Diplomeren en certificeren

ArchiMate-modellen > MORA > BusinessProcesses > Diplomeren en certificeren
Resultaat
  • Check diplomadossier
  • Student die kan aantonen over de vaardigheden te beschikken waarvoor hij/zij examen heeft afgelegd.

Vastgelegd in

  • Uitgereikte en centraal geregistreerde diploma/certificaat of MBO-verklaring
Procesdomein
Het hoofdproces Diplomeren en certificeren valt in het volgende procesdomein:
Processen
Het hoofdproces Diplomeren en certificeren omvat de volgende processen:
Afgeven mbo-verklaring
Een mbo-verklaring kan worden verstrekt aan studenten die – bij het verlaten van de opleiding- resultaten hebben gehaald waarvoor geen mbo-diploma of mbo-certificaat kan worden uitgereikt. De student moet een waardering hebben gehaald voor ten minste (een deel van) een onderdeel van de beroepsopleiding. Studenten jonger dan 23 jaar, die het mbo zonder startkwalificatie, diploma of certificaat verlaten, ontvangen een mbo-verklaring. Ook andere studenten krijgen een mbo-verklaring als ze erom vragen.
Bepalen diploma of certificaat recht

Nagaan of een student mogelijkerwijs voor een kwalificerend document in aanmerking komt. Doel is te bepalen of een student recht heeft op kwalificerende documenten, zodat voorkomen wordt dat de student zonder de documenten waar hij recht op heeft, wordt uitgeschreven. Het kan hier om elke vorm van kwalificerende document gaan, zoals een diploma, certificaat of mbo-verklaring.

Resultaten zijn:

  • Er is vastgesteld welke kwalificerende documenten voor de betreffende deelnemer kunnen worden aangemaakt, inclusief de bijbehorende gegevens;
  • er wordt geen student uitgeschreven zonder de kwalificerende documenten waar de student recht op heeft.

BESCHRIJVING VAN HET PROCES:

1. Ontvangen van de vastgestelde examenresultaten. 2. Bepalen of de student recht heeft op een gekwalificeerd document op basis van de examenresultaten en summatieve resultaatstructuur. 3. Vormen van een examendossier.

4. Beslissen of de student wordt voorgedragen om te worden gekwalificeerd.
Besluiten om te diplomeren of certificeren

Op basis van het examenresultaat en de aangeleverde bewijsstukken conform het examenplan (inclusief eventuele vrijstellingen) stelt de examencommissie vast of de student aan de eisen voor het diploma of ander kwalificerende document heeft voldaan. Op basis van deze vaststelling volgt een besluit over de diplomering:

  • als dit besluit positief is, kan de mbo-school overgaan tot diplomeren, certificeren of toekennen van een andere kwalificerend document
  • als dit besluit negatief is, moet de student de ontbrekende bewijsstukken alsnog aanleveren.

Er kan worden volstaan met de vaststelling. Scholen kunnen zelf besluiten om in hun schooleigen omgeving een document op te nemen dat hiervan de gegevens vastlegt.

BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Ontvangen van de lijst van voorgedragen studenten en het desbetreffende examendossier. 2. Uitvoeren (steeksproefsgewijs) van een controle op de juistheid en volledigheid van de examendossiers en voordracht. 3. Besluiten tot wel of niet kwalificeren van de voorgedragen student. 4. Vaststellen van het besluit tot kwalificeren.

5. Informeren van de student over het besluit tot kwalificeren.
Diplomeren/certificeren

Zodra de examencommissie van de mbo-school heeft vastgesteld dat alle resultaten van alle examenonderdelen aan de gestelde diploma- en exameneisen (de slaag-/zakregelingen) van de betreffende kwalificatie voldoen, reikt de commissie een diploma (of ander kwalificerend document) uit met een bijbehorende resultatenlijst. Wanneer de kandidaat in voldoende mate aan de eisen heeft voldaan, mag de examencommissie van de school het kwalificerend document uitreiken.

BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Aanmaken van het kwalificerende document (diploma, certificaat, mbo-verklaring etc.) op basis van het besluit over kwalificatie. 2. Uitprinten van het kwalificerende document (op waterkenmerk papier) 3. Ondertekenen van het kwalificerende document door de Examencommissie en onderwijsinstelling. 4. Uitreiken van het kwalificerende document aan de student. 5. Laten ondertekenen van het kwalificerende document door de student. 6. Archiveren van het kwalificerende document en het examendossier in het student informatiesysteem.

7. Geven van het verzoek tot uitschrijven van de student.
Contextdiagram
Resultaat * Check diplomadossier * Student die kan aantonen over de vaardigheden te beschikken waarvoor hij/zij examen heeft afgelegd. Vastgelegd in * Uitgereikte en centraal geregistreerde diploma/certificaat of MBO-verklaring (BusinessProcess) Diplomeren en certificeren Het archiveren van informatie, bijvoorbeeld documenten. (ApplicationService) Archivering Zodra de examencommissie van de mbo-school heeft vastgesteld dat alle resultaten van alle examenonderdelen aan de gestelde diploma- en exameneisen (de slaag-/zakregelingen) van de betreffende kwalificatie voldoen, reikt de commissie een diploma (of ander kwalificerend document) uit met een bijbehorende resultatenlijst. Wanneer de kandidaat in voldoende mate aan de eisen heeft voldaan, mag de examencommissie van de school het kwalificerend document uitreiken. BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Aanmaken van het kwalificerende document (diploma, certificaat, mbo-verklaring etc.) op basis van het besluit over kwalificatie. 2. Uitprinten van het kwalificerende document (op waterkenmerk papier) 3. Ondertekenen van het kwalificerende document door de Examencommissie en onderwijsinstelling. 4. Uitreiken van het kwalificerende document aan de student. 5. Laten ondertekenen van het kwalificerende document door de student. 6. Archiveren van het kwalificerende document en het examendossier in het student informatiesysteem. 7. Geven van het verzoek tot uitschrijven van de student. (BusinessProcess) Diplomeren/ce- rtificeren Op basis van het examenresultaat en de aangeleverde bewijsstukken conform het examenplan (inclusief eventuele vrijstellingen) stelt de examencommissie vast of de student aan de eisen voor het diploma of ander kwalificerende document heeft voldaan. Op basis van deze vaststelling volgt een besluit over de diplomering: * als dit besluit positief is, kan de mbo-school overgaan tot diplomeren, certificeren of toekennen van een andere kwalificerend document * als dit besluit negatief is, moet de student de ontbrekende bewijsstukken alsnog aanleveren. Er kan worden volstaan met de vaststelling. Scholen kunnen zelf besluiten om in hun schooleigen omgeving een document op te nemen dat hiervan de gegevens vastlegt. BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Ontvangen van de lijst van voorgedragen studenten en het desbetreffende examendossier. 2. Uitvoeren (steeksproefsgewijs) van een controle op de juistheid en volledigheid van de examendossiers en voordracht. 3. Besluiten tot wel of niet kwalificeren van de voorgedragen student. 4. Vaststellen van het besluit tot kwalificeren. 5. Informeren van de student over het besluit tot kwalificeren. (BusinessProcess) Besluiten om te diplomeren of certificeren Nagaan of een student mogelijkerwijs voor een kwalificerend document in aanmerking komt. Doel is te bepalen of een student recht heeft op kwalificerende documenten, zodat voorkomen wordt dat de student zonder de documenten waar hij recht op heeft, wordt uitgeschreven. Het kan hier om elke vorm van kwalificerende document gaan, zoals een diploma, certificaat of mbo-verklaring. Resultaten zijn: * Er is vastgesteld welke kwalificerende documenten voor de betreffende deelnemer kunnen worden aangemaakt, inclusief de bijbehorende gegevens; * er wordt geen student uitgeschreven zonder de kwalificerende documenten waar de student recht op heeft. BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Ontvangen van de vastgestelde examenresultaten. 2. Bepalen of de student recht heeft op een gekwalificeerd document op basis van de examenresultaten en summatieve resultaatstructuur. 3. Vormen van een examendossier. 4. Beslissen of de student wordt voorgedragen om te worden gekwalificeerd. (BusinessProcess) Bepalen diploma of certificaat recht Het ondersteunen van de peiling op kwalificatierecht en het doen toekomen van een kwalificerend document zoals een diploma of certificaat (ApplicationService) Kwalificering Het beheren van gegevens over deelnemers zoals NAW-gegevens (incl. adresmutaties), overdracht-, vrijstelling-, bekostigings- en diplomagegevens, formele correspondentie, gemaakte afspraken (ApplicationService) Student gegevens beheer Een mbo-verklaring kan worden verstrekt aan studenten die – bij het verlaten van de opleiding- resultaten hebben gehaald waarvoor geen mbo-diploma of mbo-certificaat kan worden uitgereikt. De student moet een waardering hebben gehaald voor ten minste (een deel van) een onderdeel van de beroepsopleiding. Studenten jonger dan 23 jaar, die het mbo zonder startkwalificatie, diploma of certificaat verlaten, ontvangen een mbo-verklaring. Ook andere studenten krijgen een mbo-verklaring als ze erom vragen. (BusinessProcess) Afgeven mbo- verklaring Binnen dit procesgebied vindt de validatie plaats dat een student voldoet aan de gestelde kwalificatie en wordt de waardering daarover afgegeven in de vorm van een diploma, een certificaat of andere overeengekomen vorm. (Grouping) Examineren en diplomeren - Distributie van producten en informatie registraties tussen actiehouders - Bewaking van de actuele status van activiteiten in relatie tot een proces. De bewaking signaleert op basis van het proces waar het deel van uitmaakt hoe de activiteiten in het verleden en de toekomst zich verhouden tot de gewenste doorloop in tijd en gewenste resultaten. (ApplicationService) Proces voortgang ondersteuning ServingRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship ServingRelationship ServingRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship ServingRelationship Deze svg is op 05-04-2024 14:34:51 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 14:34:51 CEST
ArchiMate-element Diplomeren en certificeren
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-8bc02d0e-86fd-d67e-15a6-a7eb198cc570
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Diplomeren en certificeren
Documentatie  : Resultaat
  • Check diplomadossier
  • Student die kan aantonen over de vaardigheden te beschikken waarvoor hij/zij examen heeft afgelegd.

Vastgelegd in

  • Uitgereikte en centraal geregistreerde diploma/certificaat of MBO-verklaring
MORA-type  : Hoofdproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :