Examineren

Hoofdproces Examineren
Resultaat
 • (Wettelijke) protocollen/voorwaarden m.b.t. vrijstelling, aanvraag examens, inkoop examens, hulpmiddelen, examencondities, ed.
 • Student die heeft bewezen dat hij/zij de vaardigheden bezit om de taak uit te voeren waarover hij/zij examen heeft afgelegd.

Vastgelegd in

 • Handboek examinering
 • Exameninstrument
 • Afgenomen en beoordeeld examen 
 • Vastgestelde examenresultaten (examencommissie)
Procesdomein
Het hoofdproces Examineren valt in het volgende procesdomein:
Processen
Het hoofdproces Examineren omvat de volgende processen:
Aanmelden examen
Na de beslissing dat de student toe is aan het examen(onderdeel), kan de aanmelding plaatsvinden. In bepaalde gevallen kan de student (extraneus) zonder onderwijs te volgen zich aanmelden voor een examen(onderdeel). Hierbij is geen sprake van besluitvorming door het ‘onderwijs’, maar bepaalt de student zelf of hij/zij wil deelnemen aan een examen(onderdeel).
Beheren examendossier
Het (tijdelijk) bewaren van gemaakte examens en het bewaren van beoordelingen en bewijsstukken ten behoeve van een diplomabesluit.
Beheren examens
Het ontvangen en bewaren van geconstrueerde examens in een beveiligde kluis en het beschikbaar stellen op het examenmoment.
Beoordelen bewijsstukken
Als de bewijzen verzameld zijn, worden deze objectief en onafhankelijk beoordeeld om vast te stellen of daarmee aan de exameneisen is voldaan.
Beoordelen examen

Tijdens en na de uitvoering van het examen wordt door één of meerdere beoordelaars beoordeeld of de student aan de exameneisen voldoet. Dit gebeurt op basis van vaste procedure met gebruik van het exameninstrument en het beoordelingsformulier.

MOGELIJKE PROCESSTAPPEN

 • Bekijk de prestatie(s) van de individuele student en maak hiervan aantekeningen.
 • Bespreek en vergelijk uw waarnemingen met de (eventuele) mede-beoordelaar.
 • Vul de beoordelingsformulieren in.
 • Stel een proces-verbaal op over het verloop van het examen.
 • Koppel de (voorlopige) beoordeling terug aan de student. Let op: de examencommissie stelt het definitieve oordeel vast.
 • Rapporteer de bevindingen aan de examencommissie
 • Kijk terug op het proces van het beoordelen. Benoem en beschrijf wat er goed gaat en leg verbeterpunten vast.
Informeren student en beoordelaar

De student en andere betrokkenen zoals beoordelaars of acteurs worden voorafgaand van het examen geïnformeerd.

Voor de student moet het duidelijk zijn onder welke omstandigheden het examen wordt afgenomen. De te treffen voorbereidingen, de toegestane hulpmiddelen, de omschrijving van de context/setting van het examen, de duur van het examen en de inrichting van de locatie zijn bekend. De instructie is concreet: na het lezen weet de student wat hij moet doen, hoe en wanneer. Ook weet de student na het lezen van de instructie waarop hij wordt beoordeeld, wie beoordeelt en hoe hij beoordeeld wordt.

Voor de beoordelaars moet het duidelijk ook zijn onder welke omstandigheden het examen moet worden afgenomen. De beoordelaar wordt geïnformeerd over de wijze van beoordelen, zodat hij bekend is met het exameninstrument. Ook wordt hij op de hoogte gesteld van de te treffen voorbereidingen, de toegestane hulpmiddelen, de omschrijving van de context/setting van het tentamen, de duur van het examen en de inrichting van de examenlocatie, zodat de beoordelaar kan beoordelen of aan alle afnamecondities is voldaan.
Matchen aanmelding en examen aanbod
In dit proces vindt een match plaats tussen de examenaanmelding van de student en het examenaanbod van de mbo-school en/of exameninstelling. Daarbij wordt bekeken of het aangevraagde examen, vastgesteld is door de examencommissie en afgenomen kan worden. Wanneer er voorwaarden aan de deelname van het examen zijn gesteld, wordt bekeken of de student hieraan voldoet
Uitvoeren examen
Tijdens de uitvoering van het examen levert de student een prestatie aan de hand waarvan beoordelaars beoordelen of hij voldoet aan de exameneisen (zie volgende processtap). De examencommissie ziet er op toe dat alle onderdelen van het examenplan deel uitmaken van het totaal aan examens, inclusief de centrale examens voor taal en rekenen.
Vaststellen resultaat examen

Op basis van de evaluaties van het (verloop van het) examen, eventuele groepsresultaten en de verwerking van de uitkomsten van een eventuele bezwaar- en beroepsprocedure, stelt de examencommissie het resultaat van het examen (oftewel het oordeel over het presteren van de student) vast. Nadat zij het resultaat heeft vastgesteld, informeert zij de betrokkenen. Hierna archiveert de examencommissie het examenresultaat.

BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Registreren c.q. verzamelen van de resultaten van de afgenomen examens in het studentinformatiesysteem. 2. Controleren van de juistheid en volledigheid van de examenresultaten. 3. Vaststellen van de examenresultaten.

4. Overdragen van de examenresultaten t.b.v. diplomeren en certificeren.
Verlenen vrijstelling
Net als een examenresultaat stelt de examencommissie ook formeel het resultaat van de beoordeling van bewijsstukken vast, wat leidt tot het verlenen van een vrijstelling voor een examen en toevoeging aan het examendossier.
Verzamelen bewijsstukken
De student verzamelt bewijsstukken om de vrijstellingsaanvraag te ondersteunen. De eisen waaraan deze bewijsstukken moeten voldoen zijn vastgelegd in de onderwijs- en examenregeling. Dit zijn bijvoorbeeld elders behaalde examen- of toetsresultaten.
Voorbereiden uitvoering examen
Voorafgaand aan ieder examen wordt de examenomgeving gecontroleerd om ervoor te zorgen dat alle beoogde onderdelen kunnen worden geëxamineerd op een gelijkwaardige en betrouwbare manier. Het voorbereiden van een procesverbaal en het instrueren van surveillanten en examinatoren.
Contextdiagram
Resultaat * (Wettelijke) protocollen/voorwaarden m.b.t. vrijstelling, aanvraag examens, inkoop examens, hulpmiddelen, examencondities, ed. * Student die heeft bewezen dat hij/zij de vaardigheden bezit om de taak uit te voeren waarover hij/zij examen heeft afgelegd. Vastgelegd in * Handboek examinering * Exameninstrument * Afgenomen en beoordeeld examen  * Vastgestelde examenresultaten (examencommissie) (BusinessProcess) Examineren Het (tijdelijk) bewaren van gemaakte examens en het bewaren van beoordelingen en bewijsstukken ten behoeve van een diplomabesluit. (BusinessProcess) Beheren examendossier Het ontvangen en bewaren van geconstrueerde examens in een beveiligde kluis en het beschikbaar stellen op het examenmoment. (BusinessProcess) Beheren examens Net als een examenresultaat stelt de examencommissie ook formeel het resultaat van de beoordeling van bewijsstukken vast, wat leidt tot het verlenen van een vrijstelling voor een examen en toevoeging aan het examendossier. (BusinessProcess) Verlenen vrijstelling Tijdens en na de uitvoering van het examen wordt door één of meerdere beoordelaars beoordeeld of de student aan de exameneisen voldoet. Dit gebeurt op basis van vaste procedure met gebruik van het exameninstrument en het beoordelingsformulier. MOGELIJKE PROCESSTAPPEN * Bekijk de prestatie(s) van de individuele student en maak hiervan aantekeningen. * Bespreek en vergelijk uw waarnemingen met de (eventuele) mede-beoordelaar. * Vul de beoordelingsformulieren in. * Stel een proces-verbaal op over het verloop van het examen. * Koppel de (voorlopige) beoordeling terug aan de student. Let op: de examencommissie stelt het definitieve oordeel vast. * Rapporteer de bevindingen aan de examencommissie * Kijk terug op het proces van het beoordelen. Benoem en beschrijf wat er goed gaat en leg verbeterpunten vast. (BusinessProcess) Beoordelen examen De student en andere betrokkenen zoals beoordelaars of acteurs worden voorafgaand van het examen geïnformeerd. Voor de student moet het duidelijk zijn onder welke omstandigheden het examen wordt afgenomen. De te treffen voorbereidingen, de toegestane hulpmiddelen, de omschrijving van de context/setting van het examen, de duur van het examen en de inrichting van de locatie zijn bekend. De instructie is concreet: na het lezen weet de student wat hij moet doen, hoe en wanneer. Ook weet de student na het lezen van de instructie waarop hij wordt beoordeeld, wie beoordeelt en hoe hij beoordeeld wordt. Voor de beoordelaars moet het duidelijk ook zijn onder welke omstandigheden het examen moet worden afgenomen. De beoordelaar wordt geïnformeerd over de wijze van beoordelen, zodat hij bekend is met het exameninstrument. Ook wordt hij op de hoogte gesteld van de te treffen voorbereidingen, de toegestane hulpmiddelen, de omschrijving van de context/setting van het tentamen, de duur van het examen en de inrichting van de examenlocatie, zodat de beoordelaar kan beoordelen of aan alle afnamecondities is voldaan. (BusinessProcess) Informeren student en beoordelaar Binnen dit procesgebied vindt de validatie plaats dat een student voldoet aan de gestelde kwalificatie en wordt de waardering daarover afgegeven in de vorm van een diploma, een certificaat of andere overeengekomen vorm. (Grouping) Examineren en diplomeren Tijdens de uitvoering van het examen levert de student een prestatie aan de hand waarvan beoordelaars beoordelen of hij voldoet aan de exameneisen (zie volgende processtap). De examencommissie ziet er op toe dat alle onderdelen van het examenplan deel uitmaken van het totaal aan examens, inclusief de centrale examens voor taal en rekenen. (BusinessProcess) Uitvoeren examen Na de beslissing dat de student toe is aan het examen(onderdeel), kan de aanmelding plaatsvinden. In bepaalde gevallen kan de student (extraneus) zonder onderwijs te volgen zich aanmelden voor een examen(onderdeel). Hierbij is geen sprake van besluitvorming door het ‘onderwijs’, maar bepaalt de student zelf of hij/zij wil deelnemen aan een examen(onderdeel). (BusinessProcess) Aanmelden examen Voorafgaand aan ieder examen wordt de examenomgeving gecontroleerd om ervoor te zorgen dat alle beoogde onderdelen kunnen worden geëxamineerd op een gelijkwaardige en betrouwbare manier. Het voorbereiden van een procesverbaal en het instrueren van surveillanten en examinatoren. (BusinessProcess) Voorbereiden uitvoering examen Op basis van de evaluaties van het (verloop van het) examen, eventuele groepsresultaten en de verwerking van de uitkomsten van een eventuele bezwaar- en beroepsprocedure, stelt de examencommissie het resultaat van het examen (oftewel het oordeel over het presteren van de student) vast. Nadat zij het resultaat heeft vastgesteld, informeert zij de betrokkenen. Hierna archiveert de examencommissie het examenresultaat. BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Registreren c.q. verzamelen van de resultaten van de afgenomen examens in het studentinformatiesysteem. 2. Controleren van de juistheid en volledigheid van de examenresultaten. 3. Vaststellen van de examenresultaten. 4. Overdragen van de examenresultaten t.b.v. diplomeren en certificeren. (BusinessProcess) Vaststellen resultaat examen De student verzamelt bewijsstukken om de vrijstellingsaanvraag te ondersteunen. De eisen waaraan deze bewijsstukken moeten voldoen zijn vastgelegd in de onderwijs- en examenregeling. Dit zijn bijvoorbeeld elders behaalde examen- of toetsresultaten. (BusinessProcess) Verzamelen bewijsstukken Als de bewijzen verzameld zijn, worden deze objectief en onafhankelijk beoordeeld om vast te stellen of daarmee aan de exameneisen is voldaan. (BusinessProcess) Beoordelen bewijsstukken - Distributie van producten en informatie registraties tussen actiehouders - Bewaking van de actuele status van activiteiten in relatie tot een proces. De bewaking signaleert op basis van het proces waar het deel van uitmaakt hoe de activiteiten in het verleden en de toekomst zich verhouden tot de gewenste doorloop in tijd en gewenste resultaten. (ApplicationService) Proces voortgang ondersteuning Het archiveren van informatie, bijvoorbeeld documenten. (ApplicationService) Archivering In dit proces vindt een match plaats tussen de examenaanmelding van de student en het examenaanbod van de mbo-school en/of exameninstelling. Daarbij wordt bekeken of het aangevraagde examen, vastgesteld is door de examencommissie en afgenomen kan worden. Wanneer er voorwaarden aan de deelname van het examen zijn gesteld, wordt bekeken of de student hieraan voldoet (BusinessProcess) Matchen aanmelding en examen aanbod CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship ServingRelationship ServingRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 06-04-2024 11:13:14 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 11:13:14 CEST
ArchiMate-element Examineren
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-08bfca5d-2267-ccd2-77e7-6ffdcb78316e
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Examineren
Documentatie  : Resultaat
 • (Wettelijke) protocollen/voorwaarden m.b.t. vrijstelling, aanvraag examens, inkoop examens, hulpmiddelen, examencondities, ed.
 • Student die heeft bewezen dat hij/zij de vaardigheden bezit om de taak uit te voeren waarover hij/zij examen heeft afgelegd.

Vastgelegd in

 • Handboek examinering
 • Exameninstrument
 • Afgenomen en beoordeeld examen 
 • Vastgestelde examenresultaten (examencommissie)
MORA-type  : Hoofdproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :