Voorziening Centraal Aanmelden (CAMBO)

ArchiMate-modellen > MORA > ApplicationComponents > Voorziening Centraal Aanmelden (CAMBO)
Een landelijk digitaal portaal voor het mbo waar een aspirant-student zich voor een opleiding kan aanmelden. Het is een generieke voorziening, dus niet instellingsspecifiek. Afkorting CAMBO
Contextdiagram
Een landelijk digitaal portaal voor het mbo waar een aspirant-student zich voor een opleiding kan aanmelden. Het is een generieke voorziening, dus niet instellingsspecifiek. Afkorting CAMBO (ApplicationComponent) Voorziening Centraal Aanmelden (CAMBO) Een organisatie die door een bevoegd gezag is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. (BusinessObject) Onderwijs aanbieder Een (cluster van) verblijfsobject(en) waar een onderwijsvolger zich kan inschrijven op opleidingen, die daar door een onderwijsaanbieder worden aangeboden. (BusinessObject) Onderwijs locatie De kwalificatie is de combinatie van het basis- en profieldeel uit het kwalificatiedossier. De kwalificatie omvat wat de beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen als hij gediplomeerd is en start op de arbeidsmarkt. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Kwalificatie Definitie: De kwalificatie is de combinatie van het basis- en profieldeel uit het kwalificatiedossier. De kwalificatie omvat wat de beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen als hij gediplomeerd is en start op de arbeidsmarkt. (BusinessObject) Kwalificatie Het schriftelijke verzoek om een student toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding. (BusinessObject) Aanmelding Een opleidingseenheid die door een onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven. (BusinessObject) Aangeboden opleiding Register waarin de basisgegevens van zowel de onderwijsinrichting van onderwijsinstellingen is vastgelegd (organisatiestructuur, onderewijslocaties, onderwijsaanbod) als van de onderwijserkenning (erkenningen, licenties). Beide sets van basisgegevens zijn aan elkaar gerelateerd. (ApplicationComponent) Register Instellingen en Opleidingen (RIO) Register waarin basisgegevens, vrijstellingsgegevens,verzuimgegevens, diplomagegevens en persoonsgebonden nummers van onderwijsdeelnemers zijn opgenomen. De basisgegevens omvatten, naast de identificerende gegevens, gegevens met betrekking tot: a. de onderwijsinstelling waar de onderwijsdeelnemer is of was ingeschreven; b. de datum van in- en uitschrijving bij de desbetreffende onderwijsinstelling. Sinds 2021 valt een aantal registers bij DUO (waaronder BRON) onder 1 register, het Register Onderwijsdeelnemers (ROD). (ApplicationComponent) Register Onderwijsdeel- nemers (ROD) Onderdeel van de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo (VVA), een ict-voorziening waarmee vo- en vso-scholen veilig en digitaal aanmeldinformatie van potentiële mbo-leerlingen uitwisselen. Deze gegevensverstrekking is een wettelijke verplichting sinds 1 september 2020, vastgelegd in de Regeling gegevensverstrekking bij overstap naar het mbo. In afstemming met de onderwijsraden is deze dienst eind september 2022 door Kennisnet beëindigd. Scholen zullen gebruik maken van regionale faciliteiten of de gegevensverstrekking op een andere manier gaan regelen. De wettelijke verplichting blijft bestaan. De vmbo-, pro-, vavo- en vso-scholen moeten tussen 1 oktober en 1 februari een beperkte set gegevens aanleveren bij de gemeente over leerlingen die naar verwachting overstappen naar het mbo. De mbo-instellingen leveren vervolgens gegevens aan de scholen over de jongeren die zich bij hen hebben aangemeld. Gemeenten ontvangen een signaal als het aanmeldproces van een jongere stagneert. Het VVA-systeem bestaat uit drie koppelpunten die elk zorgen voor de benodigde informatie-uitwisseling, namelijk het vo-koppelpunt voor administraties van vo-scholen, het mbo-koppelpunt voor administraties van mbo-scholen, het gemeente-koppelpunt voor gemeentelijke administraties. Het mbo koppelpunt blijft, tot nader order, gewoon functioneren. Deze doet namelijk ook meer dan alleen VVA berichten. Het zorgt ook voor het statusoverzicht van een CAMBO aanmelding en het inzicht in meervoudig aanmelden. (ApplicationComponent) Koppelpunt MBO AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship R FlowRelationship Instellings- en opleidingsgegevens (hetopleidingsaanbod) FlowRelationship Persoons- en vooropleidingg- egevens FlowRelationship Status aanmelding Deze svg is op 31-08-2023 21:11:52 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 31-08-2023 21:11:52 CEST
ArchiMate-element Voorziening Centraal Aanmelden (CAMBO)
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-32413f80-35fe-6e06-5245-d7a00872711f
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Voorziening Centraal Aanmelden (CAMBO)
Documentatie  : Een landelijk digitaal portaal voor het mbo waar een aspirant-student zich voor een opleiding kan aanmelden. Het is een generieke voorziening, dus niet instellingsspecifiek. Afkorting CAMBO
ArchiMate-views  : 
Relaties  :