertaken - zelfstudie leertaken

- BPV-leertaken
LeervraagDe vraag van een (potentiele) student aan de onderwijsaanbieder waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Leervraag

Definitie: Vraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden.
LeslocatieDe leertaak wordt op een bepaalde locatie uitgevoerd, vaak samenhangend met de aard van de leertaak. Bij leslocatie kan gedacht worden aan een specifiek lokaal op een onderwijslocatie, maar ook aan een online omgeving of op het BPV-bedrijf.
LesmateriaalAlle bij een leeractiviteit inzetbare materialen en middelen die samengesteld of beschikbaar gesteld worden door de docent of instructeur.
Maatwerk opleidingEen opleiding op maat voor een organisatie, instelling, of groep van personen.
Meerjaren planningDe matching van het onderwijsaanbod, de medewerkers en de faciliteiten, grofmazig uiteengezet over meerdere jaren.
MiddelenDe middelen die nodig zijn om het leertaken uit te kunnen voeren. Hieronder vallen de toelichtende en instructiematerialen (lesmateriaal), maar ook de leermiddelen (zie leermiddelenlijst) en de faciliteiten.
ModuleEenheid afgerond met een waardedocument binnen de kwalificatie anders dan diploma of certificaat.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: SURF Naam: Edubadges Definitie: Digitale certificaten uitreiken aan studenten voor opgedane kennis en vaardigheden in het regulier geaccrediteerd onderwijs of in een niet-formeel onderwijstraject? Dat kan met edubadges, het platform voor digitale certificaten voor het Nederlandse onderwijs.

Link: https://www.surf.nl/edubadges-digitale-certificaten-uitreiken-aan-studenten/over-de-dienst-edubadges?dst=n5050
OERHet onderwijs- en examenreglement bevat het onderwijsprogramma en het examenreglement en -handboek. In het OER staan de regels en afspraken die binnen de instelling gelden omtrent het onderwijs, de examinering en diplomering. Ieder cohort valt onder een eigen (specifiek voor het cohort) OER.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Examenreglement Definitie: De regels en afspraken die binnen de instelling gelden omtrent examinering en diplomering.

Bron: Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) Naam: Onderwijs- en examenregeling Definitie: WEB 7.4.8.2: Het bevoegd gezag legt de beschrijving van het onderwijsprogramma, met vermelding van het aantal begeleide onderwijsuren als bedoeld in artikel 7.2.7 per programmaonderdeel per studiejaar en het aantal klokuren beroepspraktijkvorming per studiejaar, en de regels met betrekking tot het examen tijdig voor aanvang van de opleiding vast in de onderwijs- en examenregeling van de instelling en zorgt ervoor dat studenten en deelnemers volledig en tijdig worden geïnformeerd over het onderwijsprogramma, examens en het ondersteuningsaanbod voor gehandicapte studenten en deelnemers die extra ondersteuning behoeven.

Link: https://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/2021-01-01
Onderwijs aanbiederEen organisatie die door een bevoegd gezag is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: DUO Naam: Onderwijsaanbieder Definitie: Een organisatie die door een bevoegd gezag is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. Link: http://lod.onderwijsregistratie.nl/term/Onderwijsaanbieder

Bron: RIO Naam: Onderwijsaanbieder Definitie: Een organisatie die bevoegd onderwijs verzorgt. De instelling kan meerdere uitvoeringsvormen hebben waardoor een onderwijsinstelling 1 of meerdere BRIN codes kan vertegenwoordigen en één of meerdere rechtspersonen kan omvatten.

Link: https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/registratie-instellingen-en-opleidingen-rio/registratie-instellingen-en-opleidingen-december-2021/
Onderwijs en examenvisieDe visie van de onderwijsaanbieder op het aangeboden onderwijs en de examinering daarvan. De onderwijs- en examenvisie is een vertaling van de strategische plannen van de onderwijsaanbieder.
Onderwijs locatieEen (cluster van) verblijfsobject(en) waar een onderwijsvolger zich kan inschrijven op opleidingen, die daar door een onderwijsaanbieder worden aangeboden.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: DUO Naam: Onderwijslocatie Definitie: Een (cluster van) verblijfsobject(en) waar een onderwijsvolger zich kan inschrijven op opleidingen, die daar door een onderwijsaanbieder worden aangeboden. Link: http://lod.onderwijsregistratie.nl/term/Onderwijslocatie

Bron: RIO Naam: Onderwijslocatie Definitie: Een punt op een geografische kaart waar onderwijs wordt aangeboden.

Link: https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/registratie-instellingen-en-opleidingen-rio/registratie-instellingen-en-opleidingen-december-2021/
Onderwijs overeenkomstEen contract tussen de onderwijsaanbieder en de student waar de rechten en plichten van onderwijsaanbieder en student in staan.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Verbintenis

Definitie: Rechtsgeldige overeenkomst tussen deelnemer en instelling of tussen bedrijf en instelling. Op basis van deze overeenkomst ontstaat een bekostigingsrelatie. De instelling verplicht zich nader te bepalen onderwijsproducten beschikbaar te stellen met als eerste een startonderwijsproduct dat vanaf een in de verbintenis vastgelegde datum kan worden afgenomen. De deelnemer spreekt de intentie uit om onderwijsproducten af te nemen op nader te plannen tijdstippen waarbij waar mogelijk de begindatum van het startonderwijsproduct in de verbintenis is vastgelegd.
Onderwijs programmaEen planbaar geheel van opleidingsonderdelen, met daarbij aanvullende informatie over de volgorde of periode waarin deze door studenten kunnen worden gevolgd. Het onderwijsprogramma staat model voor de persoonlijke leerroute van een student.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: referentie-arrangement

Definitie: Voorbeelden van planbare samengestelde onderwijsproducten die invulling geven aan een bepaalde leerroute.
OnderwijsplanHet onderwijsplan is een samenhangend overzicht waarin per opleiding de opleidingsonderdelen staan die samen een opleiding vormen. Deze opleidingsonderdelen bestaan weer uit leertaken. Het onderwijsplan bevat daarnaast bijvoorbeeld ook de doelen van de opleiding, de leerinhoud, toetsen, didactische principes en/of de wijze en het tijdstip waarop dit aangeboden wordt. In het onderwijsplan staat binnen welke omgeving (mbo-school, zelfstudie of beroepspraktijk) het onderwijs plaatsvindt. Hierbij houdt de school rekening met de praktische haalbaarheid en de doelgroep.
Opleidingen overzichtHet geheel van opleiding dat door de instelling wordt aangeboden
Opleidings eenheidEen geheel van kennis, inzicht en vaardigheden. Een opleidingseenheid kan beschreven worden naar het waardedocument dat de student ontvangt na het afronden van de aangeboden opleiding. In dat geval kent de opleidingseenheid de volgende varianten:

- diploma-opleiding - branche-opleiding - certificaat-opleiding - maatwerk-opleiding

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: DUO Naam: Opleidingseenheid Definitie: Een geheel van kennis, inzicht en vaardigheden. Een samenhangend geheel van vakken, gericht op de verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden. Voorbeelden: Kwalificatie in het MBO Bachelor in het WO Profiel in het VO

Link: http://lod.onderwijsregistratie.nl/term/Opleidingseenheid
Opleidings-onderdeelEen onderscheidbaar geheel van kennis, inzicht en vaardigheden, dat onderdeel kan zijn van één of meer opleidingen.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: DUO Naam: Opleidingsonderdeel Definitie: Een onderscheidbaar geheel van kennis, inzicht en vaardigheden, dat onderdeel kan zijn van één of meer opleidingen.

Link: https://www.begrippenxl.nl/duo/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Flod.duo.nl%2Fterm%2FOpleidingsonderdeel
OpleidingsgroepEen groep van bij elkaar behorende opleidingen.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: DUO Naam: Opleidingsgroep Definitie: Een groep van bij elkaar behorende opleidingen.

Link: http://lod.onderwijsregistratie.nl/term/Opleidingsgroep
PDCA productenInformatieobjecten binnen de PDCA-cyclus, zoals de begroting en jaarrekening. De objecten kunnen betrekking hebben op de gehele onderwijsaanbieder, maar ook op een specifiek organisatieonderdeel zoals het onderwijsteam.

Gebruik in andere bronnen: Bron: TPO TPO verwijst naar de PDCA-cyclus van het gehele onderwijsproces bij het proces Evalueren bestaand aanbod.

Link: https://tpo-mbo.nl/tpo/index.php?title=Evalueren_bestaand_aanbod
Persoonlijke leerrouteEen planbaar geheel van opleidingsonderdelen, waarvoor het onderwijsprogramma model staat, dat afgestemd is op de leervraag van de student. Een leerroute bestaat uit een verzameling opleidingsonderdelen aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin de student deze wil volgen.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Individueel arrangement Definitie: Een planbaar geheel van beschikbare onderwijsproducten. Een arrangement bestaat uit een verzameling enkelvoudige en/of samengestelde onderwijsproducten aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin het product moet worden afgenomen. Een arrangement kan uit één onderwijsproduct (enkelvoudig of samengesteld) bestaan.

Bron: Triple A Naam: Leerroute

Definitie: De onderwijscatalogus bevat alle onderwijsproducten die een onderwijsinstelling kan aanbieden. Door de leervraag uit te drukken in deze onderwijsproducten, ontstaat voor de deelnemer duidelijkheid over wat zijn studie (of ieder geval de start van de studie) zal gaan betekenen. Voor de onderwijsinstelling is dit een eerste stap om te komen tot een concreet aanbod waarvan in een later stadium de planning- en middelenbehoefte duidelijk wordt. Hierbij kan de instelling gebruik maken van referentiearrangementen. Dit zijn voorbeelden van in een arrangement samengebrachte onderwijsproducten die invulling geven aan een bepaalde leerroute.
PlaatsingDe plaatsing of deelname van een student in een onderwijstraject.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Kennisnet MBO thesaurus Naam: Inschrijving Definitie: De afspraak dat een persoon gebruik maakt van de onderwijsvoorziening of examenvoorziening. Aan de inschrijving ligt een schriftelijke overeenkomst tussen het bevoegd gezag en de ingeschrevene ten grondslag die de rechten en plichten van de partijen regelt.

Link: https://www.begrippenxl.nl/mbo/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fpurl.edustandaard.nl%2Fconcept%2F9ab53839-cc56-4475-b62e-eca9257fd594
PlanningDe gemaakte planning op basis van:

- het beoogde onderwijsaanbod - de schatting van het onderwijs en studenten - de meerjarenplanning en het jaarplan uit het roosterproces - de analyse van de werkverdeling - de analyse van de faciliteiten - de clustering van leertaken

In de planning wordt rekening gehouden met: - afspraken die voortvloeien uit de onderwijswetgeving (urennorm) - afspraken die voortvloeien uit de CAO MBO - afspraken die voortvloeien uit de OER - de inhoud van de curricula

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: HORA Naam: Tactische planning Definitie: Het vertalen van beleid in meerjarenplannen met voorgestelde programma's en projecten. Dit wordt vastgelegd in het informatieobject 'plan': een beschrijving van uit te voeren activiteiten. Link: https://hora.surf.nl/index.php/Id-6bab65bd-025f-1744-07b1-b9950cf32bbb https://hora.surf.nl/index.php/Id-0a961683-5d92-9404-48bb-055af40e3d01

Bron: Teamplaat Onderwijs (TPO) Naam: Opstellen werkverdeling Definitie: Het team stelt, op basis van het beoogde onderwijs, volgens eigen keuze in onderlinge afstemming een werkverdeling op. Het team maakt een overzicht van de onderwijstaken en overige taken die voortvloeien uit het onderwijsprogramma, het teamplan en de rolverdeling. De werkverdeling heeft wisselwerking met de jaarplanning en wordt daarin vastgelegd.

Link: https://tpo-mbo.nl/tpo/index.php?title=Opstellen_werkverdeling
PortfolioEen verzameling bewijsstukken aangevuld met zelfreflectie die iemands vaardigheden kennis en scholing illustreren.
Praktische leertaakDe leertaak is de onderwijsactiviteit waarin de student kennis en/of vaardigheden verwerft. Bij een praktische leertaak gaat het om het verwerven van vaardigheden.
RoosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Rooster Definitie: Verzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet.

Bron: HORA Naam: Rooster Definitie: De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers.

Link: https://hora.surf.nl/index.php/Id-8d2b0c2d-c6ae-f278-0a98-a110131a8914
SchoolplanHet schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: FORA Naam: Schoolplan Definitie: Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg (Art. 12, WPO).

Link: https://www.wikixl.nl/wiki/fora/index.php/FORA/id-a3918e76-6bb3-4c1a-92f3-b13b222b936c
Strategische plannenDe plannen waarin de onderwijsaanbieder beschrijft hoe de organisatie zal reageren op externe ontwikkelingen en hoe de organisatie zich moet ontwikkelen.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: HORA Naam: Doelstelling Definitie: Een toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht of behouden middels passende middelen.

Link: https://hora.surf.nl/index.php/Id-faedf61e-17ad-c6be-7ca1-981aee5ea3e7
StudentEen persoon ingeschreven bij een instelling die een onderwijsovereenkomst heeft of wil gaan afsluiten. Dit omvat deelnemende studenten, aspirant studenten en alumni.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: DUO Naam: Student Definitie: Onderwijsdeelnemer in het MBO of HO.

Link: https://www.begrippenxl.nl/duo/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Flod.duo.nl%2Fterm%2FStudent
Student begeleiding dossierGegevens over de leerresultaten, de leerervaring, de begeleiding, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag van een student. Het studentbegeleidingsdossier is onderdeel van het deelnemersdossier waarin zich naast het zorgdossier ook het administratief dossier begeleidingsdossier en examendossier bevindt.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens Naam: Onderwijskundig rapport (paragraaf 2) Definitie: Het onderwijskundig rapport, bedoeld in artikel 42 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 43 van de Wet op de expertisecentra, kan geen andere gegevens bevatten dan: a. administratieve gegevens; b. gegevens over onderwijshistorie, leerresultaten en stage- en werkervaring; c. gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag; d. gegevens met betrekking tot de gegeven of geïndiceerde begeleiding; e. gegevens omtrent de verzuimhistorie.

bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-234.html
Summatieve resultaat structuurStructuur waarin summatieve resultaten gestructureerd kunnen worden vastgelegd zodat op basis daarvan de voortgang gevolgd kan worden m.b.t. diplomering. In de summatieve resultaatstructuur worden examenonderdelen en examens vastgelegd.
TeamplanDe beschrijving van doelen, capaciteiten en inzet van mensen en middelen om dat behalen. Het teamplan heeft altijd betrekking op een specifiek (onderwijs)team.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Teamplaat Onderwijs (TPO) Naam: Opstellen teamplan Definitie: De huidige beschikbare faciliteiten worden geanalyseerd. Op basis van het beoogde onderwijsaanbod wordt onderzocht of de faciliteiten voldoende aanwezig zijn.

Hierbij wordt gelet op: - lokalen en ruimtes - beschikbare ICT middelen - beschikbare beroepsgerichte middelen - onderwijsondersteunende materialen

De analyse voedt de jaarplanning.

Link: https://tpo-mbo.nl/tpo/index.php?title=Opstellen_teamplan
Theoretische leertaakDe leertaak is de onderwijsactiviteit waarin de student kennis en/of vaardigheden verwerft. Bij een theoretische leertaak gaat het om het verwerven van theoretische kennis.
UitschrijvingDe uitschrijving bestaande uit onder andere de exitformulieren Een exitformulier is een document waarop de reden en eventueel omstandigheden van het vertrek van een deelnemer wordt vastgelegd.
VoorzieningenHet uitvoeren van leertaken wordt ondersteund door voorzieningen. Hiermee wordt alles bedoeld wat het onderwijs mogelijk maakt.
VrijstellingHet besluit dat de onderwijsaanbieder neemt dat een student niet hoeft deel te nemen aan een onderwijseenheid en dat hierin geen examen afgelegd hoeft te worden. Onder andere het EVC-traject kan leiden tot één of meerdere vrijstellingen.
Waarde document (diploma / certificaat)Het bewijsstuk van een eindoordeel over het voltooien van een opleiding, keuzedeel, deelkwalificatie of module door een onderwijsaanbieder.

Gebruik in andere bronnen: Bron: HORA Naam: Waardedocument Definitie: Het bewijsstuk van een eindoordeel over het voltooien van een promotie, opleiding, minor of onderwijseenheid door een instelling.

Link: https://hora.surf.nl/index.php/Id-a0d981d3-8cb5-fef5-f760-dc62919c0737
WerkprocesEen werkproces is een afgebakend geheel van beroepshandelingen binnen een kerntaak. Het werkproces kent een begin en een eind heeft een resultaat en wordt als kenmerkend herkend in de beroepspraktijk. Een werkproces bestaat dus nooit uit één handeling of gedraging. Meerdere werkprocessen kunnen gelijktijdig lopen. Dat ze een begin en eind hebben wil niet per se zeggen dat ze na elkaar komen maar dat ze duidelijk te onderscheiden zijn van andere werkprocessen.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Werkprocessen

Definitie: Een werkproces is een afgebakend geheel van beroepshandelingen binnen een kerntaak. Het werkproces kent een begin en een eind heeft een resultaat en wordt als kenmerkend herkend in de beroepspraktijk. Een werkproces bestaat dus nooit uit één handeling of gedraging. Meerdere werkprocessen kunnen gelijktijdig lopen. Dat ze een begin en eind hebben wil niet per se zeggen dat ze na elkaar komen maar dat ze duidelijk te onderscheiden zijn van andere werkprocessen.
Zelfstudie-leertaakDe leertaak is de onderwijsactiviteit waarin de student kennis en/of vaardigheden verwerft. Bij een zelfstudie-leertaak verwerft de student kennis door zelfstandig leerstof te verwerken.
ZorgdossierHet zorgdossier bevat alle documenten en gegevens over lichamelijke psychische en sociaal-emotionele beperkingen van de deelnemer. Het zorgdossier is van het studentbegeleidingsdossier gescheiden omdat dit dossier meer privacygevoelige informatie bevat.