BIV-classificatie

In onderstaande diagram wordt de BIV-classificatie (Beschikbaarheid, Integriteit, Vertrouwelijkheid) van de informatieobjecten weergegeven. Met de legenda aan de rechterzijde van het diagram kun je de kleurenweergave afstemmen op de Beschikbaarheids-, Integriteits- of Vertrouwelijkheidsclassificatie.

Grouping Diplomering / Waardering Het besluit door de onderwijsaanbieder, genomen op basis van behaalde examenresultaten en EVC-besluiten, of een student een waardedocument ontvangt (BusinessObject) Besluit tot diplomering of certificering Het bewijsstuk van een eindoordeel over het voltooien van een opleiding, keuzedeel, deelkwalificatie of module door een onderwijsaanbieder. (BusinessObject) Waarde document (diploma / certificaat) Een besluit, op basis van het EVC-portfolio aan vrijstellingen dat is ingediend, of eerder verworven competenties leiden tot een vrijstelling. (BusinessObject) Vrijstellingsbesluit Het dossier met de bewijsstukken van de summatieve (kwalificerende) beoordelingen en EVC-rapportages die relevant zijn voor de diplomering. (BusinessObject) Examendossier Grouping Registratie Een verzameling bewijsstukken aangevuld met zelfreflectie die iemands vaardigheden kennis en scholing illustreren. (BusinessObject) Portfolio Het dossier van de student tijdens zijn gehele leerloopbaan. In het (eigen) dossier verzamelt de student zijn eigen leerproducten. (BusinessObject) (Eigen) Dossier Grouping Kwalificatiestructuur Een werkproces is een afgebakend geheel van beroepshandelingen binnen een kerntaak. Het werkproces kent een begin en een eind heeft een resultaat en wordt als kenmerkend herkend in de beroepspraktijk. Een werkproces bestaat dus nooit uit één handeling of gedraging. Meerdere werkprocessen kunnen gelijktijdig lopen. Dat ze een begin en eind hebben wil niet per se zeggen dat ze na elkaar komen maar dat ze duidelijk te onderscheiden zijn van andere werkprocessen. (BusinessObject) Werkproces Grouping Organisatieplanning De visie van de onderwijsaanbieder op het aangeboden onderwijs en de examinering daarvan. De onderwijs- en examenvisie is een vertaling van de strategische plannen van de onderwijsaanbieder. (BusinessObject) Onderwijs en examenvisie De beschrijving van doelen, capaciteiten en inzet van mensen en middelen om dat behalen. Het teamplan heeft altijd betrekking op een specifiek (onderwijs)team. (BusinessObject) Teamplan Informatieobjecten binnen de PDCA-cyclus, zoals de begroting en jaarrekening. De objecten kunnen betrekking hebben op de gehele onderwijsaanbieder, maar ook op een specifiek organisatieonderdeel zoals het onderwijsteam. (BusinessObject) PDCA producten Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessObject) Schoolplan De gemaakte planning op basis van: * het beoogde onderwijsaanbod * de schatting van het onderwijs en studenten * de meerjarenplanning en het jaarplan uit het roosterproces * de analyse van de werkverdeling * de analyse van de faciliteiten * de clustering van leertaken In de planning wordt rekening gehouden met: * afspraken die voortvloeien uit de onderwijswetgeving (urennorm) * afspraken die voortvloeien uit de CAO MBO * afspraken die voortvloeien uit de OER * de inhoud van de curricula (BusinessObject) Planning De verzameling van de in tijd geplande capaciteit van medewerkers en middelen. (BusinessObject) Inzetplanning mensen en middelen Grouping BPV Het resultaat van het proces van het koppelen van een student aan een BPV-plaats in een vastgestelde periode, vastgelegd in een BPV-overeenkomst. (BusinessObject) BPV-match Een overeenkomst tussen student, bpv-bedrijf en de instelling over te volgen beroepspraktijkvorming. (BusinessObject) BPV-overeenkomst Een beschikbare plaats waar een student beroepspraktijkvorming (BPV) volgt of kan volgen. (BusinessObject) BPV-plaats Het bedrijf waar een student beroepspraktijkvorming volgt of kan volgen. (BusinessObject) BPV-bedrijf Een project - niet noodzakelijkerwijs binnen een bedrijf - waarbinnen de student de beroepspraktijkvorming volgt of kan volgen. (BusinessObject) BPV-project Grouping Onderwijsaanbod Het geheel van opleiding dat door de instelling wordt aangeboden. (BusinessObject) Opleidingen overzicht Het materiaal waarin de onderwijsaanbieder naar buiten (bijvoorbeeld naar potentiële studenten) communiceert over het opleidingenaanbod. Onder het informatiemateriaal vallen bijvoorbeeld brochures en de website. (BusinessObject) Informatiemateriaal Groep van studenten die onder hetzelfde onderwijs- en examenreglement vallen, binnen hetzelfde tijdvak (lopend van het eerste jaar van de opleiding tot en met het laatste jaar, uitgaande van de studieduur). (BusinessObject) Cohort / periode Grouping Onderwijsvraag Het besluit dat de onderwijsaanbieder neemt dat een student niet hoeft deel te nemen aan een onderwijseenheid en dat hierin geen examen afgelegd hoeft te worden. Onder andere het EVC-traject kan leiden tot één of meerdere vrijstellingen. (BusinessObject) Vrijstelling De plaatsing of deelname van een student in een opleiding. (BusinessObject) Plaatsing Een overeenkomst tussen de onderwijsaanbieder en de student waar de rechten en plichten van onderwijsaanbieder en student in staan. Deze overeenkomst bevat ook voorwaarden waarin o.a. is opgenomen dat de student (en bij minderjarigen de ouders) akkoord gaan met alle voor het onderwijs relevante onderdelen zoals de BPV. (BusinessObject) Inschrijving Een door de instelling afgegeven advies aan de (potentiële) student over diens geschiktheid en capaciteit om een opleiding te volgen. (BusinessObject) Intake resultaat Het schriftelijke verzoek om een student toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding. (BusinessObject) Aanmelding Een persoon die aan onderwijsactiviteiten deelneemt of dat wil gaan doen. Dit omvat ingeschreven studenten, potentiële studenten en alumni. (BusinessObject) Student Het dossier dat tussen onderwijsinstellingen wordt uitgewisseld, met daarin gegevens over de student en zijn loopbaan relevant voor de instelling die de student een vervolgopleiding aanbiedt (BusinessObject) Doorstroom dossier De uitschrijving bestaande uit onder andere de exitformulieren. Een exitformulier is een document waarop de reden en eventueel omstandigheden van het vertrek van een deelnemer wordt vastgelegd. (BusinessObject) Uitschrijving Grouping Onderwijscatalogus Structuur waarin summatieve resultaten gestructureerd kunnen worden vastgelegd zodat op basis daarvan de voortgang gevolgd kan worden m.b.t. diplomering. In de summatieve resultaatstructuur worden examenonderdelen en examens vastgelegd. (BusinessObject) Summatieve resultaat structuur Grouping Onderwijsplanning De matching van het onderwijsaanbod, de medewerkers en de faciliteiten, grofmazig uiteengezet over meerdere jaren. (BusinessObject) Meerjaren planning De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten (leertaken) gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers. (BusinessObject) Rooster De matching van het onderwijsaanbod, studenten, BPV, de medewerkers en de middelen, grofmazig uiteengezet over het schooljaar (globaal jaarrooster) en indien van toepassing periodes. In voorkomende gevallen kan de instelling bijsturen op de genoemde onderdelen. Het maken van de jaarplanning kent een wisselwerking met het analyseren en opstellen van de werkverdeling. Op basis van de jaarplanning wordt het plan van inzet voor de medewerkers samengesteld. (BusinessObject) Jaarplanning Grouping Examinering Een onderzoek naar kennis, inzicht, houding en vaardigheden van de student, op basis waarvan de instelling na beoordeling een formeel bewijs van prestatie toekent. (BusinessObject) Examen Grouping Onderwijs Het uitvoeren van leertaken wordt ondersteund door voorzieningen. Hiermee wordt alles bedoeld wat het onderwijs mogelijk maakt. (BusinessObject) Voorzieningen De leertaak wordt op een bepaalde locatie uitgevoerd, vaak samenhangend met de aard van de leertaak. Bij leslocatie kan gedacht worden aan een specifiek lokaal op een onderwijslocatie, maar ook aan een online omgeving of op het BPV-bedrijf. (BusinessObject) Leslocatie De middelen die nodig zijn om het leertaken uit te kunnen voeren. Hieronder vallen de toelichtende en instructiematerialen (lesmateriaal), maar ook de leermiddelen (zie leermiddelenlijst) en de faciliteiten. (BusinessObject) Middelen Alle bij een leeractiviteit inzetbare materialen en middelen die samengesteld of beschikbaar gesteld worden door de docent of instructeur. (BusinessObject) Lesmateriaal Een voorziening ten behoeve van een bepaald (onderwijs)doel. Faciliteiten worden beheerd door de Onderwijsaanbieder (bijvoorbeeld door de Facilitaire Dienst). (BusinessObject) Faciliteiten Structuur waarin formatieve resultaten gestructureerd kunnen worden vastgelegd zodat op basis daarvan de voortgang gevolgd kan worden. De formatieve resultatenstructuur is een structuur voor de geordende vastlegging van formatieve resultaten. Per opleidingsonderdeel kunnen één of meerdere resultatenstructuren worden gemaakt. Elke resultatenstructuur bestaat uit een aantal toetsen waarvoor resultaten geregistreerd kunnen worden en een berekeningswijze, om tot een eindresultaat voor het geheel te komen. Bij elke toets wordt gedefinieerd op welke schaal het resultaat geregistreerd kan worden. Elke toets kan gerelateerd worden aan één of meerdere onderdelen van de kwalificatiestructuur. (BusinessObject) Formatieve resultaat structuur De leertaak is de onderwijsactiviteit waarin de student kennis en/of vaardigheden verwerft. Leertaken zijn onder te verdelen in: * theoretische leertaken * praktische leertaken * zelfstudie leertaken * BPV-leertaken (BusinessObject) Leertaak De leertaak is de onderwijsactiviteit waarin de student kennis en/of vaardigheden verwerft. Bij een theoretische leertaak gaat het om het verwerven van theoretische kennis. (BusinessObject) Theoretische leertaak De leertaak is de onderwijsactiviteit waarin de student kennis en/of vaardigheden verwerft. Bij een praktische leertaak gaat het om het verwerven van vaardigheden. (BusinessObject) Praktische leertaak De leertaak is de onderwijsactiviteit waarin de student kennis en/of vaardigheden verwerft. Bij een BPV-leertaak gaat het om het verwerven van kennis en/of vaardigheden als onderdeel van de beroepspraktijkvorming. (BusinessObject) BPV leertaak De leertaak is de onderwijsactiviteit waarin de student kennis en/of vaardigheden verwerft. Bij een zelfstudie-leertaak verwerft de student kennis door zelfstandig leerstof te verwerken. (BusinessObject) Zelfstudie- leertaak De planbare of roosterbare eenheden waaruit een opleidingsonderdeel is opgebouwd, dus de activiteiten die in het rooster moeten worden opgenomen. (BusinessObject) Leeractiviteit Een organisatie die door een bevoegd gezag is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. (BusinessObject) Onderwijs aanbieder Een opleidingseenheid die door een onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven. (BusinessObject) Aangeboden opleiding Een (cluster van) verblijfsobject(en) waar een onderwijsvolger zich kan inschrijven op opleidingen, die daar door een onderwijsaanbieder worden aangeboden. (BusinessObject) Onderwijs locatie Een geheel van kennis, inzicht en vaardigheden. Een opleidingseenheid kan beschreven worden naar het waardedocument dat de student ontvangt na het afronden van de aangeboden opleiding. In dat geval kent de opleidingseenheid de volgende varianten: * diploma-opleiding * branche-opleiding * certificaat-opleiding * maatwerk-opleiding (BusinessObject) Opleidings eenheid Een opleiding die leidt tot een diploma. (BusinessObject) Diploma opleiding Een opleiding die leidt tot een certificaat. (BusinessObject) Certificaat opleiding Een opleiding voor een specifieke branche die niet valt binnen de bestaande kwalificatiestructuur. (BusinessObject) Branche opleiding Een opleiding op maat voor een organisatie, instelling, of groep van personen. (BusinessObject) Maatwerk opleiding Een groep van bij elkaar behorende opleidingen. (BusinessObject) Opleidingsgroep Het (opleidings)domein is de eerste laag van de kwalificatiestructuur. (BusinessObject) Domein Het kwalificatiedossier beschrijft de eisen waaraan een student moet voldoen om zijn diploma te behalen. Elk dossier bevat een of meer kwalificaties en iedere kwalificatie leidt tot een diploma. Alle kwalificatiedossiers samen, aangevuld met de keuzedelen, vormen de kwalificatiestructuur. Een kwalificatiedossier bestaat uit een basisdeel en een of meer profieldelen. Het basisdeel bevat de generieke onderdelen Nederlandse taal, rekenen, loopbaan en burgerschap en Engels (uitsluitend voor niveau 4). Verder bevat het gemeenschappelijke elementen, die gelden voor alle kwalificaties in het dossier: kerntaken, werkprocessen, vakkennis, vaardigheden en houdingsaspecten. Het profieldeel beschrijft de specifieke onderdelen. Keuzedelen zijn een plus op de kwalificatie en maken de opleiding compleet. (BusinessObject) Kwalificatie dossier De kwalificatie is de combinatie van het basis- en profieldeel uit het kwalificatiedossier. De kwalificatie omvat wat de beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen als hij gediplomeerd is en start op de arbeidsmarkt. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Kwalificatie Definitie: De kwalificatie is de combinatie van het basis- en profieldeel uit het kwalificatiedossier. De kwalificatie omvat wat de beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen als hij gediplomeerd is en start op de arbeidsmarkt. (BusinessObject) Kwalificatie Het onderwijs- en examenreglement bevat het onderwijsprogramma en het examenreglement en -handboek. In het OER staan de regels en afspraken die binnen de instelling gelden omtrent het onderwijs, de examinering en diplomering. Ieder cohort valt onder een eigen (specifiek voor het cohort) OER. (BusinessObject) OER Een planbaar geheel van opleidingsonderdelen, met daarbij aanvullende informatie over de volgorde of periode waarin deze door studenten kunnen worden gevolgd. Het onderwijsprogramma staat model voor de persoonlijke leerroute van een student. (BusinessObject) Onderwijs programma Een onderscheidbaar geheel van kennis, inzicht en vaardigheden, dat onderdeel kan zijn van één of meer opleidingen. Een opleidingsonderdeel is een afgerond geheel binnen een onderwijsprogramma. De persoonlijke leerroute kan worden samengesteld uit opleidingsonderdelen. De leeractiviteiten zijn de roosterbare eenheiden, dus datgene wat in het kader van het opleidingsonderdeel in het rooster gepland met worden. De leertaken zijn vervolgens de concrete taken die een student uitvoert in het kader van een leeractiviteit. (BusinessObject) Opleidings- onderdeel Een kerntaak is een substantieel deel van de beroepsuitoefening naar belang omvang (tijdsbeslag of frequentie) of beide. Een kerntaak bestaat uit een geheel van inhoudelijk met elkaar samenhangende werkprocessen kenmerkend voor de beroepsuitoefening. Een kwalificatiedossier heeft een beperkt aantal kerntaken. Alle kerntaken samen beschrijven de essentie van de beroepsuitoefening van de betreffende beroepengroep. (BusinessObject) Kerntaak Waardedocument dat de student behaalt nadat aan alle eisen is voldaan die beschreven zijn in de kwalificatie. (BusinessObject) Diploma Een mbo-certificaat bevat een deel van de kwalificatie-eisen van een mbo-opleiding. Dit kan gaan om keuzedelen of beroepsgerichte onderdelen. De minister van OCW stelt met een regeling vast aan welke onderdelen van een mbo-opleiding een mbo-certificaat wordt verbonden. Een door de student behaald mbo-certificaat wordt geregistreerd in het diplomaregister van DUO. (BusinessObject) Certificaat Eenheid afgerond met een waardedocument binnen de kwalificatie anders dan diploma of certificaat. (BusinessObject) Module Keuzedelen zijn een verrijking van de kwalificatie (basis- en profieldeel) en kunnen voor de student verbredend of verdiepend zijn of bijdragen aan een betere doorstroom naar een vervolgopleiding. (BusinessObject) Keuzedeel Andere eenheid afgerond met een waardedocument binnen de kwalificatie (BusinessObject) Eenheid met waardedocument Een combinatie van eindtermen voor een bepaalde beroepsopleiding. (BusinessObject) Deelkwalificatie De examenonderdelen uit het kwalificatiedossier die binnen het basisdeel vallen. Het basisdeel bevat de generieke onderdelen Nederlandse taal, rekenen, loopbaan en burgerschap en Engels (uitsluitend voor niveau 4). Verder bevat het gemeenschappelijke elementen, die gelden voor alle kwalificaties in het dossier: kerntaken, werkprocessen, vakkennis, vaardigheden en houdingsaspecten. (BusinessObject) Generiek examenonderdeel Een planbaar geheel van opleidingsonderdelen, waarvoor het onderwijsprogramma model staat, dat afgestemd is op de leervraag van de student. Een leerroute bestaat uit een verzameling opleidingsonderdelen aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin de student deze wil volgen. (BusinessObject) Persoonlijke leerroute De vraag van een (potentiele) student aan de onderwijsaanbieder waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. (BusinessObject) Leervraag Het examenplan geeft per kwalificatie een overzicht van de examenonderdelen en examens die een mbo-school inzet voor de examinering (kwalificerende beoordeling). Het examenplan geeft inzicht in de onderdelen die een student met een voldoende moet afsluiten om in aanmerking te komen voor een diploma. In het examenplan staat binnen welke omgeving (mbo-school of beroepspraktijk) de examens plaatsvinden. Hierbij houdt de school rekening met de praktische haalbaarheid van de examinering binnen de praktijksituatie en de afspraken in het sectoraal examenprofiel. In een examenplan staan de examenonderdelen en examens voor de beroepsgerichte eisen en de generieke taal- en rekeneisen. Ook de wijze waarop een school deze onderdelen examineert, staat in het examenplan. (BusinessObject) Examenplan De registratie van een formele activiteit (lees examensessie) waarin een examen wordt afgenomen. (BusinessObject) Examen deelname De plannen waarin de onderwijsaanbieder beschrijft hoe de organisatie zal reageren op externe ontwikkelingen en hoe de organisatie zich moet ontwikkelen. (BusinessObject) Strategische plannen Het totaal aan leermiddelen dat is gekoppeld aan een aantal samenhangende onderwijsproducten. (BusinessObject) Leermiddelen lijst Het onderwijsplan is een samenhangend overzicht waarin per opleiding de opleidingsonderdelen staan die samen een opleiding vormen. Deze opleidingsonderdelen bestaan weer uit leertaken. Het onderwijsplan bevat daarnaast bijvoorbeeld ook de doelen van de opleiding, de leerinhoud, toetsen, didactische principes en/of de wijze en het tijdstip waarop dit aangeboden wordt. In het onderwijsplan staat binnen welke omgeving (mbo-school, zelfstudie of beroepspraktijk) het onderwijs plaatsvindt. Hierbij houdt de school rekening met de praktische haalbaarheid en de doelgroep. (BusinessObject) Onderwijsplan De regels en afspraken die binnen de instelling gelden omtrent examinering en diplomering. (BusinessObject) Examen reglement en handboek Een formeel door de instelling geregistreerde waardering (bewijs van prestatie) van de instelling van een door een student uitgevoerde opdracht. (BusinessObject) Examen resultaat Geregistreerde aan- of afwezigheid van een student op een gepland tijdstip in een gespecificeerde omgeving. (BusinessObject) Aan- en afwezigheid De beoordeling van summatief gemaakt werk. De BPV-beoordeling is een vorm van examenbeoordeling. (BusinessObject) Examen beoordeling Een formatieve beoordeling (bijvoorbeeld: cijfer aanwezigheid beschrijving) dat niet meetelt voor de uiteindelijke kwalificering maar de lerende informatie geeft over de kwaliteit van zijn of haar leren. (BusinessObject) Formatieve beoordeling Grouping Begeleiding / Ondersteuning Het begeleidingsdossier bevat gegevens over de leerresultaten, de leerervaring, de begeleiding, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag van een student. (BusinessObject) Student begeleiding dossier Het zorgdossier bevat alle documenten en gegevens over lichamelijke psychische en sociaal-emotionele beperkingen van de deelnemer. Het zorgdossier is van het studentbegeleidingsdossier gescheiden omdat dit dossier meer privacygevoelige informatie bevat. Het zorgdossier is ook gescheiden van het ondersteuningsplan. Het ondertsteuningsplan bevat de ondersteuningsbehoefte en de afspraken die daarover met de student zijn gemaakt. Het zorgdossier bevat het handelingsplan, doorgaans opgesteld door een zorgprofessional. (BusinessObject) Zorgdossier Het ondertsteuningsplan bevat de ondersteuningsbehoefte en de afspraken die daarover met de student zijn gemaakt. Dit zijn afspraken voor extra ondersteuning vanwege een handicap of chronische ziekte. Dit kan gaan om ondersteuning in de vorm van begeleiding door medewerkers van de instelling, experts van buiten de instelling (bijvoorbeeld een doventolk) of fysieke aanpassingen in het gebouw/lokaal. Ook kan het gaan om ondersteuning die nodig is voor het uitvoeren van bpv. Deze afspraken moeten voor de inschrijving, dus voor de start van de opleiding worden vastgelegd. (BusinessObject) Ondersteuningsplan AssociationRelationship wordt verzilverd in AssociationRelationship AssociationRelationship is input voor AggregationRelationship wordt vastgelegd in AggregationRelationship wordt vastgelegd in AssociationRelationship wordt aangeboden vanuit CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship is gekoppeld aan AssociationRelationship sluit AggregationRelationship wordt vastgelegd in AssociationRelationship wordt gepubliceerd in AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship wordt uitgewerkt in AssociationRelationship wordt gegeven per AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship wordt ingediend AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship geeft recht tot AssociationRelationship in een AssociationRelationship geeft recht tot AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship doet AssociationRelationship sluit AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship na beëindiging opleiding AssociationRelationship sluit AssociationRelationship vanuit de vorige opleider AssociationRelationship AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship AssociationRelationship wordt afgenomen tijdens CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AssociationRelationship kent AssociationRelationship wordt uitgewekt in AssociationRelationship wordt ondersteund door AssociationRelationship voortgang wordt bijgehouden in AssociationRelationship wordt vastgelegd in AssociationRelationship heeft AggregationRelationship bestaat uit AssociationRelationship wordt gepland in AssociationRelationship heeft AssociationRelationship ontwikkelt zich volgens AssociationRelationship biedt AssociationRelationship is van het soort AssociationRelationship maakt deel uit van AggregationRelationship is uitgewerkt in SpecializationRelationship valt onder AggregationRelationship SpecializationRelationship heeft AggregationRelationship bevat AggregationRelationship bestaat uit AssociationRelationship staat beschreven in AggregationRelationship bevat AggregationRelationship bevat AssociationRelationship staat model voor AggregationRelationship bevat AggregationRelationship AssociationRelationship is input voor AssociationRelationship wordt onderwezen in AssociationRelationship wordt getoetst dmv AggregationRelationship bestaat uit AggregationRelationship bestaat uit SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship wordt gepland in AssociationRelationship bestaat uit AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship is uitgewekt in AggregationRelationship AggregationRelationship wordt uitgewerkt in AssociationRelationship wordt vertaald in AssociationRelationship kent AggregationRelationship bestaat uit AssociationRelationship is input voor Jef: of bij? (AssociationRelationship) bij Jef: of bij? (AssociationRelationship) bij AssociationRelationship wordt geregistreerd in AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship met AssociationRelationship krijgt AssociationRelationship geeft recht tot AssociationRelationship is input voor AssociationRelationship is input voor Deze svg is op 24-05-2024 05:42:19 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 24-05-2024 05:42:19 CEST
Legenda
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   
InformatieobjectBeschikbaarheidIntegriteitVertrouwelijkheid
(Eigen) DossierLaagMiddenMidden
Aan- en afwezigheidLaagHoogMidden
Aangeboden opleidingLaagHoogLaag
AanmeldingLaagMiddenHoog
BPV leertaakLaagMiddenLaag
BPV-bedrijfMiddenMiddenLaag
BPV-matchLaagMiddenMidden
BPV-overeenkomstMiddenHoogMidden
BPV-plaatsMiddenMiddenLaag
BPV-projectMiddenLaagLaag
Besluit tot diplomering of certificeringLaagHoogMidden
Branche opleidingLaagHoogLaag
CertificaatLaagHoogLaag
Certificaat opleidingLaagHoogLaag
Cohort / periodeLaagMiddenLaag
DeelkwalificatieLaagHoogLaag
DiplomaLaagHoogLaag
Diploma opleidingLaagHoogLaag
DomeinLaagHoogLaag
Doorstroom dossierLaagHoogHoog
Eenheid met waardedocumentLaagHoogLaag
ExamenHoogHoogHoog
Examen beoordelingLaagHoogMidden
Examen deelnameMiddenHoogMidden
Examen reglement en handboekLaagHoogLaag
Examen resultaatMiddenHoogMidden
ExamendossierMiddenHoogMidden
ExamenplanLaagMiddenMidden
FaciliteitenMiddenMiddenLaag
Formatieve beoordelingLaagHoogMidden
Formatieve resultaat structuurLaagMiddenLaag
Generiek examenonderdeelLaagHoogLaag
InformatiemateriaalLaagMiddenLaag
InschrijvingMiddenHoogMidden
Intake resultaatMiddenHoogMidden
Inzetplanning mensen en middelenLaagMiddenMidden
JaarplanningLaagMiddenMidden
KerntaakLaagHoogLaag
KeuzedeelLaagHoogLaag
KwalificatieLaagHoogLaag
Kwalificatie dossierLaagHoogLaag
Leeractiviteit
Leermiddelen lijstLaagMiddenLaag
LeertaakLaagMiddenLaag
LeervraagLaagMiddenHoog
LeslocatieMiddenMiddenMidden
LesmateriaalMiddenMiddenLaag
Maatwerk opleidingLaagHoogLaag
Meerjaren planningLaagMiddenMidden
MiddelenMiddenMiddenLaag
ModuleLaagHoogLaag
OERLaagHoogLaag
OndersteuningsplanLaagHoogHoog
Onderwijs aanbiederLaagLaagLaag
Onderwijs en examenvisieLaagMiddenLaag
Onderwijs locatieLaagMiddenLaag
Onderwijs programmaLaagMiddenLaag
OnderwijsplanLaagMiddenMidden
Opleidingen overzichtLaagMiddenLaag
Opleidings eenheidLaagMiddenLaag
Opleidings-onderdeelLaagMiddenLaag
OpleidingsgroepLaagMiddenLaag
PDCA productenLaagLaagLaag
Persoonlijke leerrouteLaagHoogMidden
PlaatsingLaagMiddenMidden
PlanningLaagMiddenMidden
PortfolioLaagMiddenMidden
Praktische leertaakLaagMiddenLaag
RoosterMiddenMiddenMidden
SchoolplanLaagMiddenMidden
Strategische plannenLaagMiddenMidden
StudentMiddenHoogHoog
Student begeleiding dossierMiddenMiddenHoog
Summatieve resultaat structuurLaagHoogLaag
TeamplanLaagMiddenMidden
Theoretische leertaakLaagMiddenLaag
UitschrijvingMiddenHoogMidden
VoorzieningenMiddenMiddenLaag
VrijstellingLaagHoogMidden
VrijstellingsbesluitLaagHoogMidden
Waarde document (diploma / certificaat)MiddenHoogMidden
WerkprocesLaagMiddenLaag
Zelfstudie-leertaakLaagMiddenLaag
ZorgdossierMiddenHoogHoog