Financieel Management

ArchiMate-modellen > MORA > BusinessFunctions > Financieel Management
Het systematisch registreren van uitgaven, inkomsten en de vermogenspositie van de instellling (BusinessProcess) Voeren van de boekhouding Het beheren van de balans van de organisatie (BusinessProcess) Beheren grootboek Het beheren van de financiële situatie van de instelling, zodat het aan zijn korte termijnverplichtingen kan voldoen (BusinessProcess) Beheren liquiditeiten Het financieel beheren van de bezittingen van de instelling zoals het beheren van afschrijvingen. (BusinessProcess) Beheren activa en afschrijvingen Het registreren van de financiële gegevens m.b.t. gedefinieerde projecten die de instelling specifiek wil volgen. Denk aan kosten, opbrengsten, voortgang, dekkingsgraad e.d. (BusinessProcess) Uitvoeren Projectadministratie BusinessProcess Beheren verzekeringen Het zorgdragen voor de financiële registratie en afhandeling van inkopen. Denk aan betalingen, procuratie, beheren crediteuren (BusinessProcess) Afhandelen inkoop BusinessProcess Beheren crediteuren Het bestellen goederen of diensten (BusinessProcess) Bestellen Het faciliteren, autoriseren en registreren van het doen van betalingen zoals met contant geld of een betaalpas (BusinessProcess) Betalen kas/creditkaart/deb- it-card Het zorgdragen voor het feitelijk betalen voor geleverde diensten of goederen (BusinessProcess) Betalen Het proces van het verkrijgen van (veelal financiële) toestemming voor het doen van een bestelling (BusinessProcess) Autoriseren bestellingen Het proces van het goedkeuren van het betalen van een ontvangen factuur door iemand die daartoe gemachtigd is. (BusinessProcess) Autoriseren verwerken facturering Het zorgdragen voor de financiële registratie en afhandeling van verkopen. Denk aan factureren, innen, beheren debiteuren (BusinessProcess) Afhandelen verkoop Het registreren van debiteuren en er voor zorgen dat debiteuren openstaande vorderingen betalen (BusinessProcess) Beheren debiteuren Het (ondersteunen bij het) maken van een financiële offerte betreffende door de instelling aangeboden goederen of diensten . (BusinessProcess) Offreren Het proces van het sturen van een factuur door de instelling (BusinessProcess) Factureren Het faciliteren en registreren van het doen van betalingen zoals met contant geld of een betaalpas door derden (BusinessProcess) Innen Het beheren en/of optimaliseren van het vermogen van de instelling. Denk aan rederende investeringen. (BusinessProcess) Beheren vermogen Het afsluiten van en rapporteren over het afsluiten van een boekingsperiode (BusinessProcess) Afsluiten periode Het registreren en beheren van balansrekeningen (overzichten van bezittingen, schulden en het eigen vermogen van de instelling) (BusinessProcess) Beheren overige balans- rekeningen Het (financieel) administreren van verkregen subsidies en de besteding ervan (BusinessProcess) Beheren subsidiestromen Het administreren van aangegane financiële verplichtingen zoals die veelal voortvloeien uit inkooptrajecten (BusinessProcess) Uitvoeren verplichtingen- administratie Het sturen op financiën zoals kostprijscalculaties, de investeringsbegroting, kostenallocaties, formatielasten e.d. (BusinessProcess) Sturen op financiën Het vaststellen van beschikbare financiële middelen en het toekennen en bewaken van daaruit voortvloeiende budgetten/begrotingen. (BusinessProcess) Begroten Het bepalen van de vaste lasten van bijv. een afdeling of dienst (BusinessProcess) Vaststellen vaste lasten Het vaststellen en registreren van de (kosten van) de formatie van (afdelingen van) de instelling (BusinessProcess) Bepalen formatielasten Het vaststellen en registreren van de begroting van materieel/materiaal (BusinessProcess) Bepalen materieel/materiaal Het formeel vaststellen en registreren van de overeengekomen begrotingen van (afdelingen van) de instelling. (BusinessProcess) Vaststellen begroting Het boekhoudkundig toekennen van kosten, inkomsten of uitgaven aan kostenplaatsen en/of in de boekhouding gedefinieerde projecten (BusinessProcess) Alloceren Het proces van het aanmaken van de financiële begroting door (afdelingen van) de instelling (BusinessProcess) Opstellen investeringen begroting Het opstellen van de kostprijs van goederen of diensten (BusinessProcess) Opstellen kostprijs calculatie Het monitoren en rapporteren over de inkomsten en uitgaven van toegekende budgetten. (BusinessProcess) Monitoren budgetten, inkomsten en uitgaven Het bijstellen van bestaande begrotingen a.d.h.v. ontwikkelingen (BusinessProcess) Forecast, Bijstellenbegroting Het formeel verantwoording afleggen over de financiële situatie van de instelling. Denk aan de jaarrekening, BTW/IB47 overzichten, consolidaties, subsidieoverzichten (BusinessProcess) Financieel verantwoorden Het samenvoegen van activa, passiva, baten en lasten van de instelling in één balans (BusinessProcess) Consolideren Het opmaken van een financieel jaarverslag van de financiële situatie van de instelling. Dit als onderdeel van het totale jaarverslag (BusinessProcess) Opstellen jaarrekening Het analyseren, verantwoorden van, rapporteren over verkregen subsidies en de besteding ervan (BusinessProcess) Subsidies Het zorgdragen voor de BTW-aangifte en het opgeven van betalingen aan derden, aan de belastingdienst (BusinessProcess) BTW/IB47 Het sturen op en beheren van de formatieplanning en -begroting van (de afdelingen van) de instelling. (BusinessProcess) Sturen op personeel en bezetting Opstellen van de formatieplanning en bijbehorende begroting (BusinessProcess) Opstellen formatieplanning en begroting Het zorgdragen voor rapportages (verantwoordingsgegevens) voor de partijen die daar recht op hebben. Vastgelegd in * Inspectierapporten * Accountantsverklaring * Jaarverslagen * Overzicht en uitleg vroegtijdig schoolverlaters' * etc. (BusinessProcess) Extern verantwoorden Het zorgdragen voor financiële rapportages (verantwoordingsgegevens) voor de partijen die daar recht op hebben, zoals DUO of de Belastingdienst. (BusinessProcess) Opstellen financiële verantwoording Resultaat: * Beschikbare leermiddelen (lesmaterialen, faciliteiten, e.d.) die benodigd zijn voor de uitvoering van de leertaken. Vastgelegd in: * Leertaken met de daarbij noodzakelijke lesmaterialen, faciliteiten, e.d. (logistiek). (BusinessProcess) Bepalen benodigde inzet van mensen en middelen Voor het vastgestelde aanbod aan opleidingen bepalen school en team jaarlijks wat nodig is aan leermateriaal, onderwijsspecifieke faciliteiten (zoals simulatoren, bedden, kapperstoelen), generieke faciliteiten (zoals theorie- en praktijkruimtes), examenmateriaal en de benodigde BPV-plaatsen. Het team bepaalt jaarlijks - mede op basis van de eigen verbeteragenda - of er aanpassing en aanvulling of vernieuwing moet plaatsvinden. (BusinessProcess) Bepalen benodigde middelen Voor het vastgestelde aanbod aan opleidingen bepalen school en team jaarlijks welke personele inzet nodig is. Het team bepaalt jaarlijks - mede op basis van de eigen verbeteragenda - of er aanpassing aan de capaciteit, kennis en competenties in het team nodig is. (BusinessProcess) Bepalen benodigde mensen TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 08-09-2023 14:46:29 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 08-09-2023 14:46:29 CEST
   
   

   

Klik hier om het diagram te downloaden.

Bedrijfsfunctie Financieel Management
Het beheren van en sturen op de financiële positie van de instelling en het hierover verantwoording afleggen

Resultaat

 • Optimale inzet van financiële middelen van nu en de toekomst voor onderwijs en bedrijfsvoering, inclusief overzicht mogelijke risico’s.

Vastgelegd in

 • Financieel meerjarenplan
 • Begrotingen
 • Boekhouding
 • Financiële overzichten
 • etc.
Procesdomein
De bedrijfsfunctie Financieel Management valt in het volgende procesdomein:
Hoofdprocessen
De bedrijfsfunctie Financieel Management omvat de volgende hoofdprocessen:
Financieel verantwoorden
Het formeel verantwoording afleggen over de financiële situatie van de instelling. Denk aan de jaarrekening, BTW/IB47 overzichten, consolidaties, subsidieoverzichten
Sturen op financiën
Het sturen op financiën zoals kostprijscalculaties, de investeringsbegroting, kostenallocaties, formatielasten e.d.
Voeren van de boekhouding
Het systematisch registreren van uitgaven, inkomsten en de vermogenspositie van de instellling
Contextdiagram
Het beheren van en sturen op de financiële positie van de instelling en het hierover verantwoording afleggen Resultaat * Optimale inzet van financiële middelen van nu en de toekomst voor onderwijs en bedrijfsvoering, inclusief overzicht mogelijke risico’s. Vastgelegd in * Financieel meerjarenplan * Begrotingen * Boekhouding * Financiële overzichten * etc. (BusinessFunction) Financieel Management Het systematisch registreren van uitgaven, inkomsten en de vermogenspositie van de instellling (BusinessProcess) Voeren van de boekhouding Het formeel verantwoording afleggen over de financiële situatie van de instelling. Denk aan de jaarrekening, BTW/IB47 overzichten, consolidaties, subsidieoverzichten (BusinessProcess) Financieel verantwoorden Dit procesgebied omvat alle secundaire processen om de mbo-school te laten functioneren. Het is lastig om deze scherp als hoofdprocessen te definiëren. Daarom is gekozen om in het hoofdprocesmodel de bedrijfsfuncties te benoemen. Deze zijn in onderliggende modellen uitgewerkt in processen. De organisatie van deze bedrijfsfuncties in afdelingen is binnen scholen verschillend ingericht. (Grouping) Bedrijfsvoering Het sturen op financiën zoals kostprijscalculaties, de investeringsbegroting, kostenallocaties, formatielasten e.d. (BusinessProcess) Sturen op financiën CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 19-04-2023 15:18:16 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 15:18:16 CEST
ArchiMate-element Financieel Management
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-4a7e2c50-235d-482d-5b96-dcf4d3ee6291
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Financieel Management
Documentatie  : Het beheren van en sturen op de financiële positie van de instelling en het hierover verantwoording afleggen

Resultaat

 • Optimale inzet van financiële middelen van nu en de toekomst voor onderwijs en bedrijfsvoering, inclusief overzicht mogelijke risico’s.

Vastgelegd in

 • Financieel meerjarenplan
 • Begrotingen
 • Boekhouding
 • Financiële overzichten
 • etc.
ArchiMate-views  : 
Relaties  :