Financieel Management - (P) procesmodel

ArchiMate-modellen > MORA > Views > Financieel Management - (P) procesmodel
Financieel Management - (P) procesmodel
Het systematisch registreren van uitgaven, inkomsten en de vermogenspositie van de instellling (BusinessProcess) Voeren van de boekhouding Het beheren van de balans van de organisatie (BusinessProcess) Beheren grootboek Het beheren van de financiële situatie van de instelling, zodat het aan zijn korte termijnverplichtingen kan voldoen (BusinessProcess) Beheren liquiditeiten Het financieel beheren van de bezittingen van de instelling zoals het beheren van afschrijvingen. (BusinessProcess) Beheren activa en afschrijvingen Het registreren van de financiële gegevens m.b.t. gedefinieerde projecten die de instelling specifiek wil volgen. Denk aan kosten, opbrengsten, voortgang, dekkingsgraad e.d. (BusinessProcess) Uitvoeren Projectadministratie BusinessProcess Beheren verzekeringen Het zorgdragen voor de financiële registratie en afhandeling van inkopen. Denk aan betalingen, procuratie, beheren crediteuren (BusinessProcess) Afhandelen inkoop BusinessProcess Beheren crediteuren Het bestellen goederen of diensten (BusinessProcess) Bestellen Het faciliteren, autoriseren en registreren van het doen van betalingen zoals met contant geld of een betaalpas (BusinessProcess) Betalen kas/creditkaart/deb- it-card Het zorgdragen voor het feitelijk betalen voor geleverde diensten of goederen (BusinessProcess) Betalen Het proces van het verkrijgen van (veelal financiële) toestemming voor het doen van een bestelling (BusinessProcess) Autoriseren bestellingen Het proces van het goedkeuren van het betalen van een ontvangen factuur door iemand die daartoe gemachtigd is. (BusinessProcess) Autoriseren verwerken facturering Het zorgdragen voor de financiële registratie en afhandeling van verkopen. Denk aan factureren, innen, beheren debiteuren (BusinessProcess) Afhandelen verkoop Het registreren van debiteuren en er voor zorgen dat debiteuren openstaande vorderingen betalen (BusinessProcess) Beheren debiteuren Het (ondersteunen bij het) maken van een financiële offerte betreffende door de instelling aangeboden goederen of diensten . (BusinessProcess) Offreren Het proces van het sturen van een factuur door de instelling (BusinessProcess) Factureren Het faciliteren en registreren van het doen van betalingen zoals met contant geld of een betaalpas door derden (BusinessProcess) Innen Het beheren en/of optimaliseren van het vermogen van de instelling. Denk aan rederende investeringen. (BusinessProcess) Beheren vermogen Het afsluiten van en rapporteren over het afsluiten van een boekingsperiode (BusinessProcess) Afsluiten periode Het registreren en beheren van balansrekeningen (overzichten van bezittingen, schulden en het eigen vermogen van de instelling) (BusinessProcess) Beheren overige balans- rekeningen Het (financieel) administreren van verkregen subsidies en de besteding ervan (BusinessProcess) Beheren subsidiestromen Het administreren van aangegane financiële verplichtingen zoals die veelal voortvloeien uit inkooptrajecten (BusinessProcess) Uitvoeren verplichtingen- administratie Het (financieel) administreren van verkregen gelden in het kader van Lang Leven Ontwikkelen (LLO). De MBO-instelling factureert het geven van onderwijs op maat aan de opdrachtgever. Deze gelden zijn een inkomstenbron voor de MBO-instelling ter financiering van onderwijs voor het verder ontwikkelen van mensen op de arbeidsmarkt. (BusinessProcess) Beheren maatwerkgelden Het (financieel) administreren van verkregen financiële Rijksbijdrage van het Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Deze Rijksbijdrage is de lumpsum die afhankelijk is van het aantal studenten en het aantal behaalde diploma's. De gegevensuitwisseling met BRON vormt hierbij de grondslag. (BusinessProcess) Beheren bekostiging Het sturen op financiën zoals kostprijscalculaties, de investeringsbegroting, kostenallocaties, formatielasten e.d. (BusinessProcess) Sturen op financiën Het vaststellen van beschikbare financiële middelen en het toekennen en bewaken van daaruit voortvloeiende budgetten/begrotingen. (BusinessProcess) Begroten Het bepalen van de vaste lasten van bijv. een afdeling of dienst (BusinessProcess) Vaststellen vaste lasten Het vaststellen en registreren van de (kosten van) de formatie van (afdelingen van) de instelling (BusinessProcess) Bepalen formatielasten Het vaststellen en registreren van de begroting van materieel/materiaal (BusinessProcess) Bepalen materieel/materiaal Het formeel vaststellen en registreren van de overeengekomen begrotingen van (afdelingen van) de instelling. (BusinessProcess) Vaststellen begroting Het boekhoudkundig toekennen van kosten, inkomsten of uitgaven aan kostenplaatsen en/of in de boekhouding gedefinieerde projecten (BusinessProcess) Alloceren Het proces van het aanmaken van de financiële begroting door (afdelingen van) de instelling (BusinessProcess) Opstellen investeringen begroting Het opstellen van de kostprijs van goederen of diensten (BusinessProcess) Opstellen kost- /verkoopprijs calculatie Het monitoren en rapporteren over de inkomsten en uitgaven van toegekende budgetten. (BusinessProcess) Monitoren budgetten, inkomsten en uitgaven Het bijstellen van bestaande begrotingen a.d.h.v. ontwikkelingen (BusinessProcess) Forecast, Bijstellen begroting Het formeel verantwoording afleggen over de financiële situatie van de instelling. Denk aan de jaarrekening, BTW/IB47 overzichten, consolidaties, subsidieoverzichten (BusinessProcess) Financieel verantwoorden Het samenvoegen van activa, passiva, baten en lasten van de instelling in één balans (BusinessProcess) Consolideren Het opmaken van een financieel jaarverslag van de financiële situatie van de instelling. Dit als onderdeel van het totale jaarverslag (BusinessProcess) Opstellen jaarrekening Het analyseren, verantwoorden van, rapporteren over verkregen subsidies en de besteding ervan (BusinessProcess) Subsidies Het zorgdragen voor de BTW-aangifte en het opgeven van betalingen aan derden, aan de belastingdienst (BusinessProcess) BTW/IB47 Het sturen op en beheren van de formatieplanning en -begroting van (de afdelingen van) de instelling. (BusinessProcess) Sturen op personeel en bezetting Opstellen van de formatieplanning en bijbehorende begroting (BusinessProcess) Opstellen formatieplanning en begroting Het zorgdragen voor rapportages (verantwoordingsgegevens) voor de partijen die daar recht op hebben. Vastgelegd in * Inspectierapporten * Accountantsverklaring * Jaarverslagen * Overzicht en uitleg vroegtijdig schoolverlaters' * etc. (BusinessProcess) Extern verantwoorden Het zorgdragen voor financiële rapportages (verantwoordingsgegevens) voor de partijen die daar recht op hebben, zoals DUO of de Belastingdienst. (BusinessProcess) Opstellen financiële verantwoording Via ROD (voorheen BRON) worden inschrijvingen, diploma’s en BPV-gegevens van de studenten uitgewisseld met DUO. ROD bestaat uit 2 registers; Onderwijsdeelname (OD) en Onderwijsresultaten (OR). De bekostiging van instellingen is mede afhankelijk van de juiste uitwisseling met ROD. Aanleidingen voor de uitwisseling met ROD:: * Nieuwe (of gewijzigde) inschrijving * Nieuwe (of gewijzigde) BPV-overeenkomst * Uitschrijving met uitvalsreden anders dan diplomering * Gegevens over diplomering en het behalen van generieke examenonderdelen (BusinessProcess) Uitwisselen met ROD Resultaat: * Beschikbare leermiddelen (lesmaterialen, faciliteiten, e.d.) die benodigd zijn voor de uitvoering van de leertaken. Vastgelegd in: * Leertaken met de daarbij noodzakelijke lesmaterialen, faciliteiten, e.d. (logistiek). (BusinessProcess) Bepalen benodigde inzet van mensen en middelen Voor het vastgestelde aanbod aan opleidingen bepalen school en team jaarlijks wat nodig is aan leermateriaal, onderwijsspecifieke faciliteiten (zoals simulatoren, bedden, kapperstoelen), generieke faciliteiten (zoals theorie- en praktijkruimtes), examenmateriaal en de benodigde BPV-plaatsen. Het team bepaalt jaarlijks - mede op basis van de eigen verbeteragenda - of er aanpassing en aanvulling of vernieuwing moet plaatsvinden. (BusinessProcess) Bepalen benodigde middelen Voor het vastgestelde aanbod aan opleidingen bepalen school en team jaarlijks welke personele inzet nodig is. Het team bepaalt jaarlijks - mede op basis van de eigen verbeteragenda - of er aanpassing aan de capaciteit, kennis en competenties in het team nodig is. (BusinessProcess) Bepalen benodigde mensen Resultaat * Formele beëindiging van de bij de inschrijving aangegane wederzijdse verplichtingen. Vastgelegd in * Uitgeschreven student met beëindigde wederzijdse verplichtingen. (BusinessProcess) Uitschrijven Beëindigen van de inschrijving waarmee de juridische verhouding tussen student en instelling wordt beeïndigd. (BusinessProcess) Beëindigen inschrijving Resultaat * Ingeschreven student Vastgelegd in * Inschrijving als student (BusinessProcess) Inschrijven De student wordt op basis van de uitkomst van de intake in de opleiding geplaatst en ingeschreven. De student ontvangt daarvan een bewijs van inschrijving. Hiermee is de overeenkomst tussen de student en de instelling tot stand gekomen. (BusinessProcess) Opstellen bewijs van inschrijving Resultaat * Aangemelde studenten (inclusief doorstroom) Vastgelegd in * Aanmelding als student in het student informatie systeem. (BusinessProcess) Aanmelden (incl. doorstroom) De student meldt zich voor aan voor een opleiding bij de mbo-school. In deze keten heeft de actie 'aanmelden' betrekking op één opleiding, studenten kunnen zich voor meer dan één opleiding aanmelden bij één of meerdere MBO-scholen. Na de aanmelding door de student wordt de aanmelding bevestigd. Vervolgens start de informatie en communicatie namens de instelling of opleiding richting de student. In dit proces wordt gevraagd of er sprake is van een ondersteuningsbehoefte. Als dat het geval is, dan zal er later bij de instelling een uitgebreide intake plaatsvinden waarin die ondersteuningsbehoefte wordt bepaald en vastgelegd. (BusinessProcess) Aanmelden Resultaat: * Ontwikkelde leertaken die invulling geven aan het onderwijsaanbod. Vastgelegd in: * Uitgewerkte leertaken * Onderwijscatalogus (BusinessProcess) Ontwikkelen en voorbereiden onderwijs Het inrichten en onderhouden van de onderwijscatalogus. De onderwijscatalogus bevat en beschrijft het onderwijsaanbod, zoals dat is samengesteld uit onderwijsprogramma's en opleidingsonderdelen. (BusinessProcess) Ontwikkelen en onderhouden onderwijs catalogus Het definiëren en vastleggen van de opleidingsonderdelen waaruit een opleidingsprogramma bestaat. Een opleidingsonderdeel is een onderscheidbaar geheel van kennis, inzicht en vaardigheden, dat onderdeel kan zijn van één of meer opleidingen. Een opleidingsonderdeel is een afgerond geheel binnen een onderwijsprogramma en kan wordt afgesloten met een examen. De persoonlijke leerroute kan worden samengesteld uit opleidingsonderdelen. (BusinessProcess) Definiëren opleidings onderdelen Voor het vastgestelde aanbod aan opleidingen bepalen de mbo-school en teams jaarlijks wat nodig is aan leermateriaal, onderwijsspecifieke faciliteiten (zoals simulatoren, bedden, kappersstoelen), generieke faciliteiten (zoals theorie- en praktijkruimtes), examenmateriaal en de benodigde BPV-plaatsen. De school en teams bepalen jaarlijks welke personele inzet nodig is. Het team kijkt of er aanpassing van de capaciteit, kennis en competenties in het team nodig is. Het team bepaalt jaarlijks, mede op basis van de eigen verbeteragenda, of er aanpassing en aanvulling of vernieuwing moet plaatsvinden. (BusinessProcess) Verwerven leermiddelen Dit inkoopproces van leermiddelen begint bij de vastgestelde behoefte aan leermateriaal. In eerste instantie wordt deze behoefte op hoofdlijnen in kaart gebracht, per onderwerp waarvoor leermateriaal nodig. Zo’n onderwerp kan bijvoorbeeld een bepaald kennisgebied, beroepstaak of werkproces zijn. Daarnaast zijn de eisen die door allerlei belanghebbenden aan het leermateriaal worden gesteld relevant. Zo stelt de wetgever eisen in de vorm van het kwalificatiedossier, maar ook vanuit het beleid van de instelling zelf, de ouders, werkgevers en student kunnen eisen zijn geformuleerd waar leermateriaal aan moet voldoen. Op basis van de in kaart gebrachte behoefte aan leermateriaal, en de eisen die daaraan door de verschillende belanghebbenden worden gesteld, wordt gezocht in allerlei bronnen naar relevant leermateriaal. Dit kan worden gezien als een soort marktverkenning, waarin een overzicht ontstaat van het relevante leermateriaal voor de betreffende opleiding(en) waarvoor wordt gezocht. In dit zoekproces wordt vaak al duidelijk op welke onderwerpen er geen, of onvoldoende, leermateriaal in de markt beschikbaar is dat aan de eisen van de instelling zou kunnen voldoen. Daarbij is het vaak nodig om met een uitgever en/of distributeur, of een individuele auteur contractuele afspraken te maken. Deze afspraken kunnen gaan over prijs en leveringsvoorwaarden, maar bijvoorbeeld ook over de wijze van bestellen, betalen en leveren, afspraken over serviceverlening etc. Voor digitaal leermateriaal zijn wellicht afspraken over licenties of koppelingen. Dit is allemaal onderdeel van het inkoopproces dat voorafgaat aan de daadwerkelijke aanschaf door individuele studenten of docenten. (BusinessProcess) Inkopen leermiddelen TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 06-04-2024 03:16:37 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 03:16:37 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
   
   

   
   

   
   

   
ArchiMate-view Financieel Management - (P) procesmodel
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-0906f760-2cba-df2a-4056-a3c88e18a47f
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Financieel Management - (P) procesmodel
Elementen  : 
Relaties  :