Hoofdproces Bedrijfsvoering

Het personeelsbeheer zoals het werven, opleiden, juist inzetten en de salarisbetaling Resultaat * Goed opgeleide, gemotiveerde, tevreden en gefaciliteerde interne én externe medewerkers met toekomstperspectief dat voldoet aan de huidige en toekomstige inzetvraag van het onderwijs en bedrijfsvoering. Vastgelegd in * Meerjaren-personeelsplan * Functiebouwwerk * Personeels- / salarisbeleid * Scholingsplannen * Verzuimplannen * etc. (BusinessFunction) Human Resource Management Het werven, plaatsen, benoemen, registreren, inhuren, onboarden van nieuwe medewerkers (BusinessProcess) Instromen personeel Het beoordelen van en het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van medewerkers (BusinessProcess) Ontwikkelen en opleiden personeel Het ondersteunen en administratief verwerken van het uitstromen van personeel (BusinessProcess) Uitstromen personeel Het zorgdragen voor de salarisadministratie, het verwerken van declaraties en het uitbetalen ervan (BusinessProcess) Verwerken salaris Het voeren van de verlof- en verzuimadministratie en het ondersteunen bij langdurig verzuim en reïntegreren van medewerkers (BusinessProcess) Beheren werktijden, verlof en verzuim Het sturen op en beheren van de formatieplanning en -begroting van (de afdelingen van) de instelling. (BusinessProcess) Sturen op personeel en bezetting Het administreren van HRM-gegevens van medewerkers. (BusinessProcess) Beheren en organiseren personeel Het ondersteunen en zorgdragen voor facilitaire en ICT-diensten en middelen zodat de organisatie zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Resultaat * Optimale, inzetbare set van middelen (locatie, meubilair, voorzieningen, ICT, catering etc.) voor het uitvoeren van het onderwijs en bedrijfsvoering van nu en de toekomst inclusief het onderhoud daarvan. Vastgelegd in * Facilityplan * Gebouwenbeheerplanning * Onderwijsruimte overzicht en onderhoudsplanning * Middelenoverzicht en onderhoudsplanning inclusief ICT middelen * etc. (BusinessFunction) Facility en ICT Management Het zorgdragen voor het beheren van applicaties en ICT diensten zoals het beheren van de IT-infrastructuur, applicatiebeheer, werkplekbeheer, ondersteuning ICT en Leren (BusinessProcess) Beheren applicaties en ICT voorzieningen Het beheren van gebouwen zoals het vastgoedbeheer, verbouwingen, onderhoud, beheren inrichting e.d. (BusinessProcess) Beheren gebouwen Het beheren en leveren van facilitaire diensten zoals catering, kluisjes beheer, meubilair, servicedesk (BusinessProcess) Beheren en leveren facilitaire diensten Het zorgdragen voor het verwerken van post, goederenstromen, repro-diensten en het archiveren van documenten (BusinessProcess) Verwerken post en archief Het zorgdragen voor beveiligen van ruimten, middelen, ICT-systemen en mensen (BusinessProcess) Beveiligen Het zorgdragen voor het schoonmaken van gebouwen en gebouwinrichting. (BusinessProcess) Schoonmaak diensten Het zorgdragen voor een bedrijfshulpverleningsorganisatie. Denk aan BHV/EHBO middelen, werving en selectie BHV/EHBO medewerkers, trainingen/certificeringen (BusinessProcess) Bedrijfshulpverlenin- g Het zorgdragen voor het ontwerpen, ontwikkelen en beheren van de informatievoorziening en het gegevensbeheer (datamanagement) zoals het verwerven van applicaties, vraagarticulatie, werken onder architectuur, beheren (kern)gegevens (BusinessFunction) Informatie- en datamanagement Het zorgdragen voor de beveiligingsfunctie (denk aan het saMBO-ICT BP framework) en (meer concreet) het bepalen van de gewenste mate van beveiling van processen, ICT-systemen (risico-analyses, BIV-coderingen) (BusinessProcess) Bepalen beveiligings maatregelen Het zorgdragen voor het (laten) ontwikkelen of kopen van applicaties (BusinessProcess) Verwerven of ontwikkelen van applicaties Het zorgdragen voor de (enterprise) architectuur zoals het definiëren van architectuurprincipes en het ontwikkelen van IST en SOLL modellen van onder meer processen en het applicatielandschap (BusinessProcess) Opstellen, beheren en bewaken van de architectuur Het in kaart van de gewenste informatiebehoefte (vraagarticulatie) en het vormgeven, sturen, aanpassen, bewaken en in stand houden van de informatievoorziening (BusinessProcess) In kaart brengen informatie behoefte Het zorgdragen voor het integraal verzamelen, metadateren, beheren en beschikbaarstellen van gegevens voor de informatievoorziening op veelal tactisch en strategisch niveau. Dit manifesteert zich in bijv. gegevenswoordenboeken, informatiemodellen en in BI-systemen of een datawarehouse (BusinessProcess) Beheren van gegevens Het beheren van en sturen op de financiële positie van de instelling en het hierover verantwoording afleggen Resultaat * Optimale inzet van financiële middelen van nu en de toekomst voor onderwijs en bedrijfsvoering, inclusief overzicht mogelijke risico’s. Vastgelegd in * Financieel meerjarenplan * Begrotingen * Boekhouding * Financiële overzichten * etc. (BusinessFunction) Financieel Management Het systematisch registreren van uitgaven, inkomsten en de vermogenspositie van de instellling (BusinessProcess) Voeren van de boekhouding Het sturen op financiën zoals kostprijscalculaties, de investeringsbegroting, kostenallocaties, formatielasten e.d. (BusinessProcess) Sturen op financiën Het formeel verantwoording afleggen over de financiële situatie van de instelling. Denk aan de jaarrekening, BTW/IB47 overzichten, consolidaties, subsidieoverzichten (BusinessProcess) Financieel verantwoorden Het inkopen/inhuren van mensen en middelen en het bewaken van daaruitvoortvloeiende contracten. Denk aan offertes, aanbestedingen, contractonderhandelingen, prestatieafspraken, bestellen, contracten bewaken Resultaat * Goede kwalitatieve contracten (incl. ondersteuning bij aanbesteding) met derden (exclusief verbintenissen met BPV partijen of studenten), kosten efficiënte aanschaf- en beheerkosten van gebouwen en middelen. Vastgelegd in * Beschrijving van aankoop en inkoopprocedure en voorschriften, contracttemplates voor contractpartijen en leveranciers en contracten met derden (BusinessFunction) Inkoop en contractmanagement Het plannen van en het inkopen van middelen en diensten (BusinessProcess) Inkopen en contracteren Het afsluiten van, beheren van en evalueren van contracten met leveranciers en het beheren van leveranciersrelaties (BusinessProcess) Contracten beheren en bewaken Het zorgdragen en ondersteunen bij het intern- en extern juist communiceren zoals het onderhouden van het imago en het onderzoeken van de markt. (BusinessFunction) Communicatie Het adviseren over en ondersteunen bij interne communicatie zoals bij projecten, systeemimplementaties, narrow casting, content op portalen (BusinessProcess) Intern communiceren Het adviseren over en ondersteunen bij externe communicatie zoals de inrichting van de openbare website, social media-uitingen, organiseren evenementen, voorlichtingsavonden (BusinessProcess) Extern communiceren Het ontwikkelen en onderhouden van het imago van de instelling zoals uitdragen van de huisstijl, deelname in samenwerkingsverbanden, doen van campagnes, uitingen in de pers enz.. (BusinessProcess) Ontwikkelen imago Het onderzoeken van de markt gericht op het behalen van de doelstelling van de onderneming m.b.t. instroom, uitstroom en continuiteit. Denk aan demografische onderzoeken, werken aan marktaandeel, de positie in het werkveld, teveredenheidsonderzoeken, ontwikkelingen in de arbeidsmarkt, onderzoek concurrentiepositie (BusinessProcess) Onderzoeken markt Het adviseren bij interne vraagstukken waar een juridische kant aan zit. Denk aan conflictsituaties, formeel ingediende bezwaren en klachten. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning Het leveren van juridische ondersteuning zoals het afhandelen van beroepsprocedures. (BusinessProcess) Afhandelen beroep Het afhandelen van klachten door een klachtencommissie voor medewerkers en studenten aangaande gedragingen, overtredingen, besluiten over inschrijvingen, niet-toelating, besluiten aangaande functiewaardering, taaktoekenning e.d. (BusinessProcess) Afhandelen klachten Het leveren van juridische adviezen (BusinessProcess) Juridisch adviseren Deze svg is op 05-04-2024 14:09:59 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 14:09:59 CEST
   
   

   

Klik hier om het diagram te downloaden.

Zie ook: