Applicaties en applicatieservices

In het model voor applicaties en applicatieservices zijn alle gangbare typen applicaties genoemd die doorgaans in een school worden gebruik. Dit worden ook wel de referentiecomponenten genoemd, omdat het geen concrete applicaties zijn maar een aanduiding van een bepaald type applicatie.

Bij elk van die referentiecomponenten zijn ook de applicatieservices weergegeven, die door deze referentiecomponenten worden geleverd. Deze applicatieservices zijn de herkenbare functionaliteiten (of diensten) die in de processen worden gebruikt.


Generieke applicaties die breed (kunnen) worden toegepast. (Grouping) Generieke Appplicaties Verzamelbegrip van systemen voor het maken presentaties, documenten en spreadsheets e.d. Bijvoorbeeld: MS Office suite (word, excel enz...) (ApplicationComponent) Kantoor automatisering systeem Het bieden van office functionaliteiten zoals word, excel, powerpoint (ApplicationService) Kantoor automatisering BPM is een systeem dat het ontwerpen en beheren van (bedrijfs)processen ondersteunt. Voorbeeld IBM Business Process Manager (ApplicationComponent) Business process management systeem Het ontwerpen, vastleggen en beheren van processen en procesbeschrijvingen. (ApplicationService) Proces management Een systeem voor het 1-richting communiceren van informatie via audio-visuele apparatuur binnen de instelling zoals publicatieschermen in het restaurant, het openleercentrum, een aula enz... bijvoorbeeld: Evado (ApplicationComponent) Narrow casting systeem Het beheren en publiceren van informatie via audiovisuele displays naar specifieke doelgroepen (ApplicationService) Narrowcasting Verzamelbegrip van systemen voor het beheren van print- en kopieerapparatuur en -diensten zoals die van de huisdrukkerij en de multifunctionals (netwerkprinters) Bijvoorbeeld: Prisma suite PcounterPro (ApplicationComponent) Print en kopieer systeem Het beheer van huisdrukkerijapparatuur en multifunctionals (ApplicationService) Print en kopieer diensten Een systeem waarmee zowel gestuctureerde als ongestructureerde gegevens uit meerdere systemen worden geïndexeerd en doorzoekbaar gemaakt. (ApplicationComponent) Zoek systeem Het ondersteunen bij het vinden van de juiste informatie (ApplicationService) Zoek dienst Een systeem dat het mogelijk maakt om enquetes te creëren, te verspreiden en af te nemen. Bijvoorbeeld: Effectory SurveyMonkey ROCSpiegel (ApplicationComponent) Enquete systeem Het ontwikkelen, testen, publiceren en afnemen van enquetes (ApplicationService) Enquete dienst Een systeem verantwoordelijk voor het het managen van creatie en manipulatie van digitale bronnen. Voorbeeld is bijvoorbeeld het beheer van aangeboden webcontent. Zoals: het ontwerpen van sjablonen opslag van content (zoals afbeeldilngen, teksten) plaatsen van content beheren van autorisaties zoekmodule analyse paginagebruik Bijvoorbeeld: Wordpress Joomla Opmerking: Focus ligt niet op werking en inrichting van de webserver software en hardware. Zie hiervoor Webserverbehher (ApplicationComponent) Content Management Systeem (CMS) Het beheren en publiceren van content op websites (ApplicationService) Web content beheer Een systeem dat het maken, beheren en archiveren van documenten ondersteunt. Bijvoorbeeld: Corsa Microsoft (ApplicationComponent) Document Management Systeem (DMS) Het beheren van documenten (ApplicationService) Document beheer Het archiveren van informatie, bijvoorbeeld documenten. (ApplicationService) Archivering Een systeem dat het communiceren tussen mensen via verschillende kanalen zoals telefoon en chatomgeving ondersteunt. Voorbeelden: Skype Anywhere365 (voor callcenter, recepties) Opmerking: Deze systemen integreren steeds meer met kantoorautomatiseing en collaborationtoepassingen zoals Teams, Zoom en Sharepoint. (ApplicationComponent) Unified Communications systeem Het bieden van communicatiefunctionaliteit zoals voip, skype, receptie ondersteuning (ApplicationService) Unified communication Een omgeving (bedrijfsportaal) waarin informatie en diensten met interne studenten en medewerkers wordt gedeeld. (ApplicationComponent) Intern portaal (intranet) Het beheren en publiceren van nieuws, applicaties, informatie, evenementen e.d. * Voor medewerkers * Voor studenten (ApplicationService) Portaal diensten (intern) Het vervaardigen van nieuwsitems (intern of extern). Het vervaardigen gaat uit van verschillende betrokkenen die een rol spelen in de tot standkoming gebaseerd op een redactie. (ApplicationService) Beheren nieuwsitems Een systeem ter ondersteuning van het waarmerken van documenten, zoals het zorgdragen voor een digitale handtekening. bijvoorbeeld: Evado DocuSign (ApplicationComponent) Document waarmerking en onderteken systeem Het digitaal waarmerken en/of ondertekenen van documenten (ApplicationService) Document waarmerking en ondertekening Een systeem dat het uitwisselen en beveiliging van e-mails tussen gebruikers ondersteunt. Bijvoorbeeld: Exchange (ApplicationComponent) E-mail systeem Het bieden van e-mail diensten (ApplicationService) E-mail dienst Verzamelbegrip van systemen waarmee leerlingen, medewerkers, externen documenten delen, hier (tegelijkertijd) aan werken, chatten, informatie uitdelen, vergaderen e.d. Bijvoorbeeld:. Teams Sharepoint OneDrive Kaizala iBabs (ApplicationComponent) Samenwerken en delen systeem Het samenwerken, communiceren, delen en communiceren zoals sharepoint, teams e.d. (ApplicationService) Samenwerking Het workflowsysteem initieert op basis van de start van een bedrijfsproces dat gerelateerde taken en of informatie naar betrokkenen en of actiehouders worden gestuurd. Na ontvangst of afronding van een taak of bezorging van informatie wordt automatisch een volgende taak geactiveerd totdat het einde van het proces is bereikt. Het systeem geeft inzicht in de actuele status van een proces en of signaleert op basis van vooringestelde tijdslimieten aan 1 of meer betrokkenen dat actie vereist is of dat het proces niet conform planning verloopt. (ApplicationComponent) Workflow systeem - Distributie van producten en informatie registraties tussen actiehouders - Bewaking van de actuele status van activiteiten in relatie tot een proces. De bewaking signaleert op basis van het proces waar het deel van uitmaakt hoe de activiteiten in het verleden en de toekomst zich verhouden tot de gewenste doorloop in tijd en gewenste resultaten. (ApplicationService) Proces voortgang ondersteuning Ondersteuning van de ontwikkeling en instandhouding van de ICT voorzieningen. (Grouping) ICT-Beheer Een systeem voor het beheren van databanken Zoals: Creeeren en configureren Toegangsverlening Monitoring Bijvoorbeeld: MS SQL server Oracle MySQL (ApplicationComponent) Datamanagement Systeem Ondersteunt het beheren van gegevens door het verwijderen van duplicaten, het standaardiseren van data (massa onderhoud), het vastleggen & honoreren van regels (business rules) en het aanwijzen van een autoritieve databron. Onderdelen die vaak binnen MIDM voorkomen zijn: * Bron identificatie * Data transformatie * Data normalisatie * Gegevensregels administratie (& toepassen) * Fout of afwijking identificatie & correctie * Data consolidatie * Data opslagbeheer * Data distributie * Data classificatie * Taxonomiebeheer * Schema mapping * Product codificatie * Data verrijking * Data hierarchiebeheer (autoritaire bronnen) * Business semantics management * Data governance (ApplicationService) Master Information & data management Een systeem voor onder andere het afhandelen van incidenten en wijzigingen en het configuratiebeheer Bijvoorbeeld: Topdesk (ApplicationComponent) Service management systeem Het ondersteunen van de IT-dienstverlening zoals * incidentbeheer * probleembeheer * wijzigingsbeheer * configuratiebeheer * product en dienstcatalogusbeheer * ... (ApplicationService) Service management Verzamelbegrip voor systemen met behulp waarvan het netwerk wordt beheerd. Zoals: het LAN het wireless netwerk load balancing access control lists internetverbindingen huurlijnen enz... Bijvoorbeeld: Aruba SDN van HP KEMP Panorama (ApplicationComponent) Netwerk beheer systeem Het beheren van het netwerk (ApplicationService) Netwerk beheer Verzamelbegrip van systemen voor het beheren van de informatiebeveiliging (cybersecurity) van de IT-infrastructuur. Zoals of bijvoorbeeld: Intrusion Prevention (IPS) Intrusion Detection (IDS) Dmarcian, DKIM, Quarantainenet Surffilesender Zivver LastPass Endpoint security (SentinelOne, Clearpass) Firewall Malware preventie/detectie (ApplicationComponent) Informatie beveiliging systemen Het zorgdragen voor informatiebeveiliging, denk aan * preventie * email-encryptie * malware preventie * IDS/IPS * Detectie * SIEM * Reactie * CERT * Playbooks (ApplicationService) Informatiebeveiligings dienst Verzamelbegrip van systemen die het beheer van de servers, PC's en de daarop draaiende software ondersteunt Denk aan Besturingsystemen Windows en Windows NT Software distributie en deployment, Patch management Remote control Beheer virtuele servers Configuratiebeheer Voorbeeld: Microsoft SCCM Windows Distribution Server (WDS) MS endpoint manager Scense VMware MS management console (ApplicationComponent) Serverbeheer systeem Het beheren van servers (ApplicationService) Server beheer Het beheren van webservers Denk aan: * plaatsen content * performance beheer (caching) * filteren verkeer * routing verkeer * monitoring Bijvoorbeeld: * Apache * IIS * NGINX Opmerking: Focus ligt niet op de content maar op de werking en inrichting van de lokale infrastructuur ervan. (ApplicationService) Webserver beheer Verzamelbegrip van systemen die ondersteuning bieden aan het ontwikkelen van software. Denk aan: bepalen requirements programmeren versiebeheer kwaliteitsborging, acceptatie uitrollen Bijvoorbeeld: Jira PHPStorm Azure DevOps platform MS Visual Studio VersionControl TeamCity (ApplicationComponent) Software ontwikkel systeem Het ondersteunen van het publiceren/deployen van software (ApplicationService) Software uitrol dienst Het ondersteunen van het beheren van software (ApplicationService) Software beheer Het ondersteunen van het vast stellen van behoefte, ontwerpen, realiseren en testen van software (programmeren, versiebeheer, deployment e.d.) (ApplicationService) Software engineering Een systeem ter ondersteuning van het beheer van mobiele apparaten (smartphones, tablets e.d.) Bijvoorbeeld: SOTI MobiControl Microsoft Intune (ApplicationComponent) Mobile Device Management (MDM) Het beheren van mobiele apparatuur (ApplicationService) Mobiele apparatuur beheer Verzamelbegrip van systemen die zorgdragen voor het: beheren van digitale identiteiten beheren autorisaties authenticeren van gebruikers faciliteren van het inlogproces Bijvoorbeeld: Ximex RedSpider AD(azure) ADFS Eduroam (extern/federatie) SurfConext (extern/federatie) Entree (extern/federatie) (ApplicationComponent) Identity en accessmanagement systeem (IAM) Het beheren van het aanmaken, wijzigen, deactiveren en verwijderen van accounts. Inclusief provisioning (ApplicationService) Identity lifecycle management Het authenticeren, autoriseren, toegang verlenen tijdens het inloggen. Inclusief de voorziening in federatieve diensten. Denk aan: * Entreedienst * ADFS * Surfconext (ApplicationService) Toegang verlening Het administreren van rollen en toegangsrechten in systemen. Denk aan autorisatiematrixen en registraties dienaangaande vanwege de AVG. (ApplicationService) Autorisatie beheer Het beheer van middelen waarmee identiteiten zich kunnen identificeren. Denk aan: * Iets wat men weet, bijvoorbeeld een wachtwoord * Iets wat men heeft, bijvoorbeeld de Microsoft Authenticator app op een telefoon of RSA key gen * Iets wat men is, bijvoorbeeld biometrische authenticatie * Iets waar men is, bijvoorbeeld een PC in een gesloten ruimte zie ook de NORA- https://www.noraonline.nl/wiki/Bestand:IAM_afbeedling.png (ApplicationService) Authenticatie (middelen) beheer Een systeem voor het maken van kopieen van bestanden en gegvens. Bijvoorbeeld: DPM Comvault (ApplicationComponent) Backup systeem Het maken, beveiligen en beheren van backups. (ApplicationService) Backup dienst Een systeem dat zorgdraagt voor de uitwisseling van gegevens tussen applicaties. Zoals identiteitsgegevens. Bevat ondermeer: API's Business logica (input/output scripts) Databank Monitoring (performance en errors) Andere trefwoorden: ESB Broker (ApplicationComponent) Integratie systeem Het uitwisselen van gegevens tussen bron- en doelsystemen De zogenoemde connecting services, orchestration en service bus. * Enterprise Application Integration * Gateways * Message Broker * ESB (ApplicationService) Integratie dienst Verzamelbegrip van systemen die zaken zoals: de juiste werking, de beschikbaarheid, de veiligheid, de capaciteit het gebruik en de performance van IT systemen monitort en signaleert. Bijvoorbeeld: SCOM PRTG Nessus PIM+ LogPoint IMC (ApplicationComponent) Monitoring en logging systemen Het monitoren van systemen en het verzamelen en beheren van loggegevens (ApplicationService) Monitoring en logging diensten Verzamelbegrip van applicaties t.b.v. functioneel of technische (applicatie)beheer zoals Topdesk. (ApplicationComponent) Applicatie beheer systeem Ondersteunt het technische beheer proces (ApplicationService) Technisch applicatie beheer Ondersteunt het functioneel beheer proces (ApplicationService) Functioneel beheer Verzamelbegrip voor systemen met behulp waarvan werkplekken worden beheerd. Denk aan: Applicatiedistributie Policies instellen Imagebeheer Beheer op afstand Updates en patches Aan- uitzetten op afstand Bijvoorbeeld: Scense MS Software center Symantic client management suite (ApplicationComponent) Werkplek beheer systeem Het beheren van werkstations (ApplicationService) Werkplek beheer Verzamelbegrip van de centrale storage-systemen in het netwerk zoals een SAN, NAS, Datawarehouse of datalake. Bijvoorbeeld: EMC HP Dell (ApplicationComponent) Storage systeem Het beheren van opslagsystemen (ApplicationService) Storage beheer Verzamelbegrip van databasemanagementsystemen. Denk aan: SQLserver Oracle (ApplicationComponent) Database systeem Het beheren van databases en schema's (ApplicationService) Database beheer Dit procesgebied omvat alle secundaire processen om de mbo-school te laten functioneren. Het is lastig om deze scherp als hoofdprocessen te definiëren. Daarom is gekozen om in het hoofdprocesmodel de bedrijfsfuncties te benoemen. Deze zijn in onderliggende modellen uitgewerkt in processen. De organisatie van deze bedrijfsfuncties in afdelingen is binnen scholen verschillend ingericht. (Grouping) Bedrijfsvoering Een systeem dat het inkopen van producten, het beheren van leveranciergegevens en het beheren van contracten ondersteunt. Bijvoorbeeld: Proquro (ApplicationComponent) Inkoop systeem Het beheren van leveranciergegevens (ApplicationService) Leverancier beheer Het ondersteunen van het inkoopproces (ApplicationService) Inkoop dienst Het beheren van contracten (ApplicationService) Contract beheer Het beheren van voorraad. * Kantoorartikelen * Apparatuur * Goederen (ApplicationService) Voorraad beheer Een systeem dat het uitvoeren van aanbestedingen ondersteunt. Voorbeeld Negometrix System Tendernet (ApplicationComponent) Aanbestedingen beheer Het ondersteunen van de uitvoering van aanbestedingen (ApplicationService) Aanbestedingen dienst Verzamelbegrip van systemen voor het beheren en onderhouden van gebouwen en gebouwvoorzieningen (zoals electriciteit, luchtbehandeling, noodstroominstallaties). (ApplicationComponent) Gebouw beheer systemen GBS Het beheer en onderhouden van gebouwen en gebouwinstallaties (gas, licht, water, ventilatie e.d.?) (ApplicationService) Gebouw beheer Een systeem voor het resgistreren en beheren van facilitaire middelen zoals ruimten, lockers, meubilair, inventaris, , vierkante meters, inclusief het magazijnbeheer (ApplicationComponent) Faciliteiten beheer systeem Het beheren van gegevens over ruimten. Zoals geschiktheid voor praktijklessen, daglicht, vierkante meter enz.. (ApplicationService) Ruimte beheer Het beheren van faciliteiten (ApplicationService) Faciliteiten beheer Een systeem voor het plannen van benodigde middelen voor een opleiding; zoals middelen en ruimten. Dit omvat zowel de tactische meerjaarplanning als de meer operationele jaarplanning (ApplicationComponent) Middelen planning Het matchen van benodigde middelen versus de beschikbare middelen. Zoals: * apparatuur * leercontent * ruimte (ApplicationService) Middelen allocatie Verzamelbegrip van systemen voor het beheer van gebouwbeveiligingsvoorzieningen (ook wel het RBS - Risico Beheer Systeem genoemd). Denk aan: gebouwtoegangsystemen (poortjes, slagbomen, zonering) parkeerruimte teller lift controle inbraakdetectiesystemen brandmelders deurmagneetcontacten intercominstallatie sprinklerinstallatie alarminstallatie centrale meldkamer systeem portofoon systeem EHBO registratie (ApplicationComponent) Gebouw beveiliging systeem Het beveiligen van gebouwen (alarminstallatie, sprinkler, brandmeldinstallatie, intercom enz..) (ApplicationService) Gebouw beveiliging Een systeem dat relatiebeheer en de marketing ondersteunt. Zoals: onderhouden relaties werving campagnebeheer evenementenbeheer Voorbeeld: Microsoft Dynamics CRM (ApplicationComponent) CRM systeem Het beheren van gegevens over relaties (ApplicationService) Relatie beheer Het ondersteunen van evenmenten zoals opendagen, kennisdeling, feestelijkheden, ... inc. het beheer van gegevens (ApplicationService) Evenementen beheer Het beheren van campagnes gericht op het promoten van zaken als een product, dienst, kennis, mening, organisatie e.d. Notitie Dat kan ook zijn beslag krijgen in het domein Verbinden met maatschappij thuis (marketing) (ApplicationService) Campagne beheer Een systeem voor de productie van en het beheren van kaarten zoals de instellingspas voor studenten en medewerkers Wordt toegepast voor bijv.: fysieke toegangsverlening digitale toegangsverlening identificatie betalingen (printopdrachten) Bijvoorbeeld: OmniCms (ApplicationComponent) Kaartbeheer systeem Het produceren en beheren van kaarten zoals de instellingspas. (ApplicationService) Kaart beheer Een systeem dat de financiële administratie ondersteunt. Zoals: Debiteurenbeheer Crediteurenbeheer Grootboekbeheer Activabeheer Bijvoorbeeld: Exact (ApplicationComponent) Financieel systeem Het beheren van het grootboek * Het analyseren en registreren van transacties in het dagboek/journaal * Het posten van het dagboek/journaal in het grootboek * Het doen van aanpassingen * Opstellen van eventuele worksheet * Sluiten van de het grootboek (ApplicationService) Grootboek beheer Ondersteunt het factureren proces (ApplicationService) Facturering Het beheren van crediteuren (ApplicationService) Crediteuren beheer Het beheren van transacties (o.a. betalingsopdrachten) & mutaties (ApplicationService) Transactie beheer Het beheren van de begroting (ApplicationService) Begroting beheer Ondersteunt het beheer van vermogen. Onder andere: * Leningen * Financiele portofolios & beleggingen * fondsen * ... (ApplicationService) Vermogen beheer Het beheren van budgetten (ApplicationService) Buget beheer Het beheren van debiteuren (ApplicationService) Debiteuren beheer Het ondersteunen van de financiele monitoring & audits (ApplicationService) Financiële monitoring en auditing Het ondersteunen van de financiele analyse en reporting. Denk bij rapporten aan: * Jaarverslagen * (Trial)Balans * inkomen overzicht * kasstromen * Kaseffecten * Investeringsactiviteiten * Financieringsactiviteiten * Increase/decrease kas * kasomvang * Owner's equity Denk bij analyse aan: * kostprijscalculatie * rendement * contante waardes * horizontale analyses * Verticale analyses * Ratio's (contante waardes, current ratio, working captial, acid, turnover, debt to asset, ...) * Solvency * Liquidity * Profitability * What if scenario's m.b.v. kasstromen (ApplicationService) Financiele analyse en rapportage Ondersteunt het beheer van de kasstromen en de liquiditeit. (ApplicationService) Kasstromen en liquiditeit beheer Het beheren van activa , onder andere de afschrijving & ammortization * Vlottende activa * Investeringen * Facaliteiten, gebouwen en uitrusting (onroerend goed) * Vaste activa (ApplicationService) Activa beheer Verzamelbegrip van systemen waarmee (fysieke en/of digitale) betalingen kunnen worden gedaan of ontvangen. Voorbeeld: Pin apparatuur bij printers en in restaurant PayPro Zakelijke bankomgeving van Rabo (ApplicationComponent) Betaal systeem Het mogelijk maken van het doen van of ontvangen van betalingen (pinnen e.d.) (ApplicationService) Betalingen Een systeem dat de logistieke en administratieve processen rondom het aanbieden van onderwijs aan medewerkers ondersteunt. Zoals: Het beheren en aanbieden van cursussen (catalogus) Ondersteunen inschrijving Registratie van behaalde resultaten (ApplicationComponent) Corporate LMS Het beheren en aanbieden van opleidingen aan medewerkers (ApplicationService) Corporate LMS-diensten Een systeem dat de personeelsadministratie ondersteunt Zoals beheren van: arbeidscontracten arbeidsvoorwaarden formatiegegevens personeelsontwikkelinggegevens declaraties personeelsdossiers arbogegevens werving en selectie (vacatures/sollicitaties) enz... Bijvoorbeeld: Youforce (ApplicationComponent) Personeel systeem Het registreren van ziekte en verlof van medewerkers (ApplicationService) Ziekte- en verlof administratie Het beheren van gegevens over vacatures (ApplicationService) Vacature beheer Het beheren van medewerkergegevens zoals aanstellingsgegevens, contactgegevens, formele correspondentie e.d. Dit omvat ook het vastleggen van beoordelingen en het bijwerken van het kennisniveau n.a.v. gevolgde opleidingen. (ApplicationService) Medewerker gegevens beheer Het ondersteunen van het verwerken van declaraties, zoals gewerkte uren (tijdsregistratie) of gemaakte kosten voor de zaak (ApplicationService) Declaratie beheer Het beheren van gegevens over sollicitaties (ApplicationService) Sollicitatie beheer Ondersteunt het bepalen van de formatie en het plannen van inzet van medewerkers (ApplicationService) Medewerker inzet beheer Ondersteunt het onboarding proces (het registreren, inwerken, voorzien van rechten, toekennen van rollen, ...) en offboarding proces (administreren, ontnemen rechten, ...) (ApplicationService) On- en offboarding ApplicationComponent Salarisverwerking systeem Het voeren van de salarisadministratie zoals het uitbetalen van salarissen aan medewerkers. (ApplicationService) Salaris verwerking ApplicationComponent Tijdregistratie systeem ApplicationService Tijdregistratie Binnen dit procesgebied vindt de validatie plaats dat een student voldoet aan de gestelde kwalificatie en wordt de waardering daarover afgegeven in de vorm van een diploma, een certificaat of andere overeengekomen vorm. (Grouping) Examineren en diplomeren Een systeem voor het beheren van toets- en examenmateriaal, inclusief de bepaling welke en hoeveel toets- & examenmateriaal nodig is. Denk aan: * Veilig opslaan * Zorgvuldige autorisatie * Gedegen workflow voor goedkeuring door vakspecialisten of examencommissie * Registratie van welk examenmateriaal door welke leerlingen al is gebruikt (ApplicationComponent) Toets- en examen (materiaal) beheer systeem Het opslaan en creëren van toets- en examens en examenmateriaal, het goedkeuren ervan en het registreren van het gebruik door leerlingen (ApplicationService) Toets en examen (materiaal) beheer Systeem voor het inplannen van toetsen en examens, publiceren van de planning, inschrijven door studenten. (ApplicationComponent) Toets- en examenplanning- en inschrijfsysteem Het maken en aanbieden van een toets- of examenplanning en het afhandelen van inschrijvingen; - Aanmelding voor deelname aan een activiteit - Matchen van deelname verzoeken met beschikbare activiteiten en toewijzen van een moment voor deelname. (ApplicationService) Toets of examen planning en inschrijving Een systeem voor de examenvoorbereiding zoals het creeren van examengroepen, toekennen examenmateriaal, aanmaken examensets, toekennen afnameleider en surveillanten (ApplicationComponent) Examen logistiek systeem Het voorbereiden van een toets of examen (de logistiek) (ApplicationService) Toets of examen voorbereiding Systeem voor het afnemen van toetsen en examens, denk aan een veilige afnameomgeving (BLDC - bootable lock down client) Bijvoorbeeld: * Safetyboot * Facet * QMP (ApplicationComponent) Toets- en examen afname systeem Het ondersteunen van het afnemen van toetsen of examens - Toewijzing van toetsen aan specifieke kandidaten. De toewijzing ondersteund ook het genereren van individuele vragensets per student voor een een zelfde toets ten behoeve van fraude kans beperking. - Het plaatsen van een toets per student in een voor hem afgeschermde omgeving en het doorsturen van de ingevulde toets en beoordeling naar betrokken medewerkers. (ApplicationService) Toets of examen afname Een systeem dat het automatisch nakijken toetsen van examens en toetsen ondersteunt. (ApplicationComponent) Toets en examen inlever & beoordeling systeem Geautomatiseerd beoordelen en verwerken van beoordeling per toets onderdeel (zoals van multiple choice vragen) en van de toets als geheel. Beoordeling wordt ondersteund door normen per toets onderdeel en toets. (ApplicationService) Toets- of examen beoordeling Analyse op afgenomen toetsen met betrekking tot kwaliteit, studentbeeld, mogelijke fraude, opleiding resultaten, toets inhoud, verhouding tot voorgaande jaren etc. (ApplicationService) Analysering toets resultaat Een systeem voor het digitaal toezicht houden op het afnemen van toesten en examens. Zoals: Het testen van het veilig zijn van de afnameomgeving Het surveilleren cq monitoren van de afname van het examen (ApplicationComponent) Proctoring systeem Het digitaal toezicht houden op het afnemen van toetsen of examens. (ApplicationService) Proctoring Dit is het procesgebied waarbij nieuwe studenten worden geworden, de intake plaatsvindt en ze zich officieel inschrijven voor de opleiding. Vanaf hier start hun inhoudelijke opleiding en persoonlijke begeleiding. (Grouping) Instroom Een systeem waarmee individuen zich kunnen aanmelden voor een opleiding bij een onderwijsinstelling. Denk aan VVA, CA, PortalPlus enz.. (ApplicationComponent) Aanmeld systeem Het ondersteunen van het initieel registreren van iemands aanmelding voor een opleiding (ApplicationService) Opleiding aanmelding dienst Een systeem voor het plannen, inschrijven, afhandelen, verslagleggen en beoordelen van de intake van studenten. Dit zowel voor initiele aanmeldingen als voor tussentijdse loopbaanadviestrajecten (ApplicationComponent) Intake systeem Het plannen, inschrijven, uitvoeren en beoordelen van intakegesprekken. Zowel voor nieuwe inschrijvingen van studenten als voor loopbaanadviestrajecten. (ApplicationService) Intake dienst Een webomgeving waarin informatie en diensten met derden worden gedeeld. (ApplicationComponent) Extern portaal Externe omgeving voor het beheren en publiceren van nieuws, applicaties, informatie, evenementen e.d. (ApplicationService) Portaal diensten (extern) Het tonen en doorzoekbaar maken van het opleidingenaanbod en de studiegids met aanvullende informatie. (ApplicationService) Opleiding aanbod en studiegids publicatie Ondersteunt het werven studenten, denk aan de virtuele rondleiding, digitale open dagen, ... (ApplicationService) Studenten werving Het vervaardigen van nieuwsitems (intern of extern). Het vervaardigen gaat uit van verschillende betrokkenen die een rol spelen in de tot standkoming gebaseerd op een redactie. (ApplicationService) Beheren nieuwsitems Dit procesgebied omvat alle processen die het onderwijs direct ondersteunen en mogelijk maken en de registratie en administratie van het onderwijs en de onderwijsprocessen vanuit de school en de student. (Grouping) Onderwijs ondersteunen Een systeem voor het beheren van gegevens van studenten zoals in- en uitschrijvingsgegevens, BPV-contractgegevens, bekostigingsgegevens, studieresultaten, diploma's, studentbegeleidingsgegevens, studievoortganggegevens Bijvoorbeeld: Eduarte Osiris Magister TP Ellucian (Sungard/SCT) Banner Student Oracle Peopelsoft Campus Solutions (ApplicationComponent) Kernregistratie systeem studenten (KRS) Het administreren van inschrijvingen voor een opleiding, een keuzedeel, een examen, een herkansing. Focus ligt op de administratieve verwerking en niet op de interactie met de (potentiële) student (ApplicationService) Inschrijvingen beheer Het beheren van gegevens over deelnemers zoals NAW-gegevens (incl. adresmutaties), overdracht-, vrijstelling-, bekostigings- en diplomagegevens, formele correspondentie, gemaakte afspraken (ApplicationService) Student gegevens beheer Het administreren van uitschrijvingen, zoals het construeren van het bewijs van uitschrijving (ApplicationService) Uitschrijvingen beheer Het administreren van en zorgdragen voor het (laten) factureren van onderwijskosten. (ApplicationService) Onderwijskosten facturering Het beheren van contractgegevens tussen studenten en BPV-organisaties (ApplicationService) BPV overeenkomst beheer Het ondersteunen van de peiling op kwalificatierecht en het doen toekomen van een kwalificerend document zoals een diploma of certificaat (ApplicationService) Kwalificering Het formeel uitwisselen van gegevens met de overheid zoals m.b.t. de bekostiging (ApplicationService) Uitwisseling BRON Het uitwisselen van studentgegevens zoals: - het importeren van studentgegevens van toeleverende systemen - het selecteren en exporteren van studentgegevens en deze ter beschikking stellen of versturen aan afnemende systemen (ApplicationService) Studentgegevens uitwisseling Het beheren van alle informatie over een student met betrekking tot; - behaalde vooropleiding (VO) resultaten en bijzonderheden in relatie tot het verloop van de studieontwikkelingen van de student. - behaalde opleiding resultaten (MBO) en bijzonderheden in relatie tot het verloop van de studieontwikkelingen van de student die relevant zijn voor doorstroom naar het HBO. (ApplicationService) Doorstroomdossier beheer Een systeem voor het registreren en meten van de studievoortgang en resultaten van een student. (ApplicationComponent) Student volg systeem (SVS) Het vastleggen van summatieve resultaten & structuren (ApplicationService) Summatief resultaten beheer Het vastleggen van formatieve resultaten & structuren (ApplicationService) Formatief resultaten beheer Het inzichtelijk maken van de voortgang van de student op basis van diens behaalde resultaten in het licht van het vastgestelde individuele leerarrangement. Ook wel de peilstokmeting genoemd. (ApplicationService) Studie voortgang bepaling Het samenstellen, vastleggen en beheren van persoonlijke leerroutes van studenten (voorheen individuele leerarrangementen). (ApplicationService) Persoonlijke leerroute beheer Een systeem voor de registratie, de analyse en uitwisseling van aan- en afwezigheid en (on)georloofd verzuim. Voorziet ook in de koppeling naar het verzuimloket. (ApplicationComponent) Aanwezigheidregistratie systeem Het registreren van aan- en afwezigheidsmeldingen inclusief opgegeven reden. (ApplicationService) Aan- en afwezigheid registratie Het analyseren van de geregistreerde aan- en afwezigheidsmeldingen. Bijv. vanwege de verplicht melden via het verzuimloket of het detecteren van mogelijke uitval (ApplicationService) Verzuimgegevens analyse Het formeel rapporteren van verzuimgegevens (ApplicationService) Verzuimgegevens uitwisseling Een systeem dat het maken van roosters ondersteunt op basis van beschikbaarheid van mensen en middelen en de leerroutes van de studenten. Bijvoorbeeld: GPUntis Xedule (ApplicationComponent) Planning- en roostersysteem Het beheren en communiceren van roosterwijzigingen (ApplicationService) Rooster wijziging Het maken van een rooster (ApplicationService) Rooster constructie Het bepalen van de jaarplanning waarin per opleiding gedetailleerd de behoefte en inzet van mensen, content, ruimten, leercontent e.d. wordt vastgelegd. (ApplicationService) Jaar planning Ondersteunt het maken van tactische plannen over meerdere (>2) jaren. (ApplicationService) Meerjaren planning Het bepalen en vastleggen van groepen waarin studenten gezamenlijk onderwijs volgen. Denk aan: * klassen * werkgroepen * ... (ApplicationService) Groepen beheer Het aanmelden/inschrijven door de student voor ingeroosterde eenheid zoals een les, toets of een evenement (ApplicationService) Aanmelding rooster activiteit Een systeem dat het beheren & werven van collecties bestaande uit materialen ondersteunt (denka aan boeken, tijdschriften, artikelen, multimedia). Daarnaast voorziet het systeem ook in een centrale repository en het aanbieden, reserveren en uitlenen van materialen. Bijvoorbeeld: Aura (ApplicationComponent) Mediatheek beheer systeem Het presenteren en onderhouden van de mediatheek zoals de mediatheekcatalogus (ApplicationService) Mediatheek beheer Het ondersteunen van het uitlenen van materialen (ApplicationService) Mediatheek uitleen administratie Een systeem waarin alle voor een student relevante informatie integraal aan een student beschikbaar wordt gesteld ter inzage. Dit systeem geeft bijvoorbeeld inzicht in; • Registratiegegevens • Studievoortgang • Resultaten • Aanwezigheidsregistraties • Rooster • Instellingsnieuws • Formele documenten (Inschrijving, BPV-overeenkomst) • Aanbiedingen • etc. Dit systeem voorziet tevens in een docent weergave van een student. De docent ziet hier enkel voor hem relevante studenten en informatie en waar hij toestemming toe heeft. Een dergelijk systeem kent als verschijningsvormen; een intern portaal (intranet) of app (studentenapp). Vergelijk Fora DLWO: https://www.wikixl.nl/wiki/fora/index.php/FORA/id-aa6d4ac4-b15e-4e34-af72-88903868970f (ApplicationComponent) Student communicatie systeem Het integraal aanbieden van voor de student relevante informatie zoals zijn rooster, zijn resultaten, zijn registratiegegevens enz... In de praktijk kan zich dit uiten in een studentenapp voor op een mobiele telefoon of een eigen pagina op een portal (ApplicationService) Student informatie publicatie Het bieden van self service diensten zoals het doorgeven van wijzigingen in persoonsgegevens (adressen), afwezigheid melden, inschrijven, fiets reserveren enz... (ApplicationService) Student self service Dit is het procesgebied waarbij de onderwijsvisie en het aanbod wordt vertaald naar inhoudelijke onderwijsprogramma’s en bepaald wordt welke mensen en middelen daarvoor nodig zijn. (Grouping) Onderwijs ontwikkelen Een systeem voor de registratie en het beheer van de verzameling opleidingen en cursussen van de instellling; ook wel het onderwijsaanbod genoemd. Bijvoorbeeld: OERknal (ApplicationComponent) Opleidingen beheer systeem Het administreren van de programmering en structurering van een opleiding. Denk aan: * volgorde en inhoud onderwijsactiviteiten * kerntaken * keuzedelen * examenplan (wat wordt hoe en wanneer geëxamineerd) * examenreglement * onderwijsplan * onderwijsreglement * diploma-eisen (ApplicationService) Onderwijs en examen reglement beheer (OER) / Onderwijs en examenplan beheer Het beheren van het onderwijsaanbod inclusief de onderwijsprogramma's (voorheen referentie-arrangementen) en keuzedelen (ApplicationService) Opleiding aanbod beheer Het beheren van de inhoud van de studiegids. De studiegids bevat het opleidingsaanbod en aanvullende informatie over de opleiding, in een voor studenten toegankelijke vorm. (ApplicationService) Studiegids beheer Een systeem dat ondersteunt bij het opmaken en vaststellen van de leermiddelenlijsten met de voor de studenten benodigde boeken, licenties en andere leermiddelen voor een opleiding. (ApplicationComponent) Leermiddelen lijst beheer systeem Het samenstellen en goedkeuren van de leermiddelenlijst (ApplicationService) Leermiddelen lijst beheer Een systeem ter ondersteuning van het creëren/vormgeven en definieren van de structuur van een opleiding. (ApplicationComponent) Curriculum planner Het ondersteunen van het maken van de structuur van een opleiding, zoals * de vakken * de planning * de volgorde * de omvang, * het leerdoel * .. (ApplicationService) Curriculum planning Een systeem dat ondersteunt bij * het aanbieden van leermiddelen door de instelling en door derden * het bestellen en betalen van leermiddelen door studenten (betaling gedeelte voorzien door de 'betalingen' applicatiedienst) * het verkrijgen van licenties/vouchers Opmerking: ROSA noemt de bestelomgeving een aparte component: https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php?title=DisplayArchiMateElements&elementtype=ApplicationComponent&model=Id-316838d5-7351-46de-9071-f4ba8175825c Opmerking: Dit valt ook onder het programma-doorpakken-op-digitalisering. Zie https://www.sambo-ict.nl/programmas/programma-doorpakken-op-digitalisering/leermiddelen/ Opmerking: Zie ook het koppelpunt catalogusinformatie. Zie https://www.kennisnet.nl/diensten/koppelpunt-catalogusinformatie/ Opmerking: In het PvE van de nieuwe catalogus lijkt het een ROC overstijgend platform te worden. Hoe geven we dat aan..? (kleurtje, labeltje..?) Zie https://www.sambo-ict.nl/wp-content/uploads/2020/08/20200822-Concept-PvE-leermiddelen-MBO-v0.9.pdf blz 21 e.v. (ApplicationComponent) Leermiddelen lijst verstrekking systeem Het publiceren van het aanbod van leermiddelen door de instelling en door derden en het tonen van de leermiddelenlijsten (catalogus, webshop) (ApplicationService) Leermiddelen lijst publicatie Het afhandelen van het bestellen, betalen, het treffen van betalingsregelingen en verkrijgen van leermiddelen zoals boeken. licenties en vouchers (ApplicationService) Leermiddelen verkoop Dit is het aanbieden en volgen van het onderwijs. Aan de hand van formatieve resultaten wordt bepaald of een student kan deelnemen aan examinering voor dat onderdeel. (Grouping) Onderwijs uitvoeren Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermateriaal, de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen student en docent. (ApplicationComponent) Leer management systeem (LMS) Het beheren van studieroutes (NB - focus ligt op de verzameling van content/lesstof en niet op een verzameling van onderwijseenheden zoals een leerarrangement of een complete opleiding of een vak)) Denk aan het samenstellen, arrangeren of aaneenrijgen van lesmateriaal/leercontent voor een opleiding(deel) (ApplicationService) Studieroute beheer Het ondersteunen van het aanleveren en inleveren van opdrachten tussen de docent en student (ApplicationService) Overhandiging opdrachten Ondersteuning van de communicatie en samenwerking in het kader van het leerproces, tussen docent en student, docenten en studenten onderling en met andere betrokkenen bij het leerproces zoals praktijkbegeleiders. Denk hierbij aan: * het uitzetten van opdrachten * feedback geven * (eenvoudige) poll of quiz uitvoeren * afspraken maken * werken in groepen * gezamenlijk werken aan projecten (ApplicationService) Communicatie en samenwerking Tools die de docent ondersteunen bij het geven van inhoudelijke begeleiding, zoals feedback, reflectie, extra uitleg, bij de uitvoering van leertaken door de student. (ApplicationService) Onderwijs begeleiding ondersteuning Het zoeken, raadplegen, downloaden van lesmateriaal door de student (ApplicationService) Leercontent gebruik Systeem ten behoeve van het maken en beheren van leermateriaal. (ApplicationComponent) Leer content management systeem (LCMS) Het ontwikkelen, importeren, bewerken, metadateren, laten goedkeuren, delen van lesmateriaal (content) (ApplicationService) Leercontent beheer Verzamelbegrip van applicaties, ingezet voor of ontwikkeld met een educatief doel, dat studenten ondersteunt bij het uitvoeren van beroepsspecifieke leertaken. Bijvoorbeeld: Autocad of Photoshop. (ApplicationComponent) Educatieve software Ondersteuning bij het uitvoeren van beroepsspecifieke leertaken (ApplicationService) Leertaak ondersteuning Een systeem dat (automatisch) controleert op het plegen van plagiaat. (ApplicationComponent) Plagiaat detectie systeem Het geautomatiseerd detecteren van plagiaat (ApplicationService) Plagiaat detectering Verzamelbegrip voor systemen voor het creeren, bewerken, delen, live uitzenden of opslaan van audio en/of video naar gespecificeerde doelgroepen. Dit omvat ook de meer professionele videoplatformen van een openleercentrum bestaande uit een (mobiele) studio-opname apparatuur. Voorbeeld: * Mediasite van SonicFoundry * Kultura (ApplicationComponent) Audio/video streaming systemen Het zoeken en streamen van videomateriaal (ApplicationService) Video streaming dienst Het opnemen, beheren, metadateren en publiceren van video's (ApplicationService) Video content beheer Verzamelbegrip voor systemen die het leren door studenten met een leerbeperking ondersteunen. Voorbeelden zijn dyscalculie en dyslexie. Opmerking: FORA noemt dit Onderwijs-Op-Maat Applicaties (ApplicationComponent) Ondersteuning leerbeperking Het ondersteunen van het leren-met-een-leerbeperking zoals dyslexie (ApplicationService) Leerbeperking ondersteuning Een geheel van systemen waarin leeractiviteiten van studenten (LTI - Learning Track Information) worden opgeslagen (LRS - Learning Record Store), geanalyseerd en gepresenteerd. Toelichting: Er is een overlap met data analytics, echter in dit geval zijn het systemen toegespitst op het leerproces van studenten. Praktisch en in de markt zijn dit verschillende systemen. (ApplicationComponent) Learning analytics systeem Het verzamelen en opslaan van learning track information (LTI-records) (ApplicationService) Learning record storage Het registreren van het leergedrag ddat zich manifesteert in het genereren learning track information (LTI-records). Deze LTI-records worden verzonden naar en opgeslagen in een learning record store. Opmerking: LTI informatie kan door een veelvoud van systemen die door studenten worden gebruiken, worden gegenereerd. (ApplicationService) Learning track information (LTI) dienst Het analyseren van geregistreerd leergedrag (learning track infromatie) zoals dat in in learning record store is opgeslagen en het presenteren van de bevindingen in dashboards (ApplicationService) Learning analysis Innovatie van het onderwijs valt onder dit procesgebied. Ook onderzoek vindt plaats binnen het MBO; de ontwikkeling van de practoraten en de bijdrage aan onderzoek vanuit het MBO aan de samenwerking met het hoger onderwijs. (Grouping) Onderzoek Een systeem voor het beheer van onderzoeksresultaten zoals van een practoraat. (ApplicationComponent) Onderzoek beheer systeem Ondersteunt het practoraat/lectoraat bij: * Het verzamelen van trends, innovaties en ontwikkelingen in het veld. Daarnaast het verzamelen van ideeën of vraagstukken uit de maatschappij of bedrijfleven. Uit deze set gegevens wordt een behoefte of onderzoeksvraag gedestileerd door de practor. * Het werven van participanten die mee willen denken of doen met het onderzoek of met de practor. * Het delen van gevonden resultaten en gevonden resultaten * Het toepassen van de resultaten in de beroepspraktijk en het onderwijs (breder dan de instelling zelf) * Het kundig, gestructuureerd en centraal de verzamelen en ontsluiten van kennis beheert door de practor. (ApplicationService) Practoraat en lectoraat beheer Het ondersteunen van het onderzoeksproces / de uitvoering van het practoraat/lectoraat * De onderzoeksvraag * Het literatuuronderzoek * De onderzoeksgegevens * Het opzetten van een experiment * De onderzoeksresultaten (ApplicationService) Onderzoek beheer Het verzamelen en visualiseren van onderzoeksgegevens, zoals enquetes, interviews, opnames, focusgroepen, A/B testing (ApplicationService) Onderzoekstoepassing beheer Dit procesgebied omvat het bepalen van de koers, de sturing daarop en het borgen van de kwaliteit van een school. Onderdeel hiervan is ook het ervoor zorgen dat een organisatie in staat is de gewenste veranderingen uit te voeren op een gecontroleerde wijze. (Grouping) Strategie, beleid en sturing Een systeem dat helpt bij het bepalen en sturen van projecten, programma's en portfolio's. (ApplicationComponent) Project en programma management Het ondersteunen van het werken in een project. (ApplicationService) Project management Het ondersteunen van het werken aan een programma (ApplicationService) Programma management Een systeem voor het verzamelen, analyseren , voorspellen en presenteren van gegevens, o.a. voor het maken van beslissingen (decision making) Van hindsight, naar insight tot foresight: * wat gebeurde er * waarom gebeurde dit * wat zou er gebeuren * hoe kunnen we het laten gebeuren Dit omvat ondermeer: * Datamining * Datawarehouse * Data lake * AI - machine learning * Dashboards * is onderdeel van data science (ApplicationComponent) Business intelligence Het analyseren van gegevens voor beslissingsondersteuning. Denk aan: * Data science * Business Intelligence (ApplicationService) Gegevens analyse Het presenteren van informatie in gestandardiseerde overzichten of dashboards voor beslissingsondersteuning en inzichten. Denk aan: * Data science * Business Intelligence (ApplicationService) Gegevens presentatie Het verzamelen en registreren van gegevens voor beslissingsondersteuning en inzichten. Denk aan: * Data science * Business Intelligence (ApplicationService) Gegevens verzameling Een systeem dat risico- en kwaliteitsmanagement ondersteunt. (ApplicationComponent) Kwaliteit management systeem Het toezien op kwaliteitsmanagement in termen van registratie, verzameling en interpretatie op de verschillende kwaliteitsgebieden: * Onderwijsproces * Examinering & diplomering * Schoolklimaat * Onderwijsresultaten * Kwaliteitszorg en ambitie * Financieel Beheer (ApplicationService) Kwaliteit beheer Het registreren van kpi s, het vastleggen van gegevens m.b.t. deze kpi's, het rapporteren over de voortgang op de verschillende kwaliteitsgebieden: * Onderwijsproces * Examinering & diplomering * Schoolklimaat * Onderwijsresultaten * Kwaliteitszorg en ambitie * Financieel Beheer (ApplicationService) Beheer kwaliteits indicatoren Een systeem die het beschrijven en beheren van de enterprise-architectuur, de organisatie strategie en de organisatie uitlijning ondersteunt. (ApplicationComponent) Architectuur beheer systeem Het beheren van de architectuurbeschrijvingen, principes, standaardprofielen en technisch referentiemodel (ApplicationService) Architectuur beheer Het bepalen en modelleren van strategie-elementen, zoals marktdrivers, doelen, missies, principes, waardetoevoeging, sterkten/zwaktes, bedoelingen, strategie, resultaten. (ApplicationService) Strategie bepaling De student wordt gedurende zijn of haar onderwijstraject begeleidt; bij het doorlopen van zijn of haar leerroute. Daarnaast is er ondersteuning bij zijn of haar persoonlijke ontwikkeling en zorgvragen. (Grouping) Student begeleiden Een systeem voor het ondersteunen van het studentzorgproces zoals verleend door in-- of externe psychologen of sociaal-emotionele zorgverleners. (ApplicationComponent) Zorg systeem Het plannen en registreren van geboden professionele zorg door bijv. psychologen of sociaal-emotionele zorgverleners (ApplicationService) Zorgdossier beheer Een systeem waar de student zijn loopbaan, leerervaringen, competenties en leerresultaten kan bijhouden. Denk aan gemaakte opdrachten, voltooide cursussen, edubadges. Opmerking: Zie ook het begrip Persoonlijke digitale ruimte: Een veel breder begrip gehanteerd door de ROSA https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-5d5a3027-5f59-489c-bcd4-f255bcec922a Opmerking: Zie ook het initiatief EduMij: https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2020/02/Edumij-standaardisatieraad-13-2-2020-Richard-Sterenborg.pdf Opmerking: Hier speelt de strategische agenda een rol. Dit wordt mogelijk een een aparte component van de student en niet van de instelling (ApplicationComponent) Portfolio systeem Het ondersteunen van de student bij het beheren van zijn portfolio (ApplicationService) Portfolio beheer Een systeem voor het ondersteunen van het studentbegeleidingsproces (1e, 2e lijns). Dit is exclusief 3e lijns zorg (zie het Zorgsysteem) (ApplicationComponent) Student begeleiding systeem Het volgen en begeleiden van studenten in hun leertraject. Focus ligt op de mentorbegeleiding en niet op de inhoudelijke begeleiding door een docent, dit wordt gefaciliteerd door 'onderwijsbegeleiding' of 'BPV-begeleiding'. (ApplicationService) Studentbegeleiding Het registreren van incidenten omtrent gedrag en houding (ApplicationService) Incident registratie Een systeem voor het beheren en publiceren van vraag en aanbod van stageplaatsen, het ondersteunen van het zoeken o.b.v. criteria, en het ondersteunen van het aanmelden/solliciteren/matchen en het begeleiden tijdens de BPV. Bijvoorbeeld: Stagemarkt (ApplicationComponent) BPV systeem Het aanbieden van BPV-plaatsen en het ondersteunen van het keuze- en aanmeldproces (ApplicationService) BPV matching Het beheren van gegevens van BPV-bedrijven en BPV-plaatsen. Denk aan: * Gegevens over het bedrijf (adres, accreditatie e.d.)) * Gegevens over de BPV-plaatsen (inhoud, nivo, wijze solliciteren e.d.) * Beschikbare plaatsen (ApplicationService) BPV aanbod beheer Het volgen en begeleiden van studenten ten tijde van hun BPV-traject (ApplicationService) BPV begeleiding Dit procesgebied omvat de processen op tactisch niveau, en de inrichting en ontwikkeling van de organisatie en de teams binnen de organisatie. (Grouping) Tactisch inrichten; het team organiseren en ontwikkelen Systeem ter ondersteuning van het maken van een (jaar)plan van inzet voor de leden van een onderwijsteam. Zoals het bepalen van het aantal uren lesgeven, innovatie, contentontwikkeling enz.. voor de komende periode zoals bijv. een schooljaar. (ApplicationComponent) Plan van inzet systeem Het maken van een (jaar)inzetplan van inzet voor de leden van een onderwijsteam. Zoals het bepalen van het aantal uren lesgeven, innovatie, contentontwikkeling enz.. voor het komende jaar (ApplicationService) Plan van inzet beheer Elke inschrijving wordt ook weer afgesloten. In het kader van leven lang ontwikkelen onderhouden mbo-scholen de relatie en bieden passend onderwijs aan deze groep om door te groeien. (Grouping) Uitstroom Een systeem voor het registreren van alumni en het onderhouden van het contact hiermee door het aanbieden van informatie, aanbiedingen, evenementen, vervolgopleidingen en bijeenkomsten Bijvoorbeeld: Graduway (ApplicationComponent) Alumni beheer Het onderhouden van het contact met oud-studenten (ApplicationService) Alumni diensten Dit procesgebied borgt de aansluiting van een MBO-school met haar omgeving. Wat is de scholingsbehoefte vanuit de arbeidsmarkt en vanuit de student? Hoe sluit het bedrijfsleven aan op het onderwijs? En wat is het beeld dat de buitenwereld van de school heeft? Deze vraagstukken vallen niet binnen het verantwoordelijkheidsgebied van 1 afdeling. Bijna alle medewerkers spelen een belangrijke rol op dit vlak. (Grouping) Verbinding met maatschappij, bedrijfsleven en regio De marketing automation suite ter ondersteuning van marketing processen zoals studenten werving, imago beheer naar de commerciele/ publieke sector en Public Relations (PR) (ApplicationComponent) Marketing Management Ondersteunt het managen van de instellingsimago personalisatie en branding, door middel van huisstijlen, sjablonen, emailhandtekeing, standaard teksten, disclaimers, in de communicatie Alle sjablonen, kleurschema's, logo's, icoontjes, afbeeldingen, marges, e.d. die het imago van de instelling vormgeven in diens communicatie. Voorbeelden: * Email-handtekeningen * Website raamwerk * Huisstijl templates voor word. * Zelf gedefineerde kleuren voor Microsoft Teams. (ApplicationService) Merk management Deze svg is op 24-05-2024 13:30:47 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 24-05-2024 13:30:47 CEST
   
   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Klik hier om het diagram te downloaden.


Applicaties

ApplicatieBeschrijving
Aanbestedingen beheerEen systeem dat het uitvoeren van aanbestedingen ondersteunt.

Voorbeeld Negometrix System

Tendernet
Aanmeld systeemEen systeem waarmee individuen zich kunnen aanmelden voor een opleiding bij een onderwijsinstelling. Denk aan VVA, CA, PortalPlus enz..
Aanwezigheidregistratie systeemEen systeem voor de registratie, de analyse en uitwisseling van aan- en afwezigheid en (on)georloofd verzuim. Voorziet ook in de koppeling naar het verzuimloket.
Alumni beheerEen systeem voor het registreren van alumni en het onderhouden van het contact hiermee door het aanbieden van informatie, aanbiedingen, evenementen, vervolgopleidingen en bijeenkomsten

Bijvoorbeeld:

Graduway
Applicatie beheer systeemVerzamelbegrip van applicaties t.b.v. functioneel of technische (applicatie)beheer zoals Topdesk.
Architectuur beheer systeemEen systeem die het beschrijven en beheren van de enterprise-architectuur, de organisatie strategie en de organisatie uitlijning ondersteunt.
Audio/video streaming systemenVerzamelbegrip voor systemen voor het creeren, bewerken, delen, live uitzenden of opslaan van audio en/of video naar gespecificeerde doelgroepen.

Dit omvat ook de meer professionele videoplatformen van een openleercentrum bestaande uit een (mobiele) studio-opname apparatuur.

Voorbeeld:

 • Mediasite van SonicFoundry
 • Kultura
BPV systeemEen systeem voor het beheren en publiceren van vraag en aanbod van stageplaatsen, het ondersteunen van het zoeken o.b.v. criteria, en het ondersteunen van het aanmelden/solliciteren/matchen en het begeleiden tijdens de BPV.

Bijvoorbeeld:

Stagemarkt
Backup systeemEen systeem voor het maken van kopieen van bestanden en gegvens.

Bijvoorbeeld: DPM

Comvault
Betaal systeemVerzamelbegrip van systemen waarmee (fysieke en/of digitale) betalingen kunnen worden gedaan of ontvangen.

Voorbeeld: Pin apparatuur bij printers en in restaurant PayPro

Zakelijke bankomgeving van Rabo
Business intelligenceEen systeem voor het verzamelen, analyseren , voorspellen en presenteren van gegevens, o.a. voor het maken van beslissingen (decision making)

Van hindsight, naar insight tot foresight:

 • wat gebeurde er
 • waarom gebeurde dit
 • wat zou er gebeuren
 • hoe kunnen we het laten gebeuren

Dit omvat ondermeer:

 • Datamining
 • Datawarehouse
 • Data lake
 • AI - machine learning
 • Dashboards
 • is onderdeel van data science
Business process management systeemBPM is een systeem dat het ontwerpen en beheren van (bedrijfs)processen ondersteunt.

Voorbeeld

IBM Business Process Manager
CRM systeemEen systeem dat relatiebeheer en de marketing ondersteunt.

Zoals: onderhouden relaties werving campagnebeheer evenementenbeheer

Voorbeeld:

Microsoft Dynamics CRM
Content Management Systeem (CMS)Een systeem verantwoordelijk voor het het managen van creatie en manipulatie van digitale bronnen. Voorbeeld is bijvoorbeeld het beheer van aangeboden webcontent.

Zoals: het ontwerpen van sjablonen opslag van content (zoals afbeeldilngen, teksten) plaatsen van content beheren van autorisaties zoekmodule analyse paginagebruik

Bijvoorbeeld: Wordpress Joomla

Opmerking:

Focus ligt niet op werking en inrichting van de webserver software en hardware. Zie hiervoor Webserverbehher
Corporate LMSEen systeem dat de logistieke en administratieve processen rondom het aanbieden van onderwijs aan medewerkers ondersteunt.

Zoals: Het beheren en aanbieden van cursussen (catalogus) Ondersteunen inschrijving

Registratie van behaalde resultaten
Curriculum plannerEen systeem ter ondersteuning van het creëren/vormgeven en definieren van de structuur van een opleiding.
Database systeemVerzamelbegrip van databasemanagementsystemen.

Denk aan: SQLserver

Oracle
Datamanagement SysteemEen systeem voor het beheren van databanken

Zoals: Creeeren en configureren Toegangsverlening Monitoring

Bijvoorbeeld: MS SQL server Oracle

MySQL
Document Management Systeem (DMS)Een systeem dat het maken, beheren en archiveren van documenten ondersteunt.

Bijvoorbeeld: Corsa

Microsoft
Document waarmerking en onderteken systeemEen systeem ter ondersteuning van het waarmerken van documenten, zoals het zorgdragen voor een digitale handtekening.

bijvoorbeeld: Evado

DocuSign
E-mail systeemEen systeem dat het uitwisselen en beveiliging van e-mails tussen gebruikers ondersteunt.

Bijvoorbeeld:

Exchange
Educatieve softwareVerzamelbegrip van applicaties, ingezet voor of ontwikkeld met een educatief doel, dat studenten ondersteunt bij het uitvoeren van beroepsspecifieke leertaken. Bijvoorbeeld: Autocad of Photoshop.
Enquete systeemEen systeem dat het mogelijk maakt om enquetes te creëren, te verspreiden en af te nemen.

Bijvoorbeeld: Effectory SurveyMonkey

ROCSpiegel
Examen logistiek systeemEen systeem voor de examenvoorbereiding zoals het creeren van examengroepen, toekennen examenmateriaal, aanmaken examensets, toekennen afnameleider en surveillanten
Extern portaalEen webomgeving waarin informatie en diensten met derden worden gedeeld.
Faciliteiten beheer systeemEen systeem voor het resgistreren en beheren van facilitaire middelen zoals ruimten, lockers, meubilair, inventaris, , vierkante meters, inclusief het magazijnbeheer
Financieel systeemEen systeem dat de financiële administratie ondersteunt.

Zoals: Debiteurenbeheer Crediteurenbeheer Grootboekbeheer Activabeheer

Bijvoorbeeld:

Exact
Gebouw beheer systemen GBSVerzamelbegrip van systemen voor het beheren en onderhouden van gebouwen en gebouwvoorzieningen (zoals electriciteit, luchtbehandeling, noodstroominstallaties).
Gebouw beveiliging systeemVerzamelbegrip van systemen voor het beheer van gebouwbeveiligingsvoorzieningen (ook wel het RBS - Risico Beheer Systeem genoemd).

Denk aan: gebouwtoegangsystemen (poortjes, slagbomen, zonering) parkeerruimte teller lift controle inbraakdetectiesystemen brandmelders deurmagneetcontacten intercominstallatie sprinklerinstallatie alarminstallatie centrale meldkamer systeem portofoon systeem

EHBO registratie
Identity en accessmanagement systeem (IAM)Verzamelbegrip van systemen die zorgdragen voor het:

beheren van digitale identiteiten beheren autorisaties authenticeren van gebruikers faciliteren van het inlogproces

Bijvoorbeeld: Ximex RedSpider AD(azure) ADFS Eduroam (extern/federatie) SurfConext (extern/federatie)

Entree (extern/federatie)
Informatie beveiliging systemenVerzamelbegrip van systemen voor het beheren van de informatiebeveiliging (cybersecurity) van de IT-infrastructuur.

Zoals of bijvoorbeeld: Intrusion Prevention (IPS) Intrusion Detection (IDS) Dmarcian, DKIM, Quarantainenet Surffilesender Zivver LastPass Endpoint security (SentinelOne, Clearpass) Firewall

Malware preventie/detectie
Inkoop systeemEen systeem dat het inkopen van producten, het beheren van leveranciergegevens en het beheren van contracten ondersteunt.

Bijvoorbeeld:

Proquro
Intake systeemEen systeem voor het plannen, inschrijven, afhandelen, verslagleggen en beoordelen van de intake van studenten. Dit zowel voor initiele aanmeldingen als voor tussentijdse loopbaanadviestrajecten
Integratie systeemEen systeem dat zorgdraagt voor de uitwisseling van gegevens tussen applicaties. Zoals identiteitsgegevens.

Bevat ondermeer: API's Business logica (input/output scripts) Databank Monitoring (performance en errors)

Andere trefwoorden: ESB

Broker
Intern portaal (intranet)Een omgeving (bedrijfsportaal) waarin informatie en diensten met interne studenten en medewerkers wordt gedeeld.
Kaartbeheer systeemEen systeem voor de productie van en het beheren van kaarten zoals de instellingspas voor studenten en medewerkers

Wordt toegepast voor bijv.: fysieke toegangsverlening digitale toegangsverlening identificatie betalingen (printopdrachten)

Bijvoorbeeld:

OmniCms
Kantoor automatisering systeemVerzamelbegrip van systemen voor het maken presentaties, documenten en spreadsheets e.d.

Bijvoorbeeld:

MS Office suite (word, excel enz...)
Kernregistratie systeem studenten (KRS)Een systeem voor het beheren van gegevens van studenten zoals in- en uitschrijvingsgegevens, BPV-contractgegevens, bekostigingsgegevens, studieresultaten, diploma's, studentbegeleidingsgegevens, studievoortganggegevens

Bijvoorbeeld: Eduarte Osiris Magister TP Ellucian (Sungard/SCT) Banner Student

Oracle Peopelsoft Campus Solutions
Kwaliteit management systeemEen systeem dat risico- en kwaliteitsmanagement ondersteunt.
Learning analytics systeemEen geheel van systemen waarin leeractiviteiten van studenten (LTI - Learning Track Information) worden opgeslagen (LRS - Learning Record Store), geanalyseerd en gepresenteerd.

Toelichting:

Er is een overlap met data analytics, echter in dit geval zijn het systemen toegespitst op het leerproces van studenten. Praktisch en in de markt zijn dit verschillende systemen.
Leer content management systeem (LCMS)Systeem ten behoeve van het maken en beheren van leermateriaal.
Leer management systeem (LMS)Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermateriaal, de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen student en docent.
Leermiddelen lijst beheer systeemEen systeem dat ondersteunt bij het opmaken en vaststellen van de leermiddelenlijsten met de voor de studenten benodigde boeken, licenties en andere leermiddelen voor een opleiding.
Leermiddelen lijst verstrekking systeemEen systeem dat ondersteunt bij
 • het aanbieden van leermiddelen door de instelling en door derden
 • het bestellen en betalen van leermiddelen door studenten (betaling gedeelte voorzien door de 'betalingen' applicatiedienst)
 • het verkrijgen van licenties/vouchers

Opmerking: ROSA noemt de bestelomgeving een aparte component: https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php?title=DisplayArchiMateElements&elementtype=ApplicationComponent&model=Id-316838d5-7351-46de-9071-f4ba8175825c

Opmerking: Dit valt ook onder het programma-doorpakken-op-digitalisering. Zie https://www.sambo-ict.nl/programmas/programma-doorpakken-op-digitalisering/leermiddelen/

Opmerking: Zie ook het koppelpunt catalogusinformatie. Zie https://www.kennisnet.nl/diensten/koppelpunt-catalogusinformatie/

Opmerking: In het PvE van de nieuwe catalogus lijkt het een ROC overstijgend platform te worden. Hoe geven we dat aan..? (kleurtje, labeltje..?)

Zie https://www.sambo-ict.nl/wp-content/uploads/2020/08/20200822-Concept-PvE-leermiddelen-MBO-v0.9.pdf blz 21 e.v.
Marketing ManagementDe marketing automation suite ter ondersteuning van marketing processen zoals studenten werving, imago beheer naar de commerciele/ publieke sector en Public Relations (PR)
Mediatheek beheer systeemEen systeem dat het beheren & werven van collecties bestaande uit materialen ondersteunt (denka aan boeken, tijdschriften, artikelen, multimedia). Daarnaast voorziet het systeem ook in een centrale repository en het aanbieden, reserveren en uitlenen van materialen.

Bijvoorbeeld:

Aura
Middelen planningEen systeem voor het plannen van benodigde middelen voor een opleiding; zoals middelen en ruimten. Dit omvat zowel de tactische meerjaarplanning als de meer operationele jaarplanning
Mobile Device Management (MDM)Een systeem ter ondersteuning van het beheer van mobiele apparaten (smartphones, tablets e.d.)

Bijvoorbeeld: SOTI MobiControl

Microsoft Intune
Monitoring en logging systemenVerzamelbegrip van systemen die zaken zoals:

de juiste werking, de beschikbaarheid, de veiligheid, de capaciteit het gebruik en de performance van IT systemen monitort en signaleert.

Bijvoorbeeld: SCOM PRTG Nessus PIM+ LogPoint

IMC
Narrow casting systeemEen systeem voor het 1-richting communiceren van informatie via audio-visuele apparatuur binnen de instelling zoals publicatieschermen in het restaurant, het openleercentrum, een aula enz...

bijvoorbeeld:

Evado
Netwerk beheer systeemVerzamelbegrip voor systemen met behulp waarvan het netwerk wordt beheerd.

Zoals: het LAN het wireless netwerk load balancing access control lists internetverbindingen huurlijnen enz...

Bijvoorbeeld: Aruba SDN van HP KEMP

Panorama
Ondersteuning leerbeperkingVerzamelbegrip voor systemen die het leren door studenten met een leerbeperking ondersteunen. Voorbeelden zijn dyscalculie en dyslexie.

Opmerking:

FORA noemt dit Onderwijs-Op-Maat Applicaties
Onderzoek beheer systeemEen systeem voor het beheer van onderzoeksresultaten zoals van een practoraat.
Opleidingen beheer systeemEen systeem voor de registratie en het beheer van de verzameling opleidingen en cursussen van de instellling; ook wel het onderwijsaanbod genoemd.

Bijvoorbeeld:

OERknal
Personeel systeemEen systeem dat de personeelsadministratie ondersteunt

Zoals beheren van: arbeidscontracten arbeidsvoorwaarden formatiegegevens personeelsontwikkelinggegevens declaraties personeelsdossiers arbogegevens werving en selectie (vacatures/sollicitaties) enz...

Bijvoorbeeld:

Youforce
Plagiaat detectie systeemEen systeem dat (automatisch) controleert op het plegen van plagiaat.
Plan van inzet systeemSysteem ter ondersteuning van het maken van een (jaar)plan van inzet voor de leden van een onderwijsteam. Zoals het bepalen van het aantal uren lesgeven, innovatie, contentontwikkeling enz.. voor de komende periode zoals bijv. een schooljaar.
Planning- en roostersysteemEen systeem dat het maken van roosters ondersteunt op basis van beschikbaarheid van mensen en middelen en de leerroutes van de studenten.

Bijvoorbeeld:

GPUntis

Xedule
Portfolio systeemEen systeem waar de student zijn loopbaan, leerervaringen, competenties en leerresultaten kan bijhouden.

Denk aan gemaakte opdrachten, voltooide cursussen, edubadges.

Opmerking: Zie ook het begrip Persoonlijke digitale ruimte: Een veel breder begrip gehanteerd door de ROSA https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-5d5a3027-5f59-489c-bcd4-f255bcec922a

Opmerking: Zie ook het initiatief EduMij: https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2020/02/Edumij-standaardisatieraad-13-2-2020-Richard-Sterenborg.pdf

Opmerking:

Hier speelt de strategische agenda een rol. Dit wordt mogelijk een een aparte component van de student en niet van de instelling
Print en kopieer systeemVerzamelbegrip van systemen voor het beheren van print- en kopieerapparatuur en -diensten zoals die van de huisdrukkerij en de multifunctionals (netwerkprinters)

Bijvoorbeeld: Prisma suite

PcounterPro
Proctoring systeemEen systeem voor het digitaal toezicht houden op het afnemen van toesten en examens.

Zoals: Het testen van het veilig zijn van de afnameomgeving

Het surveilleren cq monitoren van de afname van het examen
Project en programma managementEen systeem dat helpt bij het bepalen en sturen van projecten, programma's en portfolio's.
Salarisverwerking systeem
Samenwerken en delen systeemVerzamelbegrip van systemen waarmee leerlingen, medewerkers, externen documenten delen, hier (tegelijkertijd) aan werken, chatten, informatie uitdelen, vergaderen e.d.

Bijvoorbeeld:. Teams Sharepoint OneDrive Kaizala

iBabs
Serverbeheer systeemVerzamelbegrip van systemen die het beheer van de servers, PC's en de daarop draaiende software ondersteunt

Denk aan Besturingsystemen Windows en Windows NT Software distributie en deployment, Patch management Remote control Beheer virtuele servers Configuratiebeheer

Voorbeeld: Microsoft SCCM Windows Distribution Server (WDS) MS endpoint manager Scense VMware

MS management console
Service management systeemEen systeem voor onder andere het afhandelen van incidenten en wijzigingen en het configuratiebeheer

Bijvoorbeeld:

Topdesk
Software ontwikkel systeemVerzamelbegrip van systemen die ondersteuning bieden aan het ontwikkelen van software.

Denk aan: bepalen requirements programmeren versiebeheer kwaliteitsborging, acceptatie uitrollen

Bijvoorbeeld: Jira PHPStorm Azure DevOps platform MS Visual Studio VersionControl

TeamCity
Storage systeemVerzamelbegrip van de centrale storage-systemen in het netwerk zoals een SAN, NAS, Datawarehouse of datalake.

Bijvoorbeeld: EMC HP

Dell
Student begeleiding systeemEen systeem voor het ondersteunen van het studentbegeleidingsproces (1e, 2e lijns). Dit is exclusief 3e lijns zorg (zie het Zorgsysteem)
Student communicatie systeemEen systeem waarin alle voor een student relevante informatie integraal aan een student beschikbaar wordt gesteld ter inzage. Dit systeem geeft bijvoorbeeld inzicht in;

• Registratiegegevens • Studievoortgang • Resultaten • Aanwezigheidsregistraties • Rooster • Instellingsnieuws • Formele documenten (Inschrijving, BPV-overeenkomst) • Aanbiedingen • etc. Dit systeem voorziet tevens in een docent weergave van een student. De docent ziet hier enkel voor hem relevante studenten en informatie en waar hij toestemming toe heeft. Een dergelijk systeem kent als verschijningsvormen; een intern portaal (intranet) of app (studentenapp).

Vergelijk Fora DLWO: https://www.wikixl.nl/wiki/fora/index.php/FORA/id-aa6d4ac4-b15e-4e34-af72-88903868970f
Student volg systeem (SVS)Een systeem voor het registreren en meten van de studievoortgang en resultaten van een student.
Tijdregistratie systeem
Toets en examen inlever & beoordeling systeemEen systeem dat het automatisch nakijken toetsen van examens en toetsen ondersteunt.
Toets- en examen (materiaal) beheer systeemEen systeem voor het beheren van toets- en examenmateriaal, inclusief de bepaling welke en hoeveel toets- & examenmateriaal nodig is.

Denk aan:

 • Veilig opslaan
 • Zorgvuldige autorisatie
 • Gedegen workflow voor goedkeuring door vakspecialisten of examencommissie
 • Registratie van welk examenmateriaal door welke leerlingen al is gebruikt
Toets- en examen afname systeemSysteem voor het afnemen van toetsen en examens, denk aan een veilige afnameomgeving (BLDC - bootable lock down client)

Bijvoorbeeld:

 • Safetyboot
 • Facet
 • QMP
Toets- en examenplanning- en inschrijfsysteemSysteem voor het inplannen van toetsen en examens, publiceren van de planning, inschrijven door studenten.
Unified Communications systeemEen systeem dat het communiceren tussen mensen via verschillende kanalen zoals telefoon en chatomgeving ondersteunt.

Voorbeelden: Skype Anywhere365 (voor callcenter, recepties)

Opmerking:

Deze systemen integreren steeds meer met kantoorautomatiseing en collaborationtoepassingen zoals Teams, Zoom en Sharepoint.
Werkplek beheer systeemVerzamelbegrip voor systemen met behulp waarvan werkplekken worden beheerd.

Denk aan: Applicatiedistributie Policies instellen Imagebeheer Beheer op afstand Updates en patches Aan- uitzetten op afstand

Bijvoorbeeld: Scense MS Software center

Symantic client management suite
Workflow systeemHet workflowsysteem initieert op basis van de start van een bedrijfsproces dat gerelateerde taken en of informatie naar betrokkenen en of actiehouders worden gestuurd. Na ontvangst of afronding van een taak of bezorging van informatie wordt automatisch een volgende taak geactiveerd totdat het einde van het proces is bereikt. Het systeem geeft inzicht in de actuele status van een proces en of signaleert op basis van vooringestelde tijdslimieten aan 1 of meer betrokkenen dat actie vereist is of dat het proces niet conform planning verloopt.
Zoek systeemEen systeem waarmee zowel gestuctureerde als ongestructureerde gegevens uit meerdere systemen worden geïndexeerd en doorzoekbaar gemaakt.
Zorg systeemEen systeem voor het ondersteunen van het studentzorgproces zoals verleend door in-- of externe psychologen of sociaal-emotionele zorgverleners.

Applicatieservices

ApplicatieserviceBeschrijving
Aan- en afwezigheid registratieHet registreren van aan- en afwezigheidsmeldingen inclusief opgegeven reden.
Aanbestedingen dienstHet ondersteunen van de uitvoering van aanbestedingen
Aanmelding rooster activiteitHet aanmelden/inschrijven door de student voor ingeroosterde eenheid zoals een les, toets of een evenement
Activa beheerHet beheren van activa , onder andere de afschrijving & ammortization
 • Vlottende activa
 • Investeringen
 • Facaliteiten, gebouwen en uitrusting (onroerend goed)
 • Vaste activa
Alumni dienstenHet onderhouden van het contact met oud-studenten
Analysering toets resultaatAnalyse op afgenomen toetsen met betrekking tot kwaliteit, studentbeeld, mogelijke fraude, opleiding resultaten, toets inhoud, verhouding tot voorgaande jaren etc.
Architectuur beheerHet beheren van de architectuurbeschrijvingen, principes, standaardprofielen en technisch referentiemodel
ArchiveringHet archiveren van informatie, bijvoorbeeld documenten.
Authenticatie (middelen) beheerHet beheer van middelen waarmee identiteiten zich kunnen identificeren.

Denk aan:

 • Iets wat men weet, bijvoorbeeld een wachtwoord
 • Iets wat men heeft, bijvoorbeeld de Microsoft Authenticator app op een telefoon of RSA key gen
 • Iets wat men is, bijvoorbeeld biometrische authenticatie
 • Iets waar men is, bijvoorbeeld een PC in een gesloten ruimte


zie ook de NORA- https://www.noraonline.nl/wiki/Bestand:IAM_afbeedling.png
Autorisatie beheerHet administreren van rollen en toegangsrechten in systemen. Denk aan autorisatiematrixen en registraties dienaangaande vanwege de AVG.
BPV aanbod beheerHet beheren van gegevens van BPV-bedrijven en BPV-plaatsen.

Denk aan:

 • Gegevens over het bedrijf (adres, accreditatie e.d.))
 • Gegevens over de BPV-plaatsen (inhoud, nivo, wijze solliciteren e.d.)
 • Beschikbare plaatsen
BPV begeleidingHet volgen en begeleiden van studenten ten tijde van hun BPV-traject
BPV matchingHet aanbieden van BPV-plaatsen en het ondersteunen van het keuze- en aanmeldproces
BPV overeenkomst beheerHet beheren van contractgegevens tussen studenten en BPV-organisaties
Backup dienstHet maken, beveiligen en beheren van backups.
Begroting beheerHet beheren van de begroting
Beheer kwaliteits indicatorenHet registreren van kpi s, het vastleggen van gegevens m.b.t. deze kpi's, het rapporteren over de voortgang op de verschillende kwaliteitsgebieden:
 • Onderwijsproces
 • Examinering & diplomering
 • Schoolklimaat
 • Onderwijsresultaten
 • Kwaliteitszorg en ambitie
 • Financieel Beheer
Beheren nieuwsitemsHet vervaardigen van nieuwsitems (intern of extern). Het vervaardigen gaat uit van verschillende betrokkenen die een rol spelen in de tot standkoming gebaseerd op een redactie.
BetalingenHet mogelijk maken van het doen van of ontvangen van betalingen (pinnen e.d.)
Buget beheerHet beheren van budgetten
Campagne beheerHet beheren van campagnes gericht op het promoten van zaken als een product, dienst, kennis, mening, organisatie e.d.

Notitie

Dat kan ook zijn beslag krijgen in het domein Verbinden met maatschappij thuis (marketing)
Communicatie en samenwerkingOndersteuning van de communicatie en samenwerking in het kader van het leerproces, tussen docent en student, docenten en studenten onderling en met andere betrokkenen bij het leerproces zoals praktijkbegeleiders.

Denk hierbij aan:

 • het uitzetten van opdrachten
 • feedback geven
 • (eenvoudige) poll of quiz uitvoeren
 • afspraken maken
 • werken in groepen
 • gezamenlijk werken aan projecten
Contract beheerHet beheren van contracten
Corporate LMS-dienstenHet beheren en aanbieden van opleidingen aan medewerkers
Crediteuren beheerHet beheren van crediteuren
Curriculum planningHet ondersteunen van het maken van de structuur van een opleiding, zoals
 • de vakken
 • de planning
 • de volgorde
 • de omvang,
 • het leerdoel
 • ..
 • Database beheerHet beheren van databases en schema's
  Debiteuren beheerHet beheren van debiteuren
  Declaratie beheerHet ondersteunen van het verwerken van declaraties, zoals gewerkte uren (tijdsregistratie) of gemaakte kosten voor de zaak
  Document beheerHet beheren van documenten
  Document waarmerking en ondertekeningHet digitaal waarmerken en/of ondertekenen van documenten
  Doorstroomdossier beheerHet beheren van alle informatie over een student met betrekking tot;

  - behaalde vooropleiding (VO) resultaten en bijzonderheden in relatie tot het verloop van de studieontwikkelingen van de student.

  - behaalde opleiding resultaten (MBO) en bijzonderheden in relatie tot het verloop van de studieontwikkelingen van de student die relevant zijn voor doorstroom naar het HBO.
  E-mail dienstHet bieden van e-mail diensten
  Enquete dienstHet ontwikkelen, testen, publiceren en afnemen van enquetes
  Evenementen beheerHet ondersteunen van evenmenten zoals opendagen, kennisdeling, feestelijkheden, ... inc. het beheer van gegevens
  Faciliteiten beheerHet beheren van faciliteiten
  FactureringOndersteunt het factureren proces
  Financiele analyse en rapportageHet ondersteunen van de financiele analyse en reporting.

  Denk bij rapporten aan:

  • Jaarverslagen
  • (Trial)Balans
  • inkomen overzicht
  • kasstromen
   * Kaseffecten
   * Investeringsactiviteiten
   * Financieringsactiviteiten
   * Increase/decrease kas
   * kasomvang
  
  • Owner's equity

  Denk bij analyse aan:

  • kostprijscalculatie
  • rendement
  • contante waardes
  • horizontale analyses
  • Verticale analyses
  • Ratio's (contante waardes, current ratio, working captial, acid, turnover, debt to asset, ...)
  • Solvency
  • Liquidity
  • Profitability
  • What if scenario's m.b.v. kasstromen
  Financiële monitoring en auditingHet ondersteunen van de financiele monitoring & audits
  Formatief resultaten beheerHet vastleggen van formatieve resultaten & structuren
  Functioneel beheerOndersteunt het functioneel beheer proces
  Gebouw beheerHet beheer en onderhouden van gebouwen en gebouwinstallaties (gas, licht, water, ventilatie e.d.?)
  Gebouw beveiligingHet beveiligen van gebouwen (alarminstallatie, sprinkler, brandmeldinstallatie, intercom enz..)
  Gegevens analyseHet analyseren van gegevens voor beslissingsondersteuning.

  Denk aan:

  • Data science
  • Business Intelligence
  Gegevens presentatieHet presenteren van informatie in gestandardiseerde overzichten of dashboards voor beslissingsondersteuning en inzichten.

  Denk aan:

  • Data science
  • Business Intelligence
  Gegevens verzamelingHet verzamelen en registreren van gegevens voor beslissingsondersteuning en inzichten.

  Denk aan:

  • Data science
  • Business Intelligence
  Groepen beheerHet bepalen en vastleggen van groepen waarin studenten gezamenlijk onderwijs volgen.


  Denk aan:

  • klassen
  • werkgroepen
  • ...
  Grootboek beheerHet beheren van het grootboek
  • Het analyseren en registreren van transacties in het dagboek/journaal
  • Het posten van het dagboek/journaal in het grootboek
  • Het doen van aanpassingen
  • Opstellen van eventuele worksheet
  • Sluiten van de het grootboek
  Identity lifecycle managementHet beheren van het aanmaken, wijzigen, deactiveren en verwijderen van accounts. Inclusief provisioning
  Incident registratieHet registreren van incidenten omtrent gedrag en houding
  Informatiebeveiligings dienstHet zorgdragen voor informatiebeveiliging, denk aan
  • preventie
   * email-encryptie
   * malware preventie
   * IDS/IPS
  
  • Detectie
   * SIEM
  
  • Reactie
   * CERT
  
  * Playbooks
  Inkoop dienstHet ondersteunen van het inkoopproces
  Inschrijvingen beheerHet administreren van inschrijvingen voor een opleiding, een keuzedeel, een examen, een herkansing. Focus ligt op de administratieve verwerking en niet op de interactie met de (potentiële) student
  Intake dienstHet plannen, inschrijven, uitvoeren en beoordelen van intakegesprekken. Zowel voor nieuwe inschrijvingen van studenten als voor loopbaanadviestrajecten.
  Integratie dienstHet uitwisselen van gegevens tussen bron- en doelsystemen

  De zogenoemde connecting services, orchestration en service bus.

  • Enterprise Application Integration
  • Gateways
  • Message Broker
  • ESB
  Jaar planningHet bepalen van de jaarplanning waarin per opleiding gedetailleerd de behoefte en inzet van mensen, content, ruimten, leercontent e.d. wordt vastgelegd.
  Kaart beheerHet produceren en beheren van kaarten zoals de instellingspas.
  Kantoor automatiseringHet bieden van office functionaliteiten zoals word, excel, powerpoint
  Kasstromen en liquiditeit beheerOndersteunt het beheer van de kasstromen en de liquiditeit.
  KwalificeringHet ondersteunen van de peiling op kwalificatierecht en het doen toekomen van een kwalificerend document zoals een diploma of certificaat
  Kwaliteit beheerHet toezien op kwaliteitsmanagement in termen van registratie, verzameling en interpretatie op de verschillende kwaliteitsgebieden:
  • Onderwijsproces
  • Examinering & diplomering
  • Schoolklimaat
  • Onderwijsresultaten
  • Kwaliteitszorg en ambitie
  • Financieel Beheer
  Learning analysisHet analyseren van geregistreerd leergedrag (learning track infromatie) zoals dat in in learning record store is opgeslagen en het presenteren van de bevindingen in dashboards
  Learning record storageHet verzamelen en opslaan van learning track information (LTI-records)
  Learning track information (LTI) dienstHet registreren van het leergedrag ddat zich manifesteert in het genereren learning track information (LTI-records).

  Deze LTI-records worden verzonden naar en opgeslagen in een learning record store.

  Opmerking: LTI informatie kan door een veelvoud van systemen die door studenten worden gebruiken, worden gegenereerd.
  Leerbeperking ondersteuningHet ondersteunen van het leren-met-een-leerbeperking zoals dyslexie
  Leercontent beheerHet ontwikkelen, importeren, bewerken, metadateren, laten goedkeuren, delen van lesmateriaal (content)
  Leercontent gebruikHet zoeken, raadplegen, downloaden van lesmateriaal door de student
  Leermiddelen lijst beheerHet samenstellen en goedkeuren van de leermiddelenlijst
  Leermiddelen lijst publicatieHet publiceren van het aanbod van leermiddelen door de instelling en door derden en het tonen van de leermiddelenlijsten (catalogus, webshop)
  Leermiddelen verkoopHet afhandelen van het bestellen, betalen, het treffen van betalingsregelingen en verkrijgen van leermiddelen zoals boeken. licenties en vouchers
  Leertaak ondersteuningOndersteuning bij het uitvoeren van beroepsspecifieke leertaken
  Leverancier beheerHet beheren van leveranciergegevens
  Master Information & data managementOndersteunt het beheren van gegevens door het verwijderen van duplicaten, het standaardiseren van data (massa onderhoud), het vastleggen & honoreren van regels (business rules) en het aanwijzen van een autoritieve databron.

  Onderdelen die vaak binnen MIDM voorkomen zijn:

  • Bron identificatie
  • Data transformatie
  • Data normalisatie
  • Gegevensregels administratie (& toepassen)
  • Fout of afwijking identificatie & correctie
  • Data consolidatie
  • Data opslagbeheer
  • Data distributie
  • Data classificatie
  • Taxonomiebeheer
  • Schema mapping
  • Product codificatie
  • Data verrijking
  • Data hierarchiebeheer (autoritaire bronnen)
  • Business semantics management
  • Data governance
  Medewerker gegevens beheerHet beheren van medewerkergegevens zoals aanstellingsgegevens, contactgegevens, formele correspondentie e.d. Dit omvat ook het vastleggen van beoordelingen en het bijwerken van het kennisniveau n.a.v. gevolgde opleidingen.
  Medewerker inzet beheerOndersteunt het bepalen van de formatie en het plannen van inzet van medewerkers
  Mediatheek beheerHet presenteren en onderhouden van de mediatheek zoals de mediatheekcatalogus
  Mediatheek uitleen administratieHet ondersteunen van het uitlenen van materialen
  Meerjaren planningOndersteunt het maken van tactische plannen over meerdere (>2) jaren.
  Merk managementOndersteunt het managen van de instellingsimago personalisatie en branding, door middel van huisstijlen, sjablonen, emailhandtekeing, standaard teksten, disclaimers, in de communicatie

  Alle sjablonen, kleurschema's, logo's, icoontjes, afbeeldingen, marges, e.d. die het imago van de instelling vormgeven in diens communicatie.

  Voorbeelden:

  • Email-handtekeningen
  • Website raamwerk
  • Huisstijl templates voor word.
  • Zelf gedefineerde kleuren voor Microsoft Teams.
  Middelen allocatieHet matchen van benodigde middelen versus de beschikbare middelen.

  Zoals:

  • apparatuur
  • leercontent
  • ruimte
  Mobiele apparatuur beheerHet beheren van mobiele apparatuur
  Monitoring en logging dienstenHet monitoren van systemen en het verzamelen en beheren van loggegevens
  NarrowcastingHet beheren en publiceren van informatie via audiovisuele displays naar specifieke doelgroepen
  Netwerk beheerHet beheren van het netwerk
  On- en offboardingOndersteunt het onboarding proces (het registreren, inwerken, voorzien van rechten, toekennen van rollen, ...) en offboarding proces (administreren, ontnemen rechten, ...)
  Onderwijs begeleiding ondersteuningTools die de docent ondersteunen bij het geven van inhoudelijke begeleiding, zoals feedback, reflectie, extra uitleg, bij de uitvoering van leertaken door de student.
  Onderwijs en examen reglement beheer (OER) / Onderwijs en examenplan beheerHet administreren van de programmering en structurering van een opleiding.

  Denk aan:

  • volgorde en inhoud onderwijsactiviteiten
  • kerntaken
  • keuzedelen
  • examenplan (wat wordt hoe en wanneer geëxamineerd)
  • examenreglement
  • onderwijsplan
  • onderwijsreglement
  • diploma-eisen
  Onderwijskosten factureringHet administreren van en zorgdragen voor het (laten) factureren van onderwijskosten.
  Onderzoek beheerHet ondersteunen van het onderzoeksproces / de uitvoering van het practoraat/lectoraat
  • De onderzoeksvraag
  • Het literatuuronderzoek
  • De onderzoeksgegevens
  • Het opzetten van een experiment
  • De onderzoeksresultaten
  Onderzoekstoepassing beheerHet verzamelen en visualiseren van onderzoeksgegevens, zoals enquetes, interviews, opnames, focusgroepen, A/B testing
  Opleiding aanbod beheerHet beheren van het onderwijsaanbod inclusief de onderwijsprogramma's (voorheen referentie-arrangementen) en keuzedelen
  Opleiding aanbod en studiegids publicatieHet tonen en doorzoekbaar maken van het opleidingenaanbod en de studiegids met aanvullende informatie.
  Opleiding aanmelding dienstHet ondersteunen van het initieel registreren van iemands aanmelding voor een opleiding
  Overhandiging opdrachtenHet ondersteunen van het aanleveren en inleveren van opdrachten tussen de docent en student
  Persoonlijke leerroute beheerHet samenstellen, vastleggen en beheren van persoonlijke leerroutes van studenten (voorheen individuele leerarrangementen).
  Plagiaat detecteringHet geautomatiseerd detecteren van plagiaat
  Plan van inzet beheerHet maken van een (jaar)inzetplan van inzet voor de leden van een onderwijsteam. Zoals het bepalen van het aantal uren lesgeven, innovatie, contentontwikkeling enz.. voor het komende jaar
  Portaal diensten (extern)Externe omgeving voor het beheren en publiceren van nieuws, applicaties, informatie, evenementen e.d.
  Portaal diensten (intern)Het beheren en publiceren van nieuws, applicaties, informatie, evenementen e.d.
  • Voor medewerkers
  • Voor studenten
  Portfolio beheerHet ondersteunen van de student bij het beheren van zijn portfolio
  ... meer resultaten