Intake en plaatsen

ArchiMate-modellen > MORA > BusinessProcesses > Intake en plaatsen
Hoofdproces Intake en plaatsen
Resultaat
 • Psychologisch, onderwijskundig en administratief ingetakete (potentiële) studenten. 
 • Uit te voeren loopbaanadvies en gesprekken passend onderwijs.
 • Student en de instelling hebben een beeld van de mate waarin de opleiding passend is (leervraag) en welke hulpmiddelen (plannen) nodig zijn.

Vastgelegd in

 • Plaatsing als aangemelde student in het student informatie systeem.
 • Studentendossier met gemaakte afspraken (plannen)
Procesdomein
Het hoofdproces Intake en plaatsen valt in het volgende procesdomein:
Processen
Het hoofdproces Intake en plaatsen omvat de volgende processen:
Plaatsen student

Na de aanmelding, administratieve intake en onderwijsintake wordt de student geplaatst, met uitzondering van de volgende situaties:

 • De student voldoet niet aan eventuele aanvullende eisen;
 • Er zijn niet voldoende opleidingsplekken;
 • Er is een instroombeperking. In dit geval wordt de student niet direct geplaatst, maar kan er een wachttijd of een lotingsprocedure zijn.

Wanneer voor een opleiding onvoldoende arbeidsmarktperspectief is en/of onvoldoende beschikbare BPV-plaatsen en/of onvoldoende onderwijscapaciteit (zoals lesruimten) kan een instelling besluiten tot het inzetten van een numerus fixus (instroombeperking).

Deze instroombeperking kan door opleidingen in het mbo worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen of op basis van een loting. Studenten die niet direct geplaatst worden of waarbij sprake is van loting, worden op een wachtlijst geplaatst. Deze wachtlijst wordt door de instelling op volgorde van binnenkomst afgehandeld of er wordt na 1 april geloot onder de tot dan toe aangemelde studenten.

De plaatsing is de basis voor de juridische verhouding tussen student en mbo-school die door middel van een onderwijsovereenkomst wordt bevestigd. Pas na het ondertekenen van de onderwijsverbintenis en de uitwisseling met DUO is de inschrijving juridisch geldig.
Uitvoeren administratieve intake

Deze activiteit wordt in de meeste gevallen binnen het inschrijfproces uitgevoerd, namelijk:

 • De aspirant-student heeft zich aangemeld;
 • De student is doorverwezen door een opleiding binnen de instelling of door een andere instelling;
 • De student heeft zich aangemeld naar aanleiding van een opleidingstraject dat door zijn/haar werkgever wordt ingezet.

De aanmelding via het aanmeldformulier wordt gecontroleerd en verwerkt. Tijdens de verwerking wordt gecheckt of de student toelaatbaar is, beschikt over een geldige verblijfsstatus en mogelijk op uitzonderingsdoelgroepen die door de instelling zijn benoemd.

In de meeste gevallen wordt de student na deze controle doorverwezen naar de onderwijsintake en/of staat hij/zij ingeschreven voor de opleiding. In sommige gevallen wordt de student doorverwezen naar de uitgebreide intake binnen de mbo-school. De student kan ook worden doorverwezen naar een andere plek of zich terug trekken wegens gebrek aan belangstelling.
Uitvoeren onderwijs intake

Nadat de student zich heeft aangemeld voor de opleiding volgt er een administratieve intake waaronder een controle op de toelatingsvoorwaarden. Doorgaans wordt er ook een onderwijsintake uitgevoerd. In deze intake wordt bijvoorbeeld het beroepsbeeld geschetst en krijgt de student een beter beeld van de opleiding. De intaker legt het resultaat van de intake vast in het begeleidingsdossier van de student.

Dit kan onder andere bevatten:

 • een begeleidingsadvies;
 • overzicht van aan te vragen vrijstellingen;
 • de eerste keuzes in de leerroute van de student.

Beschrijving van het proces:

 • Voeren van het intake-/kennismakingsgesprek.
 • Bepalen van de leerbehoefte/-leerroute.
 • Bepalen van de mate van begeleiding.
 • Eventueel geven van een studieloopbaanadvies.
 • Vastleggen van gemaakte afspraken in het aanmelddossier.
 • Eventueel bepalen van vrijstellingen m.b.t. examens en/of vakken binnen de opleiding.
 • Eventueel maken van een afspraak voor een intake-plus gesprek.
Uitvoeren uitgebreide intake

Wanneer uit de aanmelding van een student blijkt dat de student niet zomaar geplaatst kan worden in de opleiding naar keuze, kan er een uitgebreide intake plaatsvinden. Deze intake kan gericht zijn op:

 • Het bepalen van de ondersteuningsvraag van de student;
 • Het begeleiden van de studiekeuze van de student;
 • Het begeleiden van de student naar een andere opleiding dan de opleiding naar keuze (bijvoorbeeld in geval van instroombeperking of niet voldoen aan aanvullende eisen).

Een uitgebreide intake vindt ook plaats wanneer er sprake is van een opleiding met aanvullende eisen. In dat geval kan de uitgebreide intake bestaan uit een auditie of sporttest. Vaak wordt deze intake uitgevoerd door een aantal docenten, die per team zijn aangewezen. Daarnaast zijn er vaak specialisten vanuit de mbo-school aanwezig bij een uitgebreide intake.

Beschrijving van het proces:

 • Voeren van een intake-plus gesprek.
 • Bepalen van de aanvullende begeleiding.
 • Vastleggen van de afspraken over de aanvullende begeleiding.
 • Eventueel geven van een studieloopbaanadvies.
 • Eventueel begeleiden van de aspirant-student naar een andere opleiding en/of onderwijsinstelling.

Extra (indien van toepassing t.a.v. opleiding):

* Uitvoeren van aanvullende toelatingsopdrachten zoals een auditie of sporttest.
Contextdiagram
Resultaat * Psychologisch, onderwijskundig en administratief ingetakete (potentiële) studenten.  * Uit te voeren loopbaanadvies en gesprekken passend onderwijs. * Student en de instelling hebben een beeld van de mate waarin de opleiding passend is (leervraag) en welke hulpmiddelen (plannen) nodig zijn. Vastgelegd in * Plaatsing als aangemelde student in het student informatie systeem. * Studentendossier met gemaakte afspraken (plannen) (BusinessProcess) Intake en plaatsen Deze activiteit wordt uitgevoerd in de volgende gevallen: * de aspirant student heeft zich aangemeld; * de student is doorverwezen door een andere instelling of opleiding binnen de instelling; * de student heeft zich aangemeld naar aanleiding van een opleidingstraject dat door zijn/haar werkgever wordt ingezet. De aanmelding via het aanmeldformulier wordt gecontroleerd en verwerkt. Tijdens de verwerking wordt gecheckt of de student toelaatbaar is, beschikt over een geldige verblijfsstatus en mogelijk op uitzonderingsdoelgroepen die door de instelling zijn benoemd. De uitkomst van de check kan zijn: * Aanmelding van de student is gecontroleerd op wettelijke toelaatbaarheid de student wordt doorverwezen voor de onderwijs intake en/of ingeschreven in de opleiding * De student wordt doorverwezen naar de uitgebreide intake binnen de instelling. of * Doorverwijzing door de instelling van potentiële deelnemer naar elders of *Terugtrekken door potentiële deelnemer wegens gebrek aan belangstelling" BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Bewaken en ontvangen van het Digitaal Doorstroom Dossier. 2. Uitvoeren van de controle op de toelatingseisen/-voorwaarden. 3. Plannen afspraken voor het uitvoeren van de onderwijsintake. 4. Mailen van de afspraak voor het uitvoeren van de onderwijsintake naar de aspirant-student. (BusinessProcess) Uitvoeren administratiev- e intake Dit is het procesgebied waarbij nieuwe studenten worden geworden, de intake plaatsvindt en ze zich officieel inschrijven voor de opleiding. Vanaf hier start hun inhoudelijke opleiding en persoonlijke begeleiding. (Grouping) Instroom Het plaatsen van student in de opleiding. De plaatsing is daarnaast ook de basis voor de juridische verhouding tussen student en instelling die door middel van een onderwijsverbintenis wordt bekrachtigd. Wanneer voor een opleiding onvoldoende arbeidsmarktperspectief is en/of onvoldoende beschikbare bpv-plaatsen en/of onvoldoende onderwijscapaciteit (zoals lesruimten) kan een instelling besluiten tot het inzetten van een numerus fixus (instroombeperking). Deze instroombeperking kan door opleidingen in het mbo worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen of op basis van een loting. Studenten die niet direct geplaatst worden of waarbij sprake is van loting, worden op een wachtlijst geplaatst. Deze wachtlijst wordt door de instelling op volgorde van binnenkomst afgehandeld of er wordt na 1 april geloot onder de tot dan toe aangemelde studenten. BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Beslissen op basis van het aanmelddossier of de aspirant-student wordt geplaatst. 2. Mailen van de uitkomst van het plaatsingsbesluit aan de aspirant-student. 3. Overdragen van het aanmelddossier t.b.v. het opstellen van de onderwijsovereenkomst. 4. Uitwisselen van de gegevens met BRON (ID check, nationaliteit, verblijfstitel, personalia) (BusinessProcess) Plaatsen student Nadat de student zich heeft aangemeld voor de opleiding volgt er een administratieve intake waaronder een controle op de toelatingsvoorwaarden. Doorgaans wordt er ook een onderwijsintake uitgevoerd. In deze intake wordt bijvoorbeeld het beroepsbeeld geschetst en krijgt de student een beter beeld van de opleiding. De intaker legt het resultaat van de intake vast in het begeleidingsdossier van de student. Dit kan onder andere bevatten: * een begeleidingsadvies; * overzicht van aan te vragen vrijstellingen; * de eerste keuzes in de leerroute van de student. BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Voeren van het intake-/kennismakingsgesprek. 2. Bepalen van de leerbehoefte/-leerroute. 3. Bepalen van de mate van begeleiding. 4. Eventueel geven van een studieloopbaanadvies. 5. Vastleggen van gemaakte afspraken in het aanmelddossier. 6. Eventueel bepalen van vrijstellingen m.b.t. examens en/of vakken binnen de opleiding. 7. Eventueel maken van een afspraak voor een intake-plus gesprek. (BusinessProcess) Uitvoeren onderwijs intake Wanneer uit de aanmelding van een student blijkt dat de student niet zonder meer geplaatst kan worden in de opleiding naar keuze kan er een uitgebreide intake plaatsvinden. Deze intake kan gericht zijn op: * bepalen van de zorgbehoefte van de student; * begeleiden van de studiekeuze van de student; * begeleiden van de student naar een andere opleiding dan de opleiding naar keuze (bijvoorbeeld in geval van instroombeperking of niet voldoen aan aanvullende eisen). Een uitgebreide intake vindt ook plaats wanneer er sprake is van een opleiding met aanvullende eisen. In dat geval kan de uitgebreide intake bestaan uit bijvoorbeeld een auditie of sporttest. BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Voeren van een intake-plus gesprek. 2. Bepalen van de aanvullende begeleiding. 3. Vastleggen van de afspraken over de aanvullende begeleiding. 4. Eventueel geven van een studieloopbaanadvies. 5. Eventueel begeleiden van de aspirant-student naar een andere opleiding en/of onderwijsinstelling. Extra (indien van toepassing t.a.v. opleiding): 6. Uitvoeren van aanvullende toelatingsopdrachten zoals bijvoorbeeld auditie, sporttest. (BusinessProcess) Uitvoeren uitgebreide intake Definitie: Een persoon ingeschreven bij een instelling die een onderwijsovereenkomst heeft of wil gaan afsluiten. Dit omvat deelnemende studenten, aspirant studenten en alumni. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: DUO Naam: Student Definitie: Onderwijsdeelnemer in het MBO of HO. Link: https://www.begrippenxl.nl/duo/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Flod.duo.nl%2Fterm%2FStudent (BusinessObject) Student CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 07-03-2022 00:59:17 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 07-03-2022 00:59:17 CET
ArchiMate-element Intake en plaatsen
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : 
Element-id  : Id-b83e7b4d-9ad2-7ed3-2f84-248f4c6ba379
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Intake en plaatsen
Documentatie  : Resultaat
 • Psychologisch, onderwijskundig en administratief ingetakete (potentiële) studenten. 
 • Uit te voeren loopbaanadvies en gesprekken passend onderwijs.
 • Student en de instelling hebben een beeld van de mate waarin de opleiding passend is (leervraag) en welke hulpmiddelen (plannen) nodig zijn.

Vastgelegd in

 • Plaatsing als aangemelde student in het student informatie systeem.
 • Studentendossier met gemaakte afspraken (plannen)
MORA-type  : Hoofdproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :