Categorie:Processen

U leest een pagina uit het Triple A-archief
ProcesKorte beschrijvingBestaat uit use casesOnderdeel van kernsysteem
Aanpassen en aanvullen roosterHet opnemen van zogenaamde vrije ruimte in het rooster, die later opgevuld kan worden met onderwijsproducten. Bijvoorbeeld naar aanleiding van aanvullende wensen uit tijdens het leertraject opgedane ervaringen.Individueel aanvullen roosterRoosteren
Aantonen competenties en kennisVerzamelen, onderhouden en inzichtelijk maken van (zowel formatieve als summatieve) resultaten van de deelnemer met als doel een goed beeld te geven voor een vervolgopleiding of werksituatie.Opnemen bevroren producten
Exporteren portfolio
Opnemen POP en PAP in portfolio
Verzamelen en delen producten
Verzamelen en importeren instroomgegevens
Onderhouden gegevens deelnemer
Inzichtelijk maken formatieve en summatieve resultaten
Portfolio (kernsysteem)
Aanvullen onderwijscatalogusHet toevoegen van specifieke kenmerken aan de informatiedragers (onderwijsproducten of referentiearrangementen) in de onderwijscatalogus, teneinde de catalogus te gebruiken voor aanvullende processen. Denk hierbij aan roosteren, management informatie of begeleiding.Bepalen modulariteit
Aanvullen onderwijscatalogus tbv modulariteit
Onderwijscatalogus (kernsysteem)
Analyseren aan- en afwezigheidHet analyseren en rapporteren van aan- en afwezigheidsgegevens van deelnemers met als doel te bepalen of deelnemer heeft voldaan aan een aantal (al dan niet wettelijke) verplichtingen.Signaleren en rapporteren aan- afwezigheid
Rapportage gegevens aanwezigheid deelnemer
Kernregistratie deelnemergegevens
Beheren identiteitHet vastleggen of opnieuw vastleggen van gegevens van een deelnemer teneinde te kunnen voldoen aan alle eisen omtrent rapportage en externe verantwoording. Deze gegevens en alle wijzigingen daarop worden uitgewisseld met BRON.Wijzigen identiteitsgegevensKernregistratie deelnemergegevens
Beheren loopbaanHet analyseren van de overeengekomen onderwijsproducten en welke hiervan zijn afgenomen en met goed gevolg zijn voltooid door een betreffende deelnemer. De combinatie van deze gegevens geeft inzicht in de nog te behalen resultaten die behaald dienen te worden om een diploma te verkrijgen; met andere woorden de leerloopbaan van de deelnemer.Beschikbaar stellen loopbaangegevensKernregistratie deelnemergegevens
DiplomerenHet doen toekomen van een kwalificerend document aan de deelnemer, dat gebaseerd is op het behalen van een aantal summatieve resultaten tijdens de onderwijsperiode. Deze summatieve resultaten worden getoetst tegen de regels van de criteriumbank met een peilstokmeting om te bepalen op welk diploma de deelnemer recht heeft.Bepalen diplomarecht (Use case)
Beschikbaar stellen peilstokmeting
Kwalificeren vanuit de deelnemer of opleiding
Registreren van summatieve resultaten
Onderhouden criteriumbank
Kernregistratie deelnemergegevens
ExaminerenHet aanvragen, beschikbaar maken en uitvoeren van het examen, teneinde inzicht te krijgen in de voortgang van de deelnemer in de vorm van summatieve resultaten met als uiteindelijk doel een diploma. De uitwerking van het proces examinering is gebaseerd op de procesarchitectuur examinering, en verwijst daar ook grotendeels naar. Zie http://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/.Aanvragen examendeelname
Construeren en vaststellen
Uitvoeren examen
Kaders stellen
Primair proces ondersteuning
Inschrijven (Proces)Het aangeven zich te interesseren voor een te definieren onderwijsaanbod door een deelnemer. Eventueel gevolgd door het aangaan van een verbintenis waar een onderwijsverplichting vanuit de instelling en een bekostigingsverplichting vanuit de deelnemer wordt vastgelegd.Intake (Use case)
Verbintenis maken
Maken en wijzigen BPV-overeenkomst
Wijzigen verbintenis
Aanmelden (Use case)
Tussentijds beëindigen verbintenis
Kernregistratie deelnemergegevens
Inzetten middelenHet bepalen van de inzet en het registreren van middelen naar aanleiding van de vraag naar deze middelen, ook vanuit het oogpunt van de tactische en strategische planning. Daarnaast het (flexibel) inzetten van middelen naar aanleiding van calamiteitssituaties, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen korte en lange termijn oplossingen.Oplossen uitvoeringsprobleem
Wijzigen middelen
Behandelen aanvraag middelen
Oplossen calamiteit
Beheren middelen
Leeraanbod plannenHet volledige proces rondom het maken, controleren en effectueren van het rooster. Rekening houdend met deelnemerwensen en flexibiliteitskenmerken van de instelling.Deelnemer accepteert rooster
Effectueren rooster
Individueel roosterprobleem oplossen
Monitoren acceptatie deelnemersrooster
Maken rooster
Controle rooster realisatie
Afhandelen niet planbare arrangementen
Roosteren
LeertrajectbegeleidingHet begeleiden van het leertraject van de deelnemer. Naar aanleiding van diens leervraag wordt samen met de deelnemer de voortgang gemonitord en advies gegeven voor en gedurende het leertraject over te volgen onderwijs. Voor het monitoren van de voortgang worden de resultaten van de deelnemer afgezet tegen de formatieve en summatieve peilstok.Gesprek voeren
Peilstok hanteren formatieve resultaten
Opstellen plan
Monitoren voortgang
Onderwijsintake (Use case)
Primair proces ondersteuning
Leervraag arrangerenHet samen met de deelnemer formuleren van zijn/haar leervraag en het matchen van de leervraag van de deelnemer met het aanbod van de instelling. De leervraag wordt vertaald naar arrangementen en/of onderwijsproducten. Hierdoor ontstaat een planbaar en uitvoerbaar geheel dat als basis dient voor het roosterproces.Arrangement specificeren
Bestellen en betalen leermateriaal
Formuleren leervraag (Use case)
Groeperen leervragen
Onderwijslogistiek (kernsysteem)
Ontwikkelen onderwijsDe activiteiten die ervoor zorg dragen dat er goedgekeurd (of door de instelling vrijgegeven) onderwijsaanbod is gedefinieerd en beschreven dat kan worden aangeboden aan de deelnemer door middel van een (basaal) ingerichte onderwijscatalogus.Vaststellen leermiddelen(lijst)
Definieren referentiearrangement
Definieren onderwijsproduct
Inrichten onderwijscatalogus
Beschikbaarstellen onderwijsaanbod
Ontwikkelen leermateriaal
Onderwijscatalogus (kernsysteem)
Opleiden en vormenHet beoordelen van competenties en kennis, het registreren van incidenten en het signaleren van afwijkingen in houding en gedrag van de deelnemer. Indien nodig worden naar aanleiding van de signalering en registratie de benodigde acties uitgevoerd of passende maatregelen genomen.Beoordelen en registreren competenties en kennis
Registreren incidenten
Registreren onderwijsgerelateerde houding en gedrag
Gebruiken leermateriaal
Primair proces ondersteuning
Overdracht deelnemergegevensDe uitwisseling van deelnemergegevens tussen instellingen, bijvoorbeeld de instelling waar een deelnemer van afkomstig is of waar hij zijn opleiding gaat vervolgen. Het gaat hierbij met name om de overstap van po naar mbo, of een overstap binnen het mbo. De uitwisseling bestaat uit de uitwisseling van een doorstroomdossier en de uitwisseling van relevante statusovergangen in het proces van aanmelden en inschrijven.Beschikbaar stellen doorstroomdossier
Ontvangen doorstroomdossier
Melden status
Digitale overdracht deelnemergegevens
PrognotiserenHet anticiperen op de vraag naar onderwijs- en middelen op middellange en lange termijn gebaseerd op ervaringscijfers en in- en externe ontwikkelingen zoals marktontwikkelingen en trendanalyses.Tactische planning
Strategische planning
Roosteren
Registreren aan- en afwezigheidHet vastleggen van aan- en afwezigheid van de deelnemer, met als doel zo goed mogelijk hierop in te spelen met aangepast onderwijsaanbod en begeleiding. Daarnaast is afwezigheid aan wet- en regelgeving gebonden waardoor dit bijgehouden dient te worden.Melden afwezigheid door deelnemer
Vastleggen aanwezigheid of afwezigheid
Onderwijslogistiek (kernsysteem)
Toelevering verantwoordingsinformatieHet (al dan niet ad hoc) uitwisselen van deelnemergegevens met een verplichtend karakter. Dit kan zijn met een inburgeringsinstantie teneinde een keurmerk te verkrijgen of met een opdrachtgever als dit zo afgesproken is.Aanleveren gegevens keurmerk inburgeren
Resultaat audit verwerken
Toeleveren opdrachtgevers
Toeleveren ad-hoc rapportage
Externe verantwoording
Toewijzen BPVHet bepalen of BPV (Beroeps Praktijk Vorming) onderdeel wordt van de leerroute, en daarna het bepalen van de invulling hiervan, gebaseerd op voorkeuren van de deelnemer omtrent bedrijf en plaats. Hierna maakt het BPV-product deel uit van het arrangement.BPV-matching
Beheren BPV-bedrijfsgegevens
Beheren BPV-plaats
Onderwijslogistiek (kernsysteem)
... meer resultaten