Visie bepalen, strategisch plannen en prognosticeren

Uit MORA
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > MORA > BusinessProcesses > Visie bepalen, strategisch plannen en prognosticeren
Resultaat:
 • instelling die in het maatschappelijk belang ervoor zorgdraagt dat iedereen zich kan ontwikkelen en bedrijven/instellingen en overheid de beschikking hebben tot goed personeel.
 • inzicht in studentenaantallen en ontwikkelingen m.b.t. arbeidsmarkt
 • inzicht in benodigde middelen zoals faciliteiten, personeel, ed.

Vastgelegd in:

 • vastgestelde lange termijnplannen (strategie en dienst en college (meer)jaarplannen)) met toetsingscriteria en bijsturing
 • geschatte studentenaantallen
 • geschatte behoefte aan expertise (docenten) en middelen
Procesdomein
Processen
Het hoofdproces Visie bepalen, strategisch plannen en prognosticeren omvat de volgende processen:
Opstellen visie onderwijs en examinering

Het team verbindt de instelling- en schoolvisie op onderwijs en leren met de eigen situatie en inzichten en vertaalt deze voor de opleiding, met zijn specifieke kenmerken en niveau, naar het leren van studenten dat hen voorbereidt op wat het werkveld, en de toekomstige ontwikkelingen daarin, van beginnende beroepsbeoefenaars vraagt.

De visie op examinering is een afgeleide van de algemene visie op de kwaliteit van het onderwijs. De visie geeft richting aan het examenbeleid: de inhoudelijke, procesmatige en organisatorische keuzes.

Een voorbeeld van een organisatorisch keuze is: ‘we examineren alles zelf’ of ‘we besteden de examinering zoveel mogelijk uit’. Een voorbeeld van een procesmatige keuze is: ‘we betrekken het beroepenveld bij alle processen van de examinering’. De examenvisie van een sector binnen een mbo-school is een afgeleide van de examenvisie van de gehele school.

MOGELIJKE PROCESSTAPPEN

 • Verzamel eerder opgestelde visiedocumenten over onderwijs en/of examinering.
 • Neem het jaarverslag van de examencommissie van vorig jaar door en bepaal welke aanbevelingen waardevol zijn om op te nemen.
 • Bepaal welke in- en externe partijen een bijdrage leveren aan het opstellen dan wel herformuleren of aanscherpen van de examenvisie.
 • Beleg een of meerdere (al dan niet begeleide) sessies met de betrokkenen om tot een kernachtige examenvisie te komen, die past bij de cultuur en mogelijkheden van de organisatie. Gebruik hierbij eventueel het servicedocument Visievorming examinering.
 • Leg de visie vast in een document (of op andere wijze) en bepaal op welke manier u de visie deelt en overdraagt aan de rest van de organisatie.
 • Dien de examenvisie in voor vaststelling.
Schatten onderwijs en studenten

Het inschatten van de aantallen studenten en het daarmee beoogde te faciliteren onderwijs ten behoeve van de meerjarenplanning.

De schatting van onderwijs en studenten wordt gebruikt bij het analyseren van de werkverdeling en middelen, en het opstellen van de meerjarenplanning.
Contextdiagram
Resultaat: * instelling die in het maatschappelijk belang ervoor zorgdraagt dat iedereen zich kan ontwikkelen en bedrijven/instellingen en overheid de beschikking hebben tot goed personeel. * inzicht in studentenaantallen en ontwikkelingen m.b.t. arbeidsmarkt * inzicht in benodigde middelen zoals faciliteiten, personeel, ed. Vastgelegd in: * vastgestelde lange termijnplannen (strategie en dienst en college (meer)jaarplannen)) met toetsingscriteria en bijsturing * geschatte studentenaantallen * geschatte behoefte aan expertise (docenten) en middelen (BusinessProcess) Visie bepalen, strategisch plannen en prognosticeren Het team verbindt de instelling- en schoolvisie op onderwijs en leren met de eigen situatie en inzichten en vertaalt deze voor de opleiding, met zijn specifieke kenmerken en niveau, naar het leren van studenten dat hen voorbereidt op wat het werkveld, en de toekomstige ontwikkelingen daarin, van beginnende beroepsbeoefenaars vraagt. De visie op examinering is een afgeleide van de algemene visie op de kwaliteit van het onderwijs. De visie geeft richting aan het examenbeleid: de inhoudelijke, procesmatige en organisatorische keuzes. Een voorbeeld van een organisatorisch keuze is: ‘we examineren alles zelf’ of ‘we besteden de examinering zoveel mogelijk uit’. Een voorbeeld van een procesmatige keuze is: ‘we betrekken het beroepenveld bij alle processen van de examinering’. De examenvisie van een sector binnen een mbo-school is een afgeleide van de examenvisie van de gehele school. MOGELIJKE PROCESSTAPPEN * Verzamel eerder opgestelde visiedocumenten over onderwijs en/of examinering. * Neem het jaarverslag van de examencommissie van vorig jaar door en bepaal welke aanbevelingen waardevol zijn om op te nemen. * Bepaal welke in- en externe partijen een bijdrage leveren aan het opstellen dan wel herformuleren of aanscherpen van de examenvisie. * Beleg een of meerdere (al dan niet begeleide) sessies met de betrokkenen om tot een kernachtige examenvisie te komen, die past bij de cultuur en mogelijkheden van de organisatie. Gebruik hierbij eventueel het servicedocument Visievorming examinering. * Leg de visie vast in een document (of op andere wijze) en bepaal op welke manier u de visie deelt en overdraagt aan de rest van de organisatie. * Dien de examenvisie in voor vaststelling. (BusinessProcess) Opstellen visie onderwijs en examinering Dit procesgebied omvat het bepalen van de koers, de sturing daarop en het borgen van de kwaliteit van een school. Onderdeel hiervan is ook het ervoor zorgen dat een organisatie in staat is de gewenste veranderingen uit te voeren op een gecontroleerde wijze. (Grouping) Strategie, beleid en sturing Het inschatten van de aantallen studenten en het daarmee beoogde te faciliteren onderwijs ten behoeve van de meerjarenplanning. De schatting van onderwijs en studenten wordt gebruikt bij het analyseren van de werkverdeling en middelen, en het opstellen van de meerjarenplanning. (BusinessProcess) Schatten onderwijs en studenten Het presenteren van informatie in gestandardiseerde overzichten of dashboards voor beslissingsondersteuning en inzichten. Denk aan: * Data science * Business Intelligence (ApplicationService) Gegevens presentatie Definitie: De plannen waarin de onderwijsaanbieder beschrijft hoe de organisatie zal reageren op externe ontwikkelingen en hoe de organisatie zich moet ontwikkelen. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: HORA Naam: Doelstelling Definitie: Een toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht of behouden middels passende middelen. Link: https://hora.surf.nl/index.php/Id-faedf61e-17ad-c6be-7ca1-981aee5ea3e7 (BusinessObject) Strategische plannen CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship ServingRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 07-03-2022 00:59:00 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 07-03-2022 00:59:00 CET
ArchiMate-element Visie bepalen, strategisch plannen en prognosticeren
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-a69ea6a2-812e-097a-ed53-cf8d56539aa5
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Visie bepalen, strategisch plannen en prognosticeren
Documentatie  : Resultaat:
 • instelling die in het maatschappelijk belang ervoor zorgdraagt dat iedereen zich kan ontwikkelen en bedrijven/instellingen en overheid de beschikking hebben tot goed personeel.
 • inzicht in studentenaantallen en ontwikkelingen m.b.t. arbeidsmarkt
 • inzicht in benodigde middelen zoals faciliteiten, personeel, ed.

Vastgelegd in:

 • vastgestelde lange termijnplannen (strategie en dienst en college (meer)jaarplannen)) met toetsingscriteria en bijsturing
 • geschatte studentenaantallen
 • geschatte behoefte aan expertise (docenten) en middelen
MORA-type  : Hoofdproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :