Opstellen bewijs van inschrijving

ArchiMate-modellen > MORA > BusinessProcesses > Opstellen bewijs van inschrijving
De student wordt op basis van de uitkomst van de intake in de opleiding geplaatst en ingeschreven. De student ontvangt daarvan een bewijs van inschrijving. Hiermee is de overeenkomst tussen de student en de instelling tot stand gekomen.


Input

Aanmelddossier

Output
Bewijs van inschrijving; Studentdossier
Hoofdproces
Het proces Opstellen bewijs van inschrijving valt in het volgende hoofdproces:
Procesdomein
Het proces Opstellen bewijs van inschrijving valt in het volgende procesdomein:
Contextdiagram
De student wordt op basis van de uitkomst van de intake in de opleiding geplaatst en ingeschreven. De student ontvangt daarvan een bewijs van inschrijving. Hiermee is de overeenkomst tussen de student en de instelling tot stand gekomen. (BusinessProcess) Opstellen bewijs van inschrijving Na de aanmelding, administratieve intake en onderwijsintake wordt de student geplaatst, met uitzondering van de volgende situaties: * De student voldoet niet aan eventuele aanvullende eisen; * Er zijn niet voldoende opleidingsplekken; * Er is een instroombeperking. In dit geval wordt de student niet direct geplaatst, maar kan er een wachttijd of een lotingsprocedure zijn. Wanneer voor een opleiding onvoldoende arbeidsmarktperspectief is en/of onvoldoende beschikbare BPV-plaatsen en/of onvoldoende onderwijscapaciteit (zoals lesruimten) kan een instelling besluiten tot het inzetten van een numerus fixus (instroombeperking). Deze instroombeperking kan door opleidingen in het mbo worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen of op basis van een loting. Studenten die niet direct geplaatst worden of waarbij sprake is van loting, worden op een wachtlijst geplaatst. Deze wachtlijst wordt door de instelling op volgorde van binnenkomst afgehandeld of er wordt na 1 april geloot onder de tot dan toe aangemelde studenten. De plaatsing is de basis voor de juridische verhouding tussen student en mbo-school die door middel van een inschrijving wordt bevestigd. Pas na inschrijving en de uitwisseling daarvan met ROD is de inschrijving juridisch geldig. (BusinessProcess) Plaatsen student Het administreren van inschrijvingen voor een opleiding, een keuzedeel, een examen, een herkansing. Focus ligt op de administratieve verwerking en niet op de interactie met de (potentiële) student (ApplicationService) Inschrijvingen beheer Via ROD (voorheen BRON) worden inschrijvingen, diploma’s en BPV-gegevens van de studenten uitgewisseld met DUO. ROD bestaat uit 2 registers; Onderwijsdeelname (OD) en Onderwijsresultaten (OR). De bekostiging van instellingen is mede afhankelijk van de juiste uitwisseling met ROD. Aanleidingen voor de uitwisseling met ROD:: * Nieuwe (of gewijzigde) inschrijving * Nieuwe (of gewijzigde) BPV-overeenkomst * Uitschrijving met uitvalsreden anders dan diplomering * Gegevens over diplomering en het behalen van generieke examenonderdelen (BusinessProcess) Uitwisselen met ROD Een overeenkomst tussen de onderwijsaanbieder en de student waar de rechten en plichten van onderwijsaanbieder en student in staan. Deze overeenkomst bevat ook voorwaarden waarin o.a. is opgenomen dat de student (en bij minderjarigen de ouders) akkoord gaan met alle voor het onderwijs relevante onderdelen zoals de BPV. (BusinessObject) Inschrijving Het onderhouden van contact met alumni is belangrijk. Om oud-studenten te kunnen betrekken bij het onderwijs verzamelt de mbo-school informatie. Zo worden de kennis en ervaring die oud-studenten hebben geregistreerd, eventuele interesses en voorkeuren gepeild. Dit wordt vaak centraal geregeld. (BusinessProcess) Werven alumni Resultaat * Ingeschreven student Vastgelegd in * Inschrijving als student (BusinessProcess) Inschrijven Studenten kunnen bij de aanmelding of gedurende het intake-proces aangeven welke ondersteuningsbehoefte zij hebben. Dit kan gaan om ondersteuning in de vorm van begeleiding door medewerkers van de instelling, experts van buiten de instelling (bijvoorbeeld een doventolk) of fysieke aanpassingen in het gebouw/lokaal. Ook kan het gaan om ondersteuning die nodig is voor het uitvoeren van bpv. De ondersteuningsbehoefte van de student wordt voor aanvang van de opleiding vastgelegd in het ondersteuningsplan. Bij standaardvoorzieningen (zoals dyslexie) wordt dit ter kennisgeving aan de student gestuurd, waarbij de student binnen een bepaalde termijn (bijvoorbeeld 10 dagen) moet reageren bij onjuistheden. Bij maatwerk moet de student expliciet toestemmin geven / akkoord geven met het ondersteuningsplan. (BusinessProcess) Vastleggen ondersteuning- sbehoefte Tijdens de studieloopbaan maakt de student een keuze aan vakken uit keuzedelen. De gekozen vakken (keuzedelen) worden geadministreerd in het studentinformatiesysteem en vermeld bij de inschrijving. (BusinessProcess) Aanmelden keuzedelen TriggeringRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship - W TriggeringRelationship CompositionRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 24-08-2023 12:34:51 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 24-08-2023 12:34:51 CEST
ArchiMate-element Opstellen bewijs van inschrijving
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-a5e24253-8f1f-e5d1-b173-99a8c7458409
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Opstellen bewijs van inschrijving
Documentatie  : De student wordt op basis van de uitkomst van de intake in de opleiding geplaatst en ingeschreven. De student ontvangt daarvan een bewijs van inschrijving. Hiermee is de overeenkomst tussen de student en de instelling tot stand gekomen.
Input  : Aanmelddossier
Output  : Bewijs van inschrijving; Studentdossier
MORA-type  : Proces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :