Thema flexibel onderwijs

(Doorverwezen vanaf Thema flexibel onderwijs)

Op deze themapagina leggen we uit hoe flexibel onderwijs in de MORA is uitgewerkt.

Flexibel onderwijs in het Informatiemodel

In het model dat hieronder is weergegeven staan de informatieobjecten die voor flexibel onderwijs belangrijk zijn. Deze vind je ook allemaal terug in het complete informatiemodel. Het onderstaande model moet als volgt worden gelezen.

 • De linkerkolom (kwalificatiedossier, kwalificatie, kerntaak, werkproces) is de landelijke kwalificatiestructuur zoals gepubliceerd door SBB.
 • De middenkolom (opleidingseenheid, onderwijsprogramma, onderwijsplan, examenplan, opleidingsonderdeel, leeractiviteit, leertaak en examen) is het flexibel onderwijsaanbod van de school
 • In de rechterkolom staat de persoonlijke leerroute en het rooster, die nodig zijn voordat het onderwijs echt uitgevoerd kan worden.
Het kwalificatiedossier beschrijft de eisen waaraan een student moet voldoen om zijn diploma te behalen. Elk dossier bevat een of meer kwalificaties en iedere kwalificatie leidt tot een diploma. Alle kwalificatiedossiers samen, aangevuld met de keuzedelen, vormen de kwalificatiestructuur. Een kwalificatiedossier bestaat uit een basisdeel en een of meer profieldelen. Het basisdeel bevat de generieke onderdelen Nederlandse taal, rekenen, loopbaan en burgerschap en Engels (uitsluitend voor niveau 4). Verder bevat het gemeenschappelijke elementen, die gelden voor alle kwalificaties in het dossier: kerntaken, werkprocessen, vakkennis, vaardigheden en houdingsaspecten. Het profieldeel beschrijft de specifieke onderdelen. Keuzedelen zijn een plus op de kwalificatie en maken de opleiding compleet. (BusinessObject) Kwalificatie dossier De kwalificatie is de combinatie van het basis- en profieldeel uit het kwalificatiedossier. De kwalificatie omvat wat de beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen als hij gediplomeerd is en start op de arbeidsmarkt. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Kwalificatie Definitie: De kwalificatie is de combinatie van het basis- en profieldeel uit het kwalificatiedossier. De kwalificatie omvat wat de beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen als hij gediplomeerd is en start op de arbeidsmarkt. (BusinessObject) Kwalificatie Een kerntaak is een substantieel deel van de beroepsuitoefening naar belang omvang (tijdsbeslag of frequentie) of beide. Een kerntaak bestaat uit een geheel van inhoudelijk met elkaar samenhangende werkprocessen kenmerkend voor de beroepsuitoefening. Een kwalificatiedossier heeft een beperkt aantal kerntaken. Alle kerntaken samen beschrijven de essentie van de beroepsuitoefening van de betreffende beroepengroep. (BusinessObject) Kerntaak Een werkproces is een afgebakend geheel van beroepshandelingen binnen een kerntaak. Het werkproces kent een begin en een eind heeft een resultaat en wordt als kenmerkend herkend in de beroepspraktijk. Een werkproces bestaat dus nooit uit één handeling of gedraging. Meerdere werkprocessen kunnen gelijktijdig lopen. Dat ze een begin en eind hebben wil niet per se zeggen dat ze na elkaar komen maar dat ze duidelijk te onderscheiden zijn van andere werkprocessen. (BusinessObject) Werkproces Groep van studenten die onder hetzelfde onderwijs- en examenreglement vallen, binnen hetzelfde tijdvak (lopend van het eerste jaar van de opleiding tot en met het laatste jaar, uitgaande van de studieduur). (BusinessObject) Cohort / periode Het onderwijs- en examenreglement bevat het onderwijsprogramma en het examenreglement en -handboek. In het OER staan de regels en afspraken die binnen de instelling gelden omtrent het onderwijs, de examinering en diplomering. Ieder cohort valt onder een eigen (specifiek voor het cohort) OER. (BusinessObject) OER Een geheel van kennis, inzicht en vaardigheden. Een opleidingseenheid kan beschreven worden naar het waardedocument dat de student ontvangt na het afronden van de aangeboden opleiding. In dat geval kent de opleidingseenheid de volgende varianten: * diploma-opleiding * branche-opleiding * certificaat-opleiding * maatwerk-opleiding (BusinessObject) Opleidings eenheid Een planbaar geheel van opleidingsonderdelen, met daarbij aanvullende informatie over de volgorde of periode waarin deze door studenten kunnen worden gevolgd. Het onderwijsprogramma staat model voor de persoonlijke leerroute van een student. (BusinessObject) Onderwijs programma Een onderscheidbaar geheel van kennis, inzicht en vaardigheden, dat onderdeel kan zijn van één of meer opleidingen. Een opleidingsonderdeel is een afgerond geheel binnen een onderwijsprogramma. De persoonlijke leerroute kan worden samengesteld uit opleidingsonderdelen. De leeractiviteiten zijn de roosterbare eenheiden, dus datgene wat in het kader van het opleidingsonderdeel in het rooster gepland met worden. De leertaken zijn vervolgens de concrete taken die een student uitvoert in het kader van een leeractiviteit. (BusinessObject) Opleidings- onderdeel Het onderwijsplan is een samenhangend overzicht waarin per opleiding de opleidingsonderdelen staan die samen een opleiding vormen. Deze opleidingsonderdelen bestaan weer uit leertaken. Het onderwijsplan bevat daarnaast bijvoorbeeld ook de doelen van de opleiding, de leerinhoud, toetsen, didactische principes en/of de wijze en het tijdstip waarop dit aangeboden wordt. In het onderwijsplan staat binnen welke omgeving (mbo-school, zelfstudie of beroepspraktijk) het onderwijs plaatsvindt. Hierbij houdt de school rekening met de praktische haalbaarheid en de doelgroep. (BusinessObject) Onderwijsplan De leertaak is de onderwijsactiviteit waarin de student kennis en/of vaardigheden verwerft. Leertaken zijn onder te verdelen in: * theoretische leertaken * praktische leertaken * zelfstudie leertaken * BPV-leertaken (BusinessObject) Leertaak De planbare of roosterbare eenheden waaruit een opleidingsonderdeel is opgebouwd, dus de activiteiten die in het rooster moeten worden opgenomen. (BusinessObject) Leeractiviteit Een onderzoek naar kennis, inzicht, houding en vaardigheden van de student, op basis waarvan de instelling na beoordeling een formeel bewijs van prestatie toekent. (BusinessObject) Examen Het examenplan geeft per kwalificatie een overzicht van de examenonderdelen en examens die een mbo-school inzet voor de examinering (kwalificerende beoordeling). Het examenplan geeft inzicht in de onderdelen die een student met een voldoende moet afsluiten om in aanmerking te komen voor een diploma. In het examenplan staat binnen welke omgeving (mbo-school of beroepspraktijk) de examens plaatsvinden. Hierbij houdt de school rekening met de praktische haalbaarheid van de examinering binnen de praktijksituatie en de afspraken in het sectoraal examenprofiel. In een examenplan staan de examenonderdelen en examens voor de beroepsgerichte eisen en de generieke taal- en rekeneisen. Ook de wijze waarop een school deze onderdelen examineert, staat in het examenplan. (BusinessObject) Examenplan Een planbaar geheel van opleidingsonderdelen, waarvoor het onderwijsprogramma model staat, dat afgestemd is op de leervraag van de student. Een leerroute bestaat uit een verzameling opleidingsonderdelen aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin de student deze wil volgen. (BusinessObject) Persoonlijke leerroute De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten (leertaken) gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers. (BusinessObject) Rooster AggregationRelationship bevat AggregationRelationship bestaat uit AggregationRelationship bestaat uit AssociationRelationship wordt uitgewerkt in AssociationRelationship wordt gegeven per AssociationRelationship staat beschreven in AggregationRelationship is uitgewerkt in AggregationRelationship AggregationRelationship bevat AssociationRelationship staat model voor AggregationRelationship bestaat uit AssociationRelationship wordt getoetst dmv AssociationRelationship wordt onderwezen in AggregationRelationship bestaat uit AssociationRelationship wordt uitgewekt in AggregationRelationship bestaat uit AssociationRelationship wordt gepland in AssociationRelationship is uitgewekt in AssociationRelationship wordt gepland in Deze svg is op 24-05-2024 07:49:58 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 24-05-2024 07:49:58 CEST
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   

Opleidingsonderdeel

Om flexibel onderwijs mogelijk te maken moet het onderwijs zijn opgebouwd uit goed afgebakende, betekenisvolle en herbruikbare onderdelen. We noemen dat in de MORA de opleidingsonderdelen. In de praktijk worden ook vaak andere termen gebruikt, zoals opleidingseenheden, leereenheden, courses of modules. Het komt allemaal op hetzelfde neer: de bouwblokken van flexibel onderwijs. Elk opleidingsonderdeel is een samenhangend geheel van onderwijs gericht op het realiseren van bepaalde leeruitkomsten.

Onderwijsprogramma

Opleidingsonderdelen kunnen worden gecombineerd tot een compleet onderwijsprogramma. Dat kan een hele mbo-opleiding zijn, of elk ander onderwijsaanbod dat je zelfstandig wilt kunnen aanbieden, bijvoorbeeld in het kader van LLO. Het onderwijsprogramma beschrijft hoe de opleidingsonderdelen kunnen worden gecombineerd tot een opleiding. Het onderwijsprogramma bestaat uit één of meerdere standaard-leerroutes door de opleidingsonderdelen van het onderwijsprogramma heen: welke opleidingsonderdelen, in welke volgorde, met welke onderlinge afhankelijkheden en met welke keuzemogelijkheden. De standaard-leerroutes staan model voor de persoonlijke leerroute van een student, en beschrijft welke keuzevrijheid de student daarin heeft

Persoonlijke leerroute

Elke student kan een persoonlijke leerroute samenstellen die bestaat uit opleidingsonderdelen. De standaard leerroutes uit het onderwijsprogramma staan hier model voor, maar de student kan hiervan afwijken door zelf de opleidingsonderdelen te kiezen. De persoonlijke leerroute is uiteindelijk een individuele keuze voor een verzameling te volgen opleidingsonderdelen. Afwijken van de standaard-leerroute kan met begeleiding en binnen de kaders van wat in het onderwijsprogramma wordt toegestaan.

Leeractiviteiten

Aan elk opleidingsonderdeel zijn leeractiviteiten gekoppeld. Dat zijn de activiteiten die moeten worden gepland en geroosterd. Elk opleidingsonderdeel staat daarnaast voor een hoeveelheid toegankelijke leercontent (een tegeltje) op de leeromgeving. Als een opleidingsonderdeel in je persoonlijke leerroute zit, dan vind je de leeractiviteiten terug in je rooster, en de bijbehorende content in de leeromgeving. Binnen de leeractiviteiten bij een opleidingsonderdeel heeft de student mogelijk ook nog keuzes. De leeractiviteiten worden geroosterd maar de student kan eventueel nog keuzes door zich aan te melden of te kiezen voor bepaalde leeractiviteiten.

Leertaken

Wat de student daadwerkelijk doet in het kader van een opleidingsonderdeel, dat zijn de leertaken. Dit zijn bijvoorbeeld opdrachten.

Applicaties en koppelingen voor flexibel onderwijs

In het model dat hieronder is weergegeven staan de applicatiecomponenten en koppelingen die voor flexibel onderwijs belangrijk zijn. Het onderstaande model moet als volgt worden gelezen.

 • In het midden de belangrijkste applicatiecomponenten
 • Naast de applicatiecomponenten staan de informatieobjecten die worden gecreëerd door het betreffende applicatiecomponent
 • Tussen de applicatiecomponenten staan de koppelingen getekend.
Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermateriaal, de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen student en docent. (ApplicationComponent) Leer management systeem (LMS) Een systeem voor de registratie en het beheer van de verzameling opleidingen en cursussen van de instellling; ook wel het onderwijsaanbod genoemd. Bijvoorbeeld: OERknal (ApplicationComponent) Opleidingen beheer systeem Een systeem dat het maken van roosters ondersteunt op basis van beschikbaarheid van mensen en middelen en de leerroutes van de studenten. Bijvoorbeeld: GPUntis Xedule (ApplicationComponent) Planning- en roostersysteem Een systeem voor het registreren en meten van de studievoortgang en resultaten van een student. (ApplicationComponent) Student volg systeem (SVS) Een systeem voor het beheren van gegevens van studenten zoals in- en uitschrijvingsgegevens, BPV-contractgegevens, bekostigingsgegevens, studieresultaten, diploma's, studentbegeleidingsgegevens, studievoortganggegevens Bijvoorbeeld: Eduarte Osiris Magister TP Ellucian (Sungard/SCT) Banner Student Oracle Peopelsoft Campus Solutions (ApplicationComponent) Kernregistratie systeem studenten (KRS) Een geheel van kennis, inzicht en vaardigheden. Een opleidingseenheid kan beschreven worden naar het waardedocument dat de student ontvangt na het afronden van de aangeboden opleiding. In dat geval kent de opleidingseenheid de volgende varianten: * diploma-opleiding * branche-opleiding * certificaat-opleiding * maatwerk-opleiding (BusinessObject) Opleidings eenheid Alle bij een leeractiviteit inzetbare materialen en middelen die samengesteld of beschikbaar gesteld worden door de docent of instructeur. (BusinessObject) Lesmateriaal Een planbaar geheel van opleidingsonderdelen, met daarbij aanvullende informatie over de volgorde of periode waarin deze door studenten kunnen worden gevolgd. Het onderwijsprogramma staat model voor de persoonlijke leerroute van een student. (BusinessObject) Onderwijs programma Het onderwijsplan is een samenhangend overzicht waarin per opleiding de opleidingsonderdelen staan die samen een opleiding vormen. Deze opleidingsonderdelen bestaan weer uit leertaken. Het onderwijsplan bevat daarnaast bijvoorbeeld ook de doelen van de opleiding, de leerinhoud, toetsen, didactische principes en/of de wijze en het tijdstip waarop dit aangeboden wordt. In het onderwijsplan staat binnen welke omgeving (mbo-school, zelfstudie of beroepspraktijk) het onderwijs plaatsvindt. Hierbij houdt de school rekening met de praktische haalbaarheid en de doelgroep. (BusinessObject) Onderwijsplan Een onderscheidbaar geheel van kennis, inzicht en vaardigheden, dat onderdeel kan zijn van één of meer opleidingen. Een opleidingsonderdeel is een afgerond geheel binnen een onderwijsprogramma. De persoonlijke leerroute kan worden samengesteld uit opleidingsonderdelen. De leeractiviteiten zijn de roosterbare eenheiden, dus datgene wat in het kader van het opleidingsonderdeel in het rooster gepland met worden. De leertaken zijn vervolgens de concrete taken die een student uitvoert in het kader van een leeractiviteit. (BusinessObject) Opleidings- onderdeel Een planbaar geheel van opleidingsonderdelen, waarvoor het onderwijsprogramma model staat, dat afgestemd is op de leervraag van de student. Een leerroute bestaat uit een verzameling opleidingsonderdelen aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin de student deze wil volgen. (BusinessObject) Persoonlijke leerroute De leertaak is de onderwijsactiviteit waarin de student kennis en/of vaardigheden verwerft. Leertaken zijn onder te verdelen in: * theoretische leertaken * praktische leertaken * zelfstudie leertaken * BPV-leertaken (BusinessObject) Leertaak De planbare of roosterbare eenheden waaruit een opleidingsonderdeel is opgebouwd, dus de activiteiten die in het rooster moeten worden opgenomen. (BusinessObject) Leeractiviteit De matching van het onderwijsaanbod, de medewerkers en de faciliteiten, grofmazig uiteengezet over meerdere jaren. (BusinessObject) Meerjaren planning De matching van het onderwijsaanbod, studenten, BPV, de medewerkers en de middelen, grofmazig uiteengezet over het schooljaar (globaal jaarrooster) en indien van toepassing periodes. In voorkomende gevallen kan de instelling bijsturen op de genoemde onderdelen. Het maken van de jaarplanning kent een wisselwerking met het analyseren en opstellen van de werkverdeling. Op basis van de jaarplanning wordt het plan van inzet voor de medewerkers samengesteld. (BusinessObject) Jaarplanning De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten (leertaken) gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers. (BusinessObject) Rooster AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W FlowRelationship Opleidingsaanbod FlowRelationship Opleidingsaanbod FlowRelationship Opleidingsaanbod AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W FlowRelationship Persoonlijke leerroute FlowRelationship Persoonlijke leerroute AggregationRelationship is uitgewerkt in AggregationRelationship AssociationRelationship staat model voor AssociationRelationship is input voor AggregationRelationship bestaat uit AggregationRelationship bestaat uit AssociationRelationship bestaat uit AssociationRelationship wordt gepland in AggregationRelationship bestaat uit AssociationRelationship wordt gepland in AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 24-05-2024 04:21:50 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 24-05-2024 04:21:50 CEST
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

Opleidingenbeheersysteem

Het opleidingenbeheersysteem, ook wel onderwijscatalogus genoemd, beheert het flexibel onderwijsaanbod: het onderwijsprogramma, onderwijsplan en de opleidingsonderdelen, inclusief de standaardleerroutes.

Dit opleidingsaanbod moet worden uitgewisseld met een aantal andere applicaties.

 • Met het studentvolgsysteem, zodat de student daar vervolgens zijn persoonlijke leerroute kan samenstellen;
 • Met het planning en rooster systeem, zodat aan de opleidingsonderdelen de leeractiviteiten gekoppeld kunnen worden die geroosterd moeten worden;
 • Met het leermanagementsysteem, zodat aan elk opleidingsonderdeel de bijbehorende content kan worden gekoppeld.

Studentvolgsysteem

Het studentvolgsysteem beheert, naast allerlei andere zaken, ook de persoonlijke leerroute. De student kiest daar de persoonlijke leerroute uit de opleidingsonderdelen, volgens de regels in het onderwijsprogramma. Vaak zullen dat standaard leerroutes zijn waaruit kan worden gekozen, maar de student kan ook grotere vrijheid hebben om de persoonlijke leerroute samen te stellen.

Deze persoonlijke leerroute moet worden uitgewisseld met een aantal andere applicaties.

 • Met het planning en rooster systeem, zodat de leeractiviteiten behorend bij de opleidingsonderdelen in de persoonlijke leerroute van de student terecht komen in het rooster van de student;
 • Met het leer management systeem, zodat de student toegang krijgt tot de content (‘het tegeltje’) behorend bij de opleidingsonderdelen in de persoonlijke leerroute van de student.

Planning en roostersysteem

Het planning en roostersysteem creëert de meerjarenplannen en het jaarplan op basis van het opleidingsaanbod en prognoses, en het rooster op basis van de persoonlijke leerroutes van alle studenten. Aan elk opleidingsonderdeel zijn leeractiviteiten gekoppeld. Elke student met dat opleidingsonderdeel in de persoonlijke leerroute, krijgt de betreffende leeractiviteiten in het rooster.

Leermanagementsysteem

Het leermanagementsysteem heeft voor elk opleidingsonderdeel een ‘tegeltje’ met daaraan gekoppelde leercontent. Elke student met dat opleidingsonderdeel in de persoonlijke leerroute, krijgt toegang tot het betreffende tegeltje met bijbehorende content.