Waar draagt MORA aan bij

Waarde toevoegen voor de student

Waarde.png

In de LEAN-gedachte voor het verbeteren van processen staat de klant centraal. Alle stappen in het proces moeten direct of indirect waarde toevoegen voor de klant. Een procesverbetering haalt alle stappen die géén waarde hebben of toevoegen uit het proces. De MORA helpt mbo-scholen om de student centraal te stellen in al hun processen. En zo waarde toe te voegen voor de student.

Flexibiliteit door heldere afspraken

Flexibiliteit.png

Hoe beter je begrijpt hoe het mbo-onderwijs is opgebouwd en hoe de informatievoorziening en organisatie in elkaar zit, hoe beter je kunt inspelen op de wensen en behoeften die leven rondom het onderwijs. Heldere afspraken over de definitie en de maatvoering van de verschillende onderdelen, en hun onderlinge samenhang vergroten dit begrip en maakt daarnaast het uitwisselen van onderdelen en samenwerking tussen opleidingen en scholen mogelijk. Dat draagt bij aan het flexibel maken van ons onderwijssysteem. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het modulair kunnen aanbieden van onderdelen van ons onderwijs in het kader van leven lang ontwikkelen.

Goede besluitvorming door expliciet eigenaarschap

Besluitvorming.png

Door mensen eigenaar te maken van een proces, geef je ze verantwoordelijkheid en zorg je ervoor dat ze besluiten kunnen nemen. De MORA bevat een universeel hoofdprocesmodel uitgewerkt in ketens van processen. Dit model bakent de procesgebieden binnen de school goed af waardoor in kaart kan worden gebracht wie waarvoor verantwoordelijk is. Het model is geschikt voor alle scholen omdat de MORA organisatie-onafhankelijk is. Door dit procesmodel te gebruiken, kun je ook je ervaringen met andere scholen delen en de samenwerking opzoeken.

Sterk staan richting leveranciers en OCW

Sterk.png

Het mbo-onderwijs heeft een complexe structuur, zo ook het beheer van de applicaties en gegevens. Als school ben je afhankelijk van leveranciers, voor de diensten die ze leveren, maar ook voor de benodigde kennis over processen, wetgeving en techniek. De MORA beschrijft in hoofdlijnen hoe een mbo-school werkt. Met deze beschrijvingen kun je in gesprek gaan met leveranciers over hun producten. Je kunt dit ook samen met andere scholen doen, waardoor je sterker staat in onderhandelingen. Daarnaast kan de MORA een handvat zijn om met partijen als OCW te praten. Bijvoorbeeld over de impact van wet- en regelgeving of over hoe je bepaalde doelen samen kunnen bereiken.

Adequaat kunnen reageren op veranderingen

Verandering.png

Om strategische doelen te behalen definiëren we projecten en programma's. Om te bepalen welke oplossingsrichting de juiste is, wat de impact is en om overzicht te houden, is architectuur noodzakelijk.

Door gebruik te maken van de MORA, kun je een goede start maken met het opzetten van je eigen architectuur. Daarnaast bieden de modellen van de MORA de mogelijkheid tot samenwerking tussen mbo-scholen. Ook bij het realiseren van projecten en programma’s. Zo ben je als school beter in staat om je te ontwikkelen en mee te gaan met de ontwikkelingen.

Sluitende informatievoorziening

Sluitend.png

Architectuur draagt bij aan de stabiliteit van je informatievoorziening en is noodzakelijk om alle ICT-systemen op elkaar aan te sluiten. De MORA is hiervoor een goed vertrekpunt. Daarnaast ondersteunt de MORA ook samenwerking en kennisdeling tussen mbo-scholen. Met de MORA hebben we een gezamenlijke basis gelegd, waarop elke school kan voortbouwen. Het informatiemodel van MORA vormt de basis voor informatie-uitwisseling met leveranciers, DUO en andere scholen; Het gebruik van MORA-standaarden (ipv instelling specifieke architectuur) vergemakkelijkt aansluiting met leveranciers en OCW omdat zij zich ook conformeren aan de MORA-standaarden.

Voldoen aan wet- en regelgeving

Voldoen.png

De verschillen tussen mbo-scholen op het gebied van wet- en regelgeving zijn klein. Zo geldt voor alle scholen dat onderwerpen als security en privacy veel tijd en aandacht kosten en weinig opleveren voor het onderwijs zelf. De vraagstukken zijn complex en de risico’s worden steeds groter. Als school is het bijna niet meer mogelijk om dit soort vraagstukken alleen op te pakken. Door gebruik te maken van de MORA, kun je met andere scholen samenwerken op het gebied van wet- en regelgeving, risico’s en maatregelen. De MORA modellen, en met name het informatiemodel bieden de basis voor beleid en maatregelen voor de mbo-sector.