Human Resource Management

ArchiMate-modellen > MORA > BusinessFunctions > Human Resource Management
Het werven, plaatsen, benoemen, registreren, inhuren, onboarden van nieuwe medewerkers (BusinessProcess) Instromen personeel Het opmaken en plaatsen van vacatures (BusinessProcess) Stellen vacature Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers (BusinessProcess) Werven en selecteren Het herplaatsen van medewerkers in andere functies (BusinessProcess) Herplaatsen Het herbenoemen van een medewerker in een (andere) functie (BusinessProcess) Herbenoemen Het overeenkomen en opmaken van een arbeidscontract (BusinessProcess) Overeenkomen arbeids contract Het intaken en onboarden van personeel (BusinessProcess) Intaken en onboarden personeel Het inlenen en/of inhuren van in- of externe medewerkers (BusinessProcess) Inlenen, Inhuren Het beoordelen van en het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van medewerkers (BusinessProcess) Ontwikkelen en opleiden personeel Het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van medewerkers (BusinessProcess) Opleiden en ontwikkelen personeel Het beoordelen van het functioneren van medewerkers en het nemen van passende maatregelen (BusinessProcess) Beoordelen functioneren Het voorbereiden en afstemmen van de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van medewerkers (BusinessProcess) Voorbereiden en afstemmen (door) ontwikkeling Het ondersteunen en administratief verwerken van het uitstromen van personeel (BusinessProcess) Uitstromen personeel Het beëindigen van arbeidscontracten door natuurlijk verloop of ontslag. (BusinessProcess) Beëindiging arbeidscontract, ontslag Het beëindigen van arbeidscontract op verzoek van de medewerker. (BusinessProcess) Beeindigen contract door werknemer Het beëindigen van arbeidscontract als gevolg van het verlopen van het contract. (BusinessProcess) Beeindigen contract bepaalde tijd Het voortijdig beëindigen van een arbeidscontract. (BusinessProcess) Voortijdig beeindigen contract Het begeleiden van (ex) medewerkers naar het vinden van ander werk (BusinessProcess) Nazorg Het zorgdragen voor de salarisadministratie, het verwerken van declaraties en het uitbetalen ervan (BusinessProcess) Verwerken salaris Het verwerken en uitvoeren van het uitbetalen van salarissen (BusinessProcess) Verwerken salarisbetaling Het verwerken van onkostenvergoedingen en declaraties (BusinessProcess) Declareren onkosten en vergoedingen Het doen van loonaangifte en het verwerken van pensioengegevens (BusinessProcess) Loonaangifte doen en pensioen verwerken Verwerken en valideren maandelijkse salarismutaties (BusinessProcess) Verwerken en valideren maandelijkse salaris mutaties Het verwerken en bewaken van het gebruik van de werkkostenregeling (BusinessProcess) Valideren en monitoren Werkkosten- regeling Het voeren van de verlof- en verzuimadministratie en het ondersteunen bij langdurig verzuim en reïntegreren van medewerkers (BusinessProcess) Beheren werktijden, verlof en verzuim Het melden van verzuim en het op korte termijn actie ondernemen. (BusinessProcess) Melden verzuim en actie ondernemen korte termijn Het signaleren van (mogelijk) lange termijn verzuim en het ondernemen van vervolgacties (BusinessProcess) Signaleren lange termijn verzuim en ondernemen vervolgacties Het ondersteunen bij het reintegreren van medewerkers (BusinessProcess) Reintegreren medewerker Het verwerken van verlofaanvragen en bepalen van de werktijden (BusinessProcess) Aanvragen verlof en bepalen werktijden Het analyseren van verzuimgegevens en ondersteunen bij het voorkomen van verzuim. (BusinessProcess) Interventie ter voorkoming verzuim Het registreren van de tijd dat er is gewerkt (BusinessProcess) Tijdsregistratie Het sturen op en beheren van de formatieplanning en -begroting van (de afdelingen van) de instelling. (BusinessProcess) Sturen op personeel en bezetting Opstellen van de formatieplanning en bijbehorende begroting (BusinessProcess) Opstellen formatieplanning en begroting Het administreren van HRM-gegevens van medewerkers. (BusinessProcess) Beheren en organiseren personeel Het ondersteunen van het wijzigen van de inrichting of aansturing van de organisatie zoals de afdelingsstructuur of managementstructuur (BusinessProcess) Wijzigen organisatie indeling en aansturing Het administreren van het wijzigen van personeelsgegevens zoals adreswijzigingen (BusinessProcess) Wijzigen persoons gegevens Het administreren van het wijzigen van personeelsgegevens zoals iemands functie, salaris of arbeidscontract (BusinessProcess) Wijzigen functie, salaris, arbeidscontract Resultaat: * Optimale inzet van mensen en middelen ten behoeve van het onderwijs geven (docent/praktijkinstructeur) en onderwijs krijgen (student). Vastgelegd in: * (Individueel) rooster (studenten en docenten): jaar, periode, week en dag * Werkverdeling team (BusinessProcess) Plannen en roosteren Het clusteren van leeractiviteiten is het samen nemen van verschillende leeractiviteiten die in een periode gelijktijdig/naast elkaar uitgevoerd zullen worden. Dit is nodig om het onderwijs te kunnen organiseren en zowel medewerkers als voorzieningen efficiënt te kunnen inzetten. Deze processtap is een belangrijke schakel in de overgang van meerjarenplanning naar jaarplanning en concrete roosters. Per opleiding vormen alle leeractiviteiten, gecombineerd tot opleidingsonderdelen, samen het onderwijsaanbod van die opleiding, over meerdere perioden en jaren heen. Er hoort een meerjarenplanning bij. Leerroutes van studenten zijn opgebouwd uit opleidingsonderdelen. Deze opleidingsonderdelen bestaan uit leeractiviteiten die moeten worden gepland, soms parallel en soms opvolgend, ook over een langere periode. De meerjarenplanning en de gekozen leerroutes van de studenten samen vormen nog geen geordend geheel dat in de vorm van roosters en planningen kan worden gegoten. De leeractiviteiten worden geclusterd in periodes waardoor er een geordend geheel ontstaat. De clustering van leeractiviteiten heeft invloed op de jaarplanning en de analyse van de werkverdeling. (BusinessProcess) Clusteren leeractiviteiten Resultaat: * Optimale inzet van mensen en middelen gebaseerd op de huidige situatie en de toekomstige verwachtingen. Vastgelegd in: * Inzetplanning: docenten, afdelingsteams, projectteams, middelenplanning, etc. (BusinessProcess) Prognosticeren mensen- en middelen behoefte Op basis van de inschatting van het aantal toekomsige studenten en onderwijs wordt een analyse gemaakt voor de werkverdeling. Deze analyse weergeeft de inzet van de medewerkers ten opzichte van de verwachte onderwijsvraag. Dit kan leiden tot: * Wijzigingen in het personeelsbestand * Wijzigingen in het onderwijsaanbod * Wijzigingen in de clustering van leertaken * Wijzigingen in de jaarplanning Deze analyse voedt en kent een wisselwerking met de jaarplanning. (BusinessProcess) Analyseren werkverdeling Het vaststellen van beschikbare financiële middelen en het toekennen en bewaken van daaruit voortvloeiende budgetten/begrotingen. (BusinessProcess) Begroten Het vaststellen en registreren van de (kosten van) de formatie van (afdelingen van) de instelling (BusinessProcess) Bepalen formatielasten TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 05-04-2024 12:42:53 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:42:53 CEST
   
   

   

Klik hier om het diagram te downloaden.

Bedrijfsfunctie Human Resource Management
Het personeelsbeheer zoals het werven, opleiden, juist inzetten en de salarisbetaling

Resultaat

 • Goed opgeleide, gemotiveerde, tevreden en gefaciliteerde interne én externe medewerkers met toekomstperspectief dat voldoet aan de huidige en toekomstige inzetvraag van het onderwijs en bedrijfsvoering.

Vastgelegd in

 • Meerjaren-personeelsplan
 • Functiebouwwerk
 • Personeels- / salarisbeleid
 • Scholingsplannen
 • Verzuimplannen
 • etc.
Procesdomein
De bedrijfsfunctie Human Resource Management valt in het volgende procesdomein:
Hoofdprocessen
De bedrijfsfunctie Human Resource Management omvat de volgende hoofdprocessen:
Beheren en organiseren personeel
Het administreren van HRM-gegevens van medewerkers.
Beheren werktijden, verlof en verzuim
Het voeren van de verlof- en verzuimadministratie en het ondersteunen bij langdurig verzuim en reïntegreren van medewerkers
Instromen personeel
Het werven, plaatsen, benoemen, registreren, inhuren, onboarden van nieuwe medewerkers
Ontwikkelen en opleiden personeel
Het beoordelen van en het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van medewerkers
Sturen op personeel en bezetting
Het sturen op en beheren van de formatieplanning en -begroting van (de afdelingen van) de instelling.
Uitstromen personeel
Het ondersteunen en administratief verwerken van het uitstromen van personeel
Verwerken salaris
Het zorgdragen voor de salarisadministratie, het verwerken van declaraties en het uitbetalen ervan
Contextdiagram
Het personeelsbeheer zoals het werven, opleiden, juist inzetten en de salarisbetaling Resultaat * Goed opgeleide, gemotiveerde, tevreden en gefaciliteerde interne én externe medewerkers met toekomstperspectief dat voldoet aan de huidige en toekomstige inzetvraag van het onderwijs en bedrijfsvoering. Vastgelegd in * Meerjaren-personeelsplan * Functiebouwwerk * Personeels- / salarisbeleid * Scholingsplannen * Verzuimplannen * etc. (BusinessFunction) Human Resource Management Het administreren van HRM-gegevens van medewerkers. (BusinessProcess) Beheren en organiseren personeel Dit procesgebied omvat alle secundaire processen om de mbo-school te laten functioneren. Het is lastig om deze scherp als hoofdprocessen te definiëren. Daarom is gekozen om in het hoofdprocesmodel de bedrijfsfuncties te benoemen. Deze zijn in onderliggende modellen uitgewerkt in processen. De organisatie van deze bedrijfsfuncties in afdelingen is binnen scholen verschillend ingericht. (Grouping) Bedrijfsvoering Het beoordelen van en het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van medewerkers (BusinessProcess) Ontwikkelen en opleiden personeel Het ondersteunen en administratief verwerken van het uitstromen van personeel (BusinessProcess) Uitstromen personeel Het zorgdragen voor de salarisadministratie, het verwerken van declaraties en het uitbetalen ervan (BusinessProcess) Verwerken salaris Het sturen op en beheren van de formatieplanning en -begroting van (de afdelingen van) de instelling. (BusinessProcess) Sturen op personeel en bezetting Het werven, plaatsen, benoemen, registreren, inhuren, onboarden van nieuwe medewerkers (BusinessProcess) Instromen personeel Het voeren van de verlof- en verzuimadministratie en het ondersteunen bij langdurig verzuim en reïntegreren van medewerkers (BusinessProcess) Beheren werktijden, verlof en verzuim CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 05-04-2024 12:42:54 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:42:54 CEST
ArchiMate-element Human Resource Management
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-e8f1a41d-c653-2223-864a-d080e4197acb
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Human Resource Management
Documentatie  : Het personeelsbeheer zoals het werven, opleiden, juist inzetten en de salarisbetaling

Resultaat

 • Goed opgeleide, gemotiveerde, tevreden en gefaciliteerde interne én externe medewerkers met toekomstperspectief dat voldoet aan de huidige en toekomstige inzetvraag van het onderwijs en bedrijfsvoering.

Vastgelegd in

 • Meerjaren-personeelsplan
 • Functiebouwwerk
 • Personeels- / salarisbeleid
 • Scholingsplannen
 • Verzuimplannen
 • etc.
ArchiMate-views  : 
Relaties  :